§ 18 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde blandt andet inden for senior-, voksen- og børne- og ungeområdet samt integrationsfremmende områder, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens § 18.

Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde, samarbejder mellem foreninger og synliggørelse af det frivillige, sociale arbejde.

Ansøgninger til § 18-puljen skal indeholde aktiviteter, som kommer borgere i Ballerup Kommune til gode.

 

En § 18-ansøgning skal indeholde følgende:

  • En beskrivelse af aktiviteten/indsatsen samt hvornår den forventes afviklet.
  • En redegørelse for hvorledes projektet kommer kommunens borgere til gode. Beskriv derfor hvor mange borgere fra Ballerup Kommune, der indgår i aktiviteten og på hvilken måde, de deltager.
  • Et budget for aktiviteten og foreningens sidst godkendte årsregnskab.
  • Af ansøgningen og gerne budgettet skal det fremgå, om der søges midler andre steder til samme aktivitet og ikke mindst om der allerede er bevilget midler fra andre fonde, kommuner eller lignende.

Ansøgninger, der ikke lever op til dette, kan ikke behandles. 

Ansøgningen sendes til kultur@balk.dk

Bemærk hvis I får tilskud: 

  • Midlerne  kan udelukkende bruges til de poster, som fremgår af det medsendte budget.
  • Der skal fremsendes et regnskab efter projektet er afviklet. 
  • Et eventelt overskydende beløb skal altid tilbagebetales. Det sker efter fremsendelse af regnskabet.

Frivillige, sociale aktiviteter generelt

Frivillige indsatser og aktiviteter som understøtter inklusion af børn, unge, voksne og ældre beboere i fællesskabet, uanset kulturel baggrund, og som bidrager forebyggende, positivt til at præge udviklingen i for eksempel et boligområde, en bydel, foreningslivet eller på tværs mellem foreninger og institutioner, herunder at understøtte og fremme det aktive medborgerskab.

Sociale aktiviteter i alle former for boligområder

Frivillige indsatser og aktiviteter som understøtter inklusion af børn, unge, voksne og ældre beboere i fællesskabet, uanset kulturel baggrund, og som bidrager forebyggende positivt til at præge udviklingen både i og uden for boligområdet, herunder at understøtte fremme af det aktive medborgerskab.

Aktivt Medborgerskab

Det vil sige sociale aktiviteter, der via frivillige understøtter fremme af det aktive medborgerskab. At enkeltpersoner og grupper bedre kan bidrage til og påvirke løsninger og indgå i samskabelse af og udmøntning af velfærdsopgaver, som supplerer kommunens lovpligtige opgaver. Aktiviteter kan være "Frivillige Motionsvenner", temadage og kurser målrettet frivillige og ledere af frivillige, som eksempel kan være "Børnehave- og Skolevenner", fritidsguider for borgere med nedsat funktionsevne eller hjemmebesøgende til ensomme ældre.

Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare

Det vil sige aktiviteter, der baserer sig på frivillige indsatser og som målrettes personer med særlige behov. Eksempler kan være café målrettet psykisk syge, sociale aktiviteter målrettet patientgrupper, frivillige, som skal virke som mentorer for udsatte unge eller den frivillige tandlægeordning "Tandrødderne" målrettet hjemløse og socialt udsatte

Ansøgninger på 10.000 kr. og derunder behandles løbende.

Ansøgninger på mere end 10.000 kr. behandles af Frivillighedsrådet to gange årligt, i januar og september måned. Derefter fremsender frivillighedsrådet indstillinger til endelig afgørelse til Kultur- og Fritidsudvalgets førstkommende møde. I 2020 er ansøgningsfristerne for disse som følger: 

  • 15. december 2019 for behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. januar 2020
  • 15. august 2020 for behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. september 2020

Kontakt

Frivilligkoordinator
Michael Hansen

Ballerup Rådhus
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker mail

2522 8178

E-mail