Grønt Råd

21.11.2019 kl. 18:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Bjarne Frimann Skov (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Arne Jensen (Grundejerforeninger) - Deltog
 • Birte Kramhøft (fra Seniorrådet) - Deltog
 • Erling Petterson (boligforeninger) - Deltog
 • Gert Schønberg (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Hagen Ahlgren (boligforeninger) - Deltog
 • Jens Ohlsson (koloni- og nyttehaver) - Deltog
 • Johannes Nørgård (koloni- og nyttehaveforeninger) - Deltog
 • Kurt Bidstrup (øvrige foreninger) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Peter Bendix (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Susanne Hegelund (uden for grupperne) - Deltog
 • Søren Jensen (uden for grupperne) - Deltog
 • Trine Baarstrøm (afsnitsleder) - Deltog
 • Thomas Christensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Michael Wodzinski (Grundejerforeninger) - Afbud
 • Per Bo Jensen (grønne interesseorganisationer) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget ved Hella Hardø Tiedemann (A) formand for Teknik- og Miljøudvalget.
   
 2. Som opfølgning på sidste Grønt Råds møde vedlægges link til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om kommunens kolonihaveindsats: https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-28-10-2019#punkt-14-samlet-kolonihaveindsats). Når lokalplanen er under udarbejdelse, inviteres projektet om kolonihaveindsatsen til at holde et oplæg.
   
 3. Ingen udvidet adgang for Grønt Råd til Prepare dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget ved afsnitsleder Trine Baarstrøm.
   
 4. Køreplan for udvidelse af Ring 4. Det har ikke været muligt, at finde oplysninger i hverken ministeriet eller hos Vejdirektoratet om hvorvidt de er i gang med en proces om udvidelse af Ring 4. Når administrationen bliver kontaktet med nyt, bliver rådet orienteret ved afsnitsleder Trine Baarstrøm.
   
 5. Tilmeldinger til Verdens Bedste Løsninger, Ballerup Bibliotek den 23. november 2019 ved sekretær Thomas Christensen.
   
 6. Grønt Råds sammensætning ved Bjarne Frimann Skov (Grønne interesseorganisationer) formand for Grønt Råd.
   
 7. Nyt affaldsselskab ved afsnitsleder Trine Baarstrøm.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Suppleant for Michal Wodzinsky, Torben Juul Andersen, indkaldes til næste møde i Grønt Råd.

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orientering om planer og høringer tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Birte Kramhøft, Stine Rahbek Pedersen og Bjarne Frimann Skov danner en "plan-gruppe", der sender høringssvar for Grønt Råd om Kommuneplan. Alle medlemmer opfordres til at sende deres høringssvar til "plan-gruppen".

 

Lokalplan nr. 189 Skovmarken er sendt i høring. Der er svarfrist den 17. december 2019 og borgermøde onsdag den 27. november 2019.

Sagsfremstilling

De enkelte grupper i Grønt Råd fremlægger sidste nyt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om grupperne i Grønt Råds arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Trafikgruppen har holdt møde. Supercykelstier støttes fuldhjertet. I budget 2020 er der afsat penge til renovering af cykelstier. Trafikgruppen vil gerne hjælpe med prioritering af renoveringerne. Alle fra Grønt Råd inviteres til at indrapportere fejl på cykelstier til Peter Bendix, der vil samle svar og sende til administrationen.

 

Der ses en effekt i trafiktællingerne som følge af forskellige indsnævringer og ny motorvej. Administrationen laver en vejledning til brug af trafiktællingerne.

 

Der savnes grøn bølge for bilerne langs fx Hold-an Vej. Der er for mange unødvendige stop.

 

I de lyskryds, hvor fodgængerne skal trykke på knap for at få grønt lys, stiller transportgruppen forslag om, at de afmonteres, så fodgængere ikke skal vente unødigt. Samtidig et forslag om at etablere flere højresvingsmuligheder for cyklister, ved rødt lys.

 

Kommunikationsgruppen har opdateret hjemmesiden om giftfri haver. Kulturhus Måløv vil gerne lave noget om bæredygtige haver sammen med Grønt Råd. Naturgruppen drøfter mulighederne.


