Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15.01.2019 kl. 13:00
NEXT, Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Deltagere
 • Musa Kekec (A)
 • Per Mortensen (A)
 • Anja Holtze (A)
 • Dennis Sørensen (A)
 • Johan Müller (A)
 • Sussie Wandel (V)
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør)
 • Carsten Riis (direktør)
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø)
 • Jette Rau (erhvervschef)
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef)
Deltagere
 • Allan Kristensen (C)

Åben dagsorden

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det ændrede mødested for mødet den 15. januar 2019.

 

Mødet afholdes hos NEXT Ballerup, Baltorpvej 20A i Ballerup. Mødet foregår i lokale 1.25.

 

Ved ankomst til NEXT kan udvalgets medlemmer henvende sig i receptionen, der er orienteret om mødet.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil gerne besøge NEXT Ballerup, fordi medlemmerne er interesserede i input fra praktikere (og ledere) med fokus på:

 • Udsatte unge: Arbejdet med unge udsatte, der skal gennemføre uddannelser
 • Opkvalificering af ledige: Tanker om opkvalificering af ledige.

Center for Arbejdsmarked har forestået booking af virksomhedsbesøg, kombineret med udvalgsmødet.

 

Sagsfremstilling

Mødet er aftalt til at vare fra kl. 13.00-16.00 hos NEXT Ballerup. Der er aftalt følgende program, så Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan kombinere virksomhedsbesøg hos NEXT Ballerup med punkterne i dagsordenen:

 

Ankomst og velkomst til NEXT

Rundvisning fra kl. 13.00-14.00

 • Besøg og oplæg fra leder i afdelingen, der tilbyder 10. klasse til også udsatte unge
 • Besøg og oplæg fra leder i afdelingen, der tilbyder opkvalificering til ledige

Fra kl. 14.00-16.00: Udvalget returnerer til mødelokale og afholder ordinært møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om besøg og mødested tages til efterretning.

 1. Ballerup Kommune har i september 2018 været udtaget til fokusrevision vedrørende tegnsprogstolk. Rapporten med revisionens kommentarer er vedlagt som bilag. Revisionens bemærkninger er taget til efterretning af administrationen  og der er iværksat en proces omkring de forbedringspotentialer, som revisionsgennemgangen har vist. Efter den ordinære revision i januar orienterer administrationen i en særskilt sag om det samt omkring arbejdet med ændringer på baggrund af fokusrevisionen. Til orientering anvendes der årligt ca. 1 mio. kr. til tegnsprogstolk.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Brev fra Beskæftigelsesministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet om Frikommuneforsøg II og "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats".

  Bilag
  2 bilag

   
 3. Virksomhedsbesøg
   
 4. Fredag den 4. januar 2019 blev der traditionen tro afholdt nytårskur i Center for Arbejdsmarked. Nytårskuren bød på taler fra formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Musa Kekec (A) samt arbejdsmarkedschef Ina Ringsdal. Der blev lejlighed til både at kaste et blik på året der er gået, samt på hvad 2019 byder på.

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde bliver forelagt til orientering. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019", Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for de dele, som vedrører deres fagområde. Fagudvalgene har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Sagsfremstilling

Den politiske "Aftale om budget 2019" blev indgået den 8. oktober 2018 mellem samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen blev der politisk truffet beslutning om, hvad administrationen skal prioritere og arbejde videre med.

 

Forligsparterne bag aftalen har fordelt ansvarsområderne i aftalen, og udmøntningen af aftalen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde forelægges til orientering.

 

Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning, om der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2019", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnede mål er nået.

 

Der følges op på milepælene ved hjælp af en smileyordning på henholdsvis indsats og økonomi.

 

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2019" som vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes. Udvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

 1. Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde med eventuelle bemærkninger tages til efterretning.

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. oktober 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Sagen præsenterer en plan for studieture i 2019 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der lægges op til, at der i 2019 gennemføres to studieture; først til Norge og derefter til Sverige. Der planlægges yderligere en studietur til Jylland i 2020, som vil blive præsenteret i en særskilt sag.

