Eliteidrætsrådet

06.06.2018 kl. 18:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Dorthe Rigét (idrætsforeningerne) - Deltog
 • Bent Kruse (idrætsforeningerne) - Deltog
 • Stein Pettersen - Deltog
 • Peter Bøgelund - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Peter Jensen (Team Danmark) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Lederakademi.

   Bilag
  1 bilag
   
 2. Afholdelse af kurser i kost og ernæring.
   
 3. Indgåelse af aftale med Dansk Svømmeunion og Svømmeklubben Triton.
   
 4. Optagelse af elever på Hedegårdsskolen og Herlev Gymnasium.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretær for Eliteidrætsrådet.

 

Dagsorden til Eliteidrætsrådets møder udarbejdes af af sekretæren og formanden i forening.

 

Jf. Kommissorium for Eliteidrætsrådet udsendes dagsorden senest en uge inden mødet.

 

Dagsorden og bilag sendes via e-mail til medlemmer og suppleanter.

 

Kommunalbestyrelsens medlemmer kan tilgå dagsorden, referat samt bilag via Prepare by First Agenda.

 

Referatet af Eliteidrætsrådets møder udarbejdes af sekretæren og godkendes af rådet.

 

Dagsorderne til Eliteidrætsrådets møder er offentlige. Lukkede punkter offentliggøres ikke.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Orienteringen om administrativ betjening af Eliteidrætsrådet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Politisk Sekretariat har udarbejdet forslag til mødekalender for Eliteidrætsrådet i 2018.

 

Ifølge Eliteidrætsrådets kommissorium skal der afholdes fire møder om året, men da første del af året er gået, planlægges der kun tre møder i år.

 

Det foreslås, at møderne holdes på følgende datoer:

 

Onsdag den 6. juni 2018, kl. 18.00

Onsdag den 3. oktober 2018, kl. 17.00

Torsdag den 29. november 2018, kl. 17.00.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Mødekalender 2018 for Eliteidrætsrådet godkendes.

 

Beslutning

Mødet den 3. oktober 2018 flyttes til den 9. oktober 2018, kl. 17.00.

Mødet den 29. november 2018 flyttes til den 6. december 2018, kl. 18.30.

 

Det årlige temamøde holdes først igen i 2019.


Tidligere behandling

Eliteidrætsrådet den 2. november 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune og samarbejdsklubberne arbejder for at etablere en samlet servicemodel inden for områderne fysioterapi/skadeforebyggende træning, kost og ernæring samt mental træning. Formålet er at etablere et støtteapparat, primært for atleter og trænere, med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for atleterne at udfolde deres talent indenfor.
 

Servicemodellen ligger indenfor rammerne af samarbejdet med Team Danmark og de mål, der her er formuleret.

 

Baggrund

Baggrunden for at etablere en fælles servicemodel er at skabe den højest mulige kvalitet indenfor de tre ekspertområder samt at styrke samarbejdet mellem foreningerne.

 

Formålet er primært resultatoptimering men også at sikre atleterne de bedste muligheder for at kunne udfolde sig på alle andre områder, eksempelvis i forhold til uddannelse. Her handler det også om fysisk og mental parathed.

 

Sagsfremstilling

Servicemodellen beskriver tre ekspertområder, nemlig kost og ernæring, mental træning samt skadeforebyggende træning.

Alle tre indsatsområder er væsentlige elementer i forhold til resultatoptimeringen. På trods heraf er det ikke alle steder prioriterede indsatsområder og indgår ikke på lige fod med andre indsatsområder.

 

Det foreløbige arbejde viser, at modellen skal tage højde for den forskellighed, der er imellem de forskellige idrætter, eksempelvis er skaderiscici jo et forskellige i fodbold og skydning.

 

Tilsvarende er såvel atleternes som klubbernes/trænernes parathed til at inkludere og prioritere indsatsen meget forskellig. Eksempelvis viser de allerede afholdte kurser i kost og ernæring en markant forskel i fokus på betydningen af rigtig kost mellem de individuelle (stort) og holdidrætsgrenene (mindre).

 

For såvidt angår skadeforebyggende træning (fysioterapi) forestår et større arbejde med konceptudvikling, netop på grund af de store foreskelle i de enkelte idrætters behov. Der nedsættes til denne opgave en arbejdsgruppe med repræsentation fra de forskellige idrætter.

 

For såvidt angår sporet - mental træning - ligger rammerne for en fælles model oveordnet set parat. Fokusområderne er træneruddannelse, trænercoaching og individuel vejledning af atleter.

 

På mødet gennemgås status og udfordringer indenfor de enkelte delelementer.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Sagen om etablering af samlet servicemodel og det videre forløb drøftes.
   
 2. Der arbejdes videre med udvikling og implementering af en samlet servicemodel.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Indhold

Sammendrag

Team Danmarks ambitioner for dansk eliteidræt er høje. Derfor er de sportslige målsætninger fortsat meget høje, uanset den internationale konkurrence kun bliver hårdere i takt med de stadigt stigende investeringer i eliteidrætten i de lande, man sammenligner os med.

 

Det kræver derfor tydelige strategiske valg at fastholde og/eller udvikle sin position som en af verdens førende eliteiderætsnationer.

