Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08.10.2019 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Centerchef Ina S. Ringsdal har fået stilling som Arbejdsmarkedsdirektør for Region Østdanmark i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Ina fratræder sin stilling med udgangen af oktober måned 2019.

   

  Rekruttering af ny centerchef sættes igang hurtigst muligt, og i perioden frem til der er fundet en anden centerchef, vil direktør Mette V. Mortensen varetage funktionen som centerchef.
   

 2. VIVE (Det nationale forsknings, - og analysecenter for velfærd) har udarbejdet midtvejsevalueringen for frikommuneforsøget En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.
  https://www.vive.dk/media/pure/14128/3306255Kort resume af evalueringen er vedhæftet, og link til den samlede rapport.

  Bilag
  1 bilag
   
 3. Virksomhedsbesøg
  1. FILMGEAR - www.filmgear.eu

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om antallet af nystartede, tilflytterede og fraflyttede virksomheder i Ballerup Kommune i andet kvartal 2019.
 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket en halvårlig status på til- og fraflyttede virksomheder i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Der er i andet kvartal 2019 flyttet 65 virksomheder til Ballerup Kommune og fraflyttet 85. Det giver en nettotilflytning på -20 i andet kvartal 2019.

 

I første kvartal 2019 flyttede der 97 virksomheder til Ballerup Kommune og 75 fraflyttede. Det gav en nettotilflytning på 22 i første kvartal 2019.

 

I den samlede periode fra første kvartal 2016 til andet kvartal 2019 er der i alt flyttet 904 virksomheder til Ballerup Kommune og 814 er fraflyttet. Det giver en samlet nettotilflytning i perioden på 90 virksomheder.

 

Første kvartal 2019Nystartede Tilflyttere Fraflyttere Nettotilflytning 
Kommuner    
Ballerup116977522
Gladsaxe2021141122
Hvidovre1376970-1
Høje Tåstrup11867652

 

Andet kvartal

2019

Nystartede Tilflyttere Fraflyttere Nettotilflytning 
Kommuner    
Ballerup1206585-20
Gladsaxe19282129-47
Hvidovre134846321
Høje Tåstrup14372657

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om statistik på til- og fraflyttende virksomheder i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at tage på studietur til Stockholm for at hente inspiration fra udlandet inden for life scienceområdet.

 

Baggrund

Baggrunden er, at Ballerup Kommune arbejder målrettet på at udvikle en ny erhvervspark, hvor fokus bliver på life science, hvor virksomhederne udnytter det potentiale, det er at være en del af et co-working space.
 

Formålet med den nye park er at skabe arbejdende fællesskaber, skabe grobund for kapitalfremskaffelse og styrke hele life science økosystemet i Greater Copenhagen. Derfor er ønsket at vide, hvordan Stockholm arbejder med life science, noget de i mange år har været meget dygtige til at gøre attraktivt.

 

Sagsfremstilling

Formålet med rejsen er at få indblik i:

 • Life science i Stockholm, omfang, værdiskabelse og synlighed internationalt
 • Talenttiltrækning
 • Kapitalfremskaffelse
 • Co-working spaces og øvrige netværk og samarbejder
 • De kommunale mål og processer
 • Hvordan et life science økosystem vokser sig stort internationalt og markedsføringen heraf.

Det foreslås at rejse enten i uge 12 den 18.- 20. marts 2020 eller i uge 16 den 14.-16. april 2020. Udvalget bedes tage stilling til, hvilket tidspunkt, der er mest hensigtsmæssige for udvalget.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i december 2019 fremlægges et konkret program.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Rejsedatoen for Studietur for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fastsættes.

Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er enige om, at studieturen bliver den 14.-16. april 2020.


Indhold

Sammendrag

Administrationen giver en orientering om opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.  

 

Baggrund

Fagudvalgene efterspurgte på deres junimøder 2019 en simpel opfølgning på de omstillingscases, der indgik i budget 2019, så udvalgene kan følge med i implementeringen af besparelserne.

 

Sagsfremstilling

I budget 2019 indgik fire omstillingscases på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område med en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2019 uden for servicerammen.

 

Efter ønske fra fagudvalgene forelægges opfølgningen udvalget.

 

Ved denne opfølgning er 0,095 mio. kr. ud af de 7,5 mio. kr. realiseret. Den fulde besparelse forventes dog stadig realiseret i budget 2019, blot med en tidsforskydelse på det et enkelt forslag "EBU-03". 

 

Her følger forklaringerne på, at besparelserne ikke er realiseret:

 • Besparelsen på 1,5 mio. kr. til omstillingscase EBU-01 "Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere" forventes realiseret før næste opfølgning, som finder sted i december. Indsatsen blev først igangsat i april 2019
 • På omstillingscase EBU-02 "Regres på sygedagpenge" er der realiseret 0,180 mio. kr. i besparelse, mens den resterende besparelse på 0,820 mio. kr. forventes realiseret inden næste opfølgning. Forsinkelsen skyldes sagsbehandlingstid i forbindelse med retssager mv. vedrørende regressager. 
 • Ballerup Kommune har ca. 60 sager færre end da casen startede og oplever fortsat fald. Faldet er dog kommet senere end det er defineret i investeringscasen. Det betyder, at der i første kvartal er realiseret en besparelse på 0,7 mio. kr. og besparelsen i andet kvartal er forsinket med 0,6 mio. kr. Da dette er en flereårig investering forventes det, at den samlede besparelse realiseres. Udviklingen i antallet af sager følges ugentligt og udvalget forelægges en ny status i november med nyeste tal. 
 • Besparelsen på 1 mio. kr. til omstillingscase EBU-04 "Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter" forventes realiseret inden næste opfølgning.

Den samlede oversigt over opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ses af bilaget "Opfølgning på omstillingsarbejdet til budget 2019 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område". 

 

En oversigt over alle omstillingsforslag, der indgik i budget 2019 ses af bilaget "Oversigt over forslag fra omstillingskataloget, der medtages til budget 2019". 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at 

 1. Orienteringen om opfølgning på omstillingscases til budget 2019 tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 9. april 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der gives en præsentation af hovedpointerne i den aftalte forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der er udmøntet i lov nr. 508 af 7. maj 2019, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Lovgivers intention med aftalen er, at nationale krav ikke længere skal styre i detaljen, hvilken indsats ledige borgere skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes borgers behov. Samtidig følges der fra statens side mere konsekvent op på kommunernes resultater og proceskrav som antal afholdte samtaler og afgivne tilbud til borgeren, med indlagte konsekvenser, hvis kommunen ikke imødekommer forventningerne.

 

Baggrund

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen gennem en ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

Sagsfremstilling

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen, der overordnet betyder at:

 • Kommunerne får større frihed til at planlægge hjælpen til ledige, så kommunerne i højere grad selv kan tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i den enkelte.
 • Der skal være færre og mere enkle proceskrav i beskæftigelsesindsatsen, herunder til kontaktforløbet og til ret og pligt til aktive tilbud.
 • Udvalgte arbejdsløshedskasser får ansvar for at varetage kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.
 • Der skal være ens regler på tværs af målgrupper. Det indebærer bl.a., at varighedsbegrænsningerne for løntilskud og virksomhedspraktik ensrettes og at voksenlærlingeordningen forenkles og styrkes.
 • En række digitale løsninger, der understøtter en effektiv beskæftigelsesindsats, forbedres og udvides. Det indebærer, at alle ledige skal have både CV og Min Plan, ligesom obligatorisk selvbooking udvides til flere målgrupper.
 • Der med lovforslaget foreslås yderligere ændringer som følge af den generelle gennemskrivning af loven, der bl.a. harmoniserer opbygningen af loven.
 • Loven udmønter to konkrete initiativer fra satspuljeaftalen 2019.

