Hvad er Kickstart Ballerup?

Ballerup Banegårdsplads omlægges for at kickstarte byudviklingen i Ballerup

Ballerup Kommune er i gang med kickstart-projektet - et projekt, støttet af Realdania, der skal sætte gang i en udvikling af bymidten.

Omdrejningspunktet er banegårdspladsen, som tidligere var én stor busterminal. Den ligger midt i byen, men gav ikke indtryk af, at der er en bymidte lige om hjørnet.  

Derfor er busterminalen blevet omlagt, så der kan skabes bedre sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og for de ca. 20.000 mennesker, der dagligt færdes på pladsen.

Nu er den nye busterminal færdig, og næste etape bliver at få realiseret den bygning, der skal ligge på pladsen (byggeriet gik i gang i oktober 2019) og derefter gøre pladsen færdig med fin belægning, beplantning osv. Pladsen forventes færdig inden udgangen af 2020.

Banegårdspladsen er kun ét af mange projekter i Ballerup Bymidte, for det er Kommunalbestyrelsens ønske, at byen skal udvikles, så den bliver mere livlig og attraktiv - med en grøn profil. Det skal især ske ved at der tilføres nye boliger og dermed nye borgere, som bruger byens tilbud og dermed kan være med til at understøtte handels- og kulturlivet. Samtidig betyder udviklingen af bymidten, at der kommer flere boliger tæt på stationen og busterminalen, hvilket understøtter brugen af den offentlige trafik.

Hvis du vil vide mere om, hvad der i øvrigt foregår i Ballerup Bymidte, så kan du læse om det her: www.ballerup.dk/bymidte.

 

Ballerup Kommune er i gang med kickstart-projektet, som handler om udvikling af Ballerup bymidte.

Projektet skal kickstarte en udvikling af bymidten, så der kan tiltrækkes flere mennesker til Ballerup - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og byens liv i det hele taget.

Omdrejnings­punktet i Kickstart-projektet er Banegårdspladsen, som før omlægningen var én stor busterminal. Der færdes ca. 20.000 mennesker på pladsen dagligt. Busterminalen er nu omlagt, og resten af pladsen forventes færdig inden udgangen af 2020. Formålet med omlægningen er at skabe bedre sammenhæng mellem S-togs station, busholdeplads og bymidten.

Hvad skal der ske?

Ballerups kommende banegårdsplads med mindre busterminal, ny plads og ny vinkelbygning med café, butikker og beboelse

Ny plads

Med omlægningen af busterminalen er der blevet areal til overs til en ny plads foran biblioteket. Den nye plads skal binde station og bymidte sammen, og den skal kunne anvendes til alle mulige arrangementer og aktiviteter.

Ny bygning

På den nye plads foran biblioteket bliver der opført en bygning, som kommer til at rum­me café, restaurant og butikker i stueplan samt almene boliger på de øvre etager. Der vil blive udeservering på den nye plads.

Hvor kommer finansieringen fra?

Kickstart-projektet gennemføres i samarbejde med Realdania, der støtter med 25 mio. kr.

 

Visionen for Ballerup Banegårdsplads er at skabe et levende byrum, der samtidig har funktion som et trafikknudepunkt.

Alle, der ankommer til Ballerup, skal opleve en ny velkomst til byen og at borgere og besøgende får et dejligt byrum til ophold og aktivitet.

Den nye udformning af banegårdspladsen skal skabe bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget Centrumgaden.

Den nye banegårdsplads vil blive et opholds- og mødested og medvirke til at gøre hele bymidten mere attraktiv og tryg.

Det har fra starten været et overordnet mål, at projektet skulle kickstarte en større udvikling af Ballerup bymidte over de kommende år og vil være med til at tiltrække nye investeringer til bymidten. Den effekt kan nu aflæses tydeligt (se mere på www.ballerup.dk/bymidte).

I foråret 2016 afholdt Ballerup Kommune og Realdania en arkitektkonkurrence om, hvordan Ballerups nye busterminal og banegårdsplads skal se ud.

En enig dommerkomité pegede på projektet En pulserende bymidte som vinderprojekt. Du kan se vinderprojektet her: Ballerup trafikknudepunkt - en pulserende bymidte

Vinderprojektet er udarbejdet af :

  • Landskabsarkitektfirmaet SLA A/S
  • Atkins Danmark A/S  
  • Holscher Nordberg Architects A/S 

Tankerne bag vinderprojektet

Banegårdspladsen skal væres attraktiv, både når den myldrer af liv, og i mere stille perioder.

Pladsen vil afspejle årstidernes puls med årstidsbestemt beplantning, der skaber sanselige oplevelser døgnet rundt, året rundt - fx med forskellige træer, der enten blomstrer om foråret, får smukke farver om efteråret eller er stedsegrønne.

Med årstidernes skiften vil Banegårdspladsen være værd at besøge året rundt, da oplevelsen af byrummet ændrer sig efter årstiden.

ny plads - morgen

Sommermorgen på pladsen

Efterår på Ballerup Banegårdsplads

Efterår på pladsen

Læs mere på SLA A/S' hjemmeside samt i Dommerbetænkningen: Dommerbetaenkning (juni 2016)

I 2010 gennemførte Kommunalbestyrelsen en idékonkurrence om Ballerup Bymidte. Konkurrencen blev fulgt tæt af et stort antal borgere og interessenter. Tre arkitekt-teams kom med forslag til, hvordan Ballerup Bymidte – fra Rådhuset til Baltoppen – kan udvikles til en levende by. Der blev ikke kåret et egentligt vinderprojekt.

Efter konkurrencens afslutning vedtog Kommunalbestyrelsen dokumentet Rammer og Handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte, der udstikker rammer for de kvaliteter, der ønskes i Ballerup Bymidte. Læs mere om baggrund og proces her

I 2013 søgte Ballerup Kommune om at komme i betragning til Realdanias program Kickstart Forstaden version 2.0 med en støttepulje på op til 25 mio. kr. til hvert kickstartprojekt. Realdania modtoge 46 projektidéer fra syv forskellige kommuner. Syv projekter blev udvalgt til videreudvikling af idéer.

I 2014 udvalgte Realdania at støtte tre af de syv projekter. Ballerup Kommune fik tilsagn om støtte på 25 mio. kr. til omlægning af Ballerup Banegårdsplads.

2016 blev der i februar udskrevet en arkitektkonkurrence om Banegårdspladsens udformning. Vinderprojektet Ballerup Trafikknudepunkt - en pulserende bymidte, udarbejdet af SLA A/S, blev valgt i juni 2016. Læs mere om arkitektkonkurrencen her

Lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup blev vedtaget i august 2016.

2017-2018

Den nye busterminal blev anlagt.

2019-2020

Ny bygning til caféer/butikker og boliger opføres på Banegårdspladsen.

Derefter færdiggøres pladsen med belægning, belysning og beplantning samt en vandkunst (der tages forbehold for, at vejrforhold kan forsinke de sidste anlægsarbejder).

 

 

Realdania støtter Kickstart Ballerup-projektet med 25 mio. kr. gennem deres program Kickstart Forstaden Version 2.0

Programmet udvælger bygge- og anlægsprojekter, som skal fungere som kickstartere på en bæredygtig udvikling af forstaden.

"Det er et væsentligt mål for Realdania, at projekterne hver især bidrager til at "kickstarte" udviklingen i et forstadsområde.

De projekter, vi udvælger, skal sætte gang i en fornyelsesproces, så private grundejere og investorer motiveres til at foretage flere investeringer.

Det er afgørende for os, at kickstartprojekterne ikke bliver enkeltstående projekter, men at de kickstarter realiseringen af planer, som kommunerne allerede har udarbejdet. 

Vi forventer også, at projekterne har en høj demonstrationsværdi i forhold til arkitektur, brug af bygninger, finansiering og organisering af den type projekter." - Direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Vejen til støtte

Realdania modtog 46 projektidéer og udvalgte syv projekter fra syv forskellige kommuner til nærmere undersøgelse og videreudvikling af idéerne. Af de syv projekter opnåede tre projekter støtte fra Realdania:

Realdania støtter hvert af de tre projekter med 25 mio. kr.

Forundersøgelse ('Kickstart-rapporten')

Læs om Ballerup Kommune og Realdanias forundersøgelse for udvikling af Ballerups Banegårdsplads

Læs presseomtale af omlægningen af Ballerup Banegårdsplads - primært fra Ballerup Bladet:

2017

28. marts 2017: Banegårdsplads i børnehøjde (side 9)

21. marts 2017: Der skal styr på parkering i bymidten

14. marts 2017: Glæde over banegårdsplads - parkering spøger

14. marts 2017: Helsides indstik om Banegårdspladsen (side 11)

07. marts 2017: Nu rykker gravkøerne snart ind på pladsen

2016

30. august 2016: Banegårdsprojektet bliver dyrere end planlagt

17. juni 2016: En ny banegårdsplads er på vej

01. marts 2016: Banegårdspladsen er på tegnebrættet

2015

10. februar 2015: Aftale på plads om ny banegårdsplads

2014

01. juli 2014: 50 mio. kr. til ny banegårdsplads i Ballerup

2013

26. sept. 2013: Turen er nu kommet til Banegårdspladsen

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk