Børne- og Skoleudvalget

30.09.2014 kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Jan Møller (A) - Deltog
 • Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
 • Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Martin Jonassen (C) - Afbud

Åben dagsorden


 1. "Mød Din By" i uge 40 i Ballerup Centret.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Pjece om Ballerup Kommunes folkeskole som det naturlige valg for kommende skolebørn?  Der omdeles et eksemplar til udvalgsmedlemmerne på mødet.
   
 3. Brev til kommunerne fra undervisningsministeren om folkeskolereformen.

  Bilag
  1 bilag

   
 4. "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats".

  Ballerup Kommune har den 17. september 2014 modtaget svar på ansøgning om støtte fra puljen "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats".

  Socialministeriet har tildelt i alt 3,1 mio. kr. til et projekt målrettet unge hjemløse. Projektet, der forankres i Brydehuset, skal starte op snarest muligt og løber til september 2017. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret nærmere om projektets indhold på udvalgsmødet den 2. september 2014. Der skal nu udarbejdes et revideret budget og en projektplan, så aktiviteterne tilpasses det tildelte beløb. Herefter vil udvalget blive forelagt en ny sag om de driftsmæssige konsekvenser.
   
 5. Henvendelse fra Dagplejen vedrørende enhedstakst.

  Bilag
  1 bilag (internt dokument)

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
 

Ad 1) Peter Als (A), Maria Lundahl Assov (A), Bjarne Rasmussen (A), Jan Møller (A), Kim Schulz Larsen (V) og Mette Hedegaard (Ø) deltager.

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. september 2014 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om arbejdet med at udvikle en strategi for alle børns trivsel, udvikling og læring.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 13. august 2014 orienteret om det grundlag og den viden, som har igangsat arbejdet med "Strategi for alle børns læring, udvikling og trivsel". Udvalget ønsker løbende at blive orienteret om arbejdet. Der gives derfor en administrativ status på udvalgets ordinære møder.

 

Sagsfremstilling

Der pågår et arbejde med at udvikle en strategi for alle børns læring, udvikling og trivsel til erstatning for den gældende inklusionsstrategi. Den nye strategi udvikles på baggrund af såvel ny lovgivning, nye nationale målsætninger og de vedtagne visioner og strategier for Ballerup Kommune. Der er endvidere udarbejdet en række rapporter og undersøgelser, fx evaluering af inklusionsindsatsen i Ballerup Kommune, som indgår som grundlag for den nye strategi.

 

Formålet med arbejdet er at sikre, at Ballerup Kommune har en strategi, der både kan vejlede om konkret lokal praksis, der understøtter alle børns tilstedeværelse, deltagelse, læring og trivsel samt samtidig mindsker betydningen af social baggrund for børnenes læring og faglige resultater. Dette gælder både på dagtilbuds-, skole-, klub- og ungeområdet samt i arbejdet med at inddrage forældrene.

 

Centercheferne Ulla Blom Kristensen, Skoler og Institutioner samt Ole V. Rasmussen, Børne- og Ungerådgivning giver en mundtlig orientering om status for processen på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Orienteringen om strategi for læring, udvikling og trivsel tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2014 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et udkast til en ny vision for dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, om udkastet kan godkendes til høring.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget godkendte i maj 2014 en tidsplan for udarbejdelse af ny vision. Ifølge tidsplanen skal udkast til ny vision sendes i høring efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. september 2014 med frist den 1. december 2014. Den endelige behandling sker på udvalgets møde den 6. januar 2015.

 

Sagsfremstilling

I 2013 påbegyndte der et projekt med henblik på at udvikle fremtidens dagtilbud i Ballerup Kommune. Forudsætningen for projektet var, at der skulle være en inddragende proces med det formål at undersøge dagtilbudsområdets vilkår, udfordringer og potentialer. Derfor har der bl.a. været afholdt en række workshops/arbejdsmøder med deltagelse af forældre, medarbejdere, politikere og frivillige for at få mange forskellige perspektiver på dagtilbudsområdet. Disse arrangementer har givet mange værdifulde bidrag til det videre arbejde med at udvikle dagtilbud i Ballerup Kommune.

 

Et af projektets formål var at udvikle en vision 2020 for dagtilbudsområdet. Baggrundsmaterialet for den nye vision har været input, dels fra ovennævnte proces og dels fra en visionsdag med deltagelse af dagtilbudsledere og konsulenter. Disse input har en mindre arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og konsulenter omsat til et konkret første udkast til en ny vision. Børne- og Skoleudvalget deltog i august 2014 i et arbejdsmøde med det formål at kvalificere dette første udkast og give det politisk retning.

 

Der foreligger nu et revideret udkast, som Center for Skoler og Institutioner foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender i høring på dagtilbudsområdet.

