Trafikmængde & køretid

Læs om nuværende og kommende trafikforhold gennem Skovlunde:

Ballerup Boulevard indgår i det overordnede vejnet, som forbinder den nordvestlige del af Hovedstadsområdet med København.

Ballerup Boulevard er placeret i midten af det overordnede vejnet.

Vejnettet omfatter større veje til store trafikmængder, der kan afvikle trafikken hurtigt og sikkert, som fx:

 • Motorveje
 • Ringveje
 • Indfaldsveje

Med forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen er en del af trafikken flyttet til motorvejen, hvilket har skabt mere kapacitet og bedre fremkommelighed på Frederikssundsvej og Ballerup Boulevard.

Forudsætningen for at ombygge Ballerup Boulevard er, at trafikken også efter ombygning kan afvikles tilfredsstillende.  

Som det allerførste igangsatte Ballerup Kommune i foråret 2015 derfor en trafikmodelberegning med trafikprognoser, der skulle afgøre, om en ombygning var realistisk.

Den overordnede plan for ombygningen af Ballerup Boulevard er at skabe et sammenhængende Skovlunde ved at:

 • Reducere to kørespor til ét kørespor i hver retning
 • Nedsætte farthastighed til 40 km/t (på sigt)
 • Etablere fodgængerovergange med lyskrydsregulering

Trafikberegningerne viser helt overordnet, at en ombygget og indsnævret Ballerup Boulevard med lavere hastighed kan afvikle trafikken på et acceptabelt niveau - hvis trafikken reduceres med ca. 10-15 % i forhold til i dag (før ombygning).

Læs om det forventede fald i trafikmængde længere nede på siden.

Forudsætninger
Trafikmodelberegningen bygger på tre forudsætninger:

 1. Fortsat stagnering af trafikmængde (som det har været tilfældet siden 2002)
   
 2. Skovlunde Centrets samlede butiksareal øges ikke
   
 3. Frederikssundsmotorvejen forlænges helt til Frederikssund

Læs trafikvurderingen
Trafikvurdering - vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

Trafikmængden er faldende på Ballerup Boulevard.

Trafikken er faldet med 1,6 % pr. år over de seneste 10 år:

 • 2002: ca. 20.000 køretøjer pr. døgn
 • 2015: ca. 16.000 køretøjer pr. døgn

I oktober 2015 - kun tre måneder efter åbning af Frederikssunds-motorvejens 2. etape - viste trafikmålinger, at antal køretøjer pr. døgn på Ballerup Boulevard var faldet med ekstra 6-7 %:

 • 2015 (oktober): ca. 15.000 køretøjer pr. døgn

Forventet fald i trafikmængde
Der forventes et yderligere fald på 3-4 % i antal køretøjer pr. døgn, når den fulde effekt af Frederikssundsmotorvejen 2. etape slår helt igennem, dvs.:

 • 2016-17: ca. 14.500 køretøjer pr. døgn

Når Ballerup Boulevard er ombygget og indsnævret til ét kørespor i hver retning og hastighedsbegrænset til 40 km/t (på sigt), forventes trafikken at falde til:

 • 2018-19: ca. 12-13.000 køretøjer pr. døgn

Fald til 12.-13.000 køretøjer pr. døgn opnås ved, at 10-15 % af bilisterne "presses" til at vælger andre veje - som fx Frederikssundsvej og Frederikssundsmotorvejen - som følge af vejindsnævring, lysregulerede fodgængerovergange samt nedsat hastighed på strækningen gennem Skovlunde. 

Trafikken gennem Skovlunde forventes ydermere at falde yderligere, når motorvejen forlænges helt til Frederikssund.

Trafikmængde i spidsbelastninger
Trafikmængden på Ballerup Boulevard gennem Skovlunde er i:

 • Morgenspidstimen: ca. 2.500 køretøjer
 • Eftermiddagsspidstimen: ca. 2.400 køretøjer

Forøget gennemkørselstid
Køretiden gennem Skovlunde (400 meter) vil med ét kørespor i hver retning og med hastighed på 40 km/t (på sigt) i gennemsnit blive forøget med:

 • 1-2 minutter i morgenmyldretrafik
 • ½-1 minut i eftermiddagsmyldretrafik

På øvrige tidspunkter af døgnet vil der ikke være forsinkelser i køretiden gennem Skovlunde.

Beregningen af forøget køretid bygger på et forventet fald i trafikmængden til 12.000-13.000 køretøjer pr. døgn (læs mere ovenfor).

Hastighedsgrænsen er i dag (før ombygning) 70 km/t.

Seneste trafiktælling viste, at gennemsnitshastigheden gennem Skovlunde var 65,8 km/t.

Efter ombygningen vil hastigheden på sigt blive sat ned til 40 km/t gennem Skovlunde bymidte.

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail