Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03.12.2019 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog

Åben dagsorden

 1. Virksomhedsbesøg
  - Link til CGI: https://www.cgi.dk/da
   
 2. Det er aftalt i "Budgetaftale 2019", at målgruppevurderingerne til FGU følges tæt, da det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne er tilstrækkelig. 
   
 3. Ankestyrelsen har udsendt en ny udtalelse om styrelseslovens regler for offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger i sager, der er behandlet for lukkede døre. Ankestyrelsen har udtalt, at sigende overskrift og selve beslutningen skal offentliggøres, med de begrænsninger der følger af kommunens tavshedspligt.

   

  Direktionen har på sit møde 18. november besluttet, at kommunen i overensstemmelse hermed fremover offentliggør både overskrift og beslutning, også i Økonomiudvalgets og de stående udvalgs sager. Ændringen forventes at kunne få virkning fra 1. januar 2020. 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om besøg fra Den lille Enhed med henblik på at informere om Den lille Enheds arbejde og metoder med at sikre en aktiv indsats for borgere med kriminalitetshistorik samt det tværfaglige samarbejde i Ballerup Kommune på området.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket et oplæg om Den lille Enheds arbejde samt resultater og herunder det tværfaglige samarbejde i forhold til Ungeindsatsen.

 

Sagsfremstilling

Den lille Enhed har siden 2013 været en del af Ballerup Kommunes reaktive kriminalitetsindsats. Den lille Enhed varetager den specialiserede indsats for borgere med kriminalitetshistorik. De varetager fire borgertyper:

 • Rocker/bandemedlemmer med problemer ud over ledighed
 • Borgere med truende og aggressiv adfærd
 • Borgere med tung kriminalitetsidentitet
 • Borgere, der er truede af kriminelle miljøer.

En lille andel af målgruppen består desuden af borgere med truende og aggressiv adfærd.

 

Fælles for borgerne er, at de alle er tilknyttet Jobcenter Ballerup og modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp, er i løntilskud eller har efterværn, så de fastholdes i uddannelse eller ordinært arbejde.

 

Den lille Enhed har en bred opgaveportefølje. Det drejer sig om opgaver såsom beskæftigelses- og uddannelsesrettede samtaler, iværksættelse af tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt vejledning om ret og pligt. Derudover har teamet også en del opgaver, som må siges at falde uden for den klassiske jobcenteropgave. Det drejer sig bl.a. om afklaring af borgerens trusselsniveau, kontrol på folkeregister samt at aktivere borgere med det primære formål at holde dem væk fra gaden, ligesom de er indskrevet i den reaktive indsats.

 

Den lille Enhed har et tæt samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning, da en del af de kriminelle unge, som Center for Børne- og Ungerådgivning stifter bekendtskab med, overgår til Jobcenter Ballerup ved det 18. år.

 

På mødet vil Den lille Enhed orientere om deres arbejde samt resultater samt belyse det tværfaglige samarbejde med Ungeindsatsen.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager specialist Andreas Hogsted fra Center for Arbejdsmarked samt specialist Christina Ruben fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orientering om Den lille Enheds indsats tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

https://dkr.dk/media/8298/costbenefit-kriminalitetsforebyggelse-resume.pdf


Indhold

Sammendrag

I sagen præsenteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for status på implementeringen af den Kommunale ungeindsats (KUI), heri også Ballerup Kommunes egen Ungeanalyse og deraf kommende initiativer.

 

Status på implementeringen af den Kommunale ungeindsats forelægges også for Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Med Ballerup Kommunes arbejde med Ungeanalysen blev ambitionen om at skabe en sammenhængende ungeindsats etableret. Parallelt med dette arbejde har Undervisningsministeriet, siden indgåelse af ”Aftale om bedre veje til job og uddannelse” i oktober 2017, arbejdet på et KUI-lovkompleks, der er blevet udsendt til kommunerne drypvist frem til juli 2019.

 

Ud fra den ramme har en nedsat arbejdsgruppe håndteret lovnære og praktiske opgaver frem til KUI's ikrafttrædelse den 1. august 2019 og heri søgt at indarbejde ambitioner fra Ballerup Kommunes ungeanalyse, alt imens ministeriet forsat har udsendt nyt lovstof.