 

Når visionen er færdigbehandlet, forestår der en implementeringsproces, hvor der skal arbejdes videre med det materiale, som er genereret gennem projektet. Center for Skoler og Institutioner orienterer Børne- og Skoleudvalget om planen, når den foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Det foreliggende udkast til ny vision for dagtilbud sendes i høring på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Høringen sendes bredt ud.
 

Mette Hedegaard (Ø) kan ikke medvirke til beslutningen.


Indhold

Sammendrag

I 2011 forudså Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en reduktion i antallet af nye henvisninger til eksterne tilbud for børn med vidtgående behov i årene frem mod 2015/16. Af de forventede frisatte midler blev det politisk vedtaget at stræbe mod, at ca. 75 pct. skulle omfordeles til gavn for almenmiljøet.

 

Her følger til orientering en foreløbig status (opgjort med regnskab for 2013).

 

Baggrund

Forventninger til reduktion i antallet af henvisninger til eksterne specialundervisningstilbud fulgte i kølvandet på et længerevarende samarbejde mellem skoler og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om udvikling af budgetmodel og relaterede samarbejdsformer på specialundervisningsområdet.

 

Afledt heraf fulgte sagsfremstilling til Skole- og Uddannelsesudvalget i august 2011, hvor det blev forudset, at der kunne forventes en reduktion i antallet af nye henvisninger til eksterne tilbud. I en prognose blev potentialet estimeret til 5,3 mio. kr. i 2011/12 stigende til 30,7 mio. kr. i 2015/16. Af disse forventede frisatte midler blev det vedtaget, at der stræbes mod at ca. 75 pct. omfordeles til gavn for almenmiljøet.

 

I sagsfremstillingen følger midtvejs-status for realisering af ambitionen om omlægning af midlerne til gavn for almenmiljøet.

 

Sagsfremstilling

I perioden 2011 til 2013 er den centrale pulje (ressourcer til vidtgående eksterne specialundervisningstilbud) reduceret med i alt ca. 21,5 mio. kr. (regnskabstal). Samtidig er midler anvendt til gavn for almenmiljøet er vokset med 11,5 mio. kr. Det betyder, at ca. 53 pct. af de omlagte midler er omfordelt til gavn for almenmiljøet. Fra 2011/12 til 2014/15 er beløbet steget med ca. 16 mio. kr. Det er dog ikke muligt, at beregne den procentvise del før regnskabet for 2014 forelægger.

 

Udviklingen på området har endvidere været underlagt nødvendige lokale økonomiske prioriteringer (sparerunder) og lokale initiativer.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Christell Erichsen fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 

1. Status for udvikling i anvendelsen af midler til specialundervisning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Skole- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2013 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om tilsynet på det specialiserede undervisningsområde i perioden januar til juni 2014 på følgende skoler: Kasperskolen, Ordblindeinstituttet, Ballerup Ordblindeklasser på Egebjergskolen, gruppeordningerne på Grantofteskolen, Østerhøjskolen og Egebjergskolen, specialklasserne på Lundebjergskolen og Hedegårdsskolen, samt tale-/ høreklasserne på Rugvængets Skole.
 

Baggrund

Der er i samarbejde mellem Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivningen foretaget et tilsyn med det specialiserede undervisningsområde for første gang.

 

Sagsfremstilling

Hovedvægten på tilsynet har i denne omgang været på undervisningsstedets formulering af arbejdsgrundlag og på, om det lovpligtige timetal og fagrække er overholdt, samt om nationale test og prøver afholdes i forhold til centrale retningslinjer. Opmærksomheden har også været på undervisningsstedets arbejde med inklusion, forstået som muligheden for eleverne i det specialiserede tilbuds mulighed for at spejle sig i almenområdet på mange måder. Der er på alle tilsynets områder stor variation mellem undervisningsstederne, og internt på de enkelte undervisningssteder ses også variation i forhold til kvalitet i undervisningen.

 

Tilsynene vil indgå som en del af resultatsamtalerne med skolelederne.

 

Centerchef for Skoler og Institutioner Ulla Blom Kristensen giver en uddybende orientering om tilsynene på udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skole og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at 

 1. Orientering om tilsyn med det specialiserede undervisningsområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Sagen er en orientering om rammerne for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune. Det beskrives, hvilken økonomi der ligger til grund for modersmålsundervisningen, samt hvordan rammerne for modersmålsundervisning forvaltes både i forhold til den lovpligtige og den øvrige modersmålsundervisning.  

 

Baggrund

Denne orientering om modersmålsundervisning i Ballerup Kommune fremlægges som en information om, at der tilbydes modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, på hvilken baggrund og i hvilket omfang. Orienteringen sker som et led i at introducere Børne- og Skoleudvalget til fagområdet.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune tilbyder den lovpligtige modersmålsundervisning til børn af EU-borgere og modersmålsundervisning i et vist omfang til børn, hvis forældre ikke er EU-borgere. Pt. er der oprettet fem hold i henholdsvis tyrkisk (2), albansk, arabisk og spansk, og evt. et hold i makedonsk. Der gives årligt et tilbud til ca. 10 børn af EU-borgere og 50 børn af ikke EU-borgere. Holdene oprettes efter flest tilmeldte indenfor hver enkelt sproggruppe og ud fra den økonomiske ramme. Modersmålsundervisningen til børn af ikke EU-borgere tilbydes elever fra 1.-4. klasse, og tilmeldingsproceduren foregår digitalt via forældreintra. Den lovpligtige modersmålsundervisning skal tilbydes på alle klassetrin.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Modersmålsundervisningen er i 2014 budgetlagt med 260.911 kr. på ramme 30.30.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Orienteringen om modersmålsundervisning tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om antallet af indskrevne børn i Ballerup Fritidsordning (BFO) og antal medlemmer i klubberne.

 

Sagen forelægges i både Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget

 

Baggrund

Folkeskolereformen har betydet en kortere åbningstid i BFO og klubber. Det giver grund til at følge op på, om mange børn/unge udskrives af disse.

 

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser udviklingen i BFO'er og klubber. For at give et sammenligningsgrundlag er børne- og medlemstal fra 2013 medtaget. Der er desuden lavet et estimat for børne- og medlemstallet ultimo september 2014 med de udmeldelser, der er kendte i september 2014.

 

 

2013

2014

 

 august  

 september 

 december

 budget

august  

 

 september 

 (estimeret)

 

BFO

2.104

2.102

2.082

2.087

2.103

2.088

       

Fritidsklub

2.230

2.211

1.999

2.113

2.148

2.065

Ungdomsklub

527

536

511

511

556

523

Klub i alt

2.757

2.747

2.510

2.624

2.704

2.588

 

I BFO’erne er der lidt flere udmeldelser i september måned 2014, men i absolutte tal er det ikke et stort udsving (15 i 2014 mod 2 i 2013).

 

Der er lavet en rundspørge blandt BFO-lederne, som oplyser, at der alt i alt er udmeldt omkring 30 børn hen over sommeren med begrundelse i skolereformen.

 

Der er en del flere end normalt (116 i 2014 mod 10 i 2013), der har udmeldt sig af klubberne i september måned. Stigningen ligger både på fritidsklub og ungdomsklub.

 

Årsagen til udmelding bliver ikke oplyst ved udmelding af klub, men der er ikke ændringer i selve klubdriften, som kan forklare det usædvanligt store antal udmeldelser. Det er derfor nærliggende at antage, at det skyldes folkeskolereformen.

 

Center for Skoler og Institutioner følger udviklingen på begge områder nøje.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Orienteringen om udviklingen i antallet af indskrevne børn i Ballerup Kommunes fritidstilbud tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Udviklingen i medlemstallet følges.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. maj 2014 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Forslag om ny skolestruktur har været i høring fra juni til september 2014. Der er indkommet 42 høringssvar, som forelægges Børne- og Skoleudvalget. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et nyt forslag til placering af specialtilbuddene, som foreslås sendt i høring fra den 28. oktober til den 11. november 2014.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014 at sende forslag til ny skolestruktur i høring.

 

Forslaget indebærer:

1. En områdeskolestruktur, hvor der er fem områdeskoler

2. En deraf ændret ledelsesstruktur

3. Forslag til nye skolebestyrelsessammensætninger

4. At der på nuværende folkeskolematrikler fortsat er skoledrift 0.-9. klasse

med to spor, dog således at den nuværende Højagerskole kun har 0.-6. klasse,

hvor udskolingen flyttes til den nuværende Egebjergskole

5. At eksisterende specialundervisningstilbud søges samlet i færre og mere fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige afdelinger.

 

Høringsfristen udløb den 2. september 2014. Der er indkommet 42 høringssvar.

Der er kommet svar fra 11 skolebestyrelser, 7 MED-udvalg (et udvalg har fremsendt to svar), 4 faglige organisationer, 2 råd, 2 interesseorganisationer, 7 svar fra medarbejdergrupper på skolerne, daginstitutionsbestyrelse mv., 5 privatpersoner og 2 politiske partier. I bilaget ”Liste over høringssvar” findes en detaljeret beskrivelse. Alle høringssvar er desuden vedhæftet sagen som bilag.

 

Sagsfremstilling

I bilaget ”oversigt over temaer berørt i høringssvarene” er alle temaer, der omtales i høringssvarene, beskrevet og administrationen er kommet med et svar.