 

Baggrund

På mødet den 9. oktober 2018 fremlagde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et ønske om at gennemføre studieture i 2019. Forslag til emne var ungeområdet, ungdomsuddannelse og sammenhængende ungeindsats.

 

Sagsfremstilling

Der lægges op til, at der i 2019 gennemføres to studieture; først til Norge og derefter til Sverige. Administrationen har arbejdet med at undersøge kalendermuligheder samt finde de relevante aktiviteter, som behandler de emner, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har peget på.

 

Studieturen til Norge ligger i perioden den 3.-5. april 2019 og omhandler primært det helhedsorienterede arbejde med unge. Her vil der være særligt fokus på arbejdet med de unge og især med henblik på at få et indblik i arbejdet med at få de unge på erhvervsskoler og fastholde dem i uddannelse. Yderligere vil turen besøge andre væsentlige temaer inden for beskæftigelsesindsatsen.

 

Studieturen til Sverige (Stockholm) ligger i perioden 9.-11. oktober 2019 og omhandler det erhvervsrettede perspektiv. Der er særlig fokus på innovation i samfundet samt kommercialisering af forskning. Ligeledes vil der være mulighed for at besøge Stockholms Kommune for at høre om, hvordan de har arbejdet målrettet med udvikling af "life science" for at give Stockholm en styrkeposition.

 

Derudover planlægges der et investorbesøg, da der er mere risikovillig kapital i Sverige sammenlignet med Danmark. Ligeledes er der også flere virksomheder, der børsnoteres i Sverige end i Danmark.

 

Administrationen vil også i gang med at planlægge en studietur til Jylland i 2020 med temaer inden for erhverv og beskæftigelse, som vil blive præsenteret på et senere tidspunkt i en særskilt sag, når tiden nærmere sig. Dette for at sikre sig en fleksibilitet i forhold til at imødekomme andre relevante temaer i takt med tidens udvikling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til studieture afholdes af udvalgets fireårige ramme til rejser, kurser og konferencer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Den præsenterede plan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets studieture i 2019 godkendes.

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. I den forbindelse har Foreningen NORDEN skrevet til samtlige borgmestre i Danmark for at opfordre kommunerne til at medvirke til at markere jubilæet i 2019. Økonomiudvalget har på sit møde den 20. november 2018 besluttet at oversende sagen til fagudvalgene med henblik på at få input til, hvordan NORDENs 100 års jubilæum kan markeres i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Brev fra Foreningen NORDEN til samtlige borgmestre i Danmark (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Foreningen NORDEN har følgende på sin hjemmeside om foreningens formål:


"Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv."

 

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet "Kendskab giver venskab". Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreningen NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.


I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter "familien" en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet. Foreningen NORDEN har en lokalafdeling i Ballerup, som har Jens Bruunsgaard som formand.


Af brevet til borgmesteren fremgår, at Foreningen NORDEN har følgende forslag til kommunerne til fejring af jubilæet:

 • Plant en lille lund med de nordiske træer (fx bøg for Danmark, birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland og røn for Island)
 • Opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer
 • Opkald en plads eller ny vej noget nordisk
 • Opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Foreningen fremfører i brevet et ønske om et eller andet mere varigt symbol på kommunens glæde ved det nordiske samarbejde.

 

Ballerup Kommune har Ystad som samarbejdskommune i Norden på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. november 2018, at Ballerup Kommune skal tage kontakt til Ystad Kommunes nye politiske ledelse for at forhøre sig om mulighederne for en fælles markering.

 

Økonomiudvalget besluttede samtidig at bede fagudvalgene om at komme med input til, hvordan markeringen af jubilæet kunne ske.

 

Administrationen anbefaler, at markeringen holdes på et rimeligt ressourceniveau, da der ikke er afsat specifikke midler til opgaven i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afsat selvstændige midler af til markeringen af jubilæet. I det omfang Ballerup Kommune ønsker at medvirke i markeringen af jubilæet, skal der anvises finansiering til formålet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at:

 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen og eventuelle initiativer inden for udvalgets ressortområde med henblik på markering af NORDENs 100 års jubilæum.

