Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13.11.2018 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Allan Kristensen (C) - Afbud
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud
 • Sussie Wandel (V) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Kort orientering fra virksomhedsbesøg hos TRIO Biler.
   
 2. Kort orientering fra Job-Camp 2018.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer forøges med 3,282 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 1,159 mio. kr. og udgifter uden for servicerammen forøges med 2,123 mio. kr.

 

Den samlede forøgelse eller reduktion af budgettet skyldes:

 • Et merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 3,073 mio. kr.
 • Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en forøgelse i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,209 mio. kr.

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Udvalgets bevillingsrammer

20.02  Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04  Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44  Førtidspension.

 

Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

 

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.

 

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.

 

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges eller reduceres med 3,282 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 2,942 mio. kr. i 2019 faldende til 0,597 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014 (20.44)

Der forventes et merforbrug på førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014, bl.a. som følge af flere tilkendelser end hidtil forventet (2,4 mio. kr. i 2018).

 

Fleksjob og ledighedsydelse (20.02)

Den samlede målgruppe, der kommer i fleksjob, stiger hurtigere end ventet, hvilket der til dels kompenseres for med færre borgere i ressourceforløb. Den samlede konsekvens på tværs af de to områder er et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2018 faldende til 0,8 mio. kr. i 2022.

 

Integrationsprogram (20.02)

Som følge af gode resultater af integrationsindsatsen på flygtningeområdet bliver indtægterne på integrationsområdet samlet set større end ventet (1,5 mio. kr. i 2018) og budgetbehovet tilsvarende mindre.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

 

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af Budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler fra

2017 til

2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

26-11-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

20.02

Beskæf-

tigelses-

frem-

mende

foran-

stalt-

ninger

mv.

 508,983 499,224 0,454 0,209 499,887
           

20.04

Erhvervs-

udvikling,

turisme

og land-

distrikter

 

3,674

 3,672 0,000 0,000 3,672
           

20.44

Førtids-

pension

 0,000 221,391 2,619 0,000 224,010
           
I alt 512,657 724,287 3,073 0,209 727,569

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Tredje budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

20.02

Beskæftigelsesfremmende

foranstaltninger mv.

 5,481 3,831 3,319 3,136
         

20.04

Erhvervsudviking, turisme

og landdistrikter

 0,000 0,000 0,000 0,000
         

20.44

Førtidspension

 0,000 0,000 0,000 0,000
         
I alt 5,481 3,831 3,319 3,136

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Forøgelsen på 3,282 mio. kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer ved tredje budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Udkast til en beskæftigelsesplan for beskæftigelsesindsatsen i 2019 og fremover forelægges med henblik på bemærkninger inden den endelige vedtagelse på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. december 2018. Beskæftigelsesplan 2019 sammenfatter fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes beskæftigelsesindsats.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan skal sikre, at kommunen også i årene der kommer, leverer en god indsats, der gør, at alle borgere hurtigst og bedst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og i så høj grad som muligt bliver selvforsørgende. Samtidigt med at kommunens virksomheder får stillet den fornødne arbejdskraft til rådighed.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er 2-årig og beskriver fokusområder, der strækker sig ud over 2019. Planen tages op til revision i forbindelse med nye udmeldinger om ministermål for at følge de mere langsigtede forhold, samt efter andre nærliggende behov. Der følges løbende op på de indsatser, som er beskrevet i planen.

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet de seneste par år – heriblandt i Ballerup Kommune – har båret præg af et opsving i konjunkturen og dermed et fald i antal ledige borgere. I Ballerup Kommune ligger ledigheden i 2018 (3,5 pct.) på et niveau, der er lavere end resten af landet (3,9 pct.) samt hovedstadsområdet (4 pct.).

 

Planen tager udgangspunkt i nuværende samt fremtidig situation på arbejdsmarkedet og beskriver de primære fokuspunkter, der påvirker beskæftigelsesindsatsen i de kommende år:

 • Forenklingsreform: Færre proceskrav og stærkere fokus på borgere og virksomheder
 • Ministerens udmeldte mål/fokuspunkter
 • Videreførte indsatser
 • Indsatser omfattet af Budget 2019.