 

Administrationen foreslår, at forslaget om at inddele kommunen i fem skoledistrikter godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Forslaget betyder, at der etableres følgende skoledistrikter i Ballerup Kommune:
 

1. Skovlunde (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen)

2. Ballerup Nord (Egebjergskolen og Højagerskolen)

3. Måløv (Måløv Skole og Østerhøjskolen)

4. Ballerup By (Rugvængets Skole og Grantofteskolen)

5. Hede-/Magleparken (Hedegårdsskolen)

 

Med forslaget følger nedlæggelse af otte folkeskoler (Egebjergskolen, Grantofteskolen, Højagerskolen, Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole og Østerhøjskolen) og en specialskole (Ordblindeinstituttet).

 

I distrikterne Skovlunde, Ballerup Nord, Måløv og Ballerup By sammenlægges de to nuværende skoler og distrikterne lægges sammen til et nyt distrikt. De to skoler foreslås lukket som selvstændige skoler for derefter at åbne som én ny fælles skole fordelt på to matrikler under én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse.

 

Der vil i distrikt Skovlunde, Måløv og Ballerup By være undervisning fra 0.-9. klassse i mindst to spor på begge matrikler. I distrikt Nord vil der være undervisning fra 0.-6. klasse på Højagerskolens matrikel og 0.-9. klasse på Egebjergskolen. Samtidig tilføjes distriktet den del af den nuværende Grantofteskoles distrikt, der ligger mellem Vestbuen, Præstevænget, Bydammen og Hold-an Vej til distrikt Nord.  

 

Administrationen anbefaler desuden, at de foreslåede organisatoriske ændringer på skolerne gennemføres:

 

Ledelse

Med forslaget ønskes en styrkelse af ledelsen af de strategiske opgaver og den pædagogiske ledelse tæt på praksis. I hvert distrikt vil der være én overordnet distriktsleder, én administrativ leder samt en pædagogisk leder for hver afdeling - indskoling, mellemtrin og udskoling - på hver matrikel. På de skoler, hvor der placeres specialtilbud, vil der også være en leder af denne.

 

Skolebestyrelser

I hvert distrikt etableres én skolebestyrelse. I forslaget lægges op til, at alle forældrerepræsentanter fortsætter frem til den 1. august 2016 og at der afholdes valg til skolebestyrelserne i foråret 2016.

 

Samling af specialtilbud

Samtidig med at skolestrukturen ændres, lægges der i forslaget også op til at ændre placeringen af kommunens mange forskellige specialtilbud, så tilbud til samme målgruppe samles fysisk og organisatorisk som en del af almenmiljøet.

 

Se mere i bilaget "Forslag til ny skolestruktur i Ballerup Kommune" af 20. maj 2014.

 

Med hensyn til placeringen af specialtilbuddene er der mange høringssvar, der problematiserer de foreslåede placeringer. Det gælder fx placering af Ordblindeinstituttet på Lundebjergskolens matrikel samt tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Måløv Skoles matrikel. På den baggrund har Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme lavet et nyt forslag til placering af tilbuddene:

 • Etablering af et samlet tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Grantofteskolen
 • Etablering af et samlet tilbud til børn med ADHD/autisme på Lundebjergskolen
 • Administrationen foreslår fortsat lukning af Ordblindeinstituttet som selvstændig skole, og at der etableres et samlet tilbud til børn med dysleksi/ordblindhed på Hedegårdsskolen
 • Flytning af modtageklasser fra Egebjergskolen til Østerhøjskolen.

I bilaget ”Forslag om placering af specialtilbuddene” er forslaget nærmere beskrevet.

 

Administrationen foreslår, at det alternative forslag til placering af specialtilbuddene sendes i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne.

 

Tidsplan:
 

30. september 2014

 

Behandling i Børne- og Skoleudvalget

 

21. oktober 2014

 

Behandling i Økonomiudvalget

 

27. oktober 2014

 

Behandling i Kommunalbestyrelsen

 

28. oktober 2014

 

 

Forslag til alternativ placering af specialtilbuddene sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne

 

11. november 2014

 

Høringsfrist

 

17. november 2014

 

 

Behandling af sagen i et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget kl. 8.00

 

18. november 2014

 

Behandling af sagen i Økonomiudvalget

 

24. november 2014

Endelig beslutning om skolestrukturen i Kommunalbestyrelsen

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med flytning af udskolingen fra Højagerskolens matrikel til Egebjergskolens matrikel samt flytning af specialtilbuddene vil der være en række omkostninger til flytning og etablering af et nyt sted. Center for Ejendomme vurderer, at de samlede omkostninger til flytning af udskolingen på Højagerskolen til Egebjergskolen samt gennemførelse af det alternative forslag til placering af specialtilbuddene er 15 mio. kr.

Bilag

46 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Forslag om placering af specialtilbud sendes i høring i skolebestyrelserne med frist den 11. november 2014.
   
 2. Der holdes et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget den 17. november 2014 kl. 8.00.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download