Støtte og ledsagerordninger

 • Læs om dine muligheder for støtte og ledsagerordninger herunder. 
 • Har du spørgsmål? Kontakt sagsbehandlerne i Center for Social og Sundhed via kontaktboksen til højre.

 

 

Sådan klager du: 

Du skal oplyse:

 • navn og adresse på den borger, der giver anledning til gener / klager, og som har behov for hjælp
 • klagens indhold
 • evt. fortilfælde
 • Du kontakter Anni Kilde på aik@balk.dk eller 4477 3286.  
 • Anni modtager og registrerer klagen, som videregives til rette person i kommunen.  
   

 

Døvblinde over 18 år kan i fornødent omfang modtage hjælp i form af en særlig kontaktperson.
Ordningen kan ydes til såvel pensionister som ikke-pensionister.

Hensigten med ordningen er at give den voksne døvblinde mulighed for

 • at bryde isolation
 • at bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov
   

Kontaktpersonens opgaver er f.eks.

 

 • besøge og kommunikere med den døvblinde
 • orientere om hverdagen (avislæsning m.v.)
 • være bindeled til omgivelserne
 • bistå med oversættelse af breve m.m.
 • ledsageopgaver (indkøb, besøg, ture / udflugter m.m.)
 • hjælp ved kontakt til myndigheder
 • deltage ved kurser og andre aktiviteter
   

Almindelig praktisk hjælp i hjemmet hører ikke med til de funktioner, som kontaktpersonen skal udføre.

 

Ønsker du at ansøge om kontaktperson

Henvendelse kan rettes til Social Vejledning via kontaktboksen til højre. 

Kommunen efter konkret vurdering tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden, hvis du:

 • er 16 eller 17 år
 • ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, såsom:
  • kørestolsbrugere, blinde og stærkt svagsynede, udviklingshæmmede, og hjerneskadede

Hvordan afgøres din ansøgning? 

 • Det er kommunen, der efter en individuel vurdering afgør, om du opfylder betingelserne for ledsagelse, og hvor mange timer du evt. kan få.
 • Vejledning og særligt ansøgningsskema kan fås i Ældre & Pleje. Henvend dig på borgertorvet for at få dette.  
 • Ansøgningen behandles indenfor 4 uger. Afgørelse meddeles skriftligt.
 • Bevillingen fremsendes til Bruger & Hjælper Formidlingen og Job & Familie, der forestår selve ledsagelsen.
 • Er du i familiepleje, eller bor du i et botilbud (institution), vil en evt. ledsagelse og dens form blive et led i den behandling, der i øvrigt iværksættes.

Betaling
Der er egenbetaling på ledsagerordningen:

 • Du skal betale egne udgifter til den valgte aktivitet og betale transport for såvel dig selv som din ledsager
 • Som udgangspunkt skal du betale ledsagers udgifter, hvis du ønsker dennes tilstedeværelse under aktiviteten, som fx. cafébesøg, biograf, koncert o.lign.

Ledsageren

 • Der er ingen krav til, at ledsageren skal have en bestemt uddannelse eller uddannelse.
 • Ledsageren skal ikke give socialpædagogisk bistand, være kontaktperson, støtteperson eller besøgsven.
 • Vigtigt er det, at du og ledsageren svinger godt sammen.

Ledsagetid

 • Ledsagetid er den tid, der medgår til den enkelte opgave.
 • Ledsagers befordring til og fra de enkelte opgaver indregnes ikke, når den finder sted inden for lokalområdet.
 • Ved rejser uden for lokalområdet skal du være opmærksom på:
  • ledsagers hjemrejse fratrækkes dine ledsagetimer
  • ventetid eller overnatning beregnes som forbrug af ledsagertimer
 • Hvis du har ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, f.eks. en rejse, har du mulighed for at aftale med kommunen, at du sparer dine timer sammen.
  • Du kan højst spare 90 timer op indenfor 6 måneder.
  • Du kan ikke få forskud på ledsagetimer.
  • Timer, der er opsparet, men ikke brugt, bortfalder efter 6 måneder.

Formålet med ledsageordningen

 • Formålet med ledsageordningen er give dig med handicap mulighed for at:
  • få større handlefrihed, 
  • støtte dig i at gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter
  • ikke at være afhængig af hjælp fra dine forældre.

