§ 18 - Frivilligt socialt arbejde

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde inden for Senior-, Voksen- og Børn- og Ungeområdet samt integrationsfremmende områder, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens § 18. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

Frivillighedsrådet modtager, behandler og indstiller ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget, som træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning kan imødekommes. 

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune vedtager, hvilke frivillige projekter, der skal finansieres.

Ansøgninger til § 18-puljen skal indeholde aktiviteter, som støtter det frivillige arbejde i Ballerup Kommune.

Ansøgningen skal sendes til mic@balk.dk

Det er vigtig for Frivillighedsrådet at vide på hvilken måde ansøgningen fremmer det frivillige sociale arbejde i Ballerup Kommune og dermed kommer kommunens borgere til gode. Derfor er det godt at beskrive, hvor mange borgere fra Ballerup Kommune, der indgår i aktiviteten og på hvilken måde, de deltager.

For at kunne behandle ansøgningen skal der medsendes et budget for aktiviteten og foreningens sidst godkendte årsregnskab.

Endvidere er det også vigtigt for Frivillighedsrådet at vide, om der søges midler andre steder. Og ikke mindst om der allerede er bevilget midler fra andre. Det kan være fonde, andre kommuner med videre.

Sociale aktiviteter i alle former for boligområder

Frivillige indsatser og aktiviteter som understøtter inklusion af børn, unge, voksne og ældre beboere i fællesskabet, uanset kulturel baggrund, og som bidrager forebyggende positivt til at præge udviklingen både i og uden for boligområdet, herunder at understøtte fremme af det aktive medborgerskab.

Aktivt Medborgerskab

Det vil sige sociale aktiviteter, der via frivillige understøtter fremme af det aktive medborgerskab. At enkeltpersoner og grupper bedre kan bidrage til og påvirke løsninger og indgå i samskabelse af og udmøntning af velfærdsopgaver, som supplerer kommunens lovpligtige opgaver. Aktiviteter kan være "Frivillige Motionsvenner", temadage og kurser målrettet frivillige og ledere af frivillige, som eksempel kan være "Børnehave- og Skolevenner", fritidsguider for borgere med nedsat funktionsevne eller hjemmebesøgende til ensomme ældre.

Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare

Det vil sige aktiviteter, der baserer sig på frivillige indsatser og som målrettes personer med særlige behov. Eksempler kan være café målrettet psykisk syge, sociale aktiviteter målrettet patientgrupper, frivillige, som skal virke som mentorer for udsatte unge eller den frivillige tandlægeordning "Tandrødderne" målrettet hjemløse og socialt udsatte

Frivillighedsrådet behandler ansøgninger to gange årligt.. Ansøgninger under 10.000 kr. vil blive behandlet løbende.

2018

Ansøgningsfrist 15. august 2018 for behandling på september-mødet.

Ansøgningsfrist 15. december 2018 for behandling mødet i januar 2019.

Kontakt

Frivilligkoordinator
Michael Hansen

Tapeten 
Magleparken 5
2750 Ballerup

2522 8178

E-mail