Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

17.04.2018 kl. 13:00
Jobcenter Ballerup 2. sal, mødelokale B228 Baltorpvej 156, 2750 Ballerup

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog
 • Ina Stevenius Ringsdal (arbejdsmarkedschef) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde afholdes denne gang på Jobcenter Ballerup, 2. sal, mødelokale B228, Baltorpvej 156, 2750 Ballerup.
   
 2. På mødet den 14. marts 2018 blev der indgået en aftale om en plan for nedbringelse af langvarige jobafklaringsforløb i Ballerup Kommune. Aftalen er indgået mellem Ballerup Kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Fremtidig organisering af danskuddannelse i Herlev Kommune.

  Herlev Kommunes relevante poliske udvalg og kommunalbestyrelse har behandlet en sag svarende til sagen om ”Fremtidig organisering af danskuddannelse”, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og siden Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune behandlede i marts måned 2018. Indstillingerne blev – ligesom i Ballerup Kommune – godkendt politisk i Herlev Kommune.

   
 4. Forenkling af erhvervsfremmesystemet.
  Erhvervsministeren har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til et mere forenklet erhvervsfremmesystem.

  Forenklingsudvalget afleverede den 6. april 2018 deres anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne kan ses på Erhvervsministeriets hjemmeside:
  http://em.dk/nyheder/2018/04-06-forenkling-af-erhvervsfremmesystemet

  KL's respons på anbefalingerne kan ses på KL's hjemmeside: http://www.kl.dk/Menu---fallback/Forslag-til-forenkling-af-erhvervsfremme-begranser-kommunerne-id236122/

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017".

 

Baggrund

Forligspartierne Socialdemokratiet og Venstre bag "Aftale om budget 2017" godkendte i december 2016 udmøntningen af aftalen i form af en milepælsplan. Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017". Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi.

 

Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepælen er opfyldt
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepælen er ikke opfyldt, men det er forsat realistisk, at det samlede mål nås. Der kan fx være tale om en tidsforskydning
 • "Sur smiley" - milepælen er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk, at den opnås inden for perioden under de givne forudsætninger.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt/besparelsen er opnået.
 • "Sur smiley" - budgetter er ikke overholdet/besparelsen er ikke opnået.

Der er i fjerde og sidste opfølgning uddelt i alt 124 smileys, hvoraf de 98 er glade, 9 er mellemfornøjet og 17 er sure. På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariaters eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur eller mellemfornøjet smiley.

 

Denne fjerde og sidste opfølgning er tidligere behandlet i direktionen og på et budgetforhandlingsmøde imellem borgmesteren og gruppeformændene. Opfølgningen vil efterfølgende blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2017" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets regnskab for 2017 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

 

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 510,4 mio. kr.

 

Det seneste korrigerede budget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer er 504,2 mio. kr.

 

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 487,1 mio. kr.

 

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør samlet 0,5 mio. kr.

 

Resultatet for 2017 efter overførsler er således 487,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 16,6 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2017 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april 2018, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har følgende rammer:

 

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr.

 

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

 • Mindreforbrug på kontanthjælp som følge af faldende ledighed og konsolidering af enhedsudgifterne (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger)
   
 • Mindreforbrug på fleksjob samt ledighedsydelse grundet markant lavere enhedsomkostninger på især fleksjob samt højere indtægter fra det statslige fleksbidrag (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).
   
 • Mindreforbrug på aktiveringsområdet som primært skyldes et lavere aktiveringsomfang i andet halvår end forventet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).

Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

 • Konjunktur- og ledighedsudviklingen, befolkningsudviklingen og effekterne af beskæftigelsesindsatsen er afgørende for udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet. Der budgetteres i 2018 med en positiv ledighedsudvikling på især kontanthjælpsområdet, hvorfor et omslag i konjunkturerne eller nedadgående beskæftigelseseffekter vil medføre merforbrug (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).
   