Tidligere behandling

Grønt Råd den 10. oktober 2019 Punkt 2

Sagsfremstilling

Ved sidste møde i Grønt Råd blev mødekalenderen godkendt. Dog ikke mødet den 7. maj, hvor administrationen blev bedt om at komme med forslag til alternativ dato. 

 

Desuden er der siden sidste møde i Grønt Råd ved at blive planlagt, at den 30. januar 2019 afholdes nytårskur for råd og nævn. 

 

Møderne foreslås flyttet til: 

30. januar flyttes til den 6. februar 2020

7. maj flyttes til den 10. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Revideret mødekalender for Grønt Råd 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Formand Bjarne Frimann Skov orienterer om årets aktiviteter i Grønt Råd.

 

Naturkvalitetsudvalget har sagt ja til Grønt Råds invitation til en temadag om den kommunale naturforvaltning. Temadagen bliver afholdt lørdag eftermiddag den 7. marts 2020. Som optakt til diskussionen foreslås en gåtur i Jonstruplejren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om årets gang i Grønt Råd tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Dato for affaldsdag er den 26. april 2020.

 

Der inviteres til ”Spiselige planter-tur” i maj 2020.

 

Der inviteres til nattergale-tur medio maj 2020 evt. i forbindelse med ”Spiselige planter-tur”.

 

Grønt Råd opfordres til i højere grad at brande sig selv til arrangementer som fx Verdens Bedste Løsninger den 23. november 2019 og eventuelt supplere med læserbrev.

Tidligere behandling

Den 10. oktober 2019. Punkt 6.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om status på Grønt Råds økonomi. Siden sidste møde er der indkøbt:

 • 1 stk. supplerende iPad og 7 iPad covers
 • Gave til hjælper, der har cyklet Ballerup Kommune tynd for at fotokortlægge til Mapillary
 • 8 stk. billetter til Verdens Bedste Løsninger, arrangement på Ballerup Bibliotek
 • 20 stk. julegaver til Grønt Råd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om økonomi tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Jonstruplejren er et tidligere militært område, som skal udvikles til boligområde. Administrationen vil orientere om området og processen. Som forberedelse se evt. punkt 13 på dagsorden til Kommunalbestyrelsen: https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-28-10-2019

 

På mødet i Grønt Råd deltager planmedarbejder Anette Lindegaard Christensen under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om Jonstruplejren tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Grønt Råd den 10. oktober 2019 Punkt 3

Sagsfremstilling

Grønt Regnskab 2018 for Ballerup Kommune er blevet fremlagt for Kommunalbestyrelsen. Grønt Råd har udtrykt ønske om en temadrøftelse af regnskabet suppleret med et oplæg fra administrationen.

 

I det grønne regnskab følger kommunen både den samlede udvikling i hele kommunen som geografi, og udviklingen i den kommunale virksomhed. Regnskabet indeholder udviklingen i co2, el- og varmeforbrug, vandforbruget og for den kommunale virksomhed ligeledes udviklingen i økologiprocent.

 

På mødet i Grønt Råd deltager klimamedarbejder Anette Nielsen Kollits under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om Grønt Regnskab tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Ballerup Kommune overgår til elbusser på buslinjerne 147, 156 og 157 den 8. december 2019, og som en forpremiere inviterer Movia til gratis tur rundt i Ballerup den 7. december 2019 fra kl. 10.00 til kl. 13.00.

Bilag
1 bilag

 

Et firma har tidligere opgjort, at Ballerup Kommune er den kommune, hvor bilerne kører længst pr. km. Firmaet fik nej til at reklamere på Grønt Råds hjemmeside. I stedet kan det ske på rådets Facebook-side.

 

Det blev foreslået, at Grønt Råd skulle opfordre til at borgere kunne hente kompostorme på genbrugsstationen, og at Grønt Råd kunne uddele kompostorme på Læmmedag på Grantoftegård. Ingen meldte sig til at undersøge muligheden.

 

Medlemmer i Grønt Råd opfordres til at skrive til Kommunikations-gruppen i rådet, når de bliver opmærksomme på relevante begivenheder. De grupper i Grønt Råd, der endnu ikke har skrevet om sig selv til hjemmesiden, opfordres til det.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download