Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06.02.2018 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Flygtninge i arbejde.
  Der er i den seneste uge offentliggjort målinger på kommunernes resultater med at få flygtninge i arbejde jf. følgende links:

  Link til Det Nationale Integrationsbarometer: https://integrationsbarometer.dk/aktuelt/7

  Link til Kamikposten: https://www.kamikposten.gl/2018/01/31/%f0%9f%87%a9%f0%9f%87%b0ti-kommuner-har-faaet-hver-anden-flygtning-i-job/

  Heraf fremgår det, at Ballerup Kommune er placeret som den dårligst præsterende kommune. I bilag fremgår det, at det seneste resultat adskiller sig fra de tidligere tal fra oktober 2017, hvor Ballerup Kommune lå over eller på landsniveau. Center for Arbejdsmarked ser nærmere på udviklingen og vender tilbage med forventninger hertil.

  Bilag
  1 bilag

   
 2. Kort orientering om virksomhedsbesøg på Win Holistic på World Trade Center.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til drøftelse.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

Økonomiudvalget har besluttet på deres møde den 23. januar 2018 at sende sagen tilbage til fagudvalgene med henblik på input fra fagudvalgene til de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

De enkelte fagudvalg drøfter udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
De enkelte udvalg skal drøfte de foreslåede indsatser og pejlemærker for udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. De foreslåede indsatser og pejlemærker drøftes og der afgives evt. input til ønskede justeringer i dokumentet, hvorefter disse ønsker indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede dokument på mødet i februar.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Der ændres i milepælsformuleringerne i bilaget vedrørende indsats 5.08.1 Flere job i Ballerup Kommune - Flere i job, 5.09 Sprogskole/sprogundervisning, 5.10 Indsats for ledige kvinder med ikke vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse og 5.11 Tolkebistand.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021. Der er to mål med arbejdet. Det ene mål er at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. Målet er fordelt på de enkelte udvalg. Fordelingen fremgår af kommissoriet, som også beskriver omstillingsarbejdet. Det andet mål er, at Ballerup Kommune i højere grad skal arbejde mod en kultur, hvor omstilling er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse.

 

Baggrund

Som konsekvens af vedtagelsen af budget 2018 skal der findes varige budgetnedbringelser på 39,4 mio. kr. i perioden 2019-2021. For at opnå dette har omstillingsarbejdet overordnet to formål. Disse er følgende:

 1. At nå Ballerup Kommunes politisk besluttede måltal på 39,4 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2021.

   

 2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er, at finde effektiviserings-, besparelses- og serviceniveauforslag i hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer at målet nås, samt sikre at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

 

Baggrunden for den besluttede spareblok er:

 • Internt pres på service
 • At skabe plads til nye politiske prioriteringer
 • En ændret demografi med primært flere ældre.

Nyt for 2019 er, at måltallet er fordelt på udvalgene med hvert deres individuelle måltal, som de enkelte udvalg har ansvaret for at opnå. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Forslagene til nedbringelse af budgettet samles i et katalog, der vedlægges budgetforslaget, som det har været tilfældet tidligere. Målet for hvert udvalg er beregnet på baggrund af budgetandele på de respektive bevillingsrammer under hvert udvalg.

 

Fordeling af måltal:

 

Udvalg (mio. kr.)2019-2021
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget7,0

Social- og Sundhedsudvalget

20,0

Økonomiudvalget

5,0
Teknik- og Miljøudvalget1,0
Børne- og Skoleudvalget15,0

Kultur- og Fritidsudvalget

2,0
Total50,0

 

Tematiseringerne bliver henover foråret 2018 og hen mod sommeren 2018 konkretiseret via analyser til omstillingscases. De konkrete omstillingscases indstilles løbende til behandling i de relevante stående udvalg, og det samme gør sig gældende for Økonomiudvalget. Første delleverance er et katalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, som peger på konkrete tiltag i Ballerup Kommune for at opfylde målet på 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige katalog med forslag til nedbringelse af budgettet foreligger sidst i juni 2018.  

 

Baggrunden for en justering af kulturen i Ballerup Kommune er at opnå en kultur, hvor omstillingsarbejdet er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling og ikke mindst fokus på investeringer.

 

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal omstillingsarbejdet være en del af de daglige beslutninger og handlinger for, at Ballerup Kommune kan lykkes med opgaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller at,

 1. Orientering om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021 tages til efterretning.

Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. juni 2016, i forbindelse med behandlingen af en analyse om Ballerup Kommunes administration og ledelse, besluttet, at der udarbejdes en delegationsplan, og at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med delegationer.

 

Baggrund

BDO-analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse - forslag til besparelser og effektiviseringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. juni 2016 BDO-rapporten om analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse samt de foreslåede besparelser og effektiviseringer.

 

Det blev i rapporten bl.a. foreslået at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer og systematisk arbejde med delegationer, og direktionen havde i sagen anbefalet, at Kommunalbestyrelsen godkendte en beslutning herom. Delegationsplanen skal være med til at sikre smidige og effektive arbejdsgange.

 

På sit møde den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen direktionens anbefaling om at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer samt systematisk arbejde med delegationer. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at der også fremover skulle være høj kvalitet i den politiske sekretariatsbetjening.

 

Arbejdet med delegationsplaner på samtlige udvalgs områder igangsættes nu med det formål at effektivisere sagsgange og procedurer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en besparelse som følge af delegationerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om, at arbejdet med delegationsplaner påbegyndes, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse på udvalgets møde den 16. januar 2018, punkt 8, fremlægger Center for Arbejdsmarked forslag til introduktionsprogram for udvalgets ressortområde.

 

Baggrund

I forbindelse med den nye Kommunalbestyrelses tiltræden er det besluttet, at alle udvalg snarest efter konstitueringen introduceres til en række væsentlige temaer for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde.

 

Sagsfremstilling

Forslaget til introduktionsprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indebærer en overordnet præsentation til det kommunale beskæftigelses- og erhvervsområde. Herunder præsenteres målgrupper, indsatser, økonomi og styring for beskæftigelsesområdet.

 

På erhvervsområdet introduceres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Ballerup Kommunes erhvervs- og vækstpolitik samt kommunens arbejde med erhvervsudvikling.

 

Introduktionen til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejdsområder afholdes i forbindelse med udvalgets ordinære møder i foråret 2018.

 

Som led i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets introduktion forslår administrationen, at udvalget i løbet af foråret 2018 afholder et dagsseminar. På seminaret kan udvalget gå i dybden med et eller flere temaer. Datoen for seminaret fastlægges senere.

 

Forslag til introduktionsprogram er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Introduktionsprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget introduceres til det kommunale beskæftigelsesområde.

 

Baggrund 

Som led i introduktionsprogrammet for det nytiltrådte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, gives en overordnet introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer introduceres overordnet til det kommunale beskæftigelsesområde. Introduktionen til beskæftigelsesområdet indeholder en gennemgang af målgrupper inden for beskæftigelsesindsatsen, beskrivelser af borgerforløb i beskæftigelsesindsatsen og gennemgang af ledighedstal i Ballerup Kommune.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget introduceres også til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets årshjul, og den grundlæggende økonomi og styring på beskæftigelsesområdet.

 

Ballerup Kommunes Beskæftigelsesplan for 2018 er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesplanen er en et-årig sammenfatning af Ballerup Kommunes planer for beskæftigelsesindsatsen. Herudover er Ballerup Kommunes aktiveringsstrategi og dokumentet "Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen" vedlagt sagen til orientering. De to bilag beskriver tilsammen Ballerup Kommunes retning og prioriteringer for den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager afsnitslederne Ann-Christina Pilsgaard, Berit From Bertelsen, Claus Mercebach, Henrik Taubert Rasmussen, Jakob Holtoug Bjældager og Rita Bråten fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Introduktionen til det kommunale beskæftigelsesområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. november 2017 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

De opdaterede nøgletal og faktasider "De syv faktasider" for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet forelægges til orientering.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning af den 7. juni 2016 om fremtidigt koncept for regelmæssige nøgletal "De syv faktasider".

