Tilskud til aftenskoler

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til tilskud til voksenundervisning.

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisning, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredrag, debatskabende aktiviteter og andet, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed. For at kunne blive godkendt, skal en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune, have lokal tilknytning.

Kultur- og Fritidsudvalget fordeler den beløbsramme, der er til rådighed, forholdsmæssigt mellem foreningerne.

Ansøgning om tilskud til et kalenderår indgives til Kultur- og Fritidsudvalget senest den 1. oktober året før.

Senest den 1. april hvert år, indsender den enkelte forening regnskab for foregående år.

Lokaler:
Hvert år afsættes en pulje til tilskud til private lokaler, der ejes eller lejes af de folkeoplysende foreninger. Puljen fordeles forholdsmæssigt efter ansøgning.

Ansøgning skal være Center for Skoler, Institutioner og Kultur i hænde senest den 1. april for det foregående år. Udbetaling af tilskud finder sted senest den 1. maj.

Inventar:
Hvert år afsættes en pulje til indkøb af inventar til fælles brug for de folkeoplysende foreninger. Ønsker indsendes til Center for Skoler, Institutioner og Kultur senest 1. april. Bevilling og tilskud meddeles/udbetales senest den 1. maj.

Blanketterne vil være tilgængelige i forbindelse med de forskellige afleveringsfrister.

Ansøgning om tilskud til voksenundervisning 2020

Løntimeskema

I nedenstående pdf-fil kan du læse den fulde ordlyd i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Retningslinjer 2016 - foreninger der tilbyder undervisning

Andre tilskud og puljer

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur

Kultur & Fritid
Helle Jensen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

2913 5587

E-mail