 

Sagsfremstilling

I arbejdet med ungeanalysen blev det tydeligt at det er en omfattende opgave at implementere opgaverne fra analysen og selve den kommunale ungeindsats, med behov for koordination og involvering af flere dele af organisationen. På den baggrund blev der i aftale om budget 2019 (punkt 3.15.) afsat 0,5 mio. kr. årligt til en projektledelsesmæssig understøttelse af de samlede opgaver. Projektlederfunktionen løber frem til udgangen af 2019, hvorefter det overordnede ansvar for KUI'en er placeret i Center for Arbejdsmarked med et gensidigt forpligtigende samarbejde til de relevante centre, dvs. Center for Børne- og Ungerådgivning, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, samt Center for Social og Sundhed. 

 

Samtidig er opgaveporteføljen og -omfanget i Ungeanalysen blevet udvidet med de praksisnære opgaver, som er opstået i og med KUI-loven: Målgruppevurdering til FGU og udarbejdelsen af en uddannelsesplan, der skal bruges tværgående i hele Ballerup Kommune. I sammenhæng hertil er der i budget 2020 (pkt. 3.23) afsat 1,0 mio. kr. til arbejdet med uddannelsesrettet indsats for de relevante unge.

 

På det strategiske plan har arbejdsgruppen fokus på:

 • Forankring og konsolidering af fælles tilgange og nye praksisser til håndtering af fravær og frafald.
 • Forankring og konsolidering af fælles tilgange og nye praksisser til arbejdet med uddannelsesmål og retning.
 • Etableringen af nyt afsnit i Center for Arbejdsmarked, der ud fra KUI og de overdragede UU-vejledere skal løfte de uddannelsesrettet myndighedsopgaver tværgående.
 • Styrkelse af samarbejder mellem kommunens centre og uddannelsesinstitutioner.
 • Analysen og udviklingen af en samlet tilbudsvifte for Ballerup Kommunes velfærdscentre, med afstemte tilbud og tilgange.

Mere driftsmæssigt fokuserer arbejdsgruppen på at afklare nyopståede samarbejdsflader til uddannelsesinstitutioner, eksterne aktører og kommunens centre og afsnit, understøtte de strategiske opgaver til operationelle og driftsnære rammer og retningslinjer samt kompetenceudvikling og kommunikation om forandringer og nye arbejdsgange, som  følger af nye opgaver og arbejdsfællesskaber.

 

Arbejdsgruppen implementerer planen i tæt samarbejde med programleder for Sammenhængende borgerforløb, herunder Borgerkoordinatornetværk og samarbejdsmodellen.

 

Bilag vedlagt med opgaveoverblik, hvor alle forventes færdige til 1. januar 2020 på nær Tilbudsvifte.
 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager projektleder for KUI Jens Jørgen Frøsig og afsnitsleder Rita Bråten under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Status på implementeringen af den Kommunale ungeindsats tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. oktober 2019 Punkt 3

 

Indhold

Sammendrag

Forslag til program for studietur til Stockholm fremlægges til godkendelse og videre planlægning.  

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har fastsat rejsedato for studietur til Stockholm til den 14.-16. april 2020.

 

Sagsfremstilling

Forslag til program for studietur til Stockholm fremlægges til godkendelse. Derefter vil administrationen arbejde videre med detailplanlægningen af turen.

 

Formålet med studieturen er at hente inspiration og viden om, hvordan Stockholm arbejder med erhvervsudvikling. Der lægges op til at besøge Stockholm Kommune og forskellige typer af partnerskaber og klyngesamarbejder inden for life science og teknologi. Inspirationen forventes at blive brugt til den videre udvikling af Lautrupgård Erhvervspark og Kildedal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By-, Erhverv- og Miljø indstiller, at

 1. Det foreslåede program for studietur til Stockholm godkendes.  

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Forenklingsreformen træder i kraft ved årsskiftet 2020 og byder på en bredere fortolkning af de rammer, som sættes dels over for borgeren, men også i forhold til Center for Arbejdsmarkeds driftsmæssige og faglige ståsteder på tværs af alle målgrupper.

