Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

09.10.2018 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Per Mortensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Børne- og Socialministeriet har sendt information til alle kommuner om, at Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, som giver udsatte borgere mulighed for at modtage et socialt frikort i en forsøgsperiode i 2019 samt 2020. Frikortet giver borgeren mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår.

  Bilag
  1 bilag

   
 2. Medlemmer af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), som er udpeget af Kommunekontaktrådene (KKR), har ønsket vedhæftede pjece fra KL om RAR sendt til landets jobcentre samt politikere og chefer på beskæftigelsesområdet.

   

  Næste møde i RAR Hovedstaden er et strategiseminar, som skal sætte retning for resten af valgperioden. Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse drøfter fælleskommunale ønsker til kommende RAR-strategi på deres den 10. oktober 2018.


  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges en orienterende midtvejsstatus for Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren (se bilag).

 

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget. 

Baggrund

Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren består af: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner, som sammen har opnået status som frikommuner i et netværk under pågældende tema i oktober 2016.

 

Sagsfremstilling

Alle kommunerne i frikommunenetværket har nu påbegyndt forsøg og driver sit eget specifikke projekt med en til flere afgrænsede målgrupper inden for det tværkommunale forsøgsprogram med fælles lovramme og ekstern evaluering. Det tværkommunale forsøgsprogram er funderet i fire kerneelementer:

 • Borgeren har én plan
 • Borgeren har færre indgange til forvaltningen
 • Der arbejdes med progressionsmåling
 • Mål og opgaveløsningen integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.

Målgruppen for den sammenhængende familieindsats i Ballerup Kommune er familier, hvor en af forældrene modtager uddannelseshjælp (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) eller modtager ressourceforløbsydelse (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) – og hvor der i familien er børn i alderen 0-15 år.

 

Den sammenhængende familieindsats er bygget op omkring Samarbejdsmodellen, hvor hovedlinjerne er, at familien tildeles en tovholder, der varetager "En indgang" til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning. I samarbejde med familien sammensættes det tværfaglige team, der på tværs af alle relevante fagområder kan understøtte familiens mål- og aftaleplan "En Plan". Familien er aktiv medproducent af alle beslutninger omkring "En Plan".

 

Aktuelt deltager 15 familier i den sammenhængende familieindsats. I forsøgsperioden vil omkring 60 familier deltage i den sammenhængende familieindsats.

 

Overordnet oplever både borgere og medarbejdere, at samarbejdsformen/samarbejdsmodellen giver god mening. I praksis er det kompliceret at ændre på mange års vaner og rutiner. Det at samarbejde med borgeren med udgangspunkt i hans/hendes drømme, ressourcer og samlede livssituation – på tværs af kommunens organisatoriske rammer og fritaget fra gængse sektorspecifikke lovgivningsmæssige krav til fx proces og indhold stiller nye krav til medarbejdere og ledere. I frikommunenetværket og i det administrative 0-25 års ledelsesudvalg er der derfor et løbende fokus herpå.

 

I vedlagte midtvejsstatus er der en kort status fra frikommunenetværkets øvrige kommuner, en oversigt over paragraffritagelser samt en præsentation af netværkets øvrige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at:

 1. Orienteringen om Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

For at give Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mulighed for at få faglig inspiration i forhold til udvalgets ressortområde, herunder fx investeringer og innovation i indsatsen, skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tage stilling til, om udvalget ønsker at tage på studietur i 2019.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et budget til kurser, konferencer og studierejser i valgperioden.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om der skal planlægges en studietur herunder drøfte behov og formål - mulige temaer, steder og varighed - vedrørende evt. studietur.

 

I forhold til mulige temaer kan der bl.a. peges på følgende aktuelle temaer, hvortil der kan søges inspiration:

 • Lønsomme investeringer i beskæftigelsesindsatsen og/eller erhvervsindsatsen.
 • Tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med implementering af Forenklingsreformen, som bl.a. indebærer et forøget kommunalt beslutningsrum vedrørende redskaber og indsatsvolumen i beskæftigelsesindsatsen.
 • Viden om, hvordan andre arbejder med at udvikle erhvervsklynger til at blive endnu stærkere med henblik på at tiltrække nyt erhvervsliv.
 • Erfaringer i andre kommuners arbejde med cases, der er sammenlignelige med Ballerup Kommunes budgetaftale og fremtidige businesscase.

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overvejer, hvorvidt der søges konkret inspiration, som er direkte implementerbar i Ballerup Kommune-kontekst, eller inspiration af mere vidtgående karakter. Generelt vil inspiration fra dansk/nordisk kontekst være mere direkte implementerbar end inspiration hentet i europæisk og især oversøisk kontekst. Det gælder ikke mindst i forhold til beskæftigelsesindsatsen på grund af den - trods Forenklingsreformen - omfattende lovregulering af området.

 

Administrationen foreslår, at tidspunktet for en mulig studietur bliver i juni 2019.

 

Såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om at tage på studietur, vil destinationen og det endelige program for turen, blive forelagt til udvalgets godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til evt. studietur afholdes af udvalgets 4-årige ramme til rejser, kurser og konferencer.

 

Restbudgettet på denne ramme er p.t. 258.000 kr. Det bemærkes, at der i budgetforhandlingerne indgår en omstillingscase fra direktionen vedrørende udvalgenes budgetter, som vil medføre en besparelse på ca. 85.000 kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget, såfremt omstillingscasen indgår i budgetaftalen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det besluttes, om Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at tage på studietur i (juni) 2019.
   
 2. Der tages stilling til rammer og mulige temaer for evt. studietur.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at gennemføre studietur i 2019. Forslag til emne er ungeområdet, ungdomsuddannelse og sammenhængende unge indsats.
 

Tidspunkt efterår 2019.

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om den interne udviklingsproces i Center for Arbejdsmarked, "Klar til match", herunder øget fokus på jobmatch og mindre fokus på proceskrav.

 

Baggrund

"I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden", sådan lyder den første sætning i Ballerup Kommunes Vision 2029. Med afsæt i visionens intentioner om samskabelse med borgere og virksomheder samt de nationale faglige tendenser på beskæftigelsesområdet har Center for Arbejdsmarked taget hul på en intern udviklingsproces, "Klar til match".

 

Tendenserne på beskæftigelsesområdet er også afspejlet i den nylige politiske aftale på Christiansborg om en "Forenklingsreform", som skal træde i kraft medio 2019. Herunder fokus på jobmatch mellem borger og virksomhed og på hvilken indsats, der giver mening og er behov for blandt borgere og virksomheder - frem for minimums- og proceskrav til indsatsen og samarbejdet. Med "Klar til match" har Center for Arbejdsmarked således taget forskud på implementeringen af Forenklingsreformen både med konkrete tiltag og med indlejring af reformens - og visionens - underliggende værdier i organisationen.

 

Sagsfremstilling

Ambition for udviklingsprocessen "Klar til match" er, at borgere og virksomheder i højere grad end hidtil vil opleve, at:

 • Indsatsen og samarbejdet har jobmatch mellem borgere og virksomheder i fokus, hvor bl.a. etablering af praktikker og længerevarende indsatsforløb hidtil har spillet en større rolle
 • Indsatsen og samarbejdet tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger og virksomheder har behov for, og hvad der giver mening for den enkelte borger/virksomhed, hvor lovmæssige minimumskrav til indsatsen hidtil har stået mere centralt.

Ovenstående vil desuden have en række forudsætninger og implikationer internt i organisationen.

 

Jobmatch i fokus

Formålet for beskæftigelsesindsatsen er - og vil også efter forenklingsreformen være - at hjælpe borgere i eller på vej mod job/uddannelse samt at hjælpe virksomheder med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det er i jobmatch'et mellem borger og virksomhed - det vil sige når beskæftigelsesindsatsen hjælper ansættelser på vej - at begge sider af formålet indfries. Derfor skal borgere og virksomheder opleve, at Center for Arbejdsmarkeds indsats er den kortest mulige og mindst indgribende vej til jobmatch. Ikke nødvendigvis match og ansættelse i form af 37 timers fastansættelse - småjobs/deltidsjobs, vikaransættelser, projektansættelser og lærepladser mv. er lige så relevante på arbejdsmarkedet i dag og fremover.

 

Eksempelvis peger STAR på, at i en årrække har der været en stigende andel kontanthjælpsmodtagere mv. med småjobs/deltidsbeskæftigelse (maj 2017), samt på at vikarbeskæftigelsen generelt stiger markant mere end øvrig beskæftigelse (august 2018).

 

I forhold til tidligere indebærer "Klar til match" især en stærkere bevidsthed om:

 • Mål og midler i beskæftigelsesindsatsen, hvor jobmatch er målet. Mens fx virksomhedspraktikker, som også forudsætter et match mellem borger og virksomhed, alene er et middel til senere jobmatch.
   
 • Et mere balanceret fokus på både det borger- og virksomhedsrettede formål og samspillet mellem disse. Hvor der tidligere har været et større fokus på borgerperspektivet, og virksomhedsvinklen dermed har været et middel til at skaffe job og praktikpladser fremfor et mål i sig selv (rekrutterings- og fastholdelsesmålet).

Behovsbaseret og meningsfuld indsats

I tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen har der i de seneste år været to konkurrerende hensyn - dels overholdelse af minimumsbestemmelser i lovgivningen (proceskrav) og dels lavere ledighed mv. (resultatkrav). Proceskravene har i høj grad domineret omfanget og hyppigheden af indsatser (samtaler og aktivering/mentorstøtte), mens resultatkravet har været dominerende for valget og iværksættelse af indsats, hvor fokus er på at sikre høje effekter af de enkelte indsatser.

 

Udviklingsspor på de indre linjer

Ovennævnte ambitioner for borgernes og virksomhedernes oplevelse af beskæftigelsesindsatsen har en række forudsætninger og implikationer internt i organisationen, som spænder fra selvforståelsen og kompetencer i organisationen til måden at samarbejde og organisere arbejdet på i Center for Arbejdsmarked. Herunder især:

 • Et skift fra en proces- og dokumentationsorienteret sagsbehandlerrolle til en rolle som jobrådgiver
 • Udbredelse af dobbeltrolle og -kompetencer, så alle ansatte har både borger- og virksomhedsvinklen og kan lave jobmatch
 • Tættere samarbejde og samspil mellem den primært borgerorienterede og den primært virksomhedsorientere indsats
 • Refokusering af intern styring, opfølgning, ledelsestilsyn og arbejdsgange
 • Udvikle servicekulturen, så både virksomheder og borgere oplever Center for Arbejdsmarked som relevant samarbejdspartner
 • Effektivisering af virksomhedsindsatsen med fokus på rekrutteringsrådgivning og jobåbninger
 • Produktudvikling og -afklaring i forhold til virksomhedsservicen med rollen som rekrutteringspartner som omdrejningspunkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om den interne udviklingsproces "Klar til match", herunder principper for afvejning af lov- og proceskrav i forhold til en meningsfuld og effektiv indsats, tages til efterretning.
   
 2. Fokus og de underliggende principper og værdier i "Klar til match" indarbejdes i administrationens forslag til en kommende beskæftigelsesplan.
   
 3. Administrationen forelægger en sag om den fulde implementering af "Forenklingsreformen", når denne er omsat til lovgivning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelser i november og december 2014 blev der i starten af 2015 udarbejdet en flerårig aktiveringsstrategi for Ballerup Kommune. Denne har været gældende siden.

 

Den nye aktiveringsstrategi skal være gældende i hele den nuværende udvalgs periode. I denne sag bliver der fremlagt en procesplan for udarbejdelse af revideret aktiveringsstrategi med henblik på endelig vedtagelse i 2019.

 

Baggrund

Den nuværende aktiveringsstrategi har været gældende siden primo 2015.

 

Sagsfremstilling

Formålet med aktiveringsstrategien er at lægge den langsigtede politiske linje for den lokale aktive indsats og beskrive, hvilke principper Jobcenter Ballerup lægger til grund for den aktive understøttelse af borgernes vej til arbejdsmarkedet samt fastholdelse på arbejdspladsen. Ligeledes er det vigtigt at danne en ramme omkring både de interne og eksterne redskaber, som skal sikre den optimale kombination af effekt/progression samt omkostning.

 

Behovet for en ny aktiveringsstrategi skal ses i lyset af både aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der træder i kræft i andet halvår 2019, samt udviklingen på arbejdsmarkedet i de seneste år og dermed behov for en nærmere beskrivelse af retningslinjerne på aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet. Samtidigt trækkes der på fornyet viden om effekter og evidens for, hvad der virker for de enkelte borgergrupper og dermed også den enkelte ledig borger.

 

Den nye tænkning understøttes af den interne udviklingsproces i Center for Arbejdsmarked, "Klar til match", der tegner retning for, at der i endnu højere grad er fokus på den konkrette jobmatch mellem borgere og virksomheder med udgangspunkt i, hvad der giver bedst mening for den enkelte borger/virksomhed, frem for længerevarende indsatsforløb og lovmæssige minimumskrav til indsatsen.

 

I Center for Arbejdsmarkedet arbejdes der simultant i to sammenhængende spor; indsatsen over for borgeren og servicen over for virksomhederne i Ballerup Kommune. Indholdet i den nye aktiveringsstrategi vil primært have fokus på indsatsen over for de ledige borgere og deres matchning med erhvervslivet.

 

Sagen lægger op til, at der hen imod et endelig udarbejdet aktiveringsstrategi, gennemføres en proces, som styrker indholdet af strategien. Det vurderes, at sådan en proces sikrer, at der bliver gennemgået diverse emner, så som effekter/evidens, investeringscases, socioøkonomiske perspektiver, reformer mv.

 

Processen er beskrevet nærmere i bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Procesplan for udarbejdelse af aktiveringsstrategi godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Sagen beskriver hvordan der arbejdes med effekter og "return on investment" tankegangen i Center for Arbejdsmarked samt giver et overblik over de opnåede effekter i 2018, fordelt på forskellige borgergrupper, afhængigt af deres ledighedsstatus. Effekterne er vist for ikke-virksomhedsrettede tilbud. Sagen er et af temaerne i den samlede procesplan for udarbejdelse af ny aktiveringsstrategi.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udvist interesse for nærmere belysning af effekter af beskæftigelsesindsatsen i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

I 2018 udgør ca. 45 pct. af aktiveringsindsatsen af vejlednings- og opkvalificeringstilbud samt afklarende tilbud. De resterende 55 pct. udgør virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktikker, løntilskud og nytteindsats) samt uddannelsesforløb. Aktiveringsindsatsen er sammensat som beskrevet i den vedtagne aktiveringsstrategi samt andre relevante strategier på området.

 

Præmissen for brugen af det ikke-virksomhedsrettede tilbud er, at opnå den mest fordelagtige kombination af borgerens behov samt effekt og kvalitet sammenholdt med prisen, den såkaldte "return on investment" model. Dette er også udgangspunktet, når der indgås kontrakter med andre aktører.

 

Effekterne for de forskellige målgrupper og tilbud afrapporteres løbende (kvartalsvist) til de forskellige afsnit i Center for Arbejdsmarked. På denne måde får medarbejdere i hele organisationen løbende indblik i "hvad der virker" og hvordan man kan effektivisere aktiveringsindsatsen, med henblik på at få borgeren i job eller uddannelse, yderligere.

 

Det vedlagte bilag giver et overblik over effekter af beskæftigelsesindsatsen for følgende borgergrupper:

 • Klar til job
 • Ikke klar til job
 • Borgere på sygedagpenge eller i jobafklaring
 • Unge
 • Borgere i ressourceforløb.

Både interne og eksterne tilbud indgår i opgørelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsbilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orientering om effekt af aktiveringsindsatsen i 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges Hoved-MEDs bemærkninger og opmærksomhedspunkter til forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

I forlængelse heraf skal der tages endelig politisk stilling til strategien samt organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøderne i august 2018, at forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf skulle fremlægges for Hoved-MED inden endelig politisk stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Hoved-MED drøftede den 23. august 2018 forslag til strategi samt organisering af den sammenhængende ungeindsats og fremkom med følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter:

 1. På beskæftigelsesområdet har der været et ønske om etablering af et ungecenter placeret tæt på et uddannelsesmiljø.
 2. Fin medarbejderinddragelse i processen – særligt til sidst. Opfordring til, at dette fortsætter.
 3. En opfordring til at få sat noget virkningsfuldt i gang, så vi reelt skaber resultater for de unge.
 4. Fokus på, hvordan vi arbejder med de unge frem for, hvordan vi organiserer os.
 5. Opmærksomhed på snitfladeproblematikkerne og på udfordringerne i det tværgående samarbejde.

