Digitaliserings- og Teknologiudvalget

31.10.2018 kl. 16:30
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør)
 • Deltog ikke
 • Jens Kjellerup Hansen (digitaliseringschef) - Deltog
 • Jette Brøndum
 • Deltog ikke
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud
 • Jack Nør (A) - Afbud

Åben dagsorden

På førstkommende møde efter et referats udsendelse kan der gives bemærkninger til det udsendte referat.

 

Seneste referat er fra den 25. september 2018.

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Beslutning

Ingen bemærkninger

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune er der flere muligheder for at samarbejde med kommunens erhvervsvirksomheder med henblik på at styrke det digitale område både for kommunen og virksomhederne. Ballerup Kommune har igangsat flere initiativer og ønsker at diskutere andre konkrete tiltag, som kan være med til at profilere kommunen som en attraktiv erhvervskommune også for start-ups og nye innovative digitale virksomheder.

 

Baggrund

Digitaliseringssekretariatet og Center for By, Erhverv og Miljø ønsker at give en status for samarbejde og udvikling på det digitale område i forhold til Ballerup Kommunes erhvervsvirksomheder.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har på mange områder ambitioner for det digitale område på vegne af kommunens virksomheder. Gennem Business Ballerup er Ballerup Kommune med til at understøtte videndeling om digitalisering blandt de lokale virksomheder.

 

Læs mere i denne artikel: https://samfundsdesign.dk/temaer/big-data--disruption/ballerup-kommune-har-store-digitale-ambitioner/

 

Samarbejde med lokale teknologivirksomheder og uddannelsesinstitutioner

Ballerup Kommunes digitaliseringssekretariat og kommunens øvrige fagcentre indgår i vid udstrækning i samarbejder med lokale teknologivirksomheder om udvikling af digitale løsninger, der også kan komme kommunens egne borgere til gavn. Dette sker dog med udgangspunkt i de gældende regler for indkøb og med økonomi for øje. Dette har bl.a. ledt til etablering af et LoraWan netværk til brug for opsamling af data i det offentlige rum.

 

Deling af åbne data med virksomheder

Ballerup Kommune stiller data til rådighed for andre i mange sammenhænge bl.a. på opendata.dk. Dette er fx data om kommunens kunstværker, cykelstativer mv. Dette giver muligheden for, at virksomheder - ikke blot lokale - kan bygge kommercielle eller ikke-kommercielle applikationer på baggrund af disse data. Fra kommunen er der fokus på, selvom vi deler data, stadig ejer de intellektuelle rettigheder til disse data.

 

Se bilag for eksempler på konkrete løsninger, der er udviklet af virksomheder med åbne data fra kommuner.

 

Profilering af Ballerup Kommune

Ballerup Kommune ønsker at profilere sig som et attraktivt erhvervsområde også for start-ups for digitale virksomheder. Profileringen kan ske også i det fysiske rum og eksempler på idéer til dette kunne være etablering af kontorfællesskaber for start-ups, førerløse busser i erhvervsområdet til og fra Malmparken St., adgang til fysiske netværk mv.

 

Der gives en status for aktiviteterne for samarbejde med kommunens teknologivirksomheder, og der ønskes en diskussion af de handlemuligheder, der gives.

 

På mødet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget deltager erhvervschef Jette Rau fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariatet indstiller, at 

 1. Muligheder for samarbejde med lokale virksomheder indenfor digitalisering drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. juni 2017 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Der gives en status for bredbånds- og fiberprojektet, der har været i gang i Ballerup Kommune siden henholdsvis 2015 og 2018. Fiberprojektet etablerer fiberforbindelser mellem kommunens lokationer, og bredbåndsprojektet sikrer at der etableres bedre internetforbindelse og mobilt bredbånd i alle områder af kommunen i takt med, at der i øvrigt graves. Dette sker via samgravninger og sikrer den økonomisk mest rentable løsning, samtidig med at minimere de gener som borgere og virksomheder oplever ved gravninger i lokalområdet.

 

Baggrund

Fiberprojektet og bredbåndsprojektet er to sideløbende projekter, der skal sikre bedre dækning for Ballerup Kommunes lokationer samt give muligheden for at borgere og virksomheder får adgang til internetforbindelser og mobilt bredbånd af høj hastighed og kvalitet.

 

Bredbåndsprojekt

Ballerup Kommune har siden 2015 arbejdet med etablering af bredbånd i kommunen. I 2015 afsatte Kommunalbestyrelsen 8,720 mio. kr. til området.

 

Projektet har følgende tre hovedfokusområder:

 • Kortlægning af infrastruktur
 • Koordinering og optimering af grave- og anlægsarbejder
 • Eksterne samarbejdspartnere – udvikling af samarbejdsaftaler.

De overordnede initiativer i projektet er:

 • Samgravning med interne og eksterne graveprojekter
 • At få udbydere af bredbåndstjenester til aktivt at udbyde tjenester til borgere og virksomheder.

Fiberprojekt

I forbindelse med Budget 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte 19 mio. kr. til etablering af fiberforbindelser mellem kommunens egne lokationer med digitalt, administrativt personale. Dette skete bl.a. på baggrund af øget anvendelse af digitale redskaber, som stiller store krav til båndbredde.

 

Sagsfremstilling

 

Bredbåndsprojekt

Projektet er lykkedes med at få etableret tværgående procedurer, der sikrer samgravning, når entreprenører alligevel foretager gravninger. Herudover er der etableret en abonnementstjeneste for entreprenører, der ønsker at blive informeret, når der graves i Ballerup Kommune. Der er etableret lange gravestrækninger i samgravning med eksterne aktører bredt ud i kommunen, som fremgår af bilag.

 

Fiberprojekt

Ballerup Kommune nedgraver tomrør til fiber i forbindelse med andre graveentrepriser og det sker derfor uden at skulle genere borgere og virksomheder med at grave de samme strækninger flere gange.

 

Der er i dag etableret tre større fiberstrækninger, og der er igangsat flere strækninger (se bilag).

 • Fra Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7 til Banegårdspladsen 1
  (Rådhuset, Parkskolen, Vognporten, Aktivitetscenteret på Rolighedsvej, Ballerup Bibliotek)
 • Fra Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7 og frem til Lundebjerggårdsvej 72
  (Brydehuset, Torvevej 19, Børnehuset Himmel og Hav og Skovlunde Skole Nord
 • Fra Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7 til Baltorpvej 18
  (Center for Tandregulering, Kasperskolen, Baltoppen)

På mødet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget deltager projektleder Nanna Milthers fra Digitaliseringssekretariatet ved behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at 

 1. Status for bredbånds- og fiberprojekterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning

Intet

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download