Indhold

Sammendrag

Jobcenter Ballerup har lavet en spørgeskemaundersøgelse af borgernes oplevelse samt tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne på beskæftigelsesområdet. Indsamlingsperioden har været i ugerne 46-48 i 2018, og i sagen gives der en orientering om resultaterne af undersøgelsen.

 

Baggrund

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2016 blev et samlet evalueringskoncept for beskæftigelsesområdet besluttet. Dette koncept er fastholdt siden. Designet har fokus på flere forskellige elementer af beskæftigelsesindsatsen, heriblandt en årlig analyse af hvordan borgerne oplevelse af og tilfredshed med mødet og samarbejdet med medarbejderne på beskæftigelsesområdet i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

I uge 46 i 2018 sendte Jobcenter Ballerup et brev til alle borgere med en aktiv sag på beskæftigelsesområdet med et link til et spørgeskema vedrørende borgernes tilfredshed med Jobcenter Ballerup. Spørgeskemaet er kvalitetssikret af administrationen, og forståelsen af spørgsmålene er også gennemgået med en borger.

 

I alt har 799 borgere valgt at besvare undersøgelsen, hvilket er næsten 90 flere end i 2017. Svarprocenten er ligeledes højere i år (23 pct.) sammenlignet med 2017 (21 pct.).

 

Alle resultater af undersøgelsen præsenteres i de enkelte sektioner, hvor der følges op på udviklingen sammenlignet med de tidligere år. Borgernes vurdering af arbejdet i Jobcenter Ballerup vil afstedkomme tiltag, som jobcentret kommer til at arbejde videre med. Især er der fokus på jobcentrets tilgængelighed over for borgeren, tydelighed i kommunikationen samt den tværfaglige indsats.

 

Undersøgelsen viser, at borgernes samlede tilfredshed med Jobcenter Ballerup i 2018 er på niveau med 2017 og højere end i 2016. 53 pct. af respondenterne oplever i høj eller meget høj grad, at Jobcenter Ballerup samlet set lever op til deres forventninger - sammenlignet med 47 pct. i 2016. Ligeledes oplever 77 pct. i høj eller meget høj grad, at personalet i jobcentret er venligt og imødekommende, hvilket er på niveau med resultatet i 2017 og højere end i 2016 (72 pct.).

 

Undersøgelsen omhandler følgende temaer:

 • Jobcenter Ballerups tilgængelighed over for borgeren
 • Information om lovgivning
 • Tydelighed i kommunikationen
 • Progression i forløbet
 • Empowerment (borgerens oplevelse af inddragelse)
 • Virksomhedsindsats
 • Tværfaglig indsats
 • Imødekommenhed.

Et overblik over alle spørgsmål og resultater kan ses i bilaget.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager konsulent Vedran Hrustic fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orientering om borgertilfredshedsundersøgelsen i Jobcenter Ballerup 2018 tages til efterretning.

Indhold

Sammendrag

Projektet ”Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb” er et toårigt projekt, der løb fra 1. november 2016 – 31. december 2018 og er finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det vurderes ikke, at det er muligt at opstille en business case ud fra en klassisk investering/udbytte tankegang. Dog vurderes det, at det er nødvendigt at indsatsen i projektet videreføres i 2019 og selvfinansieres af driften i Center for Arbejdsmarked.

 

Baggrund

Som beskrevet i ”Aftalen om budget 2019” ønsker de politiske parter, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen. 

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet den 12. juni 2018 blev udvalget orienteret om projektets status samt om, at det ikke vil være muligt at opstille en business case.

 

Sagsfremstilling

Projektet ”Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb” er et toårigt projekt, der løb fra 1. november 2016 – 31. december 2018 og er finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Formålet med projektet er at understøtte, at flere kommuner implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Målgruppen er personer i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, som hverken har et uddannelsespålæg eller er omfattet af integrationsprogrammet. Projektet er med til at understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job og dermed øger deres fremtidige jobmuligheder.

