Frivillighedsrådet

19.09.2018 kl. 17:00
TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter, Lokale A, Magleparken 5 i Ballerup

Deltagere
 • Birte Passer - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Connie Hartz - Deltog
 • Ebbe Brems - Deltog
 • Erik Frandsen - Deltog
 • Gaia Merete Iversen - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Karsten Kriegel - Deltog
 • Mihrija (Mila) Kahrimanovic - Deltog
 • Morten Løgager - Deltog
 • Michael Hansen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jan Ankler - Afbud
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Stiftelse af Ildsjæl-pris.
   
 2. Opfølgning på semenar den 8. september 2018.
   
 3. Status på frivilligpolitik.
   
 4. Sundhedsugen.
   
 5. Frivilligcafé.
   
 6. Frivillighedsrådets budget, status.
   
 7. Orientering fra Veteranrådet.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Frivillighedsrådet i 2019.

 

Ifølge Frivillighedsrådets kommissorium skal der afholdes tre møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 17.00 på følgende datoer:

 

Tirsdag den 5. februar 2019

Onsdag den 22. maj 2019

Onsdag den 25. september 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Frivillighedsrådet

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1.  Mødekalender for 2019 for Frivillighedsrådet godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Mødet den 5. februar 2019 starter kl. 16.30.


Indhold

Sammendrag

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Ballerup søger om 9.500 kr. fra § 18-puljen til bustransport af butikkens frivillige i forbindelse med et inspirationsbesøg til andre genbrugsbutikker.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 9.500 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Ballerup søger om tilskud på 9.500 kr. fra § 18-puljen til bustransport af butikkens ca. 40 frivillige i forbindelse med et inspirationsbesøg til genbrugsbutikker i Nordsjælland.

 

De humanitære organisationers genbrugsbutikker er bevidste om, at de er udsat for konkurrence fra private aktører. Senest er åbnet en større genbrugshal i Måløv. De humanitære organisationers butikker samarbejder og bytter ofte mellem hinanden, da de modtager mange forskellige effekter, men reelt kun sælger visse varer, som for eksempel tøj.

 

Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker videresender forretningens overskud ubeskåret til hovedorganisationens humanitære hjælpearbejde. I 2017 var overskuddet for genbrugsbutikken i Ballerup på 275.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Ballerup imødekommes med 9.500 kr. til bustransport af butikkens frivillige i forbindelse med et inspirationsbesøg til genbrugsbutikker i Nordsjælland

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Danske Handicaporganisationer, Lokalafdeling Ballerup søger om 5.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til café-møder for interesserede og pårørende samt borgere med funktionsnedsættelser.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer, Lokalafdeling Ballerup søger om 5.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til café-møder for interesserede og pårørende samt borgere med funktionsnedsættelser.

 

Driften af caféen finansieres udelukkende af § 18-midler fra Ballerup Kommune. 

 

Om Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer, lokalafdeling Ballerup har siden 2016 afholdt månedlige café-møder, som fungerer som et oplysnings- og debatforum for borgere med fysiske og psykiske udfordringer. Cafémøderne afsluttes lejlighedsvist med fællesspisning, som er brugerbetalt.

 

Caféen er et åbent tilbud, men fungerer også som netværk for borgerne. Enkelte deltagere har påtaget sig opgaver hen ad vejen.

 

Caféen har jævnligt oplæg af medarbejdere ansat i Ballerup Kommune, eksempelvis rådgivning om hjælpemidler og hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalgets formand har også leveret oplæg om tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Danske Handicaporganisationer, Lokalafdeling Ballerup imødekommes med 5.000 kr. til fortsættelse af café-møder.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Forælder Fonden søger om 25.000 kr. fra §18-puljen til frivilliges indsats i fondens arbejde med førstehjælpslejligheder i Ballerup Kommune. Det søgte tilskud ønskes til base for frivillige administrationsmedarbejdere, rådgivere og netværksfrivillige samt udgifter til vedligehold og nyanskaffelser til fondens førstehjælpslejligheder.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggendearbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Forælder Fonden ansøger om 25.000 kr. fra § 18-puljen til frivilliges indsats i fondens arbejde med førstehjælpslejligheder i Ballerup Kommune.

 

Det søgte tilskud ønskes til base for frivillige administrationsmedarbejdere, rådgivere og netværksfrivillige samt udgifter til vedligehold og nyanskaffelser til fondens førstehjælpslejligheder. Derudover er der udgifter forbundet med møde og transport samt mindre erkendtligheder til de frivillige.

 

Om Forælder Fonden

Forælder Fonden er en privat social hjælpeorganisation, som blev stiftet i 1966 med det formål at yde støtte til dem, der er blevet alene med børn. Der gives råd og vejledning til enlige forsørgere omkring deres samlede sociale situation i form af almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning og økonomisk rådgivning.

 

Forældre Fonden ledes af en bestyrelse, der vælges af fondens repræsentantskab. Fondens forskellige indsatser og aktiviteter varetages og suppleres i høj grad af frivillige. Det drejer sig om juridiske og psykologiske forhold vedrørende rådgivningsindsatserne. Derudover bidrager frivillige i en række administrative forhold, ligesom de løfter kerneopgaven med kontakt og støtte til lejerne af førstehjælpsboligerne.

 

Forældre Fonden har et rådgivningskontor og 42 førstehjælpslejligheder, almene lejemål, som fonden lejer. Lejemålene er møbleret og fremlejes for perioder fra et halvt til halvandet år, til enlige forsørgere i akut bolignød. Fire af lejemålene er beliggende i Ballerup Kommune og boligerne udlejes i tæt samarbejde med Boligkontoret i Ballerup Kommune. Lejerne henvises oftest via sagsbehandler.

 

Forælder Fonden samarbejder med den enlige forsørger omkring fremtiden. Forinden har frivillige hjulpet i forbindelse med

indflytningen, herunder haft kontakt til håndværkere, boligadministration samt sikret indkøb af manglende ting osv. De frivillige hjælper tillige, når udflytning sker fra førstehjælpsboligen til indflytning i en varig bolig.

 

I 2017 har 11 voksne og 14 børn boet i lejligheder i Ballerup Kommune. I alt har der været henvendelser fra 38 Ballerupborgere med i alt 66 børn.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Forælder Fonden i Ballerup Kommune imødekommes med 25.000 kr. til base for frivillige administrationsmedarbejdere, rådgivere og netværksfrivillige samt udgifter til vedligehold og nyanskaffelser til fondens førstehjælpslejligheder.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Foreningen Herreværelset søger om 12.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til foredrag i forbindelse med foreningens månedlige møder.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 12.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Foreningen Herreværelset søger om 12.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til foredrag i forbindelse med foreningens månedlige møder, så aktivitetsniveauet kan fastholdes.

 

Om Herreværelset

Foreningen Herreværelset er et mødested for mænd i alderen +60 år, hvor socialt samvær, foredrag, fællesspisning er en del af programmet.

 

Herreværelsets formål er at understøtte netværk og kontakt blandt Ballerup Kommunes ældre borgere og fremme det aktive medborgerskab gennem inspirerende foredrag og socialt samvær.

 

For tiden har foreningen 140 medlemmer og 25 på venteliste. Mødeaktiviteten er en gang pr. måned med undtagelse af sommermånederne.

 

Projektet er i sin tid startet op med afsæt i, at Skovlunde Kirkes præst fik henvendelse fra flere af Ballerup Kommunes hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker, der i deres job mødte mænd, som havde behov for at komme ud i et fællesskab.

 

Der er tale om mænd, som har lidt tab af identitet og mangler kollegafællesskab efter at have forladt arbejdsmarkedet og ikke har fundet nyt indhold. Ligeså er der tale om enlige mænd, som har mistet fodfæste og livsgnist efter tab af livsledsager ved skilsmisse eller ved død. Projektet rummer mænd, som går med selvmordstanker. 

 

Flere medlemmer i Herreværelset er mænd, som er ressourcestærke, selvhjulpne og aktive på mange måder, og det har været et bevidst valg også at rekruttere disse mænd for at sikre størst mulig forankring og bæredygtighed i forhold til flere praktiske opgaver.

 

Kontingent for medlemsskab er fastsat til  300 kr. i 2019. Herreværelsets budget for 2019 andrager 58.200 kr., hvor medlemskontingentet udgør ialt 42.000 kr.

 

Planlægning og den praktiske afvikling af medlemsmøderne med foredragsholdere varetages af bestyrelsen på syv medlemmer samt med ad hoc hjælp fra medlemmerne.

 

Udover bestyrelsens frivillige indsats består det frivillige sociale arbejde i at sikre rammerne for Herreværelsets eksistens og understøtte rekruttering og fastholdelse af mænd, som for de flestes vedkommende har behov for at få brudt isolation, "sorte tanker" og ensomhed og komme ind i nye relationer, i et fællesskab, som også byder på nye oplevelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Herreværelset imødekommes med 12.000 kr. til foredrag i forbindelse med foreningens månedlige møder.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) ansøger om 29.200 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til kurser for udviklingshæmmede.

