Børne- og Skoleudvalget

13.11.2018 kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 

 1. Klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

  Børne- og Skoleudvalget har bedt om at blive orienteret om klager til den nationale klageinstans hvert kvartal. Siden sidste orientering i april har en forælder klaget over mobning på en af Ballerup Kommunes skoler direkte til klageinstansen. Klageinstansen har afvist at behandle klagen, da eleven ikke længere går på skolen, og klagen dermed ikke længere er aktuel.

  Siden lovgivningen trådte i kraft den 1. august 2017 har der været indsendt to klager om mobning på Ballerup Kommunes skoler. Begge klager er afvist af hensyn til manglende aktualitet.

   
 2. Der er modtaget en henvendelse fra en forælder vedrørende vikardækning i kommunens skoler.
   
 3. KL afholder Børn & Unge Topmøde den 31. januar til den 1. februar 2019 for kommunalpolitikere på området.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der ligeledes forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer forøges med 10,880 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 10,880 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

 

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

 • Et samlet merforbrug  på udvalgets bevillingsrammer på 9,000 mio. kr.
 • Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 1,880 mio. kr.

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Udvalgets bevillingsrammer

30.30  Folkeskolen

30.31  Sundheds- og tandpleje

30.32  Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33  Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34  Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46  Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

30.50  Dagtilbud til 0- til 5-årige.

 

Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

 

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.

 

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.

 

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 10,880 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 6,240 mio. kr. i 2019 stigende til 6,549 mio. kr. i 2022.

 

Årsagen til at budgettet reduceres i årene 2019-2022 er primært overflytning af udgifterne til Ungdommens Uddannelsesvejledning til beskæftigelsesområdet (3,8 mio. kr.), samt mindreudgifter som følge af forhåndsaftale med BUPL (2,0 mio. kr.). Det bemærkes, at merudgifterne på anbringelsesområdet (ramme 30.46) ikke er medtaget i årene 2019 og frem. Det skyldes, at Center for Børne- og Ungerådgivning arbejder med en handleplan for nedbringelse af udgifterne. Effekterne af denne vurderes frem mod første budgetopfølgning 2019, hvor en vurdering af de fremadrettede udgifter vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

 

Det bemærkes endvidere, at rammen for Dagtilbud (ramme 30.50) i overslagsårene, jf. tabel 2 nedenfor, ikke fuldt ud modsvarer overførslen vedrørende ressourcepædagoger. Dette skyldes andre modgående poster vedrørende forhåndsaftale med BUPL, jf. ovenstående, interne overførsler vedrørende indeklimaforbedringer samt DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) vedr. dagtilbudsreformen. 

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Øvrige folkeskolevirksomhed (30.32)

Der foretages omplacering fra ramme 30.32 til ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltning, som følge af omstruktureringer af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Herudover tilføres rammen årligt midler fra ramme 30.33 i forbindelse med korrektion i forhold til antallet af visiterede børn.

 

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) 

Ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning har igennem en årrække udvist en stigning i omkostningerne. Dette skyldes bl.a. en større tyngde i de ydelser, eleverne modtager samt akutte dyre enkeltsager. I forbindelse med anden budgetopfølgning forventedes et underskud på 8,5 mio. kr., som blev håndteret inden for centrets egne rammer. I forhold til anden budgetopfølgning forventes nu et yderligere merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes merudgifter i forbindelse med tilflyttere til Ballerup Kommune, akutte sager, omplaceringer af elever der går på specialskole mv. Merudgifterne ses bl.a. i forhold dagbehandlingstilbud, specialskole i og udenfor kommunen samt til støttetimer i almen skolen.

 

De yderligere merudgifter mellem anden og tredje budgetopfølgning på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning håndteres inden for fagcentrets rammer.

 

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

I forlængelse af anden budgetopfølgning har stigende priser på anbringelser, et antal dyre enkeltsager samt øget anvendelse af aflastning og kontaktpersoner øget udgiftspresset på rammen med netto 9,0 mio. kr. I henhold til fællesskabsmodellen er det samlede antal anbringelser fortsat faldende i 2018. Center for Børne- og Ungerådgivning har iværksat en række opbremsende tiltag, der dog ikke kan imødegå det faktiske udgiftspres i 2018. De fremadrettede konsekvenser af stigende priser, dyre enkeltsager samt forventet effekt af de iværksatte tiltag er ikke opgjort for 2019 og frem. En vurdering af de økonomiske effekter af Center for Børne- og Ungerådgivnings handleplan til nedbringelse af udgifterne vil blive forelagt i forbindelse med første budgetopfølgning for 2019, hvor tiltagene har været i gang i en periode.

 

Ramme 30.46 påvirkes endvidere af at der fra 2019 overføres 6,2 mio. kr. vedrørende ressourcepædagoger til ramme 30.50 Dagtilbud. Endelig omplaceres 2,5 mio. kr. i 2019 vedr. Samspal til ramme 30.30 Folkeskole.