 • På trods af budgetoverholdelsen på sygedagpengeområdet i 2017 vil det kræve ekstraordinært gode resultater i de kommende år at realisere den vedtagne målsætning om et landsgennemsnitligt niveau på området i Ballerup Kommune (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).
   
 • På baggrund af landspolitiske aftaler og regeringsudspil, som endnu ikke er udmøntet i lovgivning, er der de kommende år udsigt til ændrede og forenklede rammer for beskæftigelsesindsatsen, herunder er der folketingsflertal bag en ambition om at spare ca. 1 mia. kr. årligt på aktivering på landsplan - hvilket KL ikke finder realistisk på kort sigt (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2017:

 • Ved tredje budgetopfølgning 2017 blev der indarbejdet en kompenserende besparelse på aktiveringsområdet, som det er lykkedes at realisere, jf. mindreforbruget på aktivering i regnskabet (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).
   
 • Ved første budgetopfølgning 2017 blev der peget på behov for tæt opfølgning på en række indsatser på især kontanthjælpsområdet - dette til trods har disse indsatser ikke haft den tilsigtede virkning ved årets udgang (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).
   
 • Ved første budgetopfølgning 2017 blev der endvidere peget på behov for tæt opfølgning på enhedsudgifterne på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, hvorfor dette har indgået i senere budgetopfølgning (20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger).

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

 

Bevillingsramme
(i 1.000 kr. netto)
 Vedtaget
budget
2017

(1)
 

Korrigeret
budget

2017

(2)

 
Regnskab
2017

(3)
 

Overført til

budget
2018

(4)

 Resultat
2017 efter
overførsler

(3)+(4)=(5)
           

20.02

Beskæftigelses-

fremmende for-

anstaltninger mv. 

 506.693 499.741 482.633 537 483.170
           

20.04

Erhvervsudvikling,

turisme og land-

distrikter

 3.655 4.510 4.526 0 4.526
           
I alt 510.348 504.251 487.159 537 487.696

 

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning)

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

20.02: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 16,6 mio. kr., som kan henføres til en positiv udvikling i antallet af ydelsesmodtagere samt enhedsudgifter, som sammen med en lavere aktiveringsgrad har medført et mindreforbrug i regnskabet.

 

20.04: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Det samlede regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. svarer stort set til det korrigerede budget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2017 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 487,1 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 0,5 mio. kr., som søges overført til 2018. Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 16,6 mio. kr.

 

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2018 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2017.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2017 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2017, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

 

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 212,409 mio. kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 212,409 mio. kr. udgifter uden for servicerammen, mens der ikke er udgifter inden for servicerammen.

 

Den samlede ændring skyldes:

 • Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 0,354 mio. kr.
 • Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med -1,472 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling".
 • Opfølgningen viser en forøgelse i udvalgets samlede bevillingsrammer på 214,235 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer på i alt 0,537 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 212,946 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har følgende bevillingsrammer:

 

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44 Førtidspension.

 

Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på 212,409 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være 203,230 mio. kr. i 2019 stigende til 204,020 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Reduktion af kontrakter ("Aftale om budget 2018", punkt 8.08)

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

 

Antal førtidspensionister (20.44)

Der forventes at være 22 helårsførtidspensionister mere i 2018 end forudsat ved sidste budgetopfølgning. Administrationen forventer, at det totale antal helårsførtidspensionister vil falde fra 1.975 helårsførtidspensionister i 2018 til 1.816 helårsførtidspensionister i 2022. I forlængelse af budgetopfølgningen følges der administrativt op på at sikre, at de tilkendelseskriterier, som har været anvendt i Ballerup Kommune siden reformen af førtidspension og fleksjob, fastholdes. Dermed forventes det, at tilkendelser i Ballerup Kommune udvikler sig som på landsplan i de kommende år.

 

Fleksjob og ledighedsydelse (20.02)

Budgettet til fleksjob og ledighedsydelse nedjusteres permanent som følge af en række justeringer af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen og reformen af førtidspension og fleksjob.