Samtidig medfører aftalens lovkompleks at jobcentrene fremover bliver overvåget tættere på procesmål, som rettidighed for samtaler og aktive tilbud, end praksis har været de seneste år. Det følger også, at kommuner der ikke indfrier disse procesmål, vil få skærpet tilsyn, og vil kunne blive sat under administration ved utilfredsstillende genopretning af rettidigheden.

 

STAR meddelte den 4. september 2019, at bekendtgørelser og vejledninger løbende sendes i høring i fire adskilte pakker. Den første pakke blev udsendt den 20. september 2019 og den sidste forventes at blive udsendt medio oktober 2019. Startvejledningen til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forventes udsendt i november 2019.

 

I forhold til økonomien i forenklingen af beskæftigelsesindsats var reformen i første omgang indtænkt som bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) for kommunerne, som siden er blevet afskaffet efter aftale mellem KL og den nye regering. Således er der ikke fra centralt hold udrullet økonomiske konsekvenser for kommunerne af reformens hovedelementer i forhold tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen mv. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 indgår dog en mindre besparelse på baggrund af en række digitaliseringstiltag i reformen (ca. 30 mio. kr. årligt for kommunerne tilsammen).

 

På mødet gennemgås bilag, der uddyber de aftalte forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag (Herfaf 1 tilknyttet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om udmøntning af "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2019 Punkt 4

 

Indhold

Sammendrag

I sagen præsenteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for de seneste opgørelser af henvisning til de nye Forberedende Grunduddannelser (FGU) for at give en status på økonomien til FGU jf. budgetaftale 2019.

 

Der er ikke sket ændringer i administrationens forventninger til henvisninger til FGU siden status på FGU’s økonomi på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i juni 2019. Dermed er der heller ikke ændringer i økonomien vedrørende FGU.

 

Baggrund

Det er aftalt i Budgetaftale 2019, at målgruppevurderingerne til FGU følges tæt, og at status gives til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, da det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne er tilstrækkelig.

 

Sagsfremstilling

I juni 2019 blev Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præsenteret for disse tal:

 

Ifølge Undervisningsministeriets prognose forventes 123 Ballerupelever i FGU-regi, mens Ballerup Kommunes budgetforudsætning tidligere har været 150 elever. Den seneste strukturelle analyse over elevtal i de uddannelsestilbud, som FGU afløser, viser en forventet volumen på FGU på omkring 60 elever.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere besluttet at budgettere med 60 FGU-elever i år fra august 2019 (afregnes i 2020). Forventningen er lavere end det nuværende elevantal i de uddannelsestilbud, som FGU afløser, idet nogle af eleverne vil færdiggøre deres nuværende uddannelsestilbud (produktionsskole) frem for at overgå til FGU.

 

I årene frem lægges Undervisningsministeriets prognose på 123 FGU-elever til grund for budgetterne, fordi FGU fortsat forventes at blive et mere søgt tilbud end de nuværende uddannelsestilbud.

 

Administrationen følger fortsat henvisningen til både FGU og andre tilbud tæt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af justering af antallet af FGU-elever fra 150 til 123 blev indarbejdet i anden budgetopfølgning, sammen med justering af budgetterne til alternative og understøttende tilbud i forhold til FGU. Samlet set var der tale om nedjustering af budgettet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om status på FGU's økonomi tages til efterretning. 

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Som et led i budgetaftalen 2019 blev det besluttet, at Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til de langtidsledige borgere, der kan medvirke til, at borgeren kommer i beskæftigelse og/eller uddannelse.

Center for Arbejdsmarked har etableret et samarbejde, på forsøgsbasis, med en socialøkonomisk virksomhed for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter.

 

Baggrund

I henhold til tidsplanen i aftale om budget 2019 forelægger administrationen hermed foreløbig evaluering af samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder med særligt fokus på konkrete effekter.