 

Dagtilbud (30.50)

I forbindelse med overførslen af opgaver i forhold til ressourcepædagoger overføres fremadrettet lønsum m.v. fra Center for Børne- og Ungerådgivningen til Center for Skoler, Institutioner og Kultur på i alt ca. 6,2 mio. kr. Ressourcepædagogernes indsats fortsættes på de enkelte institutioner.

 

Opfølgning på "Aftale om budget" 2018

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område

 

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler fra

2017 til

2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

26-11-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

30.30

Folke-

skolen

 352,647 362,868 0,000 0,717 363,585
           

30.31

Sundheds-

og tand-

pleje

 32,947 34,129 0,000 0,062 34,191
           

30.32

Øvrig

folke-

skole-

virksom-

hed

 87,983 86,145 0,000 7,115 93,260
           

30.33

Pædago-

gisk psy-

kologisk

rådgiv-

ning

 80,238 74,152 0,000 -7,108 67,044
           

30.34

Ballerup

Fritids-

ordning

(BFO)

 66,968 56,499 0,000 0,000 56,499
           

30.46

Forebyg-

gelse/an-

bringelse

af børn

og unge

uden for

hjemmet

 177,001 192,649 9,000 0,678 202,327
           

30.50

Dagtilbud

til 0- til

5-årige

 231,332 235,599 0,000 0,416 236,015
           
I alt 1.029,116 1.042,040 9,000 1,880 1.052,920

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Tredje budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Børne- og Skoleudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

30.30

Folkeskolen

 2,358 -0,142 

-0,142

 

-0,142

         

30.31

Sundhed- og tandpleje

 0,000 0,000 0,000 0,000
         

30.32

Øvrig folkeskolevirksomhed

 -4,049 

-4,049

 -4,049 
-4,049
         

30.33

Pædagogisk psykologisk

rådgivning

 0,000 0,000 0,000 0,000
         

30.34

Ballerup Fritidsordning

(BFO)

 -0,800 -0,800 -0,800 -0,800
         

30.46

Forebyggelse/anbringelse

af børn og unge uden for

hjemmet

 -8,804 
-6,304
 
 
-6,304
 
 -6,304
         

30.50

Dagtilbud til 0- til 5-årige

 5,055 4,746 4,746 4,746
         
I alt -6,240 -6,549 -6,549 -6,549

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Forøgelsen på 10,880 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved tredje budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Børne og Skoleudvalget drøfter det afholdte seminar.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har afholdt seminar i maj 2018.

 

Sagsfremstilling

Formålet med seminaret var:

 • At Børne- og Skoleudvalget orienteres om de indsatser på udvalgets område, som tidligere Børne- og Skoleudvalg har igangsat.

   

 • At Børne- og Skoleudvalget drøfter fælles ønsker til udvalgets arbejde i valgperioden 2018-2021.

På baggrund af drøftelserne på seminaret kan der peges på to mulige emner, som kan gøres til temadrøftelser for Børne- og Skoleudvalget.

 

Emnerne er:

 • Barnets første 1000 dage
 • Udskoling/skolevejledning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Det afholdte seminar for Børne- og Skoleudvalget drøftes.
   
 2. Der udpeges emner til temadrøftelse.

 

Beslutning

Sagen blev drøftet

 

Der ønskes en temadrøftelse om barnets første 1000 dage, en temadrøftelse om den tilbudsvifte, Ballerup Kommune kan bringe i spil for at sikre alle børns deltagelsesmuligheder samt en temadrøftelse om udskoling/skolevejledning. Den sidse temadrøftelse må gerne foregå sammen med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og evt. inkludere besøg i andre kommuner.

 

Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på plads til dialog i temamøderne.

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et serviceniveau for tilsynet med kommunal dagpleje og private passere.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal efter de gældende regler føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Som noget nyt er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud.

 

Det betyder, at i tilfælde, hvor kommunen tilbyder dagpleje til aldersgruppen, og der er tale om en dagplejelignende privat pasningsordning eller en tilsvarende ordning med et eller få børn, som drives i et privat hjem, skal kommunen lægge rammerne for tilsynet med den kommunale dagpleje til grund for tilsynet med den private pasningsordning. Med rammer forstås fx hyppighed af tilsyn, om der gøres brug af uanmeldte tilsynsbesøg m.v.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet med den kommunale dagpleje og de private passere i Ballerup Kommune varetages af de tilsynsførende i Dagplejen. Der har hidtil været ført tilsyn med de kommunale dagplejere hver fjerde uge og med de private passere hver tredje måned.

 

Tilsynet skal nu harmoniseres, og der er ikke tilført særlige midler til Ballerup Kommune i den forbindelse. Derfor er den kommende tilsynshyppighed fastsat efter, hvor tit der kan føres tilsyn med de ressourcer, som allerede er i Dagplejen. Hvis der kommer flere private passere, end der er regnet med, kan det blive nødvendigt at justere på hyppigheden igen.

 

Det foreslås, at der fremover føres tilsyn med såvel kommunal dagpleje og private passere hver sjette uge. Det omfatter også de private passere, som godkendes i forbindelse med et kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning). Der er tale om anmeldte tilsyn.

 

Udover tilsyn i hjemmene deltager de tilsynsførende i de kommunale dagplejeres legestuer ca. hver fjerde uge.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Tilsynsniveauet med kommunal dagpleje og privat pasning fastsættes til hver sjette uge.

Beslutning

Undersøges med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønskede en række yderligere oplysninger, hvorfor sagen behandles på Børne- og Skoleudvalgets næstkommende møde.

 

Ny sag forelægges.


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 11. september 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Reviderede vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud forelægges til endelig godkendelse, efter at et udkast har været sendt til udtalelse i forældrebestyrelserne.

 

Baggrund

Som følge af ny dagtilbudslovgivning er det aktuelt at revidere vedtægterne, således at de afspejler loven, og så forældrebestyrelserne fortsat har et samlet overblik over kompetencefordelingen.

 

Ifølge dagtilbudsloven kan vedtægterne kun ændres, efter at forældrebestyrelserne har haft mulighed for at udtale sig.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11. september 2018 at sende et udkast til nye vedtægter for forældrebestyrelser til udtalelse i bestyrelserne med frist den 22 oktober 2018.

 

Ændringerne i vedtægterne omfatter de nye udvidede kompetencer, som forældrebestyrelserne ifølge den nye dagtilbudslov skal have. De omhandler:

 • At fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
 • At blive inddraget i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan, samt i de nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan
 • At blive inddraget i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
 • At blive inddraget i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud.

Der er ved fristens udløb ikke indkommet udtalelser fra forældrebestyrelser. Derfor foreslås det, at det oprindelige udkast til vedtægter godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om Ballerup Kommunes samlede indsats for de 0-6-årige og de gældende retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og øvrige aktører på området. Der er ikke tale om nye retningslinjer, men om en samlet beskrivelse af eksisterende praksis for området.

 

Baggrund

I henhold til den nye dagtilbudslov skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre rammer for dagtilbuddene. Herunder skal prioriterede indsatser på området beskrives.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden fastsætte og offentliggøre retningslinjer for samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og de øvrige tilbud, herunder:

 • Samarbejdet mellem dagtilbud og fritidstilbud/skolen.
 • Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder den kommunale sundhedspleje, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) mv.
 • Videregivelse af relevante oplysninger ved børnenes overgange fra den kommunale sundhedspleje til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning/skole.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i 2017 vedtaget en børne- og ungestrategi, som er retningsgivende for, hvordan alle ledere og medarbejdere i fællesskab og på tværs af fagcentre skal arbejde med børn og unge.

 

Børne- og Ungestrategien danner ramme for en række visioner, herunder "Dagtilbud med Mening", og konkrete retningslinjer for samarbejdet omkring de 0-6-årige. Visioner og retningslinjer er vedtaget politisk.

 

For at imødekomme den nye dagtilbudslovgivning er der udarbejdet en kort samlet beskrivelse af området. For mere detaljerede oplysninger om de enkelte elementer henvises til de relevante strategier, visioner og retningslinjer.

 

Det samlede materiale vil blive tilgængeligt på ballerup.dk.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om sammenhængen i Ballerup Kommunes indsats for de 0- til 6-årige tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til ferieplan for skoleåret 2020/21 efter høring i skolebestyrelser og MED-udvalg.

 

Baggrund

Fra skoleåret 2013/14 er det besluttet, at der udarbejdes en fælles ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune. Der er tidligere godkendt fælles ferieplaner for skoleårene 2013/14 til 2019/20.

 

Ferieplanen for de enkelte skoleår skal fremlægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

 

Ifølge folkeskolelovens § 14a begynder elevernes sommerferie den sidste lørdag i juni.

 

Sagsfremstilling

For at give forældre og samarbejdspartnere mulighed for planlægning er der udarbejdet forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2020/21.

 

Forslaget har været i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg. Dette har ikke givet anledning til nogen ændringer.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ferieplanen godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ferieplan for skoleåret 2020/21 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 11. september 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På baggrund af forslag stillet af Stine Rahbek Pedersen (Ø) og efter behandling af dette i Børne- og Skoleudvalget, har Skoletjenesten Pederstrup udarbejdet en beskrivelse af, hvordan der i et pilotprojekt kan etableres skolehaver i et samarbejde mellem skoletjenesten og Grantoftegaard. Der beskrives læringsindhold, økonomi, organisation og kapacitet for pilotprojektet. Beskrivelsen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget tilkendegav i sit møde 11. september 2018, at udvalget ønskede at få forelagt et bud på eventuelt pilotprojekt med skolehaver.

 

Sagsfremstilling

Landet over findes en række læringsbaserede skolehaver, der på forskellig vis involverer børn og unge i dyrkningen af en have. Over de seneste 5-10 år er omfanget af skolehaver vokset, ikke mindst i regi af initiativet Haver til Maver, der p.t. har mere end 40 skolehaver som medlemmer.

 

Gennem et pilotprojekt – herefter "Madparken Pederstrup" (arbejdstitel) - undersøges mulighederne for, at skolehaver kan blive en del af skoletjenestens tilbud og dermed en del af skolernes undervisning i Ballerup Kommune. Indholdet af "Madparken Pederstrup" præciseres herunder.

 

Skoletjenesten Pederstrup er projektejer på "Madparken Pederstrup", der udarbejdes og evalueres i tæt dialog med de deltagende klasser (pilotskoler) og Grantoftegaard.

 

Hvorfor arbejde med skolehaver?

Skoletjenesten Pederstrup har som vision "at alle børn og unge bliver fortrolige med deres hjemstavns natur, miljø, historie og kultur." I forlængelse af dette har Skoletjenesten Pederstrup en samarbejdsaftale med Grantoftegaard med henblik på at skabe fælles formidling omkring bl.a. fødevareproduktion, økologi, miljø og maddannelse.

 

Skolehaverne er et læringsmiljø, hvor praksis gør teorien konkret. Eleverne lærer med hele kroppen og får jord under neglene. Gennem tilbagevendende besøg i haven styrkes elevernes ejerskab til haverne, og herigennem forankres læring og viden i elevernes egen motivation og oplevelser.

 

Evalueringer af skolehaver peger på en række lærings- og trivselsmæssige gevinster. Det gælder i forhold til "Fælles Mål", hvor viden om fx planter, kredsløb, mad, smag og kultur øges og perspektiveres, mens sproget udvikles og stimuleres. Mindre mobning og bedre selvværd er også blandt de positive effekter målt i arbejdet med skolehaver. Elever og klasser med særlige behov fremhæves som havende særligt udbytte af skolehaverne.

 

Forskningsbaserede evalueringer fra skolehaver er primært baseret på fagene natur/teknologi og madkundskab i regi af Haver til Maver, men findes også i andre sammenhænge og med udkig til dansk, matematik, historie og håndværk & design.

 

Mål for "Madparken Pederstrup"

"Madparken Pederstrup" skal involvere elever i dyrkning af økologiske grøntsager, gøre dem fortrolige med den natur og det miljø, deres skolehave vokser i, samt lade eleverne arbejde med grøntsagerne i et udekøkken i regi af haverne.

 

Således er "Madparken Pederstrup" et tværfagligt læringstilbud, der skal give eleverne kompetencer til at træffe kvalificerede valg, argumentere for deres valg og agere sikkert i både natur, haver og køkken. Det handler bl.a. om ressourcer og bæredygtighed.

 

Ved sæsonens udgang evalueres "Madparken Pederstrup" for at anbefale, om der er grundlag for at etablere faste skolehaver til folkeskolerne i Ballerup Kommune.

 

Læringsaktiviteterne skal knyttes fagligt til flere fag, bl.a. ved at anvende FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt for dele af formidlingen.

 

Organisering af "Madparken Pederstrup"

"Madparken Pederstrup" etableres som én central skolehave i Pederstrup. Denne have etableres på Grantoftegaards jord og klargøres til havebrug af Grantoftegaard.

 

Læringsindhold tilrettelægges af Skoletjenesten Pederstrup, der til opgaven tilføres ressourcer til ansættelse af en havelærer, gerne som frikøb af en pædagog eller lærer.

 

Havelæreren skal forestå etablering af skolehaven i samarbejde med Grantoftegaard, tilrettelæggelse og afvikling af læringsaktiviteter, samt evaluere aktiviteterne i samarbejde med relevante deltagere fra pilotskoler og Grantoftegaard.

 

"Madparken Pederstrup" organiseres i regi af Skoletjenesten Pederstrup. Dette sikrer tæt forbindelse til skoler, ledere og forvaltning i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering. Samtidig sikres det, at skolehaverne bliver en del af det eksisterende samarbejde om udvikling af Pederstrup, herunder skoletjenestens samarbejde med Grantoftegaard.

 

"Madparken Pederstrup 2019" i tal

 • 8 haver til 8 klasser planlægges anlagt.
 • 8 havebesøg består et undervisningsforløb af. Hvert besøg varer 2-4 timer.
 • 48 m2 er en have til én klasse (4x12 meter).
 • 384 m2 anvendes således til skolehaver.
 • 100 m2 ønskes anlagt som historisk kålhave til vinterformidling.
 • 500 m2 jord lejes og klargøres således til formålet af Grantoftegaard.
 • 150-180 elever vil efter planen blive en del af "Madparken Pederstrups" pilotprojekt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Et pilotprojekt vurderes at ville have udgifter på ca. 300.000 kr. Det drejer sig om udgifter til ansættelse/frikøb af "havelærer", leje af jord, materialer mv.