 

Projektet er opbygget således:

 • Kultur og forandring i Jobcenter Ballerup: At medarbejderne på jobcenteret forbedrer deres kompetencer og øger deres motivation i forhold til at anvende den virksomhedsrettede indsats mod ordinært job til udsatte borgere
 • Opbygning af kapacitet i Jobcenter Ballerup virksomhedsindsats: At der skabes et større og et varieret udbud af virksomhedspladser
 • Mening og retning for borgeren: At den virksomhedsrettede indsats giver mening og retning for borgeren.

Projektets resultater

Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud eller ansat i ordinære timer er steget fra 15 pct. til 25 pct. i projektperioden.

 

Projektet har indirekte bidraget til et fald på 8-10 pct. i antallet af borgere, som er omfattet at projektet. Det svarer til ca. 50-60 borgere på 2 år.

 

Videreførelse af projektet i 2019

Det vurderes nødvendigt, at videreføre indsatsen i projektet i 2019, da et evt. ophør vil resultere i at markant færre borgere, omfattet i målgruppen (ca. 700 borgere), hverken bliver gjort klar til et virksomhedsrettet tilbud eller kommer i et. Det beregnes, at ca. 80-90 borgere ikke vil komme i et virksomhedsrettet tilbud. Effektmæssigt betyder det også en længere sagsvarighed for denne gruppe borgere.

 

Det samlede økonomiske tab, som følge af længere sagsvarighed, beregnes til at være 0,8 – 1 mio. kr. Merforbruget skulle i så fald håndteres i forbindelse med en budgetopfølgning i budgetåret 2019, da forsinkelsen i projektet ikke oprindeligt var indregnet i budgetaftalen eller håndteret i tidligere budgetopfølgninger.

 

Finansiering af projektet i 2019

Det foreslås, at indsatsen selvfinansieres af driften i Center for Arbejdsmarked.

 

Dette vil blive forsøgt gjort ved brug af midler fra vakante stillinger samt andre interne omprioriteringer. Den interne finansiering vil være mulig under forudsætning af, at Center for Arbejdsmarked ikke bliver ramt af flere centrale sparekrav i 2019.

 

Tidsperspektivet i ovenstående hænger sammen med, at der i andet halvår 2019 udarbejdes en ny investeringscase, som bredt vil omfatte indsatsen for ikke-jobparate borgere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Finansieringsforslaget til fortsættelse af indsatsen ”Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb” i 2019 godkendes.

Indhold

Sammendrag

Center for Arbejdsmarked har gennem en årrække fået dispensation fra rimelighedskravet i forhold til den kommunale nytteindsats. Denne dispensation er forlænget for 2019. I den kommende dispensationsperiode ønsker Center for Arbejdsmarked at afklare, om en anden organisering af nytteindsatsen i højere grad kan understøtte indsatsen.

 

Baggrund

Nytteindsats er et redskab i beskæftigelsesindsatsen, som anvendes med det formål, at borgeren skal arbejde for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere. Som fremlagt på sagen "Regler og effekter af nytteindsats" i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. december 2016, så har Ballerup Kommune valgt at basere nytteindsatsen på et reelt jobindhold.

 

Nytteindsats er ligesom løntilskud og virksomhedspraktik omfattet af rimelighedskravet. Rimelighedskravet skal regulere, at der er et rimeligt forhold mellem ansatte med tilskud og ansatte uden tilskud. Dette for at ledige ikke fortrænger ordinært ansatte fra arbejdsmarkedet samtidig med, at de ikke må holdes væk fra en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Rimelighedskravet betyder, at der kun må være én person i nyttejob pr. femte ordinært ansatte også kaldet forholdstallet.

