Handicaprådet

18.04.2018 kl. 17:00
Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen) - Deltog
 • Annette Loop (Forældreforeningen) - Deltog
 • Dave Pencroof (Sind) - Deltog
 • Kurt Fritze (Høreforeningen) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Vivi Lauritsen (Handicap og Psykiatrichef) - Deltog
 • Elsebeth Fjord - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt
 1. Lovgivningen på socialområdet, lov om social service, åbner nu en mulighed for, at borgere med betydelig nedsat funktionsevne, for egne midler igen kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie fra det botilbud, hvor de bor, således at de kan tage på ferie med de medarbejdere, de kender. Muligheden for at anvende tilkøbsordningen vil afhænge af den enkelte beboers økonomi/formue, da beboeren skal afholde alle udgifter.

  Det fremgår af lovgivningen, at der er tale om en ”kan”-bestemmelse, hvor det er op til den enkelte kommune, om man ønsker at benytte denne mulighed. Social- og Sundhedsudvalget behandlede spørgsmålet på deres møde den 10. april 2018 og indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at beboere på Ballerup Kommunes botilbud inden for handicapområdet, med denne nye lov, gives mulighed for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie.

  Ballerup Kommune yder allerede socialpædagogisk ledsagelse på fem dages ferie (fire overnatninger) i Danmark om året for beboere i botilbuddene. Denne ydelse er omkostningsfri for beboerne.
   
 2. Status på ombygning af Bybjergvej i Skovlunde er, at rammerne for byggeriet nu er lagt fast, og arkitekterne er i fuld gang med at tegne. Der er planlagt nogle inddragelsesprocesser undervejs i projektet, hvor medarbejdere, ledere samt pårørende inviteres på besigtigelse af stedet.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning

Handicaprådet efterspørger, at der til hvert møde foreligger en status på tilgængelighedsplanen: 

 • Hvilke arbejder er i gang?
 • Hvilke arbejder er afsluttet?
 • Hvor mange penge er brugt af årets budget på 400.000 kr.?

Administrationen kontakter centerchef Steen Pedersen med henblik på levering af sådan en status.


Forslaget om byvandring i 2018 gennemføres således, at de politiske repræsentanter i et eller andet omfang gennemfører turen i kørestol.

 

 

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

 

Sagen er til orientering

 

På Handicaprådets møde deltager velfærdsteknologikoordinator Niels Kisku fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen fra kl. 17.00-17.45, hvor han vil give en orientering om brugen af velfærdsteknologi i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om velfærdsteknologi tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Slides fra orienteringen om velfærdsteknologi udsendes med referatet.

 


Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. marts 2018 Punkt 3

Sagsfremstilling

 

Sagen er til drøftelse og godkendelse

 

Handicaprådet foreslog på deres møde den 21. februar 2018, at næstformandsposten i denne valgperiode deles mellem to medlemmer (udpeget af Danske Handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer). Administrationen har undersøgt muligheden for at dele næstformandsposten og dette er ikke juridisk muligt. Der kan kun være én næstformand, men opgaverne kan uddelegeres.

 

Handicaprådet besluttede derfor på deres møde den 21. marts 2018, at der skal vælges en 1. og 2. næstformand, som deler opgaverne imellem sig. Denne beslutning kræver vedtægtsændringer, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derfor sættes vedtægter og forretningsorden nu på dagsordenen til drøftelse og udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Handicaprådet udarbejder forslag til vedtægtsændringer til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning

Vedtægterne blev gennemgået og drøftet med følgende rettelser, som videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse:

§ 3: Der indsættes et stk. 11 med teksten: Handicaprådet har et formaliseret samarbejde med Psykiatrirådet og har desuden to dialogmøder sammen årligt.

§ 6, stk. 1, 2 og 3: Ordet næstformand erstattes med næstformandsposten kan deles i 1. og 2. næstformand.

§ 7, stk. 2: Slettes.

 

Der ønskes følgende rettelser til Handicaprådets forretningsorden:
§ 4, stk. 4 ændres til: De medlemmer, som har e-mail, men som ønsker kopieret dagsorden og bilag til Handicaprådets møder, kan efter aftale med administrationen afhente det på Ballerup Rådhus.

 

De gældende vedtægter konsekvensrettes inden de videresendes.


Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. marts 2018 Punkt 4

Sagsfremstilling

 

Sagen er til drøftelse

 

Handicaprådet besluttede på mødet den 21. marts 2018, at administrationen skulle udarbejde et årshjul for Handicaprådet, så de planlagte møder bliver nemmere at overskue.

 

Administrationen har nu udarbejdet udkast til årshjul, der forelægges Handicaprådet til drøftelse og godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Udkast til årshjul 2018 for Handicaprådet drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Årshjulet skal indeholde årets fastsatte møder inkl. planlagte temamøder. Hertil tilknyttes en oversigt over planlagte emner/temaer på de enkelte møder.


Administrationen arbejder videre på årshjulet, der kommer på dagsordenen igen til næste møde den 20. juni 2018.

 

Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. marts 2018 Punkt 10

Sagsfremstilling

 

Sagen er til orientering

 

Handicaprådet blev på mødet den 21. marts 2018 orienteret om, at Ballerup Kommune i samarbejde med forskellige lokale foreninger ville afholde en pårørendekonference lørdag den 14. april 2018 i Atriet på Ballerup Rådhus.

 

Pårørendekonferencen har nu været afholdt, og der gives en kort orientering fra konferencen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om pårørendekonference i Ballerup Kommune den 14. april 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Der var tale om en vellykket konference med et stort deltagerantal. Flere emner var interessante, men nogle medlemmer af Handicaprådet bed mærke i det paradoksale i, at man som pårørende føler og har omsorgspligt – og ret set overfor det universelle omkring selv- og medbestemmelse for den anden part.


Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget den 5. september 2017 Punkt 6

Sagsfremstilling

 

Sagen er til efterretning og høring

 

Der gennemføres hvert år uanmeldte tilsyn hos Ballerup Kommunes leverandører af personlig og praktisk hjælp for at sikre borgertilfredshed med den leverede kvalitet og for at leve op til servicelovens § 151 om årligt tilsyn hos alle leverandører af personlig og praktisk hjælp. Tilsynene gennemføres ved det eksterne firma BDO, som er et statsautoriseret revisionsaktieselskab.

 

Ved tilsynet i maj 2017 blev der konstateret mindre tilfredsstillende forhold hos Ballerup Kommunes private leverandør; Din Private Døgnpleje (Tidligere P. Obel Hjemmepleje Service). Der blev derfor gennemført opfølgende tilsyn hos leverandøren i januar 2018, hvor tilsynet nu karakteriserer forholdende hos leverandøren som "Tilfredsstillende forhold". Vurderingen "Tilfredsstillende forhold" er midterste punkt på vurderingsskalaen for tilsyn.

 

Den opfølgende tilsynsrapport præsenteres for Handicaprådet (se bilag), forud for den politiske præsentation, med henblik på høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Opfølgende tilsynsrapport for Din Private Døgnpleje tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2018.

 

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:
Ifølge kontrakten skal leverandøren overholde kravet om, at kun faglært personale må udføre opgaver relateret til personlig pleje. Handicaprådet synes, at det er svært at gennemskue, om Din Private Døgnpleje overholder dette krav, da de til tilsynet har udtalt, at det bestræbes, at det kun er faglærte, som udfører plejeopgaver.

Der er eksempler på, at borgere ikke er blevet kontaktet af Din Private Døgnpleje, hvis der af en eller anden årsag bliver sendt en anden medarbejder ud til borgeren i stedet for den faste medarbejder, som borgeren er tildelt. Handicaprådet vil gerne sikre sig, at borgerne altid bliver kontaktet ved sådanne ændringer.

Handicaprådet tilslutter sig Tilsynets anbefalinger om, at Din Private Døgnpleje stadig skal arbejde målrettet med at få udarbejdet udførlige og anvendelige døgnrytmeplaner herunder også uddannelse af personalet.


Indhold

Sammendrag

 

Sagen er til høring

 

Der er pr. 1. januar 2018 sket en revision af serviceloven, som medfører en række ændringer i forhold til tidligere lovgivning. I bilaget er disse ændringer fremstillet i et skema, og der lægges op til en drøftelse af de konsekvenser revisionens "kan"-bestemmelser medfører på det samlede myndighedsområde. Lovens nye og ændrede "skal"-bestemmelser er implementeret herunder ændringen, der består i at kunne arbejde med forebyggende indsatser.