 

Derfor afspejler Team Danmarks støttekoncept frem mod OL 2020 disse meget tydelige prioriteringer og strategiske afsæt, fordi kun på den måde kan Danmark fremadrettet skabe resultater i verdensklasse. 

 

Baggrund

Team Danmark har formuleret et nyt støttekoncept for perioden 2017-2020, der leder frem mod OL 2020.

 

Der er foretaget en række strategiske valg, der afspejler behovet for meget målrettede prioriteringer af de til rådighedsværende midler.
 

Prioriteringen har selvfølgelig konsekvenser, der ikke har resultatpotentiale i verdensklasse

 

Sagsfremstilling

Ambitionerne for dansk eliteidræt er høje. Derfor er målsætningen i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020, at Danmark skal være blandt verdens fem bedste eliteidrætsnationer for lande, der har under 10 mio. indbyggere. Heldigvis står dansk eliteidræt stærkt i øjeblikket.

 

Danske eliteatleter har leveret fremragende resultater gennem de seneste år. De har vist, at den særlige danske model virker, og at vi i Danmark er i stand til at udvikle talenter og atleter i verdensklasse trods beskedne ressourcer. Det er det fundament for Støttekoncept 2017-2020.

 

For fortsat at udvikle det høje internationale niveau i dansk eliteidræt, er det afgørende at være på forkant med udviklingen og udnytte de særlige potentialer, der ligger i den danske model. Det kræver strategiske valg. Derfor tager Støttekoncept 2017-2020 udgangspunkt i tre strategiske afsæt:

 • Innovation – vi skal udvikle og inddrage den skarpeste viden i træning og konkurrence.
 • Ressourcer – vi skal finde nye ressourcer og optimere eksisterende.
 • Samspil – vi skal løfte dansk eliteidræt i fællesskab med vores samarbejdspartnere

  ”De strategiske afsæt er fundamentet for Team Danmarks arbejde de kommende år. Vi skal turde tænke nyt og blive endnu bedre til at samarbejde med forsknings- og udviklingsmiljøer. Vi har en høj ambition for dansk eliteidræt, og vi kan kun lykkes med at nå målsætningen, hvis vi i Danmark løfter eliteidrætten i fællesskab – både med eksisterende samarbejdspartnere og nye samarbejdspartnere, der ikke nødvendigvis er en del af eliteidrættens verden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Igen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Sagen om Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 – strategiske indsatsområder drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsusdvalget den 5. december 2017 Punkt 3

 

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Elitekommuneaftalen med Team Danmark er der udarbejdet en handlingsplan for 2017-2020.
 

Planen er bygget op omkring følgende målepunkter:

 • Status
 • Målsætninger
 • Handlinger
 • Succeskriterier
 • Evaluering.

Handlingsplanen beskriver på overordnet niveau både de fælles indsatser og de indsatser, der er målrettet den enkelte interessent.

 

Baggrund

Aftalen mellem Team Danmark og Ballerup Kommune indeholder en række indsatser, der er beskrevet i handlingsplanen.

Nogle indsatser er kortsigtede - de fleste har dog et flerårigt perspektiv - hele aftalens løbetid.
 

Handlingsplanen har også til formål at afstemme de gensidige forventninger herunder at beskrive rollefordelingen mellem parterne.

 

Sagsfremstilling

Som Elitekommune er det Ballerup Kommunes vision at skabe de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt i samarbejdsforeningerne, således at flest mulige atleter kan realisere deres fulde potentiale samtidig med, at de udvikler sig som kompetente, hele mennesker.

 

Ballerup Kommune vil i samarbejde med foreninger, specialforbund, Team Danmark og uddannelsesinstitutioner fokusere på at udvikle kompetente trænere, optimale faciliteter, kompetente foreninger for at sikre rammerne for atleternes hele liv og udvikling.

 

Aftalen med Team Danmark er konkretiseret i handlingsplanen for perioden. Handlingsplanen er et dynamisk dokument, der løbende bliver opdateret.
 

Aftalen og øvrige støtteforanstaltninger omfatter:

 • Talentmiljøer
 • Klub- og organisationsudvikling
 • Træningskultur
 • Trænerudvikling
 • Støttekoncept
 • Samarbejdsrelationer
 • Team Danmark og specialforbund
 • Erhvervsliv
 • Branding
 • Uddannelse
 • Faciliteter.

Handlingsplanen danner grundlag for arbejdet og samarbejdet mellem parterne og vil i aftaleperioden løbende blive opdateret.
 

Gennemgangen af handlingsplanen vil også præsentere de forandringer, der er sket siden seneste behandling i Eliteidrætsrådet.

 

Under gennemgangen præsenteres tillige resultatudviklingen i samarbejdsforeningerne i de seneste tre år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Sagen om opfølgning på handlingsplan for 2017-2020 drøftes.
   
 2. Der arbejdes videre med udmøntning af handlingsplanen under hensyntagen til de på mødet faldne bemærkninger.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Oversigt over foreningernes sportslige resultater udsendes til Eliteidrætsrådets medlemmer.

Beslutning

Intet

Dokumenter

Download samlet dokument

Download