 

Sagsfremstilling

Nøgletallene indeholder regelmæssige opdateringer vedrørende udvikling på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i forhold til politisk opfølgning og politiske justeringer af indsatsen. Produktet giver et samlet overblik over området, hvor der indledes med de overordnede betragtninger for derefter at fokusere på detaljer. Da generelle reformer og konjunktur- og sæsonudsving har stor betydning for beskæftigelsesområdet, benchmarkes Ballerup Kommune med lands- og regionsgennemsnittet. "De syv faktasider" (se bilag) er opdateret med nøgletal for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet på baggrund af de seneste tilgængelige data, herunder er data vedrørende modtagere af offentlig forsørgelse opdateret til og med oktober 2017 eller senere.

 

Faktasiderne omfatter følgende syv temaer:

 • Beskæftigelse- og konjunkturforventning
 • Forsørgertryk
 • Målgruppernes udvikling
 • Ledighed
 • Kontaktforløb
 • Aktivering
 • Resultater og effekter af indsatsen.

På tværs af "De syv faktasider" kan der især peges på følgende væsentlige pointer:

 • Det officielle ledighedstal for Ballerup Kommune var pr. november 2017 3,7 pct., som er lavere end hele landet (4,1 pct.) og lavere end Region Hovedstaden (4,2 pct.).
 • Antallet af borgere i virksomhedsrettede forløb (virksomhedspraktikker og løntilskud) er fortsat stigende.
 • Der er fortsat udfordringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne. Forsørgelsestrykket for sygedagpengemodtagere er i Ballerup Kommune 0,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Samtidigt er forsørgertrykket for borgere i jobafklaring 0,2 procentpoint højere i Ballerup Kommune end landsgennemsnittet.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager fungerende leder af Stab og Udvikling Jakob Holtoug Bjældager fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. De opdaterede nøgletal for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning har i samarbejde med Center for Arbejdsmarked udarbejdet en præsentation af ungeområdet. Præsentationen tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes nuværende organisering og opgaver og fremlægges for både Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgenes møder i februar 2018.

                                                                                                                                

Baggrund

Som et led i regeringens udspil om flere udsatte unge i uddannelse og job, er Folketinget i gang med at førstebehandle et lovforslag, der skal understøtte denne bevægelse. I Ballerup Kommune blev forligspartierne for budget 2018 enige om at igangsætte en analysefase, der skal komme med et bud på, hvorledes kommunen bedst muligt imødekommer de ændrede krav, som lovforslaget lægger op til.

 

Sagsfremstilling

Fokusområdet for aftalen "Bedre Veje til Uddannelse og Job" er unge, der aldersmæssigt er ud over undervisningspligten, og som ikke går den lige vej fra folkeskolen og videre til en ungdomsuddannelse.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning står i dag for den vejledningsindsats, der skal hjælpe dem til at træffe valg om, hvad der uddannelsesmæssigt skal igangsættes. Regeringens udspil lægger op til en sammenhængende kommunal ungeindsats. I Ballerup Kommune er indsatser i dag målrettet de udsatte unge organiseret i Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked.

 

Budgetteksten fra udmøntningen af "Aftale om Budget 2018" har følgende ordlyd:

”Parterne ønsker et stærkt fokus på ungeområdet i Ballerup Kommune. Unge mellem 16 og 25 år er i en meget vigtig fase i deres liv. De skal tage stilling til en lang række personlige valg som valg af ungdomsuddannelse, flytte hjemmefra, håndtere en lang række forpligtelser som unge voksne osv.

 

De unge, som Ballerup Kommune møder, skal i dag håndtere mange forskellige indgange til kommunen. Det gør det særligt udfordrende for de udsatte og sårbare unge. Som en del af 0-25 års strategien ønsker parterne, at direktionen fremlægger en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe endnu større sammenhæng for de unge mellem 16 og 25 år.

 

Analysen fremlægges i andet halvår af 2018 og skal bl.a. indeholde allerede eksisterende erfaringer i Ballerup Kommunes organisation samt erfaringer fra andre kommuner, der har etableret egentlige administrative ungeenheder på tværs. Endelig skal forslagene indtænke eventuelle ændringer omkring de forberedende ungdomsuddannelser.”

 

Udvalget vil blive præsenteret for ungeområdet ved en gennemgang af de eksisterende uddannelsestilbud, arbejdsmarkedsrettede tilbud og de to fagcentres fordeling af opgaver samt en procesplan for det kommende analysearbejde.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager direktør Anne Vang og afsnitsleder fra Jobcenter Ballerup, Rita Bråten, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Præsentationen af ungeområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download