Tilskud til foreninger

Er jeres forening godkendt som frivillig, folkeoplysende forening? Det vil sige enten en idrætsforening eller en forening, der tilbyder idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. Så kan I få tilskud til foreningens aktiviteter.

Er du i tvivl, om din forening vil kunne få tilskud, kan du læse mere her.

Idrætsforeninger, spejderkorps og andre godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til aktiviteter for deres medlemmer under 25 år, samt for handicappede uanset alder. Ansøgningsfristen er den 15. februar. Det betyder, at vi ikke længere modtager ansøgninger for 2021.

Tilskudssatser for 2021

 0 - 6 år 217,89 kr.
 7 -12 år 435,78 kr.
13-18 år 653,67 kr.
19-24 år 217,89 kr.
Handicappede 0-24 år 653,67 kr.
Handicappede 25 år og derover 435,78 kr.

 

Idrætsaktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge under 25 kræver typisk hold med få deltagere og en træner med uddannelse i instruktion af den specifikke målgruppen. Det gør aktiviteten væsentlig dyrere end en tilsvarende aktivitet indenfor normalidrætten. Løntilskuddet er med til at udligne den forskel.

Tilskuddet beregnes en gang årligt på baggrund af opgørelse af forventede merudgifter i forhold til normalidrætten i indeværende år. Læs mere i retningslinjernes fulde tekst i et punkt herunder.

Ansøgningsfrist 1. april. Udbetales ca. 1. maj.

Der skal anvendes ansøgningsskema, der rekvireres ved henvendelse til kultur@balk.dk

 

Tilskud til kurser søges efter kursets afholdelse.

Ansøgningsfrister: 1. januar, 1. maj og 1. september.   

Uddannelsestilskud kan søges af alle godkendte, frivillige, folkeoplysende foreninger. Der ydes tilskud svarende til 75 % af kursusafgiften samt billigste, offentlige transport, dog med maksimalt 2.000 kr. pr. kursus pr. deltager. Hvor kurset er opdelt i flere kursusmoduler/-perioder, ydes tilskud med maksimalt 2.000 kr. pr. periode pr. deltager.

Kursernes indhold skal være foreningsudviklende og foreningsrelevante for ledere/trænere/instruktører eller kommende ledere/trænere/instruktører i den pågældende forening til gavn for børn og unge. Uddannelsestilskud i forbindelse med ældreidræt ydes alene til kurser i ældreidrætsinstruktion.

Hvis I får tilskud til kurset fra anden side,  kan I få 75 % tilskud af restbeløbet herfra.

Ved ansøgning fremsendes program for kurset, hvem der deltager og dokumentation for de udgifter I søger tilskud til.

Til foreninger, der ejer eller lejer deres foreningslokaler. Tilskuddet kan maks. udgøre 75% af driftsudgifterne. Ansøgningsfristen er løbende men skal ske senest den 31. marts for det forudgående år.

Alle foreninger, der modtager tilskud, skal indsende et tilskudsregnskab den 15. februar.

Benyt ansøgningsskema fra borger.dk her.

 

Foreningen aflægger tilskudsregnskab efter Folkeoplysningsloven senest den 15. februar. Regnskabsperioden for det kommunale tilskud er 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af foreningens revisor og samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Hvis foreningens samlede kommunale tilskud er mere end 250.000 kr., skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Hvis foreningen har haft færre udgifter til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, end hvad der svarer til det modtagne aktivitetstilskud, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

Hvis tilskudsregnskabet viser, at aktivitetstilskuddet har oversteget den samlede deltagerbetaling fra de tilskudsberettigede medlemmer, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

Der sendes regnskabsskema ud til alle foreninger senest 10. januar.  Har du ikke modtaget skemaet skal du sende besked til kultur@balk.dk. Skriv "Regnskabsskema" i emnefeltet.

Udfyld med jeres regnskabstal og husk underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer og revisor. Revisor skal også skrive under på tjeklisten som er sidste side af regnskabet. Scan derefter regnskabet ind og gem på din PC så du efterfølgende kan uploade det.

Læs mere under næste punkt Revision

Indsend regnskab

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

Alle foreninger, der modtager tilskud efter Ballerup Kommunes regler for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til folkeoplysningsloven, skal hvert år senest den 15. februar indsende et tilskudsregnskab til Ballerup Kommune.
 