Udkastet til beskæftigelsesplanen er vedlagt som bilag.

 

Den endelige Beskæftigelsesplan 2019 vil blive forelagt til godkendelse på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i december 2018. Efterfølgende vil den vedtagne Beskæftigelsesplan 2019 for Ballerup Kommune blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) med henblik på at kunne fremme fælles koordinering af beskæftigelsesindsatsen.

 

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget deltager konsulent Vedran Hrustic fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forelægges med henblik på bemærkninger.
   
 2. Beskæftigelsesplanen godkendes endeligt på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet i december 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

DI udgiver hvert år en Erhvervsklimaundersøgelse med henblik på at vurdere landets 98 kommuners arbejde med erhvervslivet ud fra forskellige parametre.
 

Undersøgelsen er netop kommet for 2018.

 

Baggrund

DI har udgivet undersøgelsen gennem mange år, for at gøre kommunerne opmærksom på, at det er vigtigt at servicere erhvervslivet hurtigt og smidigt.

 

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er fortsat bygget op således, at virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden vejer 1/3, virksomhedernes øvrige besvarelser vejer 1/3 og statistiske indikatorer vejer 1/3. I år er der dog den usikkerhed, at der er visse ændringer i undersøgelsen, så resultaterne kan ikke umiddelbart sammenlignes.

 

Bl.a. er antallet af statistiske indikatorer øget fra 22 til 51. Det betyder, at de statistiske indikatorer får gennemsnitligt mindre vægt end i tidligere års undersøgelser.

 

I tidligere års undersøgelser har kommunens velfærdsservice i øvrigt indgået i bedømmelsen af erhvervsvenligheden. Velfærdsservice er udgået til fordel for kategorien uddannelse, hvor virksomhederne nu skal vurdere samarbejdet med kommunerne omkring uddannelse.

 

Ballerup Kommune er i 2018 nr. 43 på listen. Det fordeler sig på følgende 9 indikatorer:

 

Infrastruktur og transport17
Arbejdskraft67
Uddannelse63
Kommunal sagsbehandling70
Skatter, afgifter og gebyrer61
Fysiske rammer38
Brug af private leverandører85
Kommunens image27
Information og dialog med kommunen

59

 

Den overordnede erhvervsvenlighed scorer dog nr. 33 på listen. Det dækker over et konkret spørgsmål til virksomhederne.

 

Kommentarer til DI Erhvervsklimaundersøgelsen

DI Erhvervsklimaundersøgelsen er bygget på den metode, DI har fastsat. Det betyder, at undersøgelsen sendes til DI's medlemsvirksomheder, som jo har meget blandede størrelser. Derfor er det uklart, hvor undersøgelsen havner, og hvem der svarer på den. Hvis der ikke er medlemsvirksomheder nok, som svarer på undersøgelsen, spørger DI bredere ud til ikke-medlemmer.

 

Dette, sammenholdt med, at næsten ingen af medarbejderne i Ballerup Kommunes virksomheder bor i Ballerup Kommune, og derfor heller ikke har kendskab til fx skoler og institutioner, betyder også, at svarene bliver upræcise. Dette skyldes manglende viden.

 

I samarbejdet med Ballerup Kommunes øvrige myndighedsområder, er der meget stor forskel på hvem, der vil have kontakten til de forskellige områder. Og det er meget uklart om DI's Erhvervsklimaundersøgelse inkluderer forskellige fagpersoner fra særligt de store virksomheder. Eller om det er den person undersøgelsen havner hos, der svarer på virksomhedens vegne.
 

Administrationen vurderer derfor, at kendskabet til Ballerup som uddannelsesby og på myndighedsområdet kan risikere at være meget begrænset, og derfor giver unøjagtigheder i undersøgelsens resultat.

