Tilskud til aftenskoler

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, som aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed. For at kunne blive godkendt, skal en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune, have lokal tilknytning.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til tilskud til voksenundervisning.

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisning, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredrag, debatskabende aktiviteter og andet, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Kultur- og Fritidsudvalget fordeler den beløbsramme, der er til rådighed, forholdsmæssigt mellem foreningerne.

Ansøgning om tilskud til et kalenderår indgives til Kultur- og Fritidsudvalget senest den 1. oktober året før.

Senest den 1. april hvert år, indsender den enkelte forening regnskab for foregående år.

Der er udarbejdet en revisionsinstruks som skal følges ved revision af regnskaber for modtaget tilskud til voksenundervisning m.v. i henhold til folkeoplysningsloven.

Revisionsinstruksen er udsendt til alle aftenskoler/oplysningsforbund. Kontakt os, hvis du har brug for at få den tilsendt.

Lokaler: Ansøgning skal være Center for Skoler, Institutioner og Kultur i hænde senest den 1. april for det foregående år. Udbetaling af tilskud finder sted senest den 1. maj.

Hvert år afsættes en pulje til tilskud til private lokaler, der ejes eller lejes af de folkeoplysende foreninger. Puljen fordeles forholdsmæssigt efter ansøgning.

Inventar: Ansøgning om midler fra inventarpuljen skal sendes til Center for Skoler, Institutioner og Kultur senest den 1. april

Hvert år afsættes en pulje til indkøb af inventar til fælles brug for de folkeoplysende foreninger. Bevilling og tilskud meddeles/udbetales senest den 1. maj.

Hvis Ballerup Kommune administrerer lønudbetalingen skal aftenskolen/oplysningsforbundet indsende løntimeskemaer til Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Indsend skemaet i god tid inden holdet starter op, så du er sikker på, at underviseren får sin løn til tiden.

Du rekvirerer løntimeskemaet ved at sende en mail til kultur@balk.dk

Har du brug for at læse Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i sin helhed kan du få dem tilsendt. Ring eller send en mail til Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Andre tilskud og puljer

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur

Kultur & Fritid
Helle Jensen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 5587

E-mail