 

Tværgående forhold på beskæftigelsesområdet (20.02)

Nye prognoser for henholdsvist befolkningsudviklingen i Ballerup Kommune og konjunkturerne på landsplan bidrager på tværs af ydelser til stigende budgetreduktioner henover årene, mens der samtidig også er behov for en permanent kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning fra 2017 til 2018.

 

Status på omstillingsarbejdet

Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i Ballerup Kommune, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

 

 

 

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-11-2017

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

 

Demografi-

prognose

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

 

 

 

 

Over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

Forslag

til nyt

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

               

20.02

Beskæf-

tigelses-

frem-

mende

foran-

stalt-

ninger

 508,983 509,929 -2,992 -1,472 -2,013 0,537 503,989
               

20.04

Erhvervs-

udvikling,

turisme

og land-

distrikter

 3,674 3,672 0,000 0,000 0,000 0,000 3,672
               

20.44

Førtids-

pension

 0,000 0,000 2,638 0,000 216,248 0,000 218,886
               
I alt 512,657 513,601 -0,354 -1,472 214,235 0,537 726,547

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Første budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

20.02

Beskæftigelsesfremmende

foranstaltninger mv.

 -12,975 -12,646 -13,447 -11,469
         

20.04

Erhvervsudvikling, turisme

og landdistrikter

 0,000 0,000 0,000 0,000
         

20.44

Førtidspension

 216,205 215,284 215,246 215,489
         
I alt 203,230 202,638 201,799 204,020

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret.

Bilag

5 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Første budgetopfølgnings ændring på 212,946 mio. kr. for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

De opdaterede nøgletal og faktasider "De syv faktasider" for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet forelægges til orientering.

 

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning af den 7. juni 2016 om fremtidigt koncept for regelmæssige nøgletal "De syv faktasider".

 

Sagsfremstilling

Nøgletallene indeholder regelmæssige opdateringer vedrørende udvikling på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i forhold til politisk opfølgning og politiske justeringer af indsatsen. Produktet giver et samlet overblik over området, hvor der indledes med de overordnede betragtninger for derefter at fokusere på detaljer. Da generelle reformer samt konjunktur- og sæsonudsving har stor betydning for beskæftigelsesområdet, benchmarkes Ballerup Kommune med lands- og regionsgennemsnittet. "De syv faktasider" (se bilag) er opdateret med nøgletal for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet på baggrund af de seneste tilgængelige data, herunder er data vedrørende modtagere af offentlig forsørgelse opdateret til og med januar 2018 eller senere.

 

Faktasiderne omfatter følgende syv temaer:

 • Beskæftigelse- og konjunkturforventning
 • Forsørgertryk
 • Målgruppernes udvikling
 • Ledighed
 • Kontaktforløb
 • Aktivering
 • Resultater og effekter af indsatsen.

På tværs af "De syv faktasider" kan der især peges på følgende væsentlige pointer:

 • Det officielle ledighedstal for Ballerup Kommune var pr. januar 2018 3,9 pct., som er lavere end hele landet (4,3 pct.) og lavere end Region Hovedstaden (4,3 pct.).
   
 • I Ballerup Kommune er 78 pct. af borgere, som er tilkendt et fleksjob, også ansat i et fleksjob. For et år siden var andelen 69 pct. Niveauet er dog stadigvæk lavere end landsgennemsnittet (82 pct.)
   
 • Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb er fortsat markant højere end målsætningen, og det bidrager væsentligt til, at Ballerup Kommune har et højere forsørgertryk end landsgennemsnittet.
   