 

DI inkluderer ikke andre vigtige målepunkter, som har en betydning for, hvordan de enkelte kommuner klarer sig. Det er BNP, produktivitet, timelønninger, eksport, antallet af internationale virksomheder og evnen til at få borgere i job.

 

Derfor ser Ballerup Kommune DI's Erhvervsklimaundersøgelse som et supplement til de væsentlige parametre, der måles på jævnfør Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om Erhvervsklimaundersøgelse 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed den seneste nøgletalsrapport fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR Hovedstadens). Rapporten er fra september 2018. 

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har bedt administrationen revidere konceptet for kvartalsvise nøgletal til udvalget "Faktasider", som har været anvendt de seneste år på beskæftigelsesområdet. For at sikre udvalgets mulighed for at følge området, mens konceptet revideres, forelægger administrationen Det Regionale Arbejdsmarkedsråds kvartalsvise nøgletal for arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet.

 

Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR Hovedstaden) seneste nøgletalsrapport fra september 2018 om arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet er vedlagt som bilag. Nøgletallene vedrører:

 • Udviklingen i beskæftigelsen
 • Jobomsætning
 • Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet
 • Udvikling i ledigheden
 • Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivninger)
 • Arbejdsstyrken
 • Udenlandsk arbejdskraft.

I forhold til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets hidtidige nøgletalskoncept, "Faktasider" er de primære forskelle, at nøgletallene fra RAR Hovedstaden:

 • Har både erhvervs-, virksomheds- og borgerfokus, mens faktasiderne primært har borger-/beskæftigelsesfokus.
 • Indeholder færre nøgletal på kommuneniveau i Ballerup Kommune og flere nøgletal på regionalt niveau.
 • Ikke indeholder nøgletal om beskæftigelsesindsatsen og resultater/effekter heraf.

Ledigheden i Ballerup Kommune pr. september 2018 er på 3,4 pct., hvilket er lavere end landsgennemsnittet (3,6 pct.) samt hovedstadsområdet (3,8 pct.).

 

Forsørgertrykket  i Ballerup Kommune pr. september 2018 er 23,5 pct. hvilket er på niveau med landsgennemsnittet.

 

Af bilaget fremgår bl.a., at beskæftigelsen stiger, og ledigheden falder trods stigende arbejdsstyrke. Dette bidrager til stigende rekrutterings-, mangel- og paradoksproblemer i hovedstadsområdet. "Paradoksproblemer" er situationer med rekrutteringsudfordringer på fagområder med høj ledighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Nøgletal fra RAR Hovedstaden om arbejdsmarkedet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om processen for revision af udvalgets eget koncept for kvartalsvise nøgletal.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har bedt administrationen revidere konceptet for kvartalsvise nøgletal til udvalget "Faktasider", som har været anvendt de seneste år på beskæftigelsesområdet.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udtrykt ønske om andre nøgletal end dem, som findes i udvalgets hidtidige nøgletalskoncept. Endvidere har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ressortområde og fokus ændret sig med tilføjelsen af førtidspension, den samlede ungeindsats efter grundskolen og et stadig stærkere virksomhedsfokus i beskæftigelsesindsatsen.

 

Ligeledes er rammevilkårene for resortområdet under forandring med bl.a. forenklingsaftalen på beskæftigelsesområdet og reformen af erhvervsfremmesystemet samt opkomsten af nye mål og målinger fra især Beskæftigelsesministeriet.

Administrationen lægger op til, at der udarbejdes et revideret og mere fokuseret nøgletalskoncept efter vedtagelsen af ny aktiveringsstrategi (jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. oktober, punkt 5) og når de nærmere detaljer i forenklingsreformen er kendt.

 

Første udkast til et nyt nøgletalskoncept forventes præsenteret i andet halvår 2019.

 

I mellemtiden forelægges RAR Hovedstadens kvartalvise nøgletal for arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Proces i forhold til revideret nøgletalskoncept tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download