 

Baggrund

Den kommende implementering af forenklingsreformen har givet anledning til at forholde sig til Center for Arbejdsmarkeds faglige ståsted. Ledelsen har således drøftet Center for Arbejdsmarkeds faglige ståsted (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Forenklingsreformen betyder, at beskæftigelsesindsatsen bliver forenklet, og det er forventningen, at der frigøres ressourcer til at få ledige i job. Centrale proceskrav forenkles og indsatsen skal tilrettelægges ud fra den enkelte lediges behov. Ligeledes er det reformens intention at frigive ressourcer til at skrue op for den virksomhedsrettede indsats og således muliggøre en mere håndholdt indsats for den enkelte borger. Reformens ønske om øget fokus på den virksomhedsrettede indsats svarer overens med den strategi og indsats som Center for Arbejdsmarked arbejder med. Det bygger på viden om, at det er virkeligheden virker, at ordinære opgaver giver mening og retning og at det rigtige samarbejde mellem borger og medarbejder har en betydning for at borger lykkes at komme videre i job og uddannelse.

 

Center for Arbejdsmarked har drøftet forenklingsreformens betydning for følgende områder, og anbefaler at reformen i Ballerup kommune implementeres med følgende fortolkning, idet den understøtter den virksomhedsrettede indsats på tværs af alle målgrupper:

 • Samtaler, herunder fire samtaler første halve år, som loven foreskriver, og derudover at der i Ballerup Kommune afholdes minimum fire samtaler årligt i den efterfølgende periode. I loven er der ikke fastlagt niveau for samtaler efter det første halve år. 
 • Indsats- og aktiveringsstrategi, loven foreskriver seks måneder, der anbefales i Ballerup Kommune en tidlig indsats inden for de første 13 uger.
 • CV, loven foreskriver, at alle skal have et CV. Det anbefales i Ballerup Kommune, at for borgere tæt på arbejdsmarkedet skal CV være en del af første samtale. Borgere længst fra arbejdsmarkedet skal have et relevant og opdateret CV inden for de første 13 uger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. De anbefalede fortolkninger af forenklingsreformens implementering i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der i forhold til CV-indsats skelnes mellem sygedagpengemodtagere og borgere langt fra arbejdsmarkedet. Sygedagpengemodtagere udarbejder CV indenfor 8 uger efter første møde med borger, såfremt det er relevant at udarbejde CV.

 

Arbejdet med forenklingsreform evalueres efter 1/2 år.


Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. november 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Indsats- og aktiveringsstrategien er den overordnede ramme for, hvordan de beskæftigelsespolitiske mål skal udforme sig og hvilke indsatser, der skal tilvejebringes for de enkelte målgrupper. Ambitionerne for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats danner ligeledes baggrund for indsats- og aktiveringsstrategien.

 

Baggrund

Udkastet til indsats- og aktiveringsstrategi blev drøftet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2019, og udvalgets input er indarbejdet i dokumentet. Vedlagte indsats- og aktiveringsstrategi forelægges til endelig godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Indsats- og aktiveringsstrategien beskriver, hvordan der skal arbejdes med indsatsen for borgere, som henvender sig i Center for Arbejdsmarked og som modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Alle borgere skal mødes med en målrettet indsats, som understøtter en hurtig tilbagevenden til job eller start i uddannelse. Det skal ske ved at arbejde målrettet med jobformidling, job- og uddannelsesrådgivning, opkvalificering og uddannelse.

 

Indsats- og aktiveringsstrategien beskriver endvidere hvilke principper, der gør sig gældende i samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere. Samtidig beskriver den hvilke redskaber, inden for hver enkelt målgruppe, Center for Arbejdsmarked vil bringe i anvendelse for at leve op til de opstillede mål (jf. den politisk vedtagne Beskæftigelsesplan).

 

Den jobrettede indsats defineres således:

 

Jobparate borgere

 • Tidlig og virksomhedsrettede indsats
 • Undgå langtidsledighed
 • Effektiv hjælp til selvhjælp
 • Fokus på job gennem samtaler og CV.

Ikke-jobparate borgere

 • Helhedsorienteret og tværfaglig indsats
 • "Virkeligheden virker" - fokus på virksomhedspraktik
 • Fokus på borgerens kompetenceudvikling.

Sygedagpenge og jobafklaring

 • Tidlig og virksomhedsrettet indsats der bl.a. skal sikre, at flere borgere vender hurtigere tilbage i arbejde 
 • Skift fra myndighedsfunktion til virksomhedsvendt serviceorgan
 • Dialog med virksomheder.

Unge

 • Tværfaglig og sammenhængende indsats med de forskellige aktører i den unges liv
 • Fokus på den unges drømme og muligheder.

