Tilskud til foreninger

Er jeres forening godkendt som frivillig, folkeoplysende forening? Det vil sige enten en idrætsforening eller en forening, der tilbyder idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. Så kan I få tilskud til foreningens aktiviteter.

Er du i tvivl, om din forening vil kunne få tilskud, kan du læse mere her.

Idrætsforeninger, spejderkorps og andre godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til aktiviteter for deres medlemmer under 25 år, samt for handicappede uanset alder. Ansøgningsfristen er den 15. februar. Det betyder, at vi ikke længere modtager ansøgninger for 2020.

Alle der har indsendt ansøgning samt tilskudsregnskab for 2019 har fået udbetalt tilskud for i år.

Tilskudssatser for 2020

 0 - 6 år 217,89 kr.
 7 -12 år 435,78 kr.
13-18 år 653,67 kr.
19-24 år 217,89 kr.
Handicappede 0-24 år 653,67 kr.
Handicappede 25 år og derover 435,78 kr.

 

Idrætsaktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge under 25 kræver typisk hold med få deltagere og en træner med uddannelse i instruktion af den specifikke målgruppen. Det gør aktiviteten væsentlig dyrere end en tilsvarende aktivitet indenfor normalidrætten. Løntilskuddet er med til at udligne den forskel.

Tilskuddet beregnes en gang årligt på baggrund af opgørelse af forventede merudgifter i forhold til normalidrætten i indeværende år. Læs mere i retningslinjernes fulde tekst i et punkt herunder.

Ansøgningsfrist 1. april. Udbetales ca. 1. maj.

Anvend ansøgningsskema 

Tilskud til kurser søges efter kursets afholdelse.

Ansøgningsfrister: 1. januar, 1. maj og 1. september.   

Uddannelsestilskud kan søges af alle godkendte, frivillige, folkeoplysende foreninger. Der ydes tilskud svarende til 75 % af kursusafgiften samt billigste, offentlige transport, dog med maksimalt 2.000 kr. pr. kursus pr. deltager. Hvor kurset er opdelt i flere kursusmoduler/-perioder, ydes tilskud med maksimalt 2.000 kr. pr. periode pr. deltager.

Kursernes indhold skal være foreningsudviklende og foreningsrelevante for ledere/trænere/instruktører eller kommende ledere/trænere/instruktører i den pågældende forening til gavn for børn og unge. Uddannelsestilskud i forbindelse med ældreidræt ydes alene til kurser i ældreidrætsinstruktion.

Hvis I får tilskud til kurset fra anden side,  kan I få 75 % tilskud af restbeløbet herfra.

Ved ansøgning fremsendes program for kurset, hvem der deltager og dokumentation for de udgifter I søger tilskud til.

Til foreninger, der ejer eller lejer deres foreningslokaler. Tilskuddet kan maks. udgøre 75% af driftsudgifterne. Ansøgningsfristen er løbende men skal ske senest den 31. marts for det forudgående år.

Alle foreninger, der modtager tilskud, skal indsende et tilskudsregnskab den 15. februar.

Benyt ansøgningsskema fra borger.dk her.

 

Foreningen aflægger tilskudsregnskab efter Folkeoplysningsloven senest den 15. februar. Regnskabsperioden for det kommunale tilskud er 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af foreningens revisor og samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Hvis foreningens samlede kommunale tilskud er mere end 250.000 kr., skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Hvis foreningen har haft færre udgifter til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, end hvad der svarer til det modtagne aktivitetstilskud, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

Hvis tilskudsregnskabet viser, at aktivitetstilskuddet har oversteget den samlede deltagerbetaling fra de tilskudsberettigede medlemmer, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

Print regnskabsskemaet ud. Udfyld med jeres regnskabstal og husk underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer og revisor. Revisor skal også skrive under på tjeklisten som er sidste side af regnskabet. Scan derefter regnskabet ind og gem på din PC så du efterfølgende kan uploade det.

Skema: 

Indsend regnskab

I retningslinjerne kan du i detaljer læse alt om tilskud til frivillige, folkeoplysende foreninger, herunder om ansøgningsfrister og krav til regnskabsaflæggelse.

retningslinjer fortilskud til aktiviteter for børn og unge m.fl.

Ballerup Kommune yder lokaletilskud til godkendte, frivillige, folkeoplysende foreninger.Lokaletilskuddet udgør maksimalt 75 % af udgifterne til egne eller lejede lokaler, der benyttes til aktiviteter for børn og unge. Lokalerne skal være privatejede og beliggende i Danmark eller i Sydslesvig.

Der er begrænsninger på typer af udgifter, der ydes tilskud til, ligesom Undervisningsministeren har fastsat en øvre grænse for hvor store lokaleudgifter, der ydes tilskud til. Hvis drifts- eller lejeudgifter pr. time ved egne og lejede lokaler overstiger 272,05 kr. for haller og 135,98. (2019-satser) for andre lokaler og lejrpladser, ydes der kun tilskud med 75 % af de nævnte beløb.  

Tilskuddet ydes kun til foreningens medlemmer under 25 år og nedsættes forholdsmæssigt, hvis medlemmer over 25 år deltager i aktiviteten. Medlemmer som alene deltager med ledelsesfunktioner skal ikke indgå i beregningen af lokaletilskud og altså IKKE skrives på ansøgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om, at en aktivitet ikke er folkeoplysende og derfor ikke kan udløse tilskud - herunder lokaletilskud. 

Er man i tvivl om hvorvidt der kan opnås lokaletilskud til en aktivitet, er det derfor en god idé at indsende ansøgningsskema inden indgåelse af lejekontrakt.

Ansøgning indsendes løbende og senest 31. marts for året før.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde lokaletilskud ved indgåelse af nye lejemål/køb af egne lokaler, eller ved forhøjelse af aktivitetsniveauet i eksisterende lejemål mv. Det anbefales at søge om lokaletilskud forud for indgåelse af nye lejekontrakter og inden køb af egne foreningslokaler

Her har vi samlet de ansøgningsskemaer de frivillige folkeoplysende foreninger skal benytte ved ansøgning om tilskud. Nogle ansøgningsskemaer er tilgængelige hele året, andre kun i forbindelse med ansøgningsfristen. 

Søg om aktivitetstilskud

Lokaletilskud

Aflæggelse af tilskudsregnskab

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 7735

E-mail