Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11.09.2018 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Per Mortensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Indhold

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal den 11. september 2018 rundt og se Center for Arbejdsmarkeds interne uddannelses– og beskæftigelsesafklarende forløb til ledige i Ballerup Kommune.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mødes på Ballerup Rådhus, Mødecenter A, lokale 3, kl. 13.00, hvor sagerne på dagsordenen behandles.

Kl. 13.25: Afgang mod Lindbjergvej 80 i Ballerup, hvor ledige opkvalificeres og afprøves inden for håndværk, byggeri, skov og naturpleje, kørsel og genbrug.

Her vil afsnitsleder Sabine Heissel sammen med relevante medarbejdere fra Tilbudsservice, præsentere forløbene. Erhvervs– og Beskæftigelsesudvalget vil også få lejlighed til at tale med en eller flere borgere, der er i forløb på Lindbjergvej.

 

Herefter retur til rådhuset, Mødecenter A, lokale 3 hvor Ballerup Kommunes øvrige interne beskæftigelsestilbud præsenteres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om besøg på Center for Arbejdsmarkeds interne uddannelses- og beskæftigelsesafklarende forløb - Tilbudsservice tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Status på indsatsen om at få flygtninge og familiesammenførte i job. 

  Læs mere på linket her: https://ballerup.dk/borger/ballerup-er-gode-til-faa-flygtninge-i-job

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Beskæftigelsesministeren og et stort flertal i Folketinget har indgået aftale om at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet.

  Link til aftalen: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/8/ny-aftale-giver-enklere-regler-for-ledige/

   
 3. Centerchef Ina Stevenius Ringsdal fra Center for Arbejdsmarked er blevet interviewet til DR programmet ”Afsløret” vedrørende en borgersag, hvor borgeren fortæller DR, at han ikke er tilfreds med sin eksterne mentor. Centerchefen er derfor interviewet i forhold til, at Center for Arbejdsmarked har brugt midler på denne mentor. Programmet vises på DR1 den 1. oktober 2018 kl. 20.45.
   
 4. Etablering af genbrugshus på genbrugsstationen i Ballerup.

  Som led i "Tillæg til Affaldsplan 2013-2018", blev det på Teknik- og Miljøudvalgets møde i september 2018 foreslået, at der etableres et genbrugshus som et samarbejdsprojekt mellem Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Social og Sundhed. Projektet har flere formål, dels at være udstillingsvindue for undervisningstilbud og for at motivere borgere til øget genbrug, dels at tilrettelægge uddannelses– og beskæftigelsesafklarende forløb og etablere arbejdspladser for førtidspensionister, ved at drive en genbrugsbutik, anvende værksted m.m.

  Bilag
  1 bilag
   
 5. Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse er kommet for 2018. Man kan se, at Ballerup Kommune ligger på en 43. plads. Sidste år lå Ballerup Kommune på en 38. plads. Dansk Industri har valgt at benytte nye måleparametre i 2018, derfor ser listerne anderledes ud i 2018 end i 2017. En ny reel sammenligning fra år til år kan ske igen i 2019.

  Bilag
  2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Statsrefusionen på aktivering forventes afskaffet med virkning fra 2019. Sagen præsenterer mulige forslag til, hvordan dette håndteres budgetmæssigt og ved tilpasning af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Baggrund

Et flertal i Folketinget har indgået aftale om omlægning af finansieringen af aktiveringsindsatsen fra 2019, konkret afskaffelse af statsrefusion på aktivering og mentorstøtte. Aftalen er ikke vedtaget ved lov, men indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019, hvorfor KL anbefaler, at konsekvenserne - reducerede budgetter til aktiveringsindsatsen - indarbejdes i de kommunale budgetter.

 

Der lægges således op til en drøftelse af håndtering af afskaffelse af statsrefusion på aktivering og mentorstøtte forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2019.

 

Sagsfremstilling

Aktiveringsindsatsen over for målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen består af vejledning og opkvalificering (herefter vejledningsaktivering) og virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser. Vejledningsaktivering finansieres sammen med mentorstøtte på "aktiveringsrammen", som ligger uden for servicerammen. Virksomhedsaktivering finansieres primært via jobcentrets lønsum (inden for servicerammen), hvor udgifterne til virksomhedsopsøgende indsats afholdes.

 

Politisk aftale og aftaleforudsætninger

Med ovennævnte politiske aftale afskaffes statsrefusionen på vejledningsaktivering og mentorstøtte til de fleste målgrupper. Bortfaldet af statsrefusionen udgør omkring 1,5 mia. kr. på landsplan (fuldt indfaset i 2020) og knap 13 mio. kr. i Ballerup Kommune, som i udgangspunktet kompenseres via budgetgarantien/bloktilskud.

 

Samtidig indgår det i aftaleforudsætningerne – og budgetgarantien – at kommunerne som konsekvens af refusionsbortfaldet reducerer udgifterne til vejledningsaktivering og mentorstøtte (pris og mængde) i størrelsesordenen 1 mia. kr., samt at kommunerne delvist kompenserer herfor ved øget virksomhedsaktivering.

 

For Ballerup Kommune indebærer aftaleforudsætningerne således samlet set reducerede refusions-/bloktilskudsindtægter uden for servicerammen på 8 mio. kr. i 2019 og godt 9 mio. kr. fra 2020, hvilket svarer til 15-18 pct. af de hidtidige bruttobudgetter til vejledning/opkvalificering og mentorstøtte til de omfattede målgrupper. Aftaleparterne forudsætter endvidere, at en besparelse i den størrelsesorden ikke vil få betydning for det langsigtede ledighedsniveau (forsørgertryk). - Den vurdering deler Center for Arbejdsmarked ikke.

 

Også KL har (i sin budgetvejledning til kommunerne) sået tvivl om realismen i aftaleforudsætningerne. Og KL pointerer, at området - både aktiveringsudgifter og forsørgelsesudgifter - er omfattet af budgetgaranti, hvorfor kommunernes reaktion på refusionsafskaffelsen bliver afgørende for reformens faktiske konsekvenser for bloktilskuddet til kommunerne: Jo mindre besparelse i kommunerne under ét, jo større bloktilskud til hver enkelt kommune.

 

To scenarier for håndtering af refusionsafskaffelsen

Da administrationen ikke vurderer, at aftaleforudsætningerne kan implementeres til fulde, lægges der op til drøftelse af to alternative scenarier for håndtering af refusionsafskaffelsen:

 • Scenarie 1 - Center for Arbejdsmarkeds anbefalinger til en række intelligente ændringer og en samlet besparelse på indsatsen, som samlet set ikke vil forøge ledigheden og forsørgelsesudgifterne
 • Scenarie 2 - Implementering af aftaleforudsætningerne vedrørende aktiveringsindsatsen med anslåede konsekvenser for ledigheden/forsørgelsesudgifter.

De to scenarier er uddybet i bilag. Scenarie 2 er billigst i 2019, men i overslagsårene bliver Scenarie 2 dyrere end Scenarie 1 på grund af gradvist stigende ledighed i Scenarie 2. Den væsentligste forskel på de to scenarier vedrører således ikke de kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet, men de direkte konsekvenser for de borgere - og deres familier - som vil være berørt af længere ledighed/sygedomsforløb i Scenarie 2. Endvidere vil der være afledte konsekvenser i forhold til kommunale skatteindtægter og evt. velfærdsudgifter, som ikke er opgjort.

 

Center for Arbejdsmarked anbefaler således Scenarie 1, som er bedst i tråd med de beskæftigelsespolitiske målsætninger om lavere ledighed - herunder langtidsledighed og ungeledighed - og ambitionerne om at kunne give udsatte borgere en chance på arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. De samlede merudgifter på ramme 20.02 (Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger) til de to scenarier vil være:

 

2019

(mio. kr.)

2020

(mio. kr.)

2021

(mio. kr.)

Scenarie 16,25,95,8
Scenarie 25,37,28,2


I direktionens budgetforslag (fremlagt i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018) er der taget udgangspunkt i Scenarie 1.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

 

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om anbefaling af scenarie 1 til håndtering af refusionsafskaffelsen tages til efterretning.
   
 2. Mulige ændringer og prioriteringer, i forbindelse med besparelser på aktiveringsindsatsen i forlængelse af refusionsafskaffelsen, drøftes.
   
 3. Administrationen indarbejder forslag til ændringer i aktiveringsindsatsen i forlængelse af refusionsomlægningen i forslag til "Beskæftigelsesplan 2019".

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemærker, at der ifølge scenarie 1 skal ske reduktion i vejledningsaktiveringen, men ønsker ikke en konkret benævnelse af, at reduktionen skal ske på Grantoftegaard.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download