Integration

 • Beskæftigelsesrettet integrationsfokus på matchet mellem virksomhederne og målgruppens kompetencer
 • Fokus på uddannelse og sprog.

Input fra temadrøftelse om forenklingsreformen der blev afholdt den 8. oktober 2019, blev indarbejdet i første udkast af indsats- og aktiveringsstrategien. Input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. november 2019 er indarbejdet i det vedlagte dokument.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Indsats- og aktiveringsstrategi godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der af bilagets afsnit "Integration" fremgår tal for antal borgere med ikke-vestlig baggrund.


Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2019 Punkt 6

Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får en status på arbejdet med socialt frikort for udsatte borgere i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Loven om socialt frikort trådte i kraft den 1. januar 2019 og løber til den 31. december 2020. Forsøgsordningen giver socialt udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at indtægten fradrages i eksempelvis kontanthjælp, førtidspension, boligsikring eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. I denne sag gøres status efter, at ordningen har fungeret i knapt et år.

 

Sagsfremstilling

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer (herunder psykiske vanskeligheder), der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service. Det er fx husvilde borgere, borgere der har nedsat psykisk funktionsevne, borgere med behov for et botilbud, borgere med behov for støtte- kontaktperson m.v.

 

Hvad gør Ballerup Kommune?

Centrene for Social og Sundhed samt Arbejdsmarked har etableret arbejdsgange omkring vurderingen og afgørelsen af, om en borger er berettiget til socialt frikort, samt sikre at de relevante borgere får en orientering om ordningen ved kontakt til deres sagsbehandler eller andre kommunale områder. Ligeledes understøttes arbejdet af, at der i Center for Arbejdsmarked er et virksomhedsfokus, hvor der tages kontakt til relevante virksomheder i forhold til muligheden for ansættelse af borgere i målgruppen.

 

Borgerne orienteres derudover omkring ordningen på følgende måder:

 • Socialministeriet har udarbejdet foldere, som er tilgængelige for borgerne i Fronten, på værestederne samt på Ballerup Rådhus.
 • Der ligger relevant information på Ballerup Kommunes hjemmeside omkring muligheden for socialt frikort.
 • Der samarbejdes med forskellige frivillige organisationer omkring udbredelsen af muligheden for socialt frikort til den relevante målgruppe.

Hvor mange borgere benytter ordningen:

Lovgiver anslår, at der på landsplan er ca. 4.000 borgere årligt, der vil anvende det sociale frikort. Det svarer til 41 borgere i gennemsnit pr. kommune pr. år. I Ballerup Kommune benytter fem borgere indtil videre ordningen omkring socialt frikort. Der er stor forskel på de enkelte kommuner i forhold til, hvor meget ordningen benyttes. På landsplan benytter aktuelt ca. 1.000 borgere ordningen. Nogle kommuner bruger ordningen mere end andre. Således er der ca. 48 kommuner der slet ikke anvender ordningen endnu.

 

Antal borgere i følgende kommuner, der benytter socialt frikort:

 • Albertslund: 2
 • Rødovre: 6
 • Glostrup: 2
 • Hvidovre: 1
 • Gladsaxe: 6
 • Ballerup: 3.

Data ovenfor kommer fra en undersøgelse, som DR offentliggjorde den 29. oktober 2019. Data til undersøgelsen er trukket ud før offentliggørelsen, derfor fremgår Ballerup Kommune med tre borgere, der benytter socialt frikort, og ikke fem borgere, som er det aktuelle tal. Der er sandsynlighed for, at de øvrige kommuner også har flere borgere, der benytter socialt frikort på nuværende tidspunkt, end der fremgår i tallene overfor.

 

Den faglige vurdering:

Målgruppen for lovgivningen er som nævnt en meget svag målgruppe, der umiddelbart befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Flere borgere, som administrationen har været i kontakt med, og hvoraf flere selv har henvendt sig omkring ordningen, er typisk borgerere, som ikke vil være omfattet af afsnit V i lov og social service. Det er administrationens faglige vurdering, at denne borgergruppe også vil kunne motiveres af ordningen, men altså ikke er omfattet af denne i dag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er administrative udgifter forbundet med vejledning og socialfaglig vurdering af, om borgeren er i målgruppen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Arbejdsmarked indstiller, at:

 1. Status på arbejdet med Socialt frikort i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download