 

Sagsfremstilling

Som et led i budgetaftalen 2019 blev det besluttet, at Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til de langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.

 

Tidligere orientering

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev den 14. maj 2019 præsenteret for hovedelementer i undersøgelsen af beskæftigelsesrettede effekter i samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Undersøgelsen er udarbejdet af Deloitte for Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering og viste, at kun en mindre del af socialøkonomiske virksomheder tilbyder virksomhedsrettede indsatser eller egentlige indsatser med socialøkonomiske vinkel, men derimod tilbyder de klassiske vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Også med blandet beskæftigelsesrettet effekt.

 

Samarbejdet med Huset Venture

Ud over det mangeårige samarbejde med Fonden Grantoftegaard har Center for Arbejdsmarked i foråret 2019 indledt et nyt samarbejde med Huset Venture, som led i at få afdækket muligheder og effekter forbundet med disse typer samarbejder. Til det samlede samarbejde med Huset Venture, som rummer ca. 30 borgere indeværende år, er der afsat 0,75 mio. kr. inden for centrets egen aktiveringsramme. Forsøget finansieres ved, at råderummet i budgettet til aktivering af kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse, nedskrives med tilsvarende forløb.

 

Huset Venture er en social økonomisk virksomhed, der baserer sig på at samarbejde med andre virksomheder om bæredygtighed og socialøkonomiske samarbejder. Virksomheden udmærker sig endvidere ved, at hovedparten af virksomhedens ansatte er fleksjobbere. Virksomheden fungerer samtidig som anden aktør på beskæftigelsesområdet. 

 

Ballerup Kommune har i samarbejde med Huset Venture opstartet et projekt med flere årlige optag. Projektet imødekommer særligt borgere med anden etnisk baggrund end dansk, idet deltagelse og opgaver ikke stiller store krav til sprogniveau. Samtidig imødekommer projektet borgere med udfordringer ud over ledighed, herunder helbredsmæssigt i form af eksempelvis smertetilstande og psykosomatiske tilstande, idet Huset Venture i daglig drift er gearet til at tilrettelægge opgaver med skånehensyn. Det drejer sig primært om borgere der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller er sygemeldte.

 

Økonomiudvalget har ligeledes fået indblik i samarbejdet med Huset Venture på mødet den 24. september 2019, i en særskilt sag, der følger op på indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Foreløbige effekter

De første otte borgere påbegyndte forløbet i juni 2019 og forventes, at afslutte det i udgangen af september 2019. Der forventes op mod 30 deltagere i indeværende år. Det er de samme otte borgere, som er nævnt i sagen "Indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund". Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et kvantitativ effektmåling af forløbet. Ved udgangen af september 2019 foretages der en status på projektets første holdoptag. Der vil blive foretaget justeringer i forløbet, hvis der er behov for det.

 

Administrationen forelægger endelig evaluering af ovenstående samarbejde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med afslutning af budgetår 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orientering om den foreløbige evaluering af samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Sagen giver en foreløbig status for indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund med job eller uddannelse som endeligt mål. Efter ønske fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der særlig fokus på, at borgerne bl.a. også kan opnå selvforsørgelse ved selv at blive iværksættere.

 

Baggrund

I budgetaftalen for 2018 (punkt 5.10) indgår en investering i intensiveret indsats for ledige ikke-vestlige etniske kvinder med det formål, at flere kvinder i målgruppen opnår selvforsørgelse, med bl.a. fokus på beskæftigelsesmuligheder inden for buschaufførbranchen. Indsatsen er efterfølgende blevet revideret af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2019, da resultatet var ringe. Sagen blev forelagt Økonomiudvalget den 24. september 2019. Økonomiudvalget ønskede en mere overskuelig opgørelse over indsatsen og dets resultater, som fremgår af bilaget. Derudover efterspurgte  Økonomiudvalget en mere opdateret status på indsatsens resultater for at der kan gives et bedre grundlag for politisk stillingtagen til om indsatsen skal prioriteres i Budget 2020. 

