Sankt Hans bål

Ballerup Kommune ønsker alle en god og sikker Sankt Hans aften.

Følg disse råd, når du planlægger og afbrænder bål i Ballerup Kommune:

 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
 • Søg tilladelse via Virk.dk, hvis du gerne vil bruge kommunens arealer.
 • Kommunen har ret til at fjerne grenbunker, som anbringes på kommunens arealer mere end 3 måneder før Sankt Hans aften.

Overhold afstandskrav, så det undgås, at ilden spreder sig.  

Afstandsreglerne er fastsat ved lov og et Sankt Hans bål skal placeres i en afstand af mindst:

 • 30 m til huse med fast tag
 • 60 m fra brændbare markafgrøder
 • 200 m fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag og lign.)
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation
 • 200 m fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker m.m.

Se plakat fra Beredskabsstyrelsen om: Forsvarlig placering af Sankt Hans bål

Hjælp de mange smådyr, der gerne bygger reder i grenbunker:

 • Byg først bålet 1-2 dage før afbrændingen
 • Flyt eller gennemrod bålet, inden det brændes af – især hvis bålet er opbygget gennem længere tid

Opbygning

 • Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald
 • Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder
 • Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne

Optænding

 • Brug aldrig benzin, sprit eller andre brandfarlige væsker
 • Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaset i kernen i bålet
 • Tænd ikke bålet, hvis det blæser kraftigt (pga. brandfare ved flyvende gnister)

Slukning

 • Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det 

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail