Grønt Råd

25.09.2018 kl. 18:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Bjarne Frimann Skov (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Arne Jensen (Grundejerforeninger) - Deltog
 • Birte Kramhøft (fra Seniorrådet) - Deltog
 • Hagen Ahlgren (boligforeninger) - Deltog
 • Jens Ohlsson (koloni- og nyttehaver) - Deltog
 • Johannes Nørgård (koloni- og nyttehaveforeninger) - Deltog
 • Kurt Bidstrup (øvrige foreninger) - Deltog
 • Per Bo Jensen (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Peter Bendix (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Susanne Hegelund (uden for grupperne) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Gert Schønberg (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Trine Baarstrøm (afsnitsleder) - Deltog
 • Thomas Christensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Astrid Busk Sørensen (uden for grupperne) - Afbud
 • Erling Petterson (boligforeninger) - Afbud
 • Michael Wodzinski (Grundejerforeninger) - Afbud
 • Per Mortensen (A) - Afbud
 • Michael Brønd (A) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Orientering fra seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget ved Hella Hardø Tiedemann (A).
   

 2. Opstartsseminar for Grønt Råd hos TagTomat den 29. september 2018 ved afsnitsleder fra By, Erhverv og Miljø Trine Baarstrøm.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Punkt 1) 

Budget 2019 er vedtaget. Der er givet 3,5 mio. kr. ekstra til vedligehold af veje, flere skraldespande og bænke. Der oprettes en naturkvalitetspulje på 200.000 kr. årligt de næste tre år. Der ændres på plejen af vejkanter. Der skal spares på administrationen. Borgermillionen bevares og cykelhandleplanen fortsættes. Genopretning af Damgårdsparken udsættes et år, og der er afsat 25 mio. kr. til Centrumgaden i Ballerup i år 2020.

 

Lokalplan nr. 187 for NOVO er vedtaget.

 

Punkt 2)
Punktet blev sammenlagt med dagsordenens punkt 4.


Sagsfremstilling

 1. Udkast til planstrategien er behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018. Høringsperioden er den 27. august - 28. oktober 2018.
   
 2. Forslag til plejeplan for Sømosen er behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018. Høringsperioden er den 5. september - 23. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om planer og høringer på vej tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Punkt 1) Grønt Råd har tidligere været inddraget i processen og overvejer at give høringssvar i den formelle høringsperiode.

 

Punkt 2) Grønt Råd ønsker at give høringssvar til Forslag til plejeplan for Sømosen 2018-2028. Spørgsmål om søbeskyttelseslinjen omkring Sømosen, tre nye vandhuller og Sømosen som magasin til skybrudsvand (Harretrup Å-samarbejdet) blev afklaret.

 

På Grønt Råds opstartsmøde den 29. september 2018 arbejdes der i grupperne med høringssvar til Planstrategi og Plejeplan for Sømosen.


Sagsfremstilling

Staten nedsatte i 2017 lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med anbefalinger til udpegninger af Grønt Danmarkskort. Det lokale naturråd for bl.a. Ballerup Kommune afsluttede sit arbejde den 15. juli 2018. Arbejdet omfatter beskrivelser og udpegninger af eksisterende og potentiel natur samt eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og indgår som anbefalinger til Grønt Danmarkskort i den nye kommuneplan. Der er ikke pligt til at bruge anbefalingerne.

 

Anbefalingerne er samlet i ”Rapport om udpegninger til Grønt Danmarkskort – 3. juli 2018” (se bilag).

 

Arbejdet med kommuneplanen og Grønt Danmarkskort er gået igang, og Grønt Råd kan vælge at komme med input til arbejdet. På grund af en meget stram tidsplan er det ikke muligt at vente med at drøfte Grønt Danmarkskort til rådets næste møde. Administrationen vil arbejde på at få et første udkast til omdeling på mødet den 25. september 2018. Herefter kan Grønt Råd drøfte det og komme med eventuelle input.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om det lokale naturråds udpegninger til Grønt Danmarkskort tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Der bør udarbejdes en vejledning og anbefalinger til, hvad såvel private som kolonihaver og boligforeninger kan gøre i områder, der udpeges til potentiel natur eller potentielle økologiske forbindelser.

Sagsfremstilling

Den 29. september 2018 skal Grønt Råd holde opstartsseminar hos virksomheden TagTomat i København. Der er lavet et forslag til dagsorden til godkendelse.

