Digitaliserings- og Teknologiudvalget

29.08.2018 kl. 16:30
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Jens Kjellerup Hansen (digitaliseringschef) - Deltog
 • Jette Brøndum - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jack Nør (A) - Afbud
 • Carsten Riis (direktør) - Afbud

Åben dagsorden

På førstkommende møde efter et referats udsendelse kan der gives bemærkninger til det udsendte referat.

 

Seneste referat er fra den 13. juni 2018.

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendt
 1. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der samtidig er ansat i Ballerup Kommune, er blevet præsenteret for en løsning med to mailadresser, således at politiske og jobmæssige mails kan adskilles.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed arbejder systematisk og struktureret med velfærdsteknologiske tiltag, som understøtter eller har potentiale til at understøtte driften. I denne sag gives et overblik over de velfærdsteknologier, der anvendes i Ballerup Kommune, og fremtidige tendenser inden for området.

 

Baggrund

Den strategiske tilgang for velfærdsteknologi er beskrevet i "Prioritering af arbejdet med velfærdsteknologi", som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2016.

 

Sagsfremstilling

I denne status for arbejdet med velfærdsteknologi gives der først en kort beskrivelse af de velfærdsteknologiske forventninger fra henholdsvis den fællesoffentlige digitaliserings strategi i Region Hovedstaden og KL. Herefter konkretiseres de nuværende velfærdsteknologiske tiltag i Ballerup Kommune, Center for Social og Sundhed.

 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis punkt 3.3 "Udbredelse af digitale velfærdsløsninger", forventes det, at otte digitale velfærdsløsninger skal analyseres, og at der er truffet en forpligtende beslutning inden 2020 om landsdækkende udbredelse af fire løsninger.

 

KL har på nuværende tidspunkt ingen bestemte teknologier, der skal implementeres i kommunerne. Men KL og deres Center for Velfærdsteknologi vil understøtte vidensdeling på tværs af kommunerne, gevinstrealisering samt have fokus på skærmbesøg og digitalt understøttet træning. I samarbejde med Region Hovedstaden er det besluttet, at telemedicin på

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) området skal udrulles på landsplan. Hovedstadens overordnede planlægning er i gang, og i Ballerup Kommune vil planlægningen for alvor gå i gang i 2018. I slutningen af 2019 skal KOL telemedicin være implementeret.

 

Af bilaget fremgår de nuværende velfærdsteknologiske tiltag i Center for Social og Sundhed. Oversigten er opdelt efter følgende kategoriseringer; implementeret, under implementering, afprøvninger, og potentielle tiltag på vej. Der er

mange værdigivende og spændende velfærdsteknologiske tiltag, som er i gang.

 

Mange af de velfærdsteknologiske tiltag er vurderet ud fra de fire formåls prioriteringer:

 • Effektivisering af opgaveløsningen
 • Selvhjulpne borgere
 • Borgeroplevet kvalitet
 • Faglig kvalitet.

Nedenfor fremhæves nogle af de velfærdsteknologier, der arbejdes med i Ballerup Kommune. De velfærdsteknologiske løsninger påvirker opgaveløsningen på forskellig vis. Nogle velfærdsteknologier kræver adfærd og kulturændring for borgerne, andre for ledere og medarbejdere for at opnå en gevinstrealisering:

 • Implementering af elektronisk ble på plejecentrene og i Hjemmeplejen, har indtil videre resulteret i, at alle involverede borgere har fået reduceret deres blestørrelser, nogle borgere har fået tilpasset hjælpen til toiletbesøg til rette tidspunkter, og nogle borgere undgår at få forstyrret deres nattesøvn med bleskift.
   
 • Implementering af lån "et hjælpemiddel" på biblioteket. Her kan borgere låne hverdagshjælpemidler og robotstøvsugere på biblioteket. Især udlån af robotstøvsugere har været en stor succes, hvor der indtil nu har været ca. 142 udlån af de 7 robotstøvsugere.
   
 • Afprøvning af vejledende skærmbesøg i Center for voksne med særlige behov med borgerens egen tablet/telefon eller computer. Det giver mulighed for mere fleksible og korte besøg. Det er også muligt, at vejleder og borger kan dele et skærmbillede, så vejlederen fx kan hjælpe med at læse breve fra e-boks mv. Medarbejdernes og borgernes it-kompetencer er blevet udviklet.
   
 • Implementering af e-læring for medarbejdere i Center for Social og Sundhed omkring medicinadministration og Fællessprog 3. Formålet er, at medarbejderne modtager ensartet undervisning og test, når det passer ind i kalenderen for den enkelte medarbejder. Effekten forventes at blive et højere fagligt dokumentationsniveau og dermed bedre kvalitet for borgerne.
   
 • Implementering af digtalt understøttet vejledning i forebyggelsesenheden i Sundhedshuset. Via en app kan medarbejdere på en ny måde understøtte og løbende vejlede borgere i sundhedstilbud via video, chat, sms mv. Borgerne har ligeledes mulighed for at registere og monitorere sig selv.
   
 • Analyse af medarbejdernes brug af hjælpemidler på plejecentrene, med status på forflytningspolitikken og målet om forflytning fra to til en.

