Eliteidrætsrådet

10.12.2019 kl. 17:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Bent Kruse (idrætsforeningerne) - Deltog
 • Dorthe Rigét (idrætsforeningerne) - Deltog
 • Mikkel Nielsen (idrætsskolen) - Deltog
 • Stein Pettersen - Deltog
 • Peter Bøgelund - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Afbud
 • Peter Jensen (Team Danmark) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Team Ballerup - ansøgninger modtaget.
   
 2. Status på foreningsudvikling.
   
 3. Kursusforløb - Mental træning.
   
 4. Årets sportslige resultater i Elitekommuneforeninger.
   
 5. "Kursus og Uddannelsesplan 2020"

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der skal gennemføres en evaluering af den nuværende Elitekommuneaftale, der udløber med udgangen af 2020. Evalueringen skal undersøge, hvordan indsatsområderne er lykkedes med at realisere aftalens målsætninger.

 

Det indstilles, at forslag til indhold og tidsplan for evalueringen drøftes.

 

Baggrund

Den nuværende Elitekommuneaftale mellem Team Danmark og Ballerup Kommune udløber med udgangen af 2020. Der skal derfor gennemføres en evaluering af den eksisterende aftale.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune ønsker en tidlig igangsætning af proces for evaluering af Elitekommuneaftalen for perioden 2017-2020.

 

Team Danmark har skitseret en model for evaluering. Evalueringen skal afdække, hvordan det er lykkedes at realisere målsætningerne inden for de enkelte indsatsområder i den nuværende aftale, og samtidig afdække hvordan de lokale interessenter vurderer værdien af samarbejdet. Der vil derfor være et særligt fokus på dialogen med de lokale interessenter og evalueringen bliver gennemført af ekstern evaluator. 

 

I følge tidsplanen vil den endelige evalueringsrapport være udarbejdet i maj 2020.

 

Forslag til evalueringsproces gennemgås på mødet.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til indhold og tidsplan for evaluering af Elitekommuneaftalen drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Evalueringen af Elitekommuneaftalen sendes til Eliteidrætsrådets medlemmer.

 


Indhold

Sammendrag

Elitekommuneforeningerne har efterspurgt en uddannelse med fokus på sportslig ledelse. Elitekommunerne på Sjælland er derfor gået sammen for at udvikle en sportschefuddannelse.

 

Forslag til uddannelse og uddannelsesprogram fremlægges til drøftelse.

 

Baggrund

Danmarks Idrætsforbund udbyder efter en længere pause igen en sportschefuddannelse, hvilket fra flere steder har været efterspurgt. Uddannelsen er udbudt til en pris på 40.000 kr., hvilket vurderes at være dyrt.

 

I gruppen af elitekommuner på Sjælland har muligheden for at etablere en sportschefuddannelse i eget regi været drøftet, og der er interesse for at arbejde videre med sagen.

 

Sagsfremstilling

Der har længe været efterspørgsel på en uddannelse med fokus på sportslig ledelse, ikke mindst i elitekommuneforeningerne, hvor der er et udtalt behov for at kunne arbejde med ledelse, sportslige strategier og udviklingsplaner samt at kunne omsætte disse til konkret handling.

 

Sportschefen skal fokusere på at varetage ledelsen af trænere m.fl. og sikre sammenhæng med og udmøntning af foreningens sportslige strategi og udviklingsplan.

 

Både lokalt og regionalt vil det give muligheder for at udvikle netværk og udveksle erfaringer med andre sportschefer.

 

I Ballerup Kommune er der særligt fokus på trænernes kompetenceudvikling, organisationsudvikling og generelt at udvikle foreningernes rammevilkår, men der har manglet en sportschefuddannelse.

 

Muligheden for at etablere en sportschefuddannelse har været drøftet i gruppen af elitekommuner på Sjælland. Der er nu udarbejdet forslag til et uddannelsesprogram, som der er opbakning til fra de øvrige elitekommuner.

 

Uddannelsen er bygget op omkring fem moduler/temaer:

 1. Skab indsigt
 2. Skab overblik
 3. Skab retning
 4. Skab fremdrift
 5. Åbent for dilemmaer mv.

Der lægges op til en uddannelse med en varighed på samlet 10 dage, hvoraf 3 er med overnatning. Modulerne fordeles over en periode på 1½-2 år.

 

Undervisningen varetages af eksperter med særlig, både teoretisk og praktisk, indsigt i de udvalgte temaer. Underviserne skal kunne medvirke til at skabe udvikling og forandring.

 

For at skabe en god gruppedynamik på uddannelsen lægges der op til et deltagerantal på mellem 20 og 24 personer.

 

Der er endnu ikke udarbejdet et endeligt budget for realisering af uddannelsen.

 

På mødet gennemgås udkast til sportschefuddannelsen med henblik på at kvalificere uddannelsens endelige form og indhold.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis Sportschefuddannelsen bliver en realitet, vil udgifterne for Ballerup Kommune blive afholdt via uddannelsesmidler og elitekommunesamarbejdsmidler på 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter. 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Eliteidrætsrådet

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og  Kultur indstiller, at

 1. Udkast til sportschefuddannelsen drøftes.

 

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Uddannelsesvarigheden bliver ikke mere end et år.

 

 

Beslutning

Intet

Dokumenter

Download samlet dokument

Download