Tilskudsregnskabet aflægges ved udfyldelse af Ballerup Kommunes regnskabsskema.
 
Tilskudsregnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor
 
Tilskudsregnskabet indsendes via Ballerup Kommunes hjemmeside
 

Revision:

Hvis foreningens tilskud ikke overstiger 250.000 kr.:
 
Revisor skal efterprøve:
om tilskudsregnskabet er rigtigt
at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne
at foreningen oplysninger til kommunen er korrekte
at der er dokumentation for deltagernes betaling af kontingent m.m.
 

Krav til registreret eler statsaoutoriseret revisor

Hvis foreningens samlede tilskud i henhold til folkeoplysningsloven overstiger 250.000 kr. skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
 
Revisionen skal ske i overensstemmelse med god revisionsskik.
 
Revisor efterprøver de samme ting som er beskrevet for tilskud under 250.000 kr.
 
Øvrige opgaver
 
Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser
Revisor foretager normalt revision i løbet af året
Revisor foretager uanmeldt kasseeftersyn mindst en gang årligt
Revisor fører en revisionsprotokol som foreningen indsender
Revisor påtegner regnskabet
 
Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.
 
Revisionsprotokollens indhold: 
Diverse bemærkninger 
Revisors habilitet 
Om revisor har modtaget alle oplysninger 
Om regnskabet er aflagt i.h.t. gældende regler 
Om oplysninger om særlige kontrolarbejder, særlige beretninger, rådgivning eller assistance. 
 
Revisor har krav på alle de oplysninger fra foreningen som revisor mener har betydning for bedømmelsen af regnskabet. Revisor har adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser m.v. som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 
 
Bliver revisor opmærksom på brud på loven og tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom. Endvidere skal revisor påse, at foreningen inden tre uger giver Center for Skoler, Institutioner og Kultur meddelelse herom.

I retningslinjerne kan du i detaljer læse alt om tilskud til frivillige, folkeoplysende foreninger, herunder om ansøgningsfrister og krav til regnskabsaflæggelse.

Hent retningslinjerne i deres fulde tekst som pdf-fil

 

Ballerup Kommune yder lokaletilskud til godkendte, frivillige, folkeoplysende foreninger.Lokaletilskuddet udgør maksimalt 75 % af udgifterne til egne eller lejede lokaler, der benyttes til aktiviteter for børn og unge. Lokalerne skal være privatejede og beliggende i Danmark eller i Sydslesvig.

Der er begrænsninger på typer af udgifter, der ydes tilskud til, ligesom Undervisningsministeren har fastsat en øvre grænse for hvor store lokaleudgifter, der ydes tilskud til. Hvis drifts- eller lejeudgifter pr. time ved egne og lejede lokaler overstiger 272,05 kr. for haller og 135,98. (2019-satser) for andre lokaler og lejrpladser, ydes der kun tilskud med 75 % af de nævnte beløb.  

Tilskuddet ydes kun til foreningens medlemmer under 25 år og nedsættes forholdsmæssigt, hvis medlemmer over 25 år deltager i aktiviteten. Medlemmer som alene deltager med ledelsesfunktioner skal ikke indgå i beregningen af lokaletilskud og altså IKKE skrives på ansøgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om, at en aktivitet ikke er folkeoplysende og derfor ikke kan udløse tilskud - herunder lokaletilskud. 

Er man i tvivl om hvorvidt der kan opnås lokaletilskud til en aktivitet, er det derfor en god idé at indsende ansøgningsskema inden indgåelse af lejekontrakt.

Ansøgning indsendes løbende og senest 31. marts for året før.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde lokaletilskud ved indgåelse af nye lejemål/køb af egne lokaler, eller ved forhøjelse af aktivitetsniveauet i eksisterende lejemål mv. Det anbefales at søge om lokaletilskud forud for indgåelse af nye lejekontrakter og inden køb af egne foreningslokaler

Her har vi samlet de ansøgningsskemaer de frivillige folkeoplysende foreninger skal benytte ved ansøgning om tilskud. Nogle ansøgningsskemaer er tilgængelige hele året, andre kun i forbindelse med ansøgningsfristen. 

Lokaletilskud

Aflæggelse af tilskudsregnskab

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 7735

E-mail