Handicaprådet

20.06.2018 kl. 17:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Annette Loop (Forældreforeningen) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Astrid Busk Sørensen (Landsforeningen for Polio-
 • trafik
 • og ulykkesramte) - Deltog
 • Dorte Brodersen (Høreforeningen) - Deltog
 • Vivi Lauritsen (Handicap og Psykiatrichef) - Deltog
 • Elsebeth Fjord - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen) - Afbud
 • Dave Pencroof (Sind) - Afbud
 • Kurt Fritze (Høreforeningen) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Handicaprådet henstiller til, at alle dagsordenpunkter fremadrettet indledes med en bemærkning om, at punktet er til godkendelse, drøftelse, orientering eller til efterretning.
 

 1. Status på ombygning af Bybjergvej i Skovlunde.
   
 2. Der er den 1. maj 2018 indgået kontrakt med en praktiserende læge om fast tilknytning til Botilbuddet Rødbo.
   
 3. Handicaprådet på ballerup.dk – følgende er sat i gang:
 • Den letlæselige udgave af handicappolitikken er nu tilgængelig på ballerup.dk under ”Sundhed og Pleje” samt ”Politikker og Strategier”. 
 • Søgeordene ”Handicapråd referat” og ”den letlæselige handicappolitik” er videresendt til Ballerup Kommunes webadministrator med henblik på søgeordsoptimering. Hvis der er behov for at udvide i forhold til søgeord kan man rette henvendelse til administrationen ved Tina Lose, som formidler videre.
 • Medlemmer af Handicaprådet er opdateret på ballerup.dk.
 • Man kan abonnere på Handicaprådets dagsordener og referater på denne side: https://ballerup.dk/dagsorden-og-referat, hvorefter man modtager besked om dagsordener og referater i indbakken/mail, når der uploades nyt.
 • Hvis der opleves problemer generelt – ret henvendelse igen og administrationen vil bringe videre til evt. udbedring.  

Beslutning

Taget til efterretning

 1. For tilgængelighedshandleplanen 2018 ønskes følgende projekter gennemført:
 • Fokus på signalanlæg: Besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne.
 • Besigtigelsestur af etape 1 med Seniorrådet og Handicaprådet.
 • Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien i Ballerup.
 1. Status på tilgængelighedshandleplanen:
 • Hvilke arbejder er i gang?
 • Hvilke arbejder er afsluttet?
 • Hvor mange penge er brugt af årets budget på 400.000 kr.

På Handicaprådets møde deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø og giver en status. 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Der udarbejdes en status til hvert handicaprådsmøde hvoraf det fremgår, hvilke arbejder på tilgængelighedshandleplanen, der er igangsat og hvilke arbejder, der evt. er afsluttet siden sidst.

Handicaprådet henstiller til, at alle dele af administrationen involveres i arbejdet med tilgængelighed, når det er relevant i forhold til opgaveudførelsen. Jo tidligere tilgængelighed tænkes ind i et projekt jo bedre.

Kopi af de slides, der blev gennemgået på mødet, udsendes med det endelige referat.


Tidligere behandling

Handicaprådet den 18. april 2018 Punkt 6

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på mødet den 21. marts 2018, at administrationen skulle udarbejde et årshjul for Handicaprådet, så de planlagte møder bliver nemmere at overskue.

 

Første udkast til et årshjul blev behandlet på Handicaprådets møde den 18. april 2018 og på baggrund af de drøftelser der i den forbindelse fandt sted, er der nu udarbejdet et nyt udkast til årshjul, der forelægges Handicaprådet til drøftelse og godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Udkast til årshjul 2018 for Handicaprådet drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 • Rent grafisk skal der i bilaget byttes rundt på de to møder i september, som fremgår af årshjulet.
 • Følgende temaer tilføjes: Inklusion i folkeskolen, Ballerup Kommunes hjemmeside og personer i fleksjob i forhold til arbejdsløshed og STU-unge samt borgere i ressourceforløb.
 • Planlægning af temaer til efterårets møder i Handicaprådet sker på første formøde efter sommerferien, hvor også forberedelse af årshjul 2019 igangsættes.

Sagsfremstilling

 

Sagen er til efterretning og høring

 

Hjælpemidler og Visitation i Center for Social og Sundhed har udarbejdet to nye kvalitetsstandarder for "Nødkald" og "Aflastning og afløsning" i henhold til servicelovens bestemmelser. Kvalitetsstandarderne er beskrevet for at specificere kriterierne for borgerne og for at sikre ensartet sagsbehandling og visitation. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstand for "Nødkald" og "Aflastning og afløsning" tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringssvar vedrørende de to nye kvalitetsstandarder til behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Der er ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden for nødkald.
Lige som i kvalitetsstandarden for nødkald bør der være et afsnit i kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning på ældreområdet, der hedder, ”Hvem kan få afløsning?”


Handicaprådet ønsker at få en tilbagemelding på, om handicapområdet også er omfattet af ”Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning på ældreområdet”. Administrationen undersøger og information derom gives ved næste møde.

 


Sagsfremstilling

 

Sagen er til efterretning og høring

 

Der har gennem de sidste år været identificeret et øget behov for mere fleksible indsatser men samtidig været en arbejdsgang i tildeling og tilbuddenes udførsel af opgaven, der har bygget på traditionelle myndighedsafgørelser og bevillinger - herunder timefastsættelse med 1:1 støