Bo- og dagtilbud Bybjergvej

Idéskitse, udenomsområde bofællesskab

Foto: Idéskitse, udenomsområdet for botilbuddet (Rørbæk & Møller Arkitekter Aps).
 

Tre af kommunens bofællesskaber for voksne med udviklingshæmning og Dagtilbuddet Krumtappen bliver fremover samlet på Bybjergvej i den tidligere UCC-bygning.

De tre bofællesskaber, der flytter sammen, er bofællesskaberne på Hold-an vej, Egebjerg Bygade og Klakkebjerg. De nuværende beboere bliver tilbudt at flytte med ind i de nye rammer.

Forvandlingen af UCC-huset til et moderne botilbud vil ske i et tæt samarbejde med beboerne, deres pårørende samt medarbejdere fra de nuværende bofællesskaber og dagtilbuddet.

Selve ombygningen starter august 2019.

Siden er opdateret den 27. november 2018.

Hvornår er bo- og dagtilbuddet færdigt?
Vi regner med, at ombygningen af UCC-huset til bo- og dagtilbuddet er færdig sommeren 2020, hvilket er senere end tidligere udmeldt.

Det er et komplekst byggeri og derfor kan tidsplanen ændre sig undervejs i byggeprocessen.

Hvor langt er vi nået?
Kommunen har ønsket at samarbejde med et boligselskab om byggeriet og efterfølgende udlejning af boligerne. Valget er faldet på Ballerup Boligselskab og deres administrationsselskab Domea.dk.

Domea.dk skilte sig ud med en særlig innovativ tilgang til opgaven, stor forståelse for involveringen af brugere samt forståelse for kompleksitet og muligheder i projektet.

Vi har klargjort bygningen, så den er klar til ombygning. 

I sensommeren 2017 har vi afholdt workshops med medarbejdere og pårørende om byggeprogrammerne for botilbuddet og dagtilbuddet. Her arbejder vi med de ønsker og krav, der er til de fysiske rammer for tilbuddet.

På baggrund af byggeprogrammet har arkitekterne givet et bud på en mere overordnet indretning af bo- og dagtilbuddet. 

I marts 2018 blev den økonomiske ramme for ombygningen af bo- og dagtilbuddet politisk vedtaget. Herefter begyndte arkitekterne at arbejde mere detaljeret med det overordnede forslag til indretning.

Det mere detaljerede projektforslag er blevet udarbejdet i perioden april-november 2018, og det et er dette materiale, der skal danne grundlag for et egentligt udbudsmateriale.

Selve udbudsmaterialet bliver udarbejdet i perioden november 2018 – februar 2019. Herefter sendes projektet i udbud i marts 2019, hvor forskellige entreprenører kan give bud på at bygge bo- og dagtilbuddet.

Se projektforslaget for bo- og dagtilbud Bybjergvej her.

Se den samlede procesplan for bo- og dagtilbud Bybjergvej her. Den grønne cirkel markerer, hvor langt vi er nået. ​

Får borgere og pårørende i de nuværende tilbud indflydelse på byggeriet?
Ja, inddragelse af både borgere, pårørende og medarbejdere er et meget vigtigt element i planerne om det nye bo- og dagtilbud.

Der er meget viden, mange ønsker og idéer hos alle, der er en del af de eksisterende tilbud. Det får vi brug for, når vi skal finde ud af, hvordan de nye tilbud skal være.

I første omgang er det de pårørende og medarbejderne, der bliver inddraget og inviteret til at give input til forskellige dele af byggeprojektet.  Det kan være input til de fysiske rammer, udearealerne og samspillet mellem bo- og dagtilbuddet.

Derudover er både pårørende og medarbejdere repræsenteret i projektets styregruppe.

Hvem kan bo i botilbuddet?
Botilbuddet bliver indrettet med 33 boliger til voksne med udviklingshæmning. Målgruppen er borgere, der har brug for socialpædagogisk og praktisk støtte i et tilbud, hvor der også er nattevagt.

De 21 beboere i de nuværende tre små bofællesskaber Hold-an vej, Bygaden og Klakkebjerg vil blive tilbudt en bolig i det nye botilbud.

Hvordan får jeg en bolig i det nye botilbud?
Der bliver 33 boliger i det nye botilbud. I dag har vi 21 boliger, så vi får 12 mere.

Beboerne i de nuværende bofællesskaber får tilbudt en bolig i det nye botilbud.

Social- og Sundhedsudvalget har den 6. november 2018 besluttet, de 12 ekstra boliger skal tildeles hjemmeboende Ballerupborgere i målgruppen til bo- og dagtilbud Bybjergvej, der ønsker en bolig. I alt 11 Ballerupborgere har sagt ja til en bolig i bo- og dagtilbud Bybjergvej. Den resterende 12. ekstra bolig vil blive tildelt en Ballerupborger i et udenbys tilbud, der ønsker at flytte retur til Ballerup.

Den endelige visitation til boligerne vil blive foretaget i slutningen af 2018/starten af 2019.

Opskrivning til fremtidige, ledige pladser på bo- og dagtilbud Bybjergvej foregår via Social Vejledning.

Kan jeg vælge at blive boende i mit nuværende bofællesskab?
Beboerne i de nuværende bofællesskaber bliver tilbudt en bolig i det nye botilbud. Vi håber, at alle vil opleve, at de nye fysiske rammer er bedre og mere tidssvarende og giver bedre muligheder for fællesskab og udfoldelse.

Ingen tvinges til at flytte fra sin nuværende bolig i de eksisterende bofællesskaber. Det er muligt at blive boende i sin nuværende bolig og fortsat få den nødvendige støtte.

De eksisterende bofællesskaber forandrer sig, når det nye tilbud på Bybjergvej står færdigt.  Personalet og de øvrige beboere flytter med og de ledige boliger i de nuværende bofællesskaber forventes at blive tildelt andre grupper af borgere med et boligbehov. 

Hvordan bliver indretningen?
Boligerne indrettes på en moderne og handicapvenlig måde, der tager højde for brugernes behov.

Hver bolig får eget bad og mindre køkkenfaciliteter.

Der bliver direkte adgang til egen terrasse fra hver bolig, ligesom beboerne også får en fælles grøn atriumgård og fælles terrasse.

Hvor store bliver boligerne?
Boligerne får forskellig størrelse, så der er mulighed for at vælge en større eller en mindre lejlighed.

Hver beboer får også adgang til en fælles stue, spisestue og køkken.

Botilbuddet kommer til at bestå af 33 et-rums lejligheder, der varierer i størrelse mellem 39 m2 og 59 m2. Dette er et nettoareal.

Se tegninger af de fremtidige boliger og indretningen af huset her (projektforslag november 2018)

Hvem udlejer boligerne?
Boligerne udlejes af Ballerup Boligselskab og deres administrationsselskab Domea.dk.

Ballerup Kommune ejer dagtilbuddet og og servicearealerne i botilbuddet og står for den sociale drift af både bo- og dagtilbuddet.

Vi ønsker i samarbejde med boligselskabet, at medarbejdere, ledere og pårørende inddrages gennem hele processen.

Hvad kommer boligerne til at koste?
Huslejen afhænger af størrelsen på boligen.

Vi kender ikke den præcise husleje endnu men regner med, at boligerne kommer til at koste mellem 5.700 kr. og 8.100 kr. om måneden. Hertil kommer forbrugsudgifter. Det vil være muligt at søge boligstøtte.

Kan jeg beholde min nuværende lejekontrakt?
Det nye botilbud bliver opført som almenboliger, og alle får dermed en lejekontrakt.

Dem der bor i et af de eksisterende bofællesskaber får en ny lejekontrakt. Det skyldes, at kommunen lejer bygningen af Landsforeningen LEV i de nuværende bofællesskaber og derefter videreudlejer den enkelte bolig til beboerne.

Bliver mine bofæller de samme?
Ja, hvis det er beboernes ønske, vil der være mulighed for det.

Det bliver også muligt at vælge nye nærmeste naboer.

Vi tænker, at vi beslutter det hen ad vejen, da der er flere ting, der skal tages hensyn til. Det kan for eksempel være boligens størrelse og huslejen for den enkelte.

Flytter personalet fra de eksisterende tilbud med?
Ja, personalet i de nuværende tilbud flytter med.

Personalet bliver inddraget i ombygningen og indretningen af det nye hus sammen med de pårørende til de eksisterende beboere og brugere.

Vil der fortsat være et beboer- og pårørenderåd?
Ja, der vil fortsat være beboer- og pårørenderåd.

Bliver der fortsat et miljøskift fra botilbud til dagtilbud?​
Vi ved, at mange pårørende er optaget af, at beboerne oplever et miljøskift mellem botilbud og dagtilbud.

Generelt giver det en masse nye muligheder, når dagtilbuddet får hjemme i samme bygning som boligerne. Der bliver for eksempel mulighed for flere fælles aktiviteter og en bedre og mere fleksibel udnyttelse af værkstedernes mange muligheder.

Vi vil selvfølgelig se på, hvordan vi gennem indretning af de fysiske rammer kan skabe en oplevelse af at bevæge sig fra et sted til et andet, selvom det er indenfor samme bygning.

Vi ser frem til at modtage input fra medarbejdere og pårørende omkring dette. 

Får vi glæde af koncertsalen og sportshallen?
Ja, vi forestiller os, at både bo- og dagtilbuddet kan få glæde af koncertsalen og sportshallen.

Vi synes, det er oplagt, at beboerne benytter tilbuddene, da de ligger lige ved siden af. 

Hvilke muligheder og tilbud er der i lokalområdet?
Beboerne bliver en del af et livligt lokalmiljø.

I området omkring det nye bo- og dagtilbud ligger der en folkeskole, et plejecenter, et villakvarter, Skovlunde Bypark og Skovlunde Centret. Lokalområdet byder derfor på mange muligheder for spændende aktiviteter. 

Bliver der flere pladser i dagtilbuddet Krumtappen?
Dagtilbuddet Krumtappen får mere plads i de nye rammer.

Derudover forventer vi at udvide tilbuddet, men det endelige antal er der ikke taget stilling til endnu.

Andre relevante sider

Kontakt

Centerchef 
Eva Borg

4477 2921

E-mail