 

Sagen præsenteres med henblik på høring forud for møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018

 

Baggrund

Revision af serviceloven skal ses i lyset af et mere arbejdsmarkedsrettet fokus i den sociale indsats. Der er tale om, at indsatserne i forhold til serviceloven skal have et mere markant rehabiliterende og selvforsørgende sigte, hvorfor serviceloven fremover skal fungere som understøttende til øvrig lovgivning - herunder arbejdsmarkedslovgivning.

 

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelområdet

De nye "kan"-bestemmelser på hjælpemiddelområdet er uddybende kommenteret i bilaget - se røde markeringer i bilaget fra side 8. Det anbefales ikke at indføre tro- og loveerklæring, da det medfører forlænget sagsbehandlingstid og øget oplevet bureaukrati fra borgerens side:

 • § 113a - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro og love erklæring ved genbevillinger:

  For Ballerup Kommune vil der ikke ske en forenkling ved indførelse af § 113a, da Hjælpemiddelteamet allerede praktiserer hurtig sagsbehandling ved enkle og entydige sager. Det skønnes, at yderligere anvendelse af tro- og loveerklæring vil forlænge sagsbehandlingen væsentligt, idet der skal indhentes underskrevet dokumentation.
   
 • Bekendtgørelsen § 4, stk. 1 - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro- og loveerklæring ved reparationer af hjælpemidler:

  Ballerup Kommune har allerede fastsatte kriterier for hvilke reparationer kommunen skal udføre for borgerne, og hvad der kategoriseres som borgers egne vedligeholdelses- og driftsudgifter. Tilbagemeldinger fra servicemedarbejderne på Hjælpemiddeldepotet er, at nuværende praksis fungerer, og at borgerne oplever sig hurtigt afhjulpet på kommunens hjælpemiddeldepot, når deres visiterede hjælpemiddel går i stykker. Brug af tro- og loveerklæring vil ikke ændre praksis på dette.

Det specialiserede voksenområde (dvs. borgere med et handicap, psykiske- og eller sociale udfordringer)

Den nye "kan"-bestemmelse § 82a-d giver mulighed for at arbejde med forebyggende indsatser, der ikke omfatter tilkendelse af en indsats, men et kort borgerforløb. Indsatserne ses varetaget ved etableringen af FRONTEN i relation til sammenlægning af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Brydehuset med ikrafttræden den 1. april 2018. Lovgivningen giver altså kommunen mulighed for at arbejde med indsatser, der kan modgå tilgangen af borgere, der efterspørger socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven. 

 

Et kort borgerforløb kan være:

 1. Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a)
 2. Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b)
 3. Tilbud om oprettelse af sociale akuttilbud til borger med nedsat psykisk funktionsevne (§ 82c)
 4. Mulighed for, at der kan etableres samarbejde med frivillige omkring gruppebaseret og individuel socialpædagogisk hjælp og støtte efter dette kapitel (§ 82d).

Den nye "kan"-bestemmelse vedrørende tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier giver muligheden for, at beboere på botilbud igen kan tilkøbe kendte medarbejdere til ferier, omend det kræver en god økonomi. Der lægges en selvstændig sag op til politisk beslutning vedrørende denne ændring.

 

Sagen præsenteres på møde i Handicaprådet den 18. april 2018 og i Seniorrådet den 24. april 2018 med henblik på høring. Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2018, men forelægges udvalget igen i maj måned 2018, såfremt der foreligger høringssvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget til forslaget om, at "kan"-bestemmelserne på hjælpemiddelområdet ikke tages i anvendelse, da Ballerup Kommune i forvejen har et serviceniveau, der dækker det behov, som borgerne efterspørger.
   
 2. Der udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget til forslaget om, at "kan"-bestemmelserne på det specialiserede voksenområde tages i anvendelse.

Beslutning

Taget til efterretning. Handicaprådet har ingen bemærkninger.


Sagsfremstilling

 

Sagen er til høring

 

Som udgangspunkt kan borgere selv bestemme, om de vil tage imod den hjælp, pleje og omsorg, som kommunen tilbyder. Men serviceloven indeholder et regelsæt, som undtagelsesvis tillader personale at anvende magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes nødvendigt for at kunne yde den nødvendige omsorg over for borgeren.

 

Der er hovedsageligt tale om situationer, hvor indgrebet er nødvendigt for at undgå personskade. Når der foretages en magtanvendelse, skal dette registreres og indberettes til kommunen. Herefter træffer handlekommunen afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.

 

Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i:

 • Anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystemer
 • Etablering af særlige døråbnere
 • Anvendelse af stofseler
 • Fastholdelse for at undgå personskade
 • Fastholdelse af borgeren for at kunne gennemføre personlig hygiejne
 • Tilbageholdelse i boligen
 • Optagelse i særlige botilbud mod borgerens ønske.

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed, således at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der en gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

 

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Social og Sundhed og til socialtilsynet. Har en beboer på et af Ballerup Kommunes botilbud en anden handlekommune end Ballerup, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

 

Magtanvendelser foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner overfor borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig overfor, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse.

 

Et tværfagligt udvalg, myndighedsgruppen, med repræsentation af fagproffessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet i Center for  Social og Sundhed, behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelsen.

 

På handicapområdet var der, i 2017, 46 indberetninger om magtanvendelser. På ældreområdet var der 7 indberetninger. Til sammenligning var der i 2016, 31 indberetninger på handicapområdet og 4 på ældreområdet.

 

På handicapområdet er antallet af magtanvendelser steget fra 31 til 46. Den store stigning ses på antallet af magtanvendelser på Ballerup-borgere i botilbud i andre kommuner, fra 15 i 2016 til 36 i 2017.

 

Fra 2015 til 2016 var der også en stigning i antallet af indberetninger om magtanvendelse på borgere i botilbud uden for Ballerup Kommune. De borgere, det drejer sig om, er udfordrede på forskellig vis, og de er som hovedregel boplaceret på specialiserede botilbud. Der har i 2017 været et øget fokus på disse borgerforløb i administrationen, hvor de løbende drøftes i et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og specialkonsulent. Der, hvor det vurderes nødvendigt, gennemføres ekstra opfølgningsbesøg, og der er fokus på, om VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet) bør inddrages for at sikre, at tilbuddet anvender den optimale pædagogiske og metodiske tilgang til borgeren. Formålet med den ekstra fokus er løbende at vurdere, om det aktuelle tilbud fortsat er relevant og tilstrækkeligt i forhold til borgerens udfordring. Dette fokus afspejles ikke i resultatet for 2017, men det vurderes, at den løbende dialog med botilbuddene om disse borgere er med til at sikre fokus på kvaliteten i omsorgen for denne gruppe meget udfordrede borgere.

 

På ældreområdet er der sket en lille stigning i antallet fra 4 til 7 magtanvendelser.

 

På plejecentrene er der også fokus på at forebygge magtanvendelse. Der er uddannede demensressourcepersoner, og alle medarbejdere har gennemgået et demens e-learningskursus. Når der opstår særligt vanskelige demensproblematikker, afholdes der beboerkonferencer, og der udarbejdes socialpædagogiske handleplaner i forhold til den enkelte beboer. Der indsættes ekstra personale i perioder, hvor beboere med demenssygdomme har brug for ekstra opmærksomhed. Plejecentrene arbejder desuden med at gøre indretningen demensvenlig, så der opnås større genkendelighed, hjemlighed og tryghed.

 

Der er således fokus på området, men magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da demenssygdomme og andre udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk. Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

 

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser på ældre- og handicapområdet forelægges til høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar vedrørende den årlige opgørelse over antallet af magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2017.

 

Beslutning

Handicaprådet tager årsopgørelsen til efterretning med disse bemærkninger:
Det er positivt, at der kommer indberetninger om magtanvendelse, da de kan bruges til læring og udvikling ude på bostederne. Det ville være mere bekymrende, hvis der ikke kom nogen indberetninger.

Handicaprådet bemærker, at antallet af magtanvendelser på Ballerupborgere, der bor i botilbud i andre kommuner er steget markant. Er det en tilfældighed eller er der en årsag til det?

Administrationen udarbejder yderligere bilag, der belyser, hvilke typer magtanvendelse der har været anvendt og fordeling på hvor mange borgere, der har været udsat for magtanvendelse.

Handicaprådet ønsker på et af de kommende møder en orientering om Ballerup Kommunes brug af VISO, bl.a. om det har en gavnlig effekt.

 1. Der vil til næste møde være et punkt på dagsordenen vedrørende nye kvalitetsstandarder på § 85 i serviceloven omhandlende socialpædagogisk vejledning i eget hjem.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download