 

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 (punkt 5.10) indgår en ”investering i intensiveret indsats for ledige ikke-vestlige etniske kvinder med det formål, at flere kvinder i målgruppen bl.a. også kan opnå selvforsørgelse ved at blive selvstændige”. Der blev oprindeligt afsat 1 mio. kr. i 2018 til indsats over for kvinder med ikke-vestlig baggrund, med indsatser målrettet beskæftigelsesmuligheder på mangelområder, herunder uddannelse af buschauffører samt eventuelle understøttende indsatser. 

 

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2018 blev det besluttet, at der etableres overførselsadgang fra 2018 til 2019. Udgiften til indsatsen var nul i 2018 og dermed var der ikke tale om konkrete effekter. Bevillingen på 1 mio. kr. blev overført til indsatsen i 2019.

 

Som en del af temadrøftelsen "Flere indvandrere i job" på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2019 blev der orienteret om, at det ikke har været muligt at realisere dét, at borgerne bliver buschauffør. På mødet den 9. april 2019 blev det foreslået, samt godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at denne indsats nedlægges for denne målgruppe, mens indsatsen for at få flere i job som buschauffør fortsætter som en generel indsats i jobcentret.

 

Derudover blev det besluttet, at midlerne fra denne indsats i stedet for bruges på to indsatser, hvoraf administrationen anbefalede førstnævnte indsats, mens man politisk ønskede sidstnævnte:

 • Finansiering af en tættere og mere målrettet indsats for en gruppe af borgere med ikke-vestlig baggrund, med særlig fokus på kvinder
 • Finansiering af støtte til en indsats mod at borgerne opnår selvforsørgelse ved at blive selvstændige iværksættere.

Samarbejdet med Marselisborg og Huset Venture

Med fokus på at øge beskæftigelsen blandt ledige med ikke-vestlig baggrund i Ballerup Kommune, arbejdes der i Center for Arbejdsmarked med implementering af intensive borgerrettede forløb, der aktuelt udgøres af:

 • Forløb for kvinder med ikke-vestlig baggrund som er langt fra arbejdsmarkedet i samarbejde med den socialøkonomisk virksomhed - Huset Venture.
 • Særligt tilrettelagt forløb for kvinder med ikke-vestlig baggrund i samarbejde med aktøren Marselisborg.

Forløbene blev igangsat i maj 2019, hvorfor det aktuelt ikke kan angives egentlig effekter, men indtil videre, pr. 30. august 2019, har 12 borgere været tilknyttet Marselisborgs forløb. 4 borgere er blevet selvforsørgende i ordinært arbejde.

 

Derudover har 8 borgere, pr. 30. august 2019, været tilknyttet forløbet hos Huset Venture. Hovedparten af de borgere er stadigvæk i forløb.

 

Samarbejdet med Marselisborg og Huset Venture udgør henholdsvis ca. 0,5 mio. kr. og ca. 0,2 mio. kr. af den oprindelige bevilling (1 mio. kr.).

 

Særligt fokus på iværksætteri

På baggrund af politisk interesse for at fremme iværksætteri bredt, men også målrettet ikke-vestlige kvinder, har Center for Arbejdsmarkedets iværksætterikonsulent et forløb til at hjælpe borgerne til at blive iværksættere.

 

Indsatsen omfavner alle borgere, også borgere med anden etnisk baggrund, der er motiverede for at deltage i iværksætterforløbet og med særlig fokus på kvinder. Iværksætterforløbet er bl.a. med til at klæde borgeren på til at starte egen virksomhed. Udbyttet af forløbet er således, at borgeren står med en færdig forretningsplan og et budget, som vil være udgangspunktet for en solid opstart af egen virksomhed. Tilbagemeldingen fra de deltagende borgere har været yderst positiv.