Hoved-MED tog herefter orienteringen til efterretning.

 

Det administrative 0-25 års udvalg anbefaler, at Hoved-MEDs bemærkninger giver anledning til nedenstående præciseringer og forslag:

 

Ad 1) Det er 0-25 års udvalgets vurdering, at den sammenhængende ungeindsats bedst sikres ved model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. Modellen favner derudover strategiens uddannelses- og jobsigte ved at Uddannelsesvejledningen (UU) placeres i Center for Arbejdsmarked, hvor uddannelsesrådgivningen i forvejen har erfaring med at få borgere i uddannelse. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses som bilag. Som bilag er også evalueringen af samarbejdsmodellen.

 

Ad 2) 0-25 års udvalget tager positivt imod opfordringen om fortsat medarbejderinddragelse. 0-25 års udvalget viderefører derfor en eller flere arbejdsgrupper vedrørende den sammenhængende ungeindsats for også at sikre medarbejderinddragelse i implementeringsfasen. 

 

Ad 3) I strategien for den sammenhængende ungeindsats fremgår det: "Hvilke tilbud og indsatser, der kan støtte de unge i uddannelse og/eller job, vil ændres kontinuerligt i takt med samfundsudviklingen. Tilbudsviften til unge udvikles og justeres løbende på baggrund af en årlig vurdering og status". 0-25 års udvalget foreslår på baggrund af Hoved-MEDs bemærkning, at det resultatorienterede fokus skærpes ved at tilføje: "I vurderingen indgår en analyse af, hvorvidt de enkelte tilbud skaber resultater for de unge". Ændringsforslaget er fremhævet med rødt i strategien for den sammenhængende indsats, der kan ses som bilag.

 

Ad 4) I strategien for den sammenhængende ungeindsats vægtes samarbejdet med den unge borger højt. Det udmøntes bl.a. i forhold til, at det er samarbejdsmodellen som metode, der anvendes til at omsætte strategi til praksis, idet samarbejdsmodellens fokus er at tilbyde de unge en tværgående og koordinerende indsats, uanset hvordan de enkelte dele af forvaltningen er organiseret.

 

Ad 5) For at sikre øget fokus på snitfaldeproblematikker og på udfordringerne i det tværgående samarbejde vil 0-25 års udvalget i den kommende implementeringsplan opprioritere:

 • At der etableres en dataunderstøttet opfølgning på alle unge i målgruppen, der bl.a. understøtter kritiske snitfladeproblematikker
 • At der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter mødet og samarbejdet med den unge, men også samarbejdet mellem fagprofessionelle på tværs af fagområder internt såvel som eksternt.

Arbejdsgruppen vedrørende den sammenhængende ungeindsats vil blive inddraget i arbejdet med implementeringsplanen. Implementeringsplanen sendes efterfølgende i høring i de involverede fagcentre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der indgår en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

 1. Det godkendes, at den sammenhængende ungeindsats organisatorisk sikres med model 3: Samarbejdsmodellen.
   
 2. Strategien for den sammenhængende ungeindsats 13-30 år godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Sagen giver en kort orientering om brug af mentorstøtte i Ballerup Kommunes Center for Arbejdsmarked.

 

Baggrund

Der er aktuelt stort fokus på brug af mentor i pressen. Dertil kommer at Ballerup Kommune i august 2018 har været udtrukket til fokus-revision i forhold til brugen af mentor. På denne baggrund får Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget en kort orientering omkring brugen af mentorer i Ballerup Kommune. Orienteringen vil blive suppleret med mundtlig orientering på mødet.

 

Sagsfremstilling

Der er et stort og kritisk fokus på landsplan på Jobcentrenes brug af mentorer. Det er administrationens vurdering, at Ballerup Kommune har godt tilsyn med både kvaliteten af det udførte arbejde, og om Ballerup Kommune får den ydelse som der bliver betalt for. 
 

Administrationen har faste procedurer for økonomi, effekt og kvalitettilsyn. Det er administrationens forventning, at rapporten vedrørende fokusrevision i forhold til mentorstøtte er modtaget i slutningen af uge 40 2018, og at administrationen derfor på mødet mundtligt kan fremlægge resultaterne af rapporten. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen omkring brug af mentor tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download