 • Antallet af afholdte samtaler i jobcentret har været jævnt stigende gennem det seneste 1½ år og nåede i marts 2018 det højeste niveau i 3 år.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager fungerende leder af Stab og Udvikling Jakob Holtoug Bjældager fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. De opdaterede nøgletal for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. november 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der gives en status på konsekvenserne af de nye regler på kontanthjælpsområdet, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

 

Baggrund

Regeringen indførte den 1. oktober 2016 en række lovændringer på kontanthjælpsområdet. Det drejer sig om et kontanthjælpsloft, som sætter en øvre grænse for, hvor meget kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, og integrationsydelsesmodtagere samlet kan modtage i offentlig ydelse om måneden. Derudover er der indført en 225-timersregel, som er et skærpet rådighedskrav, og som betyder, at borgere, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år. Lovændringerne omfatter både jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er tidligere blevet orienteret om lovændringerne samt de bagvedliggende intentioner. Administrationen vil løbende holde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om disse konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

 

Der gives nu en status på, hvor mange personer i Ballerup Kommune, der oplever en ydelsesreduktion som følge af lovændringerne. Der er en særlig opmærksomhed på råd og vejledning for borgerne, som er omfattet af lovændringerne. 

 

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet sætter et loft for, hvor meget kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, og integrationsydelsesmodtagere samlet kan modtage i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, særlig støtte til boligudgifter samt boligstøtte. De nye regler betyder, at nogle borgere i Ballerup Kommune vil opleve en reduktion i støtte. Ingen kan dog få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte.

 

Status på konsekvenserne af kontanthjælpsloftet pr. 1. april 2018 er, at 267 modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse forventes at opleve en ydelsesreduktion som følge af kontanthjælpsloftet. Af de 267, som vil opleve en reduktion i ydelse, er 186 (70 pct.) forsørgere.

 

Ydelsesreduktionen fordeler sig sådan:

 • Under 1.000 kr. for 135 personer
 • 1.000-3.000 kr. for 126 personer
 • 3.000-5.000 kr. for 6 personer.

225-timersreglen

225-timersreglen betyder, at borgere, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år. Det svarer til ca. 6 ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis en borger ikke arbejder de 225 timer, kan denne persons kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp blive sat ned. Hvis Ballerup Kommune vurderer, at en borger ikke vil kunne arbejde de 225 timer, fx på grund af sygdom, vil vedkommende blive fritaget fra kravet om at arbejde 225 timer. 225-timersreglen har størst betydning for ægtepar, hvor begge parter modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp.

 

I Ballerup Kommune er status på konsekvenserne af 225-timersreglen, at i alt 119 personer er omfattet af og har modtaget en afgørelse. Det betyder, at de vil opleve en reduktion eller bortfald af ydelsen. De 119 personer fordeler sig således:

 • 47 personer er ugifte
 • 34 personer er ugifte forsørgere
 • 25 personer er uddannelseshjælpsmodtagere, heraf er 6 forsørgere
 • 21 personer er gift
 • 8 personer er i et løntilskud og vil derfor først blive ramt, når de evt. ansøger om støtte efter ophør af dette. 

Det bemærkes, at tallene er forbundet med en vis usikkerhed, da de udtrækkes manuelt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Status på konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2017 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om kriminalitetsindsatsen i Ballerup Kommune, der består af to spor - et præventivt samt et reaktivt. Det præventive spor består bl.a. af SSP-arbejde samt initiativer såsom "Forældrenetværket" og "Fritidsjob", mens det reaktive spor bl.a. består af programmer såsom "EXIT" og "God løsladelse".

 

Center for Arbejdsmarked varetager primært den reaktive indsats.

 

Baggrund

I Ballerup Kommune har der de seneste år været stor politisk fokus på at sikre et trygt lokalmiljø. I budgetaftalen for 2018 blev partnerne enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres, ved at der prioriteres 1,8 mio. kr. årligt, sådan at det samlede budgetbehov på 4 mio. kr. nu er fuldt finansieret.

 

Sagsfremstilling

Beskrivelse af indsatsen

Kriminalitetsindsatsen i Ballerup Kommune består af to spor - et præventivt samt et reaktivt. Indsatsen blev gennemgået i Kommunalbestyrelsen den 7. november 2016.

 

En stor del af den samlede kriminalitetsindsats er forankret i lovgivningen. Det vil sige, at det er opgaver, som Ballerup Kommune er forpligtiget til at udføre. Det drejer sig bl.a. om hjælp til borgere, som ønsker at forlade det kriminelle miljø samt at understøtte borgere, som løslades fra fængsel. Derudover gælder det for beskæftigelsesområdet, at såfremt en borger er ledig, har borgeren ret til en gennemsnitlig indsats, som skal sikre borgeren bedre mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igen.


Udover ovenstående "skal"-opgaver, er der i Ballerup Kommune et politisk fokus på kriminalitetsindsatsen. Dette fokus har bl.a. udmøntet sig i, at Kommunalbestyrelsen, i arbejdet med at mindske kriminalitet i Ballerup Kommune, har vedtaget en sammenhængende strategi for kriminalitetsarbejdet, der består af henholdsvis en kriminalpræventiv indsats og en reaktiv indsats. Strategien lægger vægt på det tværfaglige samarbejde mellem forskellige fagcentre, herunder Centrene for Arbejdsmarked samt Børne- og Ungerådgivning, og indeholder bl.a. den metode for arbejdet med kriminalitetsindsatsen, der arbejdes efter i Ballerup Kommune. Dette blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 7. november 2016.

 

Det nuværende tværfaglige samarbejde vurderes fornuftigt i forhold til de konkrete kvalitative løsninger, og det opleves at være en succes med at forebygge kriminalitet samt recidiv adfærd dvs. sikre at der ikke sker tilbagefald i forhold til tidligere vaner.

 

Finansiering

Den årlige omkostning, som Center for Arbejdsmarked har til indsatsen, er 4 mio. kr., hvoraf den oprindelige merudgift udgjorde 2,2 mio. kr. Via hjemtagning af mentoropgaven for kriminelle borgere i 2017 kunne Center for Arbejdsmarked selvfinansiere yderligere 0,4 mio. kr. af indsatsen. Det efterlod dog fortsat et budgetbehov på 1,8 mio. kr., hvis det ønskede serviceniveau skulle fastholdes.

 

I budgetaftalen for 2018 blev parterne enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres, ved at der prioriteres 1,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den igangværende indsats.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager sagsbehandler Andreas K. Weitling Hogsted fra området for den kriminalpræventive indsats i Center for Arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orientering om kriminalitetsindsatsen i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om kommissorium for Virksomhedsprisen i Ballerup Kommune, der hvert år overrækkes til lokale virksomheder, der udviser et særligt socialt ansvar.

 

Baggrund

Det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd oprettede i 2013 en virksomhedspris til lokale virksomheder, der har taget et særligt socialt ansvar over for faste og midlertidige ansatte. Prisen er lige siden blevet uddelt en gang om året på baggrund af nomineringer fra Center for Arbejdsmarked. 

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Virksomhedsprisen får et formelt kommissorium vedtaget i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Formålet med Virksomhedsprisen er at sætte fokus på, hvordan private og offentlige virksomheder kan medvirke til at hjælpe borgere i Ballerup Kommune til at komme ind på eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet samt at hædre de virksomheder, der løfter denne opgave.

 

For at komme i betragtning til Virksomhedsprisen skal virksomheden have opfyldt et eller flere af nedenstående kriterier:

 • Integreret personer, der ellers vil have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
 • Fastholdt eller ansat medarbejdere i job på særlige vilkår fx i fleksjob eller skånejob.
 • Påtaget sig et særligt ansvar for at nedbringe sygefravær og arbejdsskader.
 • Generelt have udvist et stort socialt ansvar over for faste og midlertidige medarbejdere.

I kommissoriet beskrives, hvordan Center for Arbejdsmarked udpeger én offentlig og én privat virksomhed til årets virksomhed og at prisen overrækkes ved et årligt arrangement med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som vært.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Kommissorium for Virksomhedsprisen i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download