 

Siden opstarten i april 2019 har 18 borgere, pr. 30. august 2019, været tilknyttet forløbet, det har primært været dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvoraf halvdelen stadigvæk er i gang. Det forventes, at op mod 35 borgere vil have været igennem forløbet i indeværende år. Forløbet har vist sig at være succesfuld, idet borgerne enten er blevet delvist selvstændige (2 borgere), er kommet tættere på det eller er blevet selvforsørgende (4 borgere) af andre veje, så som ordinært arbejde eller uddannelse.

 

Denne indsats udgør 0,3 mio. kr. af den oprindelige bevilling (1 mio. kr.).

 

Samlet vurdering af indsatserne

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en mere endelig vurdering af indsatsernes resultater. Det udarbejdes ultimo 2019, når flere borgere har været igennem forløbet. Det er således ikke muligt at imødekomme Økonomiudvalgets ønske om et bedre dokumentationsgrundlag for indsatsernes effekter, med henblik på indgå i forhandlingerne af om indsatsen skal prioriteres i budget 2020. 

 

Administrationens generelle erfaring med arbejdsmarkedsrettede indsatser til borgere, der enten er langt fra eller har vanskeligt ved at fastholde fodfæstet på arbejdsmarkedet, er at prioritering af indsatser ud over den i lovgivningen fastsatte minimumsindsats, er nødvendig for at lykkes med at få disse borgere i selvforsørgelse. Det vil sige for at disse borgere opnår resultater er det nødvendigt at prioritere ekstra indsatser. Administrationen kan således anbefale at der prioriteres midler hertil, og stillingtagen til de konkrete indsatser, bør så ske, når det endelige dokumentationsgrundlag foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Status for indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget påpeger, at der i afsnittet Sammendrag skal tilføjes "også" efter "bl.a. kan opnå selvforsørgelse.......".

 

I afsnittet Baggrund efter ".....den 9. april 2019" tilføjes "da resultatet var ringe".

 

Ændringerne er efterfølgende tilføjet.

Tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere.

 

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om at Ballerup Kommune ønsker at udbyde Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) sammen med en række øvrige kommuner i efteråret 2019. De politiske udvalg vil som udgangspunkt ikke blive yderligere informeret om udbudsprocessen.

 

Baggrund

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven) foreskriver, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en treårig ungdomsuddannelse (STU). Ballerup Kommunes samlede udgifter til STU overstiger tærskelværdierne i udbudsloven, hvilket betyder, at kommunen er udbudspligtig på området.

 

Sagsfremstilling

Ballerup kommune har hidtil haft et leverandørsamarbejde om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med Albertslund, Brøndby, Dragør, Tårnby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk og Rødovre Kommuner, der kaldes Omegnssamarbejdet STU. Her er der bl.a. indgået prisaftaler med en række STU-leverandører, ligesom der er aftalt en uddelegering af aftaleopfølgningen på leverandører.

 

En række kommuner med Lyngby-Taarbæk Kommune som tovholder udbyder STU-ydelsen i efteråret 2019. Øvrige kommuner tæller bl.a. Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Herlev, samt et endnu uafklaret antal kommuner fra indkøbsfællesskabet -Vestegnens Indkøbsforum. Udbuddet vil erstatte de nuværende prisaftaler, men dikterer ikke kommunernes organisering af aftaleopfølgning. Udbuddet forventes ikke at have nogen indflydelse på serviceniveauet og vil ikke medføre nogen interne organisatoriske ændringer. Dette skyldes bl.a., at kommunen forventer at indgå rammeaftale med alle STU-tilbudsgivere, der kan leve op til udbudsmaterialets krav.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomisk konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om Udbud af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019 Punkt 19

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2019 Punkt 16

Handicaprådet den 4. september 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Larsbjerggård, der faciliterer beskyttet beskæftigelse, har længe haft svært ved at udfylde de pladser, de er normeret til. Det blev derfor besluttet at undersøge alternative måder at organisere tilbuddet på, så personaleressourcer og bygninger kunne udnyttes bedre.