 

For at komme i betragtning til støtte skal du: 

 • Være i målgruppe for tilbuddet. Du skal have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette kan en socialrådgiver i Social Vejledning hjælpe dig med at afklare. 
 • Være voksen over 18 år.

Råd og vejledning kan Social Vejledning hjælpe dig med. Ring via telefonnummeret i boksen til højre.

Socialpsykiatriens tilbud er fleksible, og det er vigtigt for os, at du får indflydelse på, hvad der skal ske. Du er ekspert i dit liv, og derfor finder vi ud af, hvad der er bedst for dig i fællesskab.

Socialpsykiatrien kan støtte dig til at:

 • klare dig i egen bolig eller bo sammen med andre
 • ​bevare og udvikle dine sociale kontakter
 • ​have meningsfulde fritidsaktiviteter
 • indgå i aktivitets-, uddannelses- og arbejdsfællesskaber

For at give dig den støtte, som du har brug for, tilbyder vi for eksempel botilbud, støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Vi støtter dig til at finde og styrke dine ressourcer, så du kan gøre brug af dem.

Du skal visiteres til vores tilbud gennem en sagsbehandler i Social Vejledning. 

 
Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Socialpsykiatrien og vores tilbud på vores hjemmeside

Du har brug for hjælp fra andre, fordi du har et svært bevægelseshandicap.

I kommunen kan du ansøge om godkendelse til en hjælpeordning, hvis din funktionsevne er så nedsat, at du har massivt behov for hjælp til pleje, overvågning og ledsagelse.
 

Tillige skal du have et højt aktivitetsniveau og så skal du selv formå at administrere ordningen og fungere som arbejdsgiver. Du kan dog lave aftaler omkring administrationen af hjælpeordningen med kommunen - for så vidt gælder selve lønudbetalingen.
Du skal således selv ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

Konkret kan man kommer i betragtning til hjælpeordningen, hvis man

 • i høj grad er afhængig af andre i almindelige daglige funktioner, og har et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse
 • hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig hjemmehjælp har eller formodes at få et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig intensiv støtte
 • selv er i stand til at administrere ordningen og fungere som arbejdsgiver over for hjælperne

Hjælpen gives med udgangspunkt i en individuel behovsvurdering.
Det er en forudsætning for tildeling af hjælpeordningen, at der er tale om behov, som ikke kan dækkes efter reglerne om hjemmehjælp og ledsageordning.

Hjælpeordning kan også bevilges til førtidspensionister, der opfylder kriterierne. I hvilket omfang et bistands- / plejetillæg skal anvendes til betaling af en del af hjælpen fastsættes individuelt.

Hjælpeordningens omfang
Udgangspunktet for hjælpen er, at den skal dække hele døgnet, men der er intet til hinder for, at den udmålte hjælp bliver et mindre antal timer, hvis pågældende ønsker det og f.eks. har ægtefælle eller andre til at påtage sig hjælpefunktioner nogle timer.

Godkendelse og bevilling
Godkendelse til og bevilling af hjælpeordning sker i kommunen.

Yderligere informationer kan fås hos sagsbehandlere i Social Vejledning vi kontaktboksen til højre. 

Formålet med hjemmevejledning er at yde støtte og vejledning til borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade har kognitive, adfærdsmæssige, fysiske eller sociale årsager, har behov for en særlig støtte i deres eget hjem.

Hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade
Der ydes hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade efter Lov om Social Service §85.

Formål
Formålet med hjemmevejledning er at yde støtte og vejledning til borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade har kognitive, adfærdsmæssige, fysiske eller sociale årsager, har behov for en særlig støtte i deres eget hjem.

Støtten retter sig mod at skabe en god og velfungerende hverdag, der tager udgangspunkt i den hverdag, den enkelte havde før hjerneskaden, og den alder og livssituation den enkelte befinder sig i.

Hjemmevejlederen samarbejder med den enkelte om at finde metoder og strategier for at klare hverdagens praktiske opgaver eller til at fastholde eller udvikle kontakten med familie og venner.

Visitation
Bevilling af hjemmevejledning sker på baggrund af betydelig nedsat funktionsniveau, som følge af erhvervet hjerneskade. Henvendelse angående hjemmevejledning sker til Hjælpemidler & Visitation.

For mere info kontakt hjemmevejlederne på 4477 3040.

 

Kontakt

Social vejledning

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en besked 

4477 2000

E-mail