Træningstilbud til pensionister bliver justeret

Selvtræning
13. august 2019

Pensionister, der har brug for selvtræning efter et genoptræningsforløb eller rehabiliteringsforløb, skal have det bedst mulige tilbud. Derfor bliver det nuværende tilbud om selvtræning for pensionister over 65 år justeret. Justeringerne sker fra og med 1. januar 2020.

Fra årsskiftet justerer Ballerup Kommune sit tilbud for selvtræning til pensionister over 65 år.

Siden 2017 har pensionister over 65 år haft mulighed for at selvtræne i Sundhedshuset i Ballerup eller på en række udvalgte plejecentre. Målgruppen for tilbuddet har været pensionister over 65 år, som ikke har det mentale eller fysiske overskud til at benytte tilbud i de eksisterende sports- og motionsforeninger i Ballerup Kommune eller private fitnesscentre.

De nuværende brugere har hidtil selv skulle vurdere, om de faldt inden for målgruppen for tilbuddet. Det har 400 borgere vurderet, at de gør, og flere kommer hele tiden til, men fra og med 1. januar 2020 vil det være kommunens personale, som skal foretage vurderingen.

Lolan Marianne Ottesen (A), udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, siger:

- Vi kan se, at en lang række sunde og raske borgere bruger tilbuddet som gratis træning. Det gælder for eksempel et stort antal borgere, som hverken har haft et kommunalt genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb, men som har læst om tilbuddet på kommunens hjemmeside og som har valgt at tilmelde sig tilbuddet. Det har aldrig været meningen. Vi har ikke mulighed for at tilbyde træning til så stort et antal borgere. Vi har hverken kapacitet eller plads, og vi skal heller ikke være konkurrenter til et almindeligt fitnesscenter, som vi er på vej til at blive.

- Samtidig må vi erkende, at vi ikke har formået at skabe en klar afgrænsning af tilbuddet fra begyndelsen af. Det har ikke været tydeligt nok, at tilbuddet var målrettet de borgere, som har mest behov for hjælpen fra kommunen til at komme sig efter sygdom eller uheld.

Justeringen betyder, at fra og med 1. januar 2020 vil målgruppen for tilbuddet være borgere, som har gennemført et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb, og som på grund af kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse har behov for at fortsætte deres træning i kendte og trygge omgivelser. Det vil være kommunens personale, som foretager vurderingen af den enkelte borgers behov.

Yderligere fokus på genoptræning
Fra årsskiftet får selvtræningstilbuddet i det hele taget et større fokus på genoptræning og rehabilitering. Det betyder, at tilbuddet samtidig overgår fra at være tidsubegrænset til tidsbegrænset. I udgangspunktet kan du maksimalt blive visiteret til selvtræning i seks måneder.

- Det er en helt naturlig konsekvens af, at vi indfører den sundhedsfaglige vurdering inden start af et forløb med selvtræning. Den faglige vurdering giver os bedre mulighed for at følge borgerne fra start til slut i deres forløb og vurdere, hvad de har brug for og hvor længe, siger Anne Ganner Bech, leder af Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommune.

Direkte kontakt til brugere
Cirka 400 brugere benytter sig i dag af selvtræningstilbuddet. Det er vigtigt, at de får direkte besked om justeringerne, inden de træder i kraft i det nye år. Derfor holder Ballerup Kommune informationsmøder om ændringerne i Sundhedshuset og på plejecentrene og fortæller om justeringerne i lokalmedier og på ballerup.dk. Der bliver endvidere sat plakater op på kommunens plejecentre og i Sundhedshuset.

Datoer for informationsmøder
Mandag den 2. september på Plejecenter Sønderhaven kl. 16.00-16.30.
Onsdag den 4. september på Plejecenter Rosenhaven kl. 17.00-17.30.
Tirsdag den 10. september på Plejecenter Toftehaven kl. 8.00-8.30.
Tirsdag den 10. september i Sundhedshuset kl. 9.00-9.30.
Fredag den 13. september i Sundhedshuset kl. 12.00-12.30.

Spørgsmål og svar om selvtræning i Ballerup Kommune