 

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at beskæftigelses projekt Larsbjerggård flyttes til Lindbjergvej pr. 1. januar 2020, eller snarest derefter. Det bevirker, at samtlige medarbejdere og projektdeltagere skal arbejde fra Lindbjergvej og bruge de fælles faciliteter, der findes på Lindbjergvej.
 

Som led i beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalget, har sagen været i høring i Handicaprådet, og høringssvar samt administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Sagsfremstilling

De to projekter udfører sammenlignelige opgaver med vedligehold af grønne områder, sportsbaner og lignende. Lindbjergvej kan, i forhold til rammer og tilgængelighed, rumme målgruppen fra Larsbjerggård. Det vurderes, at en fusion vil kunne sikre et fortsat beskæftigelsestilbud af høj kvalitet til begge målgrupper.

 

En fusion vil kunne udvide paletten af arbejdsopgaver, og give begge grupper af borgere flere kolleger – og dermed et større netværk, uden at tilbuddet af den grund bliver alt for stort.

 

Desuden vil fusionen bidrage til den politiske vision om, at skabe flere skånejobs til førtidspensionister og ikke alene tilbyde beskyttet beskæftigelse, da der i regi af Lindbjergvej, er et større beskæftigelsesfokus og virksomhedsnetværk.

 

Konsekvenser for medarbejderne

Medarbejderne fra Larsbjerggård skifter fysisk arbejdsplads, men bevarer det nuværende indhold i deres stillinger.

 

Involvering borgerne og medarbejdere

Borgere og medarbejdere er blevet introduceret til omlægningen, og der er arrangeret gensidige besøg og fællesmøder hen over efteråret for at gøre overflytningen så tryg som mulig.

 

Sagen har været til høring i Handicaprådet. Høringssvar samt administrative bemærkninger vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Sammenlægningen af Larsbjerggård og Lindbjergvej godkendes efter høring i Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal relevante udvalg tage udkastet fra KKR Hovedstaden til en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed blandt unge til efterretning samt komme med kommentarer til høringssvar. 

 

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at få kommentarer til høringssvaret. Herefter forelægges sagen samlet for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.   

 

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdte i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundhed- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, hvoraf det ene af disse mål er: "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

 

Embedsmandsudvalget for sundhed har nu udarbejdet et udkast til en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed blandt unge på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. Desuden er der udarbejdet et inspirationskatalog, som beskriver lokale eller tværgående projekter fra både større og mindre kommuner med fokus på mental sundhed, alkohol stoffer og tobak. 

 

Sagsfremstilling

KKR Hovedstadens udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. 

 

Visionen for strategien er: "Vi vil styrke de unges muligheder for livet ved at fremme deres mentale sundhed samt mindske deres brug af alkohol, stoffer og tobak. Samtidig vil vi styrke organiseringen omkring unges sundhed for sammen at være stærkere partner for ungdomsuddannelserne i samarbejdet om at skabe sunde rammer på uddannelsesstederne".

 

Strategien indeholder fire grundlæggende principper for måder, hvorpå kommunerne i KKR-Hovedstaden vil arbejde med at fremme unges fysiske og mentale sundhed:

 • Vi vil være stærkere sammen
 • Vi løfter i flok
 • Vi indbyder til partnerskaber med ungdomsuddannelserne
 • Vi arbejder med rammer og strukturer for at skabe større lighed i unges sundhed.

Den enkelte kommunes rolle i at gennemføre strategien er:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak.
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler).
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner.
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser.
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner.
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

 

Strategien og inspirationskataloget er i høring frem til den 21. oktober 2019. Administrationen har udarbejdet et forslag til et høringssvar (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. KKR Hovedstadens forslag til fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed tages til efterretning.
   
 2. Der afgives bemærkninger til høringssvaret, som vil indgå som en del af bemærkningerne til det høringssvar, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download