Grundejere og investorer

Efter offentligt udbud har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. februar 2018 indgået aftale om tildeling af forkøbsret til erhvervelse af kommunens ejendom matr.nr. 20 t til en professionel investor, der påregner at kunne opføre en bebyggelse med studieboliger.

Det endelig salg af kommunens ejendom vil ske senere efter offentligt udbud i henhold til de sædvanlige regler herom. Udbuddet vil sandsynligvis ske på baggrund af det kommende lokalplanforslag, ligesom salget vil være betinget af den byggeretsgivende lokalplans endelige vedtagelse.

Der pågår for tiden (foråret 2018) drøftelser mellem grundejerne Freja Ejendomme og Ballerup Kommune om magelæg af arealer med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig udstykning, der tager højde såvel for bebyggelsesmuligheder som hensyn til landskab og natur.

En tilsvarende drøftelse mellem DTU og Kommunen skal sikre areal til den fornødne trafikbetjening fra Lautrupvang vest om universitetsbygningen.

I maj måned starter dialogen mellem de nuværende grundejerne, de kommende købere og investorer samt disses rådgivere med sigte på at finde frem til en helhedsplan med fælles løsninger for bebyggelse, adgangsforhold og friarealer mv.

Denne helhedsplan forventes at kunne danne grundlag for den kommende lokalplanlægning.

På Freja Ejendommes hjemmeside har der i tidens løb figureret forskelligt salgsmateriale med diverse bebyggelsesplaner. For god ordens skyld skal vi oplyse, at disse aldrig har været fremsendt til kommunen med henblik på realitetsbehandling.

Siden er opdateret onsdag den 9. maj 2018

SOCIALE MEDIER