 

Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke er en lokal kreds af ULF i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Udviklingshæmmedes Landsforbund ansøger om 29.200 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til kurser for udviklingshæmmede.

 

Udviklingshæmmede i Ballerup Kommune har udtrykt ønske om følgende kurser:

 

Frivillighed

ULF arbejder med frivillighed på forskellige måder og har mange tiltag, som kan bringes i spil i Ballerup Kommune.
 

I aktiviteterne lægges der vægt på at møde udviklingshæmmede i øjenhøjde.

 

Mobning

 • Hvordan føles det at blive mobbet?
 • Hvilke konsekvenser har mobning?
 • Hvordan stopper man mobning?
 • Hvilke redskaber kan man bruge for at forhindre mobning?

Oplæg om sundhed

Livet byder også på fester, byture og alkohol. Alkoholmisbrug og rygning er et stort problem blandt udviklingshæmmede.
 

Kurset kan også omhandle, hvordan man får et sundere liv og undgår livsstilssygdomme.

 

Om Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

ULF er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. ULF står også for: Udvikling, Ligestilling og Forskellighed.

 

ULF arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre i Danmark. ULF tilbyder kurser og foredrag, hvor man lærer om forskellige emner og udvikler sig.

 

ULF har hovedkontor i Vejle samt en række lokalkredse med 23 kredsbestyrelser, der er fordelt rundt i hele landet, som arrangerer aktiviteter for udviklingshæmmede i lokalområdet samt tager sig af det lokalpolitiske. Der er ikke en lokalkreds i Ballerup Kommune.

 

Foreningens kernefrivillige er udviklingshæmmede. Foreningen laver flere forskellige projekter for at opnå indflydelse og en metode til, at udviklingshæmmede får samme muligheder og rettigheder, som alle andre i det danske samfund. Der er altid udviklingshæmmede med i projekterne.

 

I Ballerup Kommune har ULF frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i kommunen.

 

ULF arbejder for, med tiden, at skabe et lokalt forum, en ULF-Kreds, hvor ULF’ere bliver bedre til at mestre deres eget liv og udvikler sig til aktive medborgere, der bidrager til nærområdet med frivilligt socialt arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund ikke imødekommes, idet der ikke er en lokalkreds af ULF i Ballerup Kommune. 

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at ansøgningen ikke imøekommes, med denne bemærkning:

Forudsætning for ansøgning er, at der aflægges regnskab for tidligere bevilling i 2016.


Indhold

Sammendrag

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser (LMS) og selvskade ansøger om 25.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til opkvalificering af frivillige i rådgivningen.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

LMS søger om 25.000 kr. fra §18-puljen i Ballerup Kommune til opkvalificering af frivillige i rådgivningen. LMS antager at have ydet støtte og rådgivning til ca. 60 borgere fra Ballerup Kommune. Til foredrag arrangeret af LMS har der deltaget 8 borgere fra Ballerup Kommune.

 

Om Landsforeningen mod spiseforstyrrelser

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder støtte og rådgivning til personer, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade samt til pårørende og fagpersoner. LMS har på landsplan ca. 250 frivillige. Alle frivillige medarbejdere i LMS rekrutteres, uddannes og superviseres af professionelle psykologer, og ofte har de selv haft erfaringer med spiseforstyrrelser eller selvskade eller er pårørende.

 

LMS har en digital rådgivning som giver mulighed for, at brugeren kan henvende sig på telefon, mail, SMS, chat eller video. Den digitale rådgivning giver mulighed for at få rådgivning lige meget hvor man er, og derfor er det især til gavn for dem, som geografisk eller fysisk ikke har mulighed for at møde op til personlig rådgivning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade imødekommes med 25.000 kr. til opkvalificering af frivillige i rådgivningen.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde søger om 10.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til en studietur for butikkens frivillige i anledning af butikkens 25-års jubilæum.

 

Det indstilles at der bevilges et tilskud på 10.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde søger om 10.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til en studietur i anledning af butikkens 25-års jubilæum den 3. januar 2019.

 

Studieturen er et besøg til andre butikker, for at få inspiration til udvikling og fastholdelse af personale.

 

Om Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde

Genbrugsbutikken har 30 frivillige. Overskuddet for salg af genbrugsting i butikken går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. I 2017 indsendte butikken 369.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde imødekommes med 10.000 kr. til en studietur for de frivillige i anledning af butikkens 25-års jubilæum.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Intet

Dokumenter

Download samlet dokument

Download