På mødet præsenteres udvalget for et antal korte cases, som drøftes for at illustrere muligheder og etiske dilemmaer ved implementering af velfærdsteknologi. Dette sker med udgangspunkt i Ballerup Kommunes generelle kriterier for prioriteringen af velfærdsteknologiske tiltag.

 

På Digitaliserings- og Teknologiudvalgets møde deltager centerchef Eva Borg og velfærdsteknologikoordinator Niels Kisku fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed og Digitaliseringssekretariatet indstiller, at

 1. Status for implementering af velfærdsteknologi i Ballerup Kommune tages til efterretning.
   
 2. Udvalgte korte cases om velfærdsteknologi drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 

Ved drøftelsen blev der givet input til yderligere udvikling på området til Center for Social og Sundhed.

Indhold

Sammendrag

Anskaffelse af elektroniske låse til borgere har en omkostning, der betyder, at Ballerup Kommune skal i udbud for denne anskaffelse. Offentligt udbud af de elektroniske låse er sat i gang, og det forventes, at der i efteråret 2018 udpeges en leverandør og implementeringen opstartes. Implementeringen vil ikke kunne færdiggøres i 2018, hvorfor projektet har behov for at fortsætte i 2019. Ved anskaffelse af elektronisk låsesystem er det vigtigt, at Ballerup Kommunes generelle it-arkitektur medtænkes ved valg af løsning, og der er integration til fx kommunens medarbejdersystem, så administration og vedligehold af identitetskort kan ske centralt i forbindelse med ansættelsesprocessen.

 

Baggrund

Anskaffelse af elektroniske låse til borgere har en omkostning, der betyder, at Ballerup Kommune skal i udbud angående denne anskaffelse.
 

Ballerup Kommune har i dag flere forskellige nøglesystemer, der styrer de elektroniske låse i vore bygninger – Ballerup Rådhus, skoler, Hjemmeplejen mfl. Derudover anvendes samme type system til at åbne private låse hos borgere, der ikke selv er i stand til at åbne deres dør for pleje- og sundhedspersonalet.

 

Fælles for disse systemer i dag er, at alle låse åbnes med plastikkort eller brik med NFC-teknologi (Near Field Communication). Der er dog kun en sporadisk og til dels manuel styring af disse NFC-løsninger.

 

Sagsfremstilling

Digitaliseringssekretariatet er sammen med Center for Social og Sundhed i gang med et velfærdsteknologiprojekt, som omfatter installation af elektroniske låse hos borgere, der modtager hjemmehjælp. Systemet sikrer, at relevante medarbejdere, der skal kunne åbne de elektroniske låse, ved ansættelse automatisk får udstedt et ID-kort med NFC-teknologi. Dette kort kan ikke alene anvendes til at åbne døre, men også nøgleskabe, tøjskabe, udskrivning af print, log-on på pc’er med kortlæser m.m.

 

Det er målet, at udstedelsen af kortet bliver en integreret del af ansættelsesprocessen for alle medarbejdere i Ballerup Kommune.

 

Det vil ske i en række udstedelsesautomater, hvor medarbejderen selv udsteder identitetskortet som rummer billede, navn, Ballerup Kommunes logo og NFC-id. Herved får medarbejderne et kort, de kan bruge til Ballerup Kommunes NFC-løsninger samt mulighed for at identificere sig overfor borgere og tredjepart.

 

Ambitionen er således at decentralisere udstedelsen, men centralisere administrationen af disse ID-kort, via data i Ballerup Kommunes identitetsstyringssystemer, således at det knytter NFC-ID, roller/opgaver og medarbejder sammen.

 

Projektgruppen har arbejdet på udbudsmateriale for udbud af de elektroniske låse til borgere. Der har været afholdt flere markedsdialoger med leverandører for at undersøge markedet, og for at få en dialog med leverandørerne om Ballerup Kommunes ønsker om at koble flere systemer sammen og styre administrationen centralt.


Projektgruppen har arbejdet med at undersøge det reelle behov for antallet af elektroniske låse og udarbejdet en kravspecifikation til udbudsmaterialet, som indeholder krav til både de elektroniske låse samt integration med Ballerup Kommunes identitetsstyring og øvrige it-arkitektur. Dette arbejde har været mere omfattende end forventet, og projektet er derved blevet forsinket i forhold til at få det afsluttet i 2018.

 

Offentlig udbud af de elektroniske låse er sat i gang, og det forventes, at der vælges leverandør, og at implementeringen starter i løbet af efteråret. Implementeringen vil ikke kunne færdiggøres i 2018, hvorfor projektet har behov for at fortsætte i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Økonomi vedrørende indkøb af elektroniske låse er tidligere afklaret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed samt Digitaliseringssekretariatet indstiller, at 

 1. Orientering om indkøb af digitale låse og elektroniske identitetskort tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Der var blandt enkelte medlemmer et ønske om fremadrettet ved større it- og digitaliseringsudbud at kunne se udbudsmaterialet. Dette vil eventuelt blive tilbudt ud over møderne i udvalget, da det ikke er relevant på selve møderne i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Beslutning

Intet

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download