Tilsyn med plejehjem

I Ballerup Kommune fører vi tilsyn med vores plejehjem hvert eneste år. Det sker ved fysiske tilsynsbesøg, som bliver foretaget af et eksternt firma.

Tilsynsbesøgene munder altid ud i en tilsynsrapport for hvert plejehjem.

Er der eventuelle udviklingspunkter, bliver der udarbejdet konkrete handleplaner, som ledelsen på det enkelte plejehjem forpligter sig til at følge op på.

Politisk involvering og høring

En samlet oversigt over tilsynene bliver efterfølgende forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen. 

Eventuelle handleplaner bliver også forelagt politisk. Oversigten og handleplaner ligger frit tilgængeligt på det pågældende mødes dagsorden.

Tilsynsrapporter og handleplaner kommer desuden i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Tilsynsrapporterne bliver også lagt på plejehjemmenes egne hjemmesider, så de frit kan ses.

Møder mellem pårørende, politikere og plejehjem

Som noget særligt i Ballerup Kommune bliver der også afholdt såkaldte beboer- og pårørendemøder på hvert plejehjem. Møderne finder sted to gange om året. 

På møderne bliver Social- og Sundhedsudvalget også inviteret med. På den måde er der mulighed for direkte kontakt mellem politikere, pårørende, beboere, plejehjem-ledelsen og de ansatte.

Ét enkelt plejehjem i kommunen har desuden deres eget bruger- og pårørenderåd. 

Tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed

Foruden kommunens egne tilsyn foretager Styrelsen for Patientsikkerhed også tilsyn. Tilsynene bliver foretaget som stikprøver, og derfor er der ikke tilsyn hvert eneste år. Styrelsens tilsynsrapporter ligger frit tilgængeligt og kan findes på styrelsens hjemmeside.

SOCIALE MEDIER