 

Forslag til dagsorden:

 1. Præsentation af TagTomat og stedet
 2. Oplæg fra TagTomat om, hvordan kan man bruge ”TagTomat-aktiviteter” i en Ballerup sammenhæng
 3. Snak på tværs om Grønt Råd
 4. Frokost
 5. Gruppearbejde
 6. Præsentation af gruppearbejde
 7. Afrunding.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Beløbet til arrangementet afholdes på Grønt Råds konto.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til dagsorden til opstartsseminar hos TagTomat godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Nysøgård Grundejerforening søger om midler til etablering af en sauna ved deres lokale sø. Formålet med at anskaffe en sauna er at få flere til at benytte det grønne område omkring søen. Der vil ikke være offentlig adgang til saunaen. Der er søgt om op til 50.000 kr. (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om et tilskud på om mod 50.000 kr. fra Grønt Råds pulje på 28.750 kr. Pengene skal gå til anskaffe en sauna og herigennem få flere til at benytte det grønne område omkring søen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der tages stilling til ansøgning til Grønt Råds pulje om etablering af sauna ved Nysøgård Sø i Ballerup.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgning til Grønt Råd pulje om etablering af sauna ved Nysøgård Sø i Ballerup.
 

Grønt Råd har tidligere givet tilskud til oprensning af samme sø, da var det en betingelse, at skiltet med "Privat Område" skulle fjernes. Grønt Råd opfordrer til at undersøge om dette er gjort.
 

Sagsfremstilling

På mødet gøres status for Grønt Råds økonomi for 2018, hvor alle midler er disponeret. 

 

I Seniorrådet og Handicaprådet har medlemmerne fået iPads, således at alle medlemmer kan tilgå dagsordner med bilag og referatet elektronisk i det system, der hedder Prepare by First Agenda. Det er rådene selv, der har finansieret indkøbene. Grønt Råd skal derfor tage stilling til, om rådet ønsker at bruge af sit budget på indkøb af iPads i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Evt. indkøb af iPads tages af Grønt Råds driftskonto.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Status på Grønt Råds økonomi tages til efterretning.
   
 2. Det drøftes, om der skal indkøbes iPads til rådets medlemmer.

Beslutning

Punkt 1) Taget til efterretning.
 

Punkt 2. Grønt Råd ønsker iPads til de af rådets medlemmer, der ikke råder over én. Samtidigt opfordrer Grønt Råd til, at det undersøges, om de ikke uddelte puljemidler kan bruges til indkøb af iPads.
 

I alt var ni af deltagerne interesseret i at få en iPad. Det skal undersøges om deltagere, der har meldt afbud til dagens møde, er interesserede.

Sagsfremstilling

Kommunikationsgruppen i Grønt Råd orienterer om Høstmarked i Pederstrup den 2. september 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Evalueringen af Høstmarked den 2. september 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Høstmarkedet var en stor succes med bl.a. uddeling af frø. Frøposer med bi-venlig blomsterblanding og karse blev revet væk. Der er ca. 10 kg overskydende blomsterblanding tilbage, og Grønt Råd ønsker at lave flere poser til omdeling, fx på bibliotekerne og ved relevante arrangementer.

 

Det blev foreslået at lave en happening til foråret med spredning af frø fra den bi-venlige blomsterblanding på udvalgte steder - evt. med inviterede skoleklasser.

 

Det blev også foreslået at lave et værksted til bygning af insekthoteller – enten i forbindelse med happening eller Høstmarked 2019.

 1. Administrationen (Natur) arbejder på at udgive et hæfte med beskrivelser af naturområder i kommunen, som en politisk bestilling. Hæftet fremlægges på næste møde i Grønt Råd.
   

 2. Sundhedshusets foldere om ture i kommunens natur skal opdateres eller væk fra hylderne. De er ikke opdaterede og anviser ruter, der ikke fx længere er der.
   

 3. Det blev drøftet om Dansk Cyklistforbund kan føre tilsyn med kommunens cykelstier. Ballerup Kommune fører selv tilsyn, men forbundet opfordres til at indmelde, hvis de opdager huller eller andre uhensigtsmæssigheder.
   

 4. Et medlem har været fraværende uden afbud på Grønt Råds tre møder i år. Administrationen undersøges sagen.
   

 5. Der blev gjort opmærksom på, at der er uhensigtsmæssige og farlige forhold for cyklister i tunnel under Hold-an Vej i Ballerup i forbindelse med nyt byggeri på dommergrunden. Der er opsat skilte, men der er samtidigt spærringer, så det er svært at komme forbi.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download