 

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at projektet realiseres, skal der findes kompenserende besparelser inden for Børne- og Skoleudvalgets rammer med henblik på at frigøre økonomi hertil.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om muligheden for et pilotprojekt "Madparken i Pederstrup" tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-10-2018
Udsættes

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det afsøges, om der er mulighed for, at Skoletjenesten Pederstrup søges ekstern finansiering til "Madparken Pederstrup". Alternativt kan finansiering drøftes i forbindelse med budgetdrøftelserne i 2019.

 

 


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget drøfter anvendelsen af muligheden for at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen (folkeskolelovens § 16 b).

 

Baggrund

Siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014 har der været et minimumstimetal for antallet af timer pr. år pr. klasse - også kaldet skoledagens længde.

 

Folkeskolelovens § 16 b giver en mulighed for at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen.

 

I budget 2019 er der afsat 100.000 kr. om året til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16 b.

 

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 16 b giver en mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen.

 

Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at foretage hver enkelt godkendelse, men kan også vælge at uddelegere kompetencen til administrationen eller til den enkelte skole.

 

Konvertering af ressourcer er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både pædagog og lærer. I bemærkningerne til loven er udfoldet, hvilke situationer og konkrete pædagogiske forhold, bestemmelsen er møntet på, nemlig hvis en klasse er præget af trivselsproblemer, mobning, uro i klassen eller andre specifikke problemer.

 

Ordningen er således ikke beregnet på anvendelse for alle skolens klasser, alle klasser på en årgang eller alle klasser i en afdeling, fx mellemtrinnet. Der skal i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering af den enkelte klasses situation og behov. Det skal beskrives og begrundes skriftligt - også hvis kompetencen er uddelegeret. Kommunalbestyrelsens godkendelse af afkortning af skoledagen kan gives op til et år ad gangen. Derved sikres det, at der mindst én gang årligt tages stilling til, om fravigelsen fortsat er hensigtsmæssig og nødvendig for den pågældende klasse. For klasser på mellemtrin og i udskolingen skal det være helt særlige tilfælde. Rigsrevisionen har i februar 2018 præciseret dette i en beretning om folkeskolereformen afgivet til Folketinget.

 

Aspekter, der spiller en rolle ved anvendelse af § 16 b:

 • Skolen er stadig overfor alle elever og klasser forpligtet på et indhold med reformens forskellige elementer, herunder motion og bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse.
 • De personaleressourcer, der oprindeligt var afsat til understøttende undervisning, skal i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer, såkaldt tovoksen-tid, til yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering.
 • Ved afkortning af skoledagen efter § 16 b, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, dagen er afkortet med - uden særskilt betaling fra forældrene.

I Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der behandler ansøgninger om at konvertere tid fra understøttende undervisning til to voksne i den faglige undervisning. Det er skolelederen, der ansøger Kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen.

 

Siden loven trådte i kraft den 1. august 2014 har Kommunalbestyrelsen behandlet syv ansøgninger. Ansøgningerne blev imødekommet bortset fra en, der blev delvist imødekommet (se bilag). Herudover er der to ansøgninger, der ikke er behandlet endnu (se andet punkt på dagsorden).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Anvendelsen af folkeskolelovens § 16b (konvertering af tid til to lærere i den faglige undervisning) drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Indhold

Sammendrag

Ordblindeinstituttet søger om at fravige reglerne vedrørende skoledagens længde for klasserne A1 og A2 i perioden fra den 1. december 2018 til den 30. juni 2019. Det indstilles, at ansøgningerne imødekommes

 

Baggrund

Folkeskolelovens § 16 b giver en mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både en pædagog og en lærer.

 

Sagsfremstilling

Ordblindeinstituttet har fremsendt to ansøgninger om konvertering af tid.

 

A1 (4. klasse)

Klassen er udfordret af elevernes sociale og emotionelle vanskeligheder, der giver en del konflikter eleverne imellem. Det betyder, at eleverne har svært ved at modtage undervisning. Ved at konvertere 2,25 time om ugen til to-lærertimer fra den 1. december 2018 til den 30. juni 2019 forventer skolen at kunne arbejde med både trivslen og den faglige undervisning i flere af klassens timer.

 

A2 (5. klasse)

I klassen går nogle elever med særlige udfordringer, som kræver lærerens fulde opmærksomhed. Ved at konvertere 2,25 time om ugen til to-lærertimer fra den 1. december 2018 til den 30. juni 2019 forventer skolen at kunne arbejde med både trivslen og den faglige undervisning i flere af klassens timer.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ansøgningerne imødekommes, da formålet med ansøgningerne ligger inden for rammerne af § 16b.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke et fritidstilbud knyttet til Ordblindeinstituttet, så sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen vedrørende A1 imødekommes.
   