 

For at sikre borgeren den hurtigste vej til et relevant nyttejob så har Center for Arbejdsmarked oprettet den administrative enhed "Servicekorpset". "Servicekorpset" beskæftiger en medarbejder, som kobler borger til et konkret og relevant nyttejob i en af Ballerup Kommunes institutioner eller øvrige arbejdspladser. Der kan løbende være visiteret op til 60 borgere til "Servicekorpset" på samme tid, hvorfor rimelighedskravet ikke kan overholdes. Der er udelukkende tale om en administrativ registrering af borgeren i en kort periode, hvilket er årsagen til, at "Servicekorpset" har fået dispensation. Når borger placeres i et konkret nyttejob i en af kommunes institutioner eller øvrige arbejdspladser, så overholdes forholdstallet på den konkrete enheds fysiske placering (p.nr.).

 

Den seneste dispensation er for perioden 1. januar 2017-31. december 2018 og udløber derfor ved årsskiftet.  

 

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har gode erfaringer med den eksisterende model, hvor sagsbehandlere visiterer kandidater til nyttejob ved at oprette et tilbud under "Servicekorpset". Nytteindsatsen har en høj effekt og ses i den nuværende form som et meningsfyldt tilbud til borgere i målgruppen. Med baggrund heri, har administrationen ansøgt om forlængelse af dispensationen, hvilket er sket for perioden 1. januar 2019-31. december 2019.

 

Gennem dispensationsperioden har Center for Arbejdsmarked gjort sig gode erfaringer med nytteindsatsen, som overordnet set fungerer godt. Men administrationen oplever, at borgerne efterspørger en større fleksibilitet, hvor de gennem nytteindsatsen kan afprøve forskellige jobfunktioner. For at afklare om nytteindsatsen kan organiseres på anden vis, ønsker administrationen i den kommende dispensationsperiode at afsøge, hvilken organisering der bedst muligt understøtter fremtidens nytteindsats. De relevante faglige organisationer er indkaldt til møde herom i foråret 2019. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres, når den nye organisering er afstemt. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Dispensation af nytteindsats tages til efterretning.

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.
 

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

 

Til orientering er der i august 2018 indgået en national aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor aftalepartierne er enige om, at kompleks lovgivning med mange proceskrav og særregler ikke må stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at aftaleparterne er enige om, at tiden ikke skal bruges på skemaer og registreringer, som ikke giver mening eller på ulogiske regler, der begrænser muligheden for at give den enkelte borger den indsats, der skal til for at komme tættere på selvforsørgelse. Aftalen vil blive implementeret af Center for Arbejdsmarked.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

 

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt HR og Organisationsudvikling oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.
 

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

 • Fastansatte i fleksjob
 • Skånejob
 • Midlertidigt ansatte i løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Seniorjob
 • Nyttejob
 • Jobrotation
 • Elever og praktikanter.

I dag er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 10,4 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

 

Det oplyses, at der i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. oktober 2018 har været 55 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.
 

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.
 

Ordinære job i Ballerup Kommune (6.691 stillinger): Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.
 

Ansatte på særlige vilkår (opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juni 2018 til og med den 3. november 2018):

 • Løntilskud (71)
 • Virksomhedspraktik (71)
 • Jobrotation (0)
 • Nyttejob (43)
 • Fleksjob (112)
 • Seniorjob (26)
 • Skånejob (14)
 • Elev- og praktikpladser (157).

Som noget nyt opgøres, hvor mange af de ansatte i løntilskud, der er bosiddende i Ballerup Kommune. Det kan ses i bilag, at langt størstedelen af de løntilskudsansatte er lokale ledige. Tallet forventes forøget, da fokus vil være på at skabe løntilskudsjob, der matcher de lokale lediges kompetencer.

 

I budget 2018 blev det besluttet at oprette en central pulje til nyoprettede fleksjob for Ballerup Kommunes borgere. Status er, at der på nuværende tidspunkt er ansat 12 personer i ordningen. Der vil fortsat være fokus på at få oprettet yderligere fleksjob i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i andet halvår 2018 tages til efterretning.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download