Børne- og Skoleudvalget

11.09.2018 kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Der er modtaget brev fra Styrelsen for It og Læring om, at det er besluttet at udskyde den nationale trivselsmåling for skoleåret 2018/19. Den nationale trivselsmåling vil blive igangsat i første kvartal 2019.

  Bilag
  1 bilag

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Stine Rahbek Pedersen (Ø) har bedt om, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, at Ballerup Kommune indgår i et partnerskabssamarbejde med Haver til Maver.

 

Baggrund

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget efter aftale med formanden.

 

Sagsfremstilling

Skolehaver er udbredt mange steder i landet og i 2017 fik de første pædagoger og lærere efter- og videreuddannelse i skolehave didaktik.

 

Haver til Maver er lige nu, sammen med Københavns Skolehaver og en række professionshøjskoler, i gang med at udarbejde en ansøgning til A.P. Møller Fonden vedrørende en efteruddannelse for lærere og pædagoger. Uddannelsen baserer sig på et pilotprojekt med Furesø Kommune, hvor 21 lærere og pædagoger blev efteruddannet.

 

Haver til Maver er lige nu, sammen med Københavns Skolehaver og professionshøjskolerne ved at finde fire partnerkommuner til projektet.

 

Partnerkommunerne i projektet får gratis efter- og videreuddannelse til interesserede lærere og pædagoger i kommunen, samt finansiering af en kommunal deltidsstilling, som skal sikre koordinering og forankring af indsatsen i kommunen.

Den praktiske del af uddannelsen vil foregå i en central skolehave i Ballerup og blive varetaget af Haver til Maver. Den teoretiske del vil foregå på og blive varetaget af Professionshøjskolen.

 

Selve efteruddannelsen forventes at ligge i havesæsonen i 2019, og hele projektet forventes at løbe over 4-5 år.

 

Ballerup Kommune kan blive en af disse fire partnerkommuner, det forudsætter dog:

 1. At forvaltningen kan nå at få en tilkendegivelse fra skoler, daginstitutioner BFO’er og klub om, hvor mange lærere og pædagoger de vil sende afsted og meddele dette antal og fordeling på arbejdspladser til Haver til Maver.
 2. En forhåndstilkendegivelse af, at Ballerup Kommune vil afsætte midler, der skal finansiere en central have, eksempelvis på Grantoftegaard i samarbejde med Skoletjenesten i Pederstrup – 150.000 kr. pr. år.
 3. En forhåndstilkendegivelse af, at Ballerup Kommune vil afsætte midler til drift af en central skolehave, i fire år, fra 2019–2022. Udgifterne vil være følgende:
 • Klargøring af jord og bede forud for sæson – herunder jordforbedring og sædskifte
 • Pasning af skolehavens fællesbede
 • Indkøb af økofrø, økoplanter, økoplantejord, potter
 • Indkøb af ingredienser til madlavning
 • Planlægge og afholde informationsmøder, evalueringsmøder med pædagoger/lærere og andre relevante arrangementer fx høstfest og lugeplaner i sommerferien. 150.000 kr. pr. år.

Ballerup Kommune vil som partnerkommune få:

 1. Efter- og videreuddannelse til lærere og pædagoger i at bruge haverne i deres undervisningsmæssige og pædagogiske arbejde.
 2. En deltidsstilling, til en skolehavekoordinator, der ansættes i den centrale skolehave, fx i Skoletjenesten i Pederstrup.

Andre kommuner har god erfaring med både at have centrale haver, hvor der er en koordinator, naturvejleder eller lignende ansat, der både sørger for at drive den centrale have og understøtte decentrale aktiviteter i skole-, daginstitutions-, BFO-, og klubhaver. Derfor foreslås det, at der forhåndsgodkendes finansiering af decentrale haver:

 1. Finansiering af varmebehandlede pallerammer, ukrudtsdug, økologisk jord med mere samt etableringsomkostninger i form af arbejdstimer og brug af maskiner. 100.000 kr.

Organisering

Haverne organiseres centralt i et samarbejde mellem Skoletjenesten og Grantoftegaard, idet Grantoftegaard økologiske landbrug vil danne ramme om og lægge arealer til de børn, der skal have undervisnings-/læringsforløb i centrale haver og det vil være Grantoftegaard, der etablerer haver på de lokale skoler, daginstitutioner, BFO'er og daginstitutioner. Skoletjenesten vil blive opnormeret med en koordinator, der finansieres af fondsmidler i 4-5 år. Skoletjenesten vil således stå for alle aktiviteter vedrørende skolehaverne.

 

Tilføjelse efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2018

Administrationen har på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning spurgt skoler, dagtilbud, BFO'er og klubber, hvorvidt og i hvilket omfang de ønsker at deltage, samt hvorvidt de i givet fald vil have mulighed for selv at dække vikarudgifterne i forbindelse med kursusdeltagelse.

 

Nogle ledere har udtrykt en mulig interesse i at deltage med enkelte matrikler, men ingen har tilsluttet sig med et fuldt distrikt. Samtlige ledere har dog svaret, at de ikke har mulighed for at dække personaleudgifter i den forbindelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

A.P. Møller Fonden søges om finansiering af en deltidsstilling til en skolehavekoordinator i 4 år, 300.000 kr.

 

A.P. Møller Fonden søges om finansiering til, at medarbejdere får en efter- og videreuddannelse til 10.000 kr. pr. person.

 

Ballerup Kommune medfinansierer:

 • Ballerup Kommune forhåndstilkendegiver at ville finansiere anlægsudgifter til centrale og decentrale skolehaver. 150.000 kr. justeres efter første år.
 • Drift af en central skolehave og det antal decentrale haver, som skoler, daginstitutioner, BFO'er og klubber ønsker at etablere. 150.000 kr. justeres efter første år.
 • Lønnen til de medarbejdere, der deltager i uddannelsen.

Administrationen bemærker, at der vil være udgifter forbundet med forslaget.

Udover etableringsomkostninger (150.000 kr. i anlægsudgift) og løbende driftsudgifter (150.000 kr. årligt), vil der være udgifter til, at lærere og pædagoger kan deltage i 10 kursusdage samt forberede sig hertil. Udgiften hertil er 1,2 - 2,4 mio. kr. for en til to medarbejdere pr. matrikel. Såfremt forslaget vedtages, vil der således skulle findes finansiering for i alt 1,5 - 2,7 mio. kr. det første år.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller, at

 1. Det tilkendegives overfor ansøgningens parter, at Ballerup Kommune ønsker at være partnerkommune.
   
 2. Administrationen indhenter tilkendegivelser fra skoler, daginstitutioner, BFO'er og klub om, hvor mange lærere og pædagoger, der er interesseret i at deltage i uddannelsen og meddeler dette antal og fordeling på arbejdspladser til ansøgningens parter.
   
 3. Udgifterne til at være partnerkommune indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2018
Sagen udsættes til næste møde. Administrationen bedes spørge skoler, dagtilbud, BFO'er og klubber, hvorvidt og i hvilket omfang de ønsker at deltage, samt hvorvidt de i givet fald vil have mulighed for selv at dække vikarudgifterne i forbindelse med kursusdeltagelse. Dette tilføjes sagen.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

 

Børne- og Skoleudvalget ønsker at få forelagt et forslag til, hvordan Skoletjenesten i samarbejde med Haver til Maver kan arbejde med skolehaver. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at drøftelser af finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for 2019.


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. maj 2017 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at der skulle foretages en opdatering af evalueringen fra 2016 af den udvidede åbningstid i daginstitutioner. Sagen forelægges til orientering.

 

Opdateringen viser, at daginstitutionsbestyrelserne og distriktsledelserne i varierende grad har anvendt muligheden for at ændre i den udvidede åbningstid, efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning herom den 30. maj 2017. Der ses overvejende mindre ændringer i åbningstiden. 

 

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 blev der afsat 1 mio. kr. til udvidet åbningstid i daginstitutionerne. Åbningstiden blev fastlagt i de enkelte distrikter i konkret ni institutioner. Med Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 30. maj 2017 blev beslutningen om udvidet åbningstid - inden for den økonomiske ramme - lagt ud til bestyrelser og ledelser i de enkelte distrikter i perioden fra den 1. september 2017 og frem til den 1. januar 2019 med henblik på at bestyrelse og ledelse i det enkelte distrikt fastlægger den åbningstid, der er mest hensigtsmæssig i det distrikt henset til forældrenes behov.

 

Sagsfremstilling

I 2016 blev der fremlagt en evaluering af den udvidede åbningstid i daginstitutioner. Evalueringen var baseret dels på spørgeskemaundersøgelser blandt forældre, dels på den konkrete optælling af børn, der anvendte den udvidede åbningstid.

 

Fra september 2017 har distriktsdagtilbuddene haft mulighed for selv at tilrettelægge den udvidede åbningstid, så den passer bedst muligt med forældrenes behov. I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at der i september 2018 skulle gøres status på anvendelsen. Denne midtvejsstatus er vedlagt som bilag.

 

Umiddelbart ses der mindre ændringer af åbningstiden. Ændringerne har i enkelte børnehuse medført, at der åbnes tidligere om morgenen. De konkrete ændringer fremgår af bilaget. Der er i forbindelse med den ændrede åbningstid foretaget optællinger af hvor mange børn, der benytter den udvidede åbningstid.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Opdateringen af evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der forelægges udkast til nye anvisningsregler til godkendelse. Anvisningsreglerne er revideret i forhold til ny dagtilbudslovgivning. Samtidig skal der træffes beslutning om rammer og takst for det nye lovpligtige 30-timerstilbud for forældre på barsel og den fremtidige anvendelse af flex-pladser.

 

Baggrund

I den nye dagtilbudslov, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2018, er der med virkning fra den 1. januar 2019 en ændring i rammerne for de pladsanvisningsregler, som kommunerne kan fastsætte. Fremover skal forældrene have mulighed for at tilkendegive ønske om plads i alle dagtilbud i bopælskommunen. Derudover skal forældrene kunne tilkendegive ønske om barnets optagelse i alle dagplejehjem og konkrete enheder i en daginstitution.

 

Lovændringen giver endvidere mulighed for, at forældre kan fastholde deres plads på en venteliste, også selvom forældrene har fået plads i et andet dagtilbud.

 

Ovenstående er ikke i overensstemmelse med de gældende pladsanvisningsregler i Ballerup Kommune, hvor man skrives op til en distriktsinstitution, med ønske om et foretrukkent børnehus, hvorefter distriktslederen fordeler pladserne - så vidt muligt efter forældrenes ønske.

 

Endelig betyder lovændringen, at forældre, som er på barsel, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen skal tilbydes i det dagtilbud, hvor barnet allerede går.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til nye anvisningsregler, som tager højde for de nævnte lovændringer. Fremover vil forældrene få mulighed for at blive skrevet op til et konkret børnehus i distriktsinstitutionen og at forblive på venteliste, til der er plads i det ønskede børnehus, hvis de ikke i første omgang kan få plads.

 

Rækkefølgen på ventelisten afgøres af opskrivningsdato, men søskende har altid fortrinsret til en plads i samme børnehus. Der er dog mulighed for at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan prioritere børn med særlige behov.

 

Efter drøftelse med distriktslederne for dagtilbud foreslås det, at deltidspladserne kan benyttes dagligt fra kl. 9.00-15.00. Dette findes mest hensigtsmæssigt, dels af hensyn til børnenes muligheder for at være en del af fællesskabet og dels af hensyn til planlægningen i dagtilbuddene. Endvidere er det mest enkelt administrativt at håndtere. Ansøgningsprocedure, herunder frister og dokumentationskrav, vil kunne læses på ballerup.dk.

 

Forældretaksten for et 30-timerstilbud fastsættes til henholdsvis 2.099 kr. pr. måned i vuggestue og 1.214 kr. pr. måned i børnehave, beregnet i 2018-priser med udgangspunkt i anden budgetopfølgning. Taksten vil ændre sig i 2019, jf. pris- og lønfremskrivning, budgetaftale mv. Til sammenligning koster flex-pladser p.t. henholdsvis 2.349 kr. månedligt for vuggestue og 1.306 kr. månedligt for børnehave.

 

I forbindelse med indførelse af deltidspladser foreslås det, at muligheden for at indgå aftale om flex-plads (anvendelse af dagtilbuddet i tre dage om ugen) ophører pr. 1. oktober 2018. Flex-pladserne er meget lidt benyttede, og det vurderes, at med de nye 30-timerspladser og kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning) er der et bredt tilbud. Allerede indgåede aftaler om flex-plads kan videreføres til udløb.

 

Der vedlægges bilag, hvor samtlige ændringer kan ses, samt bilag, som viser den endelige tekst, hvis anvisningsreglerne godkendes som foreslået.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune har modtaget ca. 0,3 mio. kr. i DUT-midler (Det udvidede totalbalanceprincip) i forbindelse med implementeringen af loven. DUT-midlerne skal bl.a. anvendes til lovens bestemmelser om yderligere tilsyn og til eventuelle meromkostninger ved deltilbud. Det bemærkes, at det for nuværende ikke er muligt at beregne præcist, om DUT-forudsætningerne holder i forhold til de konkrete omkostninger, da antallet af forældre, som evt. vil anvende mulighederne, ikke er kendt, og da omkostningerne for kommunen varierer alt efter, om der er tale om nye børn, om børnene har deltidspladser i børnehave, vuggestue eller dagpleje samt under hensyn til brøken for deltidspladserne.

 

Umiddelbart vurderet skal der dog ikke være mange forældre, som anvender muligheden for deltidspladser, førend det er en udgift for Ballerup Kommune, som overstiger DUT-midlerne.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Muligheden for flex-pladser i dagtilbud ophører pr. 1. oktober 2018.
   
 2. 30-timerstilbud for forældre på barsel kan benyttes i tidsrummet kl. 9.00-15.00 på åbningsdage.
   
 3. Taksten for et 30-timerstilbud fastsættes til henholdsvis 2.099 kr. månedligt for vuggestuer og 1.214 kr. månedligt for børnehaver.
   
 4. Udkast til nye pladsanvisningsregler for børn i dagtilbud godkendes.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at tilføje en rubrik i pladsanvisningen, hvor forældrene angiver pasningsbehov morgen og eftermiddag.

 

Børne- og Skoleudvalget ønsker i anvisningsreglerne på side 2, "1.2 Åbningstider", at tilføje: "Det tilstræbes, at forældrenes ønsker om børnehuse med bestemte åbningstider imødekommes. Der kan dog ved tildeling ikke garanteres plads..."

 

Sussie Wandel (V) stemte imod indstilllingens punkt 1.

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om status for de politiske beslutninger, som Børne- og Skoleudvalget henholdsvis Kommunalbestyrelsen har truffet eller skal træffe i forbindelse med den nye dagtilbudslov.

 

Baggrund

Den nye dagtilbudslovgivning (LOV nr. 554 af 29/05/2018), som er trådt i kraft den 1. juli 2018 (dele af den dog først den 1. januar 2019), kræver, at kommunen træffer en række beslutninger i forbindelse med den lokale udmøntning af loven.

 

Sagsfremstilling

Nedenstående er en oversigt over sager i forbindelse med ny dagtilbudslovgivning:

 

August

 

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

 

 

Kvalitet i dagtilbud (rammer for Kommunalbestyrelsens drøftelse af kvaliteten)

  

September

 

 

Ændring i anvisningsreglerne/30-timerstilbud til forældre på barsel (fra den 1. januar 2019)

 

 

Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser (ændring af vedtægterne - udkast til udtalelse)

  

Oktober

 

 

Ny pædagogisk læreplan (proces for udarbejdelse og kompetenceudvikling)

 

 

Krav om læringsfokus i BFO indtil skolestart

  

November

 

 

Bedre kvalitet i private pasningsordninger (harmonisering af tilsyn i privat og kommunal pasning)

 

 

Bedre sammenhæng på 0- til 6-årsområdet

 

 

Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

(endelig vedtagelse efter udtalelse)

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om politiske beslutninger i forbindelse med ny dagtilbudslovgivning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Som følge af ny lovgivning på dagtilbudsområdet er det relevant at justere ordlyden i vedtægten omkring forældrebestyrelsens kompetence. Der forelægges et forslag, som kan sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne.

 

Baggrund

Der er som følge af ny dagtilbudslov kommet nye regler for forældrebestyrelser i dagtilbud fra den 1. juli 2018. Ifølge samme lov kan forældrebestyrelsesvedtægten kun ændres efter indhentning af udtalelser fra forældrebestyrelserne.

 

Sammensætning af forældrebestyrelsen

Det er et krav, at forældre med børn i daginstitutioner, som består af flere enheder, skal have adgang til at blive repræsenteret i den fælles forældrebestyrelse. Det betyder, at en forælder fra hver enhed har ret til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Ændringen indebærer, at processen omkring valg af forældre til forældrebestyrelsen skal tilrettelægges, så det sikres, at en forælder fra hver enhed reelt får adgang til at være repræsenteret i den fælles forældrebestyrelse.
 

Forældrebestyrelsens kompetence

Med de nye regler udvides forældrebestyrelsens minimumskompetence i såvel daginstitutioner som dagplejen, idet forældrebestyrelsen med de ændrede regler også skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Samarbejdet mellem dagtilbud og hjem kan fx vedrøre:

 • Dagtilbud/hjemsamtaler
 • Håndtering af børns ferieafholdelse
 • Hente- og bringetidspunkter
 • Gåhjemmøder om inddragelse af forældre i børns læring
 • Fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som fx en frivillig børneplan og familiedeltagelse i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelsens inddragelse i den pædagogiske læreplan

Forældrebestyrelsen skal i overensstemmelse med de gældende regler inddrages i udarbejdelse, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Som følge af, at der er vedtaget en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan i dagtilbud, skal forældrebestyrelsen nu også inddrages i de nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan. Herudover skal forældrebestyrelsen inddrages i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.

 

Som led i dette arbejde skal forældrebestyrelsen inddrages i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud. Den konkrete udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan foretages af ledelsen og personalet.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes vedtægter for forældrebestyrelser tager allerede højde for, at hvert børnehus i distriktsinstitutionen har ret til et antal pladser i forældrebestyrelsen. Denne del af den nye lovgivning kræver derfor ikke ændringer i Ballerup Kommunes valgprocedurer.

 

Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for dagtilbudslovens bestemmelser og de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Det foreslås dog alligevel, at bestemmelserne om de nye kompetencer indsættes i vedtægterne, så bestyrelserne har nem adgang til et overblik over deres samlede kompetenceområde. Derfor foreslås det, at afsnit 5 stk. 2 om forældrebestyrelsens kompetencer fremover formuleres således (med tilføjelser i kursiv):

 

Stk. 2: Forældrebestyrelsens kompetence:

A: at udarbejde principper for distriktsinstitutionens arbejde.

B: at fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

C: at blive inddraget i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan, samt i de nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan

D: at inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole

E: at inddrages i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud

F: at udarbejde principper for anvendelse af en budgetramme og godkende budgettet.

G: indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af distriktsleder og pædagogiske ledere.

Bestyrelsens rettigheder ved ansættelse af dagtilbuddets leder sikres ved, at bestyrelsen jf. Ballerup Kommunes gældende retningslinjer ved lederansættelser deltager i ansættelses-udvalget.

H: indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale.

h1: Bestyrelsen fastsætter selv, hvordan indstillingsretten udmøntes. Dette kan fx ske ved, at bestyrelsen er repræsenteret i det ansættelsesudvalg, der varetager ansættelsen. Indstillingsretten er ikke en pligt men en mulighed.

h2: I indstillingen kan forældrebestyrelsen over for lederen af dagtilbuddet konkret pege på en person, der ønskes ansat i dagtilbuddet.

h3: Lederen er ikke forpligtet til at følge forældrebestyrelsens indstilling, når forældrebestyrelse og lederen af dagtilbuddet peger på forskellige ansøgere.

h4: Forældrebestyrelsen kan beslutte, at husrådet medvirker ved ansættelse af personale i afdelingen.

 

Der er ikke andre ændringer.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at udkast vedtægter for forældrebestyrelser sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne med frist den 22. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Udkast til nye vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne med frist den 22. oktober 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Indhold for kvalitetsrapport for skoleområdet 2018 forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

 

Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af Ballerup Kommunes skoler:

 

1. Karaktergivning ved folkeskolens 9. klassesprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

 • Karaktergennemsnit i 9. klassesprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt. 
 • Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable. 
 • Andel af 9. klasseselever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

2. Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

 • Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. 
 • Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. 
 • Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

3. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse ved følgende oplysninger: 

 • Elevernes uddannelsesstatus 9 måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen. 
 • Andel af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 
 • Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 
 • Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

4. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

 

Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Der er følgende midlertidige krav til oplysninger:

 

• Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. 

• Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

 

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte øvrige oplysninger, der skal indgå i rapporten.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der ud over de obligatoriske oplysninger også gøres rede for udviklingen i forhold til:

 • Supportfunktioner – ressourcecentre
 • Læringsledelse
 • Ledelse tæt på
 • Implementering af Ballerups Analyse af Læringsmiljøer
 • International strategi
 • Ressoucecenterlederforum
 • Aula
 • Specialundervisning
 • Skole- og uddannelsesvejledere
 • Elevfravær.

Kommunalbestyrelsen forelægges rapporten inden udgangen af marts 2019. Forinden skal den til udtalelse i skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Indholdet i kvalitetsrapporten for skoleområdet 2018 godkendes.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at kvalitetsrapporten yderligere indeholder en redegørelse for:

 • Skolernes arbejde med trivselsstrategier.
 • Skolernes arbejde med udskolingslinjer.
 • Skolernes arbejde med den sammenhængende skoledag, herunder pædagoger og læreres samarbejde om en skoledag, hvor det praktisk-musiske og bevægelsen integreres i en sammenhængende skoledag.
 • Opfølgning på arbejdet med de bløde mål.

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Evalueringsrapporten om skolestrukturen i Ballerup Kommune har været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Udtalelserne forelægges til orientering. 

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune vedtog i november 2014 en ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medførte etablering af fem distriktsskoler, en samling af de specialiserede undervisningstilbud, fastlæggelse af fire ledelsesfunktioner for hver skole samt tilførelse af 2,5 mio. kr. til ledelse. Den nye struktur trådte i kraft den 1. august 2015. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skolestrukturen skal evalueres. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet evalueringen i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 15. maj 2018 at sende rapporten sendes til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer med frist den 23. august 2018.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 13 udtalelser fra skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer. Herudover har de pædagogiske ledere i BFO'erne indsendt en udtalelse. Udtalelserne kan ses som bilag.

 

Der er i udtalelserne en generel genkendelse af og opbakning til rapportens konklusioner.

 

I flere udtalelser er der undren over, at Kommunalbestyrelsen har valgt at evaluere så tidligt efter strukturen er indført, når det af rapporten fremgår, at det tager mange år at implementere så stor en forandring. Herudover er der også mange, der efterlyser en bredere repræsentation i datagrundlaget fra medarbejdere, elever og forældre. Oplevelsen er, at ledelseslagenes synspunkter fylder meget i forhold til de øvrige interessenters.

 

I forhold til indholdet er det mest udtalte synspunkt, at skolerne bør tillægges øget beslutningskompetence. Der er fx ønske om, at beslutninger om antal afdelinger/pædagogiske ledere, fordeling af klasser på matrikler samt antal spor pr. matrikel kan træffes lokalt.

 

I flere udtalelser kommenteres rapportens anbefalinger vedrørende pædagogiske ledere i BFO'erne. Problemstillingen genkendes, og der efterspørges tydelige stillingsbetegnelser samt af nogle en ligestilling med de pædagogiske ledere i skolen.

 

Flere udtalelser bakker op om ambitionerne om at skabe sammenhæng 0-25 år og anerkender, at der stadig er brug for at arbejde med det.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

16 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Udtalelserne til evaluering af skolestrukturen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker med udgangspunkt i udtalelserne at få forelagt et bud på eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten med henblik på stillingtagen hertil.

 

Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

 

 


Indhold

Sammendrag

Projektet SMÅ MØDER (om) KUNST for dagtilbudsområdet modtog i efteråret 2017 et tilsagn fra Statens Kunstfond på 76.704 kr. Projektet blev gennemført i foråret 2018 og blev efterfølgende evalueret. Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning.

 

Baggrund

Børnekulturcentret ved Ballerup Musik- og Kulturskole, Kulturtjenesten i Ballerup og kommunes dagtilbudsområde (0-5 år) ansøgte i oktober 2017 Statens Kunstfond om midler til et større børnekunstprojekt. Ansøgningen blev imødekommet med det fulde ansøgningsbeløb på 76.704 kr. Projektet blev gennemført i foråret 2018 og blev efterfølgende evalueret.

 

Sagsfremstilling

Projektet fik titlen SMÅ MØDER (om) KUNST. Det overordnede formål med projektet var, at alle børn i Ballerup Kommunes dagtilbud skulle have mulighed for at møde billedkunsten i deres eget miljø gennem en workshop med en professionel kunstner, hvor børnene skulle inddrages direkte i kreative processer i samarbejde med kunstneren.

 

Formålet med den enkelte workshop var, at børnene skulle have mulighed for at deltage i en kunstnerisk proces for herigennem at træne og udvikle deres evne til abstraktion samt at få skærpet den kreative sans. Herudover var det ønsket, at pædagoger og dagplejere i Ballerup Kommunes dagtilbud fik inspiration til at nytænke brugen af kunstneriske processer i børns dagligdag og samtidig skulle blive mere opmærksomme på Børnekulturcentret som mulig sparrings- og samarbejdspartner.

 

I alt blev der gennemført 25 ud af 26 besøg. Endvidere blev der i juni 2018 gennemført en særlig workshop målrettet Dagplejen. Projektet er herefter blevet evalueret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Evalueringen af kunstprojekt for Ballerup Kommunes dagtilbud støttet af Statens Kunstfond tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Orientering til Børne- og Skoleudvalget om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at blive orienteret om den kriminalpræventive indsats i Ballerup.

 

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde orienterer afsnitsleder Erik Hansen fra Center for Børne- og Ungerådgivningen om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at 

 1. Orienteringen om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download