 2. Ansøgningen vedrørende A2 imødekommes.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har revideret digitaliseringsstrategien 2014-2017 og udarbejdet et forslag til en ny strategi. Forslaget til digitaliseringsstrategien 2018-2021 gældende for 0-18 år har været præsenteret for Digitalisering- og Teknologiudvalget. Udvalgets bemærkninger er skrevet til strategien, før den er blevet sendt i høring i skolebestyrelserne og MED-udvalg.

 

De indsendte høringssvar har ikke givet anledning til en ændring af strategien, da forslagene hovedsagligt drejer sig om økonomiske ønsker. Administrationen opbevarer høringssvarene som ønsker til fremtidige indsatser.

 

Baggrund

Den eksisterende Digitaliseringsstrategi 0-18 år fra 2014 er udløbet i 2017. Af budgetaftalen 2018 fremgår det, at parterne ønsker, at digitaliseringsstrategien på folkeskoleområdet og dens tilknyttede handleplaner opdateres, herunder med fokus på kodning som tema, så kodning og generel brug af it og digitale ressourcer i højere grad kan bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin.

 

Sagsfremstilling

Der er indgået fem høringssvar til digitaliseringsstrategien. Herudover har Digitalisering- og Teknologiudvalget indgivet et høringssvar samt nogle konkrete ønsker til ændringer i strategien, som blev tilføjet, inden strategien blev sendt i høring.

 

Høringssvarerne har dels anerkendt digitaliseringsstrategiens indhold og haft en opmærksomhed på den økonomiske del, der skal til for at implementere strategien.  

 

Da uddannelse og kompetenceløft er under skolernes økonomi, har høringsvarerne ikke givet anledning til ændringer i digitaliseringsstrategiens indhold, med undtagelse af de kommentarer, som Digitaliserings- og Teknologiudvalget påpegede.

 

På baggrund af høringssvarene og de konklusioner, der er draget deraf, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at udkastet til digitaliseringsstrategien godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Digitaliseringsstrategien 2018-2021 for 0-18 år godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget drøftede på det seneste møde den 9. oktober 2018 forskellige overordnede ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning. Udvalget efterspurgte i den forbindelse konkrete forslag fra administrationen på en mulig model. 

 

På den baggrund præsenterer administrationen mulige modeller på mødet, som kan drøftes nærmere. Modellerne vil tage udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. oktober 2018. 

 

Baggrund

Der har gennem de seneste år været et merforbrug i forhold til den specialiserede undervisning. VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har udarbejdet en rapport om ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning i Ballerup Kommune. Rapporten blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2018.

 

Børne- og Skoleudvalget har den 7. november 2017 besluttet et kommissorium for arbejdet med justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. 

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at drøfte og komme med forslag til justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Arbejdsgruppen består af centerchefen for Skoler, Institutioner og Kultur, to distriktsskoleledere, en administrativ leder fra Kasperskolen, lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt en repræsentant fra Ballerup Lærerforening. Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretariat for arbejdsgruppen.  

 

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde fremlægger administrationen forslag til mulige modeller for justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Forslagene vil tage udgangspunkt i de drøftelser, Børne- og Skoleudvalget havde på det seneste møde den 9. oktober 2018, herunder komme med bud på en række af de spørgsmål, som opstår i forlængelse af en justering af ressourcetildelingsmodellen.

 

Det er en væsentlig forudsætning, at en ressourcetildelingsmodel ikke umiddelbart kan stå alene, idet de økonomiske forudsætninger bør følges af såvel faglige, pædagogiske som ledelsesmæssige opfølgninger.

 

I forlængelse af drøftelserne i Børne- og Skoleudvalget tilpasses modellen og fremlægges for Børne- og Skoleudvalget på et senere møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, men der vil umiddelbart være tale om en omfordeling af midler.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Justering af ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisning drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Indhold

Sammendrag

Glostrup Kommune har den 13. september 2018 fremsendt en anmodning om, at Ballerup Kommune giver et forudgående og generelt betalingstilsagn til Hospitalsskolen i Glostrup for betaling af sygeundervisning af kommunens ikke-undervisningspligtige unge under 18 år, der er indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Rigshospitalet i Glostrup.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget en henvendelse fra Glostrup Kommune om et forudgående og generelt betalingstilsagn. Afregning for elever indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Rigshospitalet i Glostrup foretages i dag i forhold til den enkelte elev og den konkrete tidsperiode for indlæggelse og antallet af undervisningstimer.

 

Sagsfremstilling

Glostrup Kommune har fremsendt anmodning af 13. september 2018 om, at Ballerup Kommune afgiver et forudgående og generelt betalingstilsagn til Hospitalsskolen i Glostrup for betaling af sygeundervisning af kommunens ikke-undervisningspligtige unge under 18 år, som er indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Rigshospitalet i Glostrup. Kommunens begrundelse for anmodningen er dels at mindske administrationen, dels at det generelt er meget vigtigt for indlagte børn og unge at modtage undervisning i forbindelse med indlæggelse, jf. skrivelse fra Glostrup Kommune (se bilag).

 

Overordnet omfatter undervisning fire lektioner om dagen og undervisningen følger den almindelige skolekalender for Glostrup Kommune. De unge elever er i gennemsnit indlagt 10-12 uger.

 

Glostrup Kommune skriver, at såfremt der ikke gives et forudgående og generelt betalingstilsagn, vil den ikke-undervisningspligtige unge under 18 år ikke blive tilbudt undervisning på Hospitalsskolen, med mindre der indgås konkret aftale herom.

 

I 2017 havde Ballerup Kommune 22 elever, der modtog undervisning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Rigshospitalet i Glostrup, heraf var 2 unge mellem 17 og 18 år og dermed omfattet af et evt. forudgående betalingstilsagn. Ballerup Kommune betalte i 2017 godt 591.000 kr. for undervisning i forbindelse med psykiatrisk indlæggelse, heraf vedrørte 77.900 kr. betaling for ikke-undervisningspligtige unge under 18 år.

 

Den aktuelle takst for undervisning på Hospitalsskolen er henholdsvis 610 kr. pr. lektion på Børneskolen og 234 kr. på Ungeskolen.

 

Det er umiddelbart vurderingen, at et forudgående og generelt betalingstilsagn kan mindske Ballerup Kommunes muligheder for budgetkontrol og kontrol med omfanget af de leverede ydelser.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kan alt efter antallet af elever, perioden for indlæggelse samt de generelle takster medføre en mindreudgift/merudgift på sigt. Udgifterne vil vedrøre ramme 30.34 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ikke gives et forudgående og generelt betalingstilsagn til Glostrup Kommune, men at betaling for ikke-undervisningspligtige elever løbende aftales.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget vil give Skovlunde Skole og Skovvejens Skole mulighed for, at ændre deres matrikelnavne.

 

Baggrund

I forbindelse med oprettelse af distriktsskoler, vedtog Børne- og Skoleudvalget navnene på de nye distriktsskoler.

 

Skolerne kunne herefter selv bestemme navnene på deres matrikler.

 

Der er imidlertid opstået nogen usikkerhed, med hensynet til kompasbetegnelser på fire matrikler.

 

Sagsfremstilling

Da de fire matrikler i folkemunde bliver omtalt med de gamle skolenavne, giver det nogle udfordringer i dagligdagen.

 

Derfor giver Børne- og Skoleudvalget nu de to skoler mulighed for, at ændre navnene på deres matrikler:

 • Skovlunde Skole kan kalde matrikel Nord for Lundebjerg og matrikel Syd for Rosenlund.
 • Skovvejens Skole kan kalde matrikel Vest for Højager og matrikel Øst for Egebjerg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Evt. nye skilte.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Skovlunde Skole og Skovvejens Skole får mulighed for at ændre matrikelnavne frem til den 17. januar 2019.
   
 2. Eventuelt navneskift vil have virkning fra 1. august 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Peter Als (A) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 9. oktober 2018, punkt 8

Indhold

Sammendrag

Evalueringen af skolestrukturen drøftes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2015. Den nye skolestruktur medførte etablering af fem distriktsskoler, en samling af de specialiserede undervisningstilbud og fastlæggelse af fire ledelsesfunktioner for hver skole. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at skolestrukturen skulle evalueres. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har gennemført en evalueringen i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

 

Evalueringen har været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer med frist den 23. august 2018. Udtalelserne blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018. 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede udtalelserne om evalueringen af skolestrukturen i sit møde den 11. september 2018. Udvalget tilkendegav, at det med udgangspunkt i udtalelserne ønsker at få forelagt et bud på eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten med henblik på stillingtagen hertil. 

 

Administrationen anbefaler, at evalueringsrapporten og udtalelserne drøftes med henblik på at kvalificere eventuelle forslag til ændringer i styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 

1. Evalueringen af skolestrukturen drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 9

Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Udtalelser vedrørende samarbejdskontrakter mellem skoler og klubber forelægges til orientering.

 

Sagen forelægges i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag. Et af elementerne i dette var, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab skulle fremlægge konkrete forslag til, hvordan planlægningen af understøttende undervisning bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne er udformet i form af samarbejdskontrakter, der blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018. 

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende sagen til udtalelse i bestyrelser i skoler og klubber samt faglige organisationer med henblik på en drøftelse af, om samarbejdskontrakterne fortsat er hensigtsmæssige.

 

Sagsfremstilling

Sagen har nu været til udtalelse og der er indkommet udtalelser fra fire distriktsskoler, en klub og en faglig organisation.

 

Med enkelte undtagelser er der enighed om, at samarbejdskontrakterne er et godt redskab, der bidrager til at skabe klarhed over de opgaver, som pædagogerne skal løse i skolen, samt rammerne herfor. Der er generel tilfredshed med skabelonen, som sikrer, at de relevante forhold bliver afklaret. Nogle ønsker dog større frihedsgrader til at gøre kontrakten kortere eller føje flere ting til.

 

En skolebestyrelse og en faglig organisation foreslår, at klubberne lægges ind under skolerne, så kontrakterne overflødiggøres, idet de bliver en del af kvalitetsrapporterne.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur tager kommentarerne med i det videre arbejde med at understøtte et godt samarbejde mellem skoler og klubber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Udtalelserne til samarbejdskontrakter mellem klub og skoler tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres her for andet udkast til "Ballerup Kommunes pårørendepolitik". Politikken er blevet til i en proces, hvor pårørende løbende er blevet inddraget. 

 

Første udkast til pårørendepolitikken har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 samt Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018, hvorefter udvalgenes bemærkninger er indarbejdet. Efterfølgende er Social- og Sundhedsudvalget blevet præsenteret for andet udkast på deres møde den 6. november 2018.

 

Andet udkast til pårørendepolitikken skal sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet, Frivillighedsrådet, Veteranrådet og Ungdomsrådet. Herefter præsenteres Børne- og Skoleudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget skal således godkende, at andet udkast af pårørendepolitikken sendes i høring.

 

Baggrund

I forbindelse med Budget 2018 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en pårørendepolitik for Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommune har en bruger- og pårørendepolitik fra 2015. I denne politik er samarbejde med pårørende beskrevet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Beslutningen om en særskilt pårørendepolitik udspringer af et ønske om at sætte særskilt fokus på de pårørende og de pårørendes behov. De to politikker supplerer således hinanden fint.

 

Sagsfremstilling

Indholdet af pårørendepolitikken tager afsæt i pårørendekonferencen, der blev afholdt den 14. april 2018, og efterfølgende fokusgruppeinterview med deltagere fra konferencen.

 

Pårørendepolitikken er bygget op om følgende temaer/værdier:

 1. Anerkendelse
 2. Samarbejde
 3. Forventningsafstemning
 4. Understøtte et liv som pårørende
 5. Lige vilkår for pårørende
 6. En koordineret indsats.

Første udkast til pårørendepolitikken har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018, og politikken blev herefter tilrettet ud fra de på mødet faldne bemærkninger, inden udkastet blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018. Herefter er politikken ligeledes tilrettet med de på mødet faldne bemærkninger.

 

Pårørendepolitikken har været til anden behandling i Social-  og Sundhedsudvalget den 6. november 2018, og Børne- og Skoleudvalget præsenteres her ligeledes for andet udkast af politikken, hvor bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget er indarbejdet.

 

Andet udkast til pårørendepolitikken sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet jf. tidsplanen. Herefter præsenteres Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Udmøntning:

Undervejs i arbejdet har de pårørende gentagne gange og uafhængigt af hinanden gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at politikken udmøntes i konkrete handlinger.

 

Visionerne og værdierne hilses velkomne, men det medfører også store forventninger til, at Ballerup Kommune virkelig vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

 

Administrationen foreslår derfor, at der i tilknytning til den endelige udgave af pårørendepolitikken, bliver tilknyttet et eller flere indsatsområder. For hvert indsatsområde skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1.  Andet udkast til "Ballerup Kommunes pårørendepolitik" sendes i høring i Handicaprådet, Psykiatrirådet, Frivillighedsrådet, Seniorrådet, Veteranrådet og Ungdomsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Børne og Skoleudvalget orienteres om danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område, forud for den lovpligtige forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Pr. 1. juli 2018 er der sket en revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af loven fremgår, at landets kommunalbestyrelser årligt skal præsenteres for danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område.

 

Sagsfremstilling

Med revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 fremgår det, at danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

 

Omgjorte sager i Ankestyrelsen omfatter sager, hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse samt de sager, hvor Ankestyrelsen hjemviser sagerne til fornyet behandling hos kommunen på grund af mangler i sagsbehandlingen.  

 

Danmarkskortet er publiceret pr. 1. oktober 2018 og opgørelserne baserer sig på tal fra 2017.

 

Danmarkskortet for omgjorte sager består reelt af tre forskellige kort:

 1. Kortet for socialområdet generelt - her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og voksenområdet.
 2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
 3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet omhandler følgende ydelser:

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96 2
 • Voksne - ledsagerordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100.

Link til de tre kort fremgår af bilag.

Læsevejledning til danmarkskortet vedlægges som bilag.

 

Af de nuværende danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommune på alle tre områder har færre omgjorte sager end landsgennemsnittet. Nedenfor ses den procentvise fordeling.

 

 

Socialområdet

Børnehandicapområdet

 

Voksenhandicapområdet

 

Omgørelser i pct.

på landsplan

38 pct.

52 pct.

21 pct.

Antal afgørelser i

Ballerup Kommune

78

20

15

Omgørelser i pct. for

Ballerup Kommune

33 pct.

45 pct.

20 pct.

Ændringer

10 pct.

20 pct.

0 pct.

Hjemvisninger

23 pct.

25 pct.

20 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Dokumenter

Download samlet dokument

Download