Specialtandpleje

Specialtandpleje tilbydes patienter, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdoms tandplejen, i omsorgstandplejen eller hos den privatpraktiserende tandlæge.

Hvem kan få tilbuddet om specialtandpleje?

Patienter med en sindslidelse eller en udviklingshæmning kan tilbydes specialiseret tandpleje. Patienter med varig og betydelig funktionsnedsættelse fx som følge af cerebral parese eller autisme kan også tilbydes specialtandpleje.

Hvem kan henvises direkte til specialtandplejen?

Patienter, som har ophold i kommunale eller regionale botilbud efter serviceloven eller i kommunale- eller regionale ældreboliger, kan henvises direkte til specialtandpleje af den ansvarlige pædagogiske- eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Serviceloven § 32 og folkeskoleloven § 20

Hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens § 32 og folkeskolelovens § 20 kan endvidere visiteres til specialtandpleje.

Psykiatriske hospitalsafdelinger

Patienter, der er indlagt eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan henvises direkte til specialtandplejen.

Visitation til specialtandpleje

Visitation til specialtandpleje foretages på baggrund af faglig vurdering af patienten foretaget af fagperson med indgående kendskab til patientens funktionsnedsættelse.

Når patienter henvises til specialtandplejen foretager det tandfaglige personale en vurdering af, om patienten kan behandles i specialtandplejen eller om patientens behov kan tilgodeses på et andet niveau i tandplejen.

Egenbetaling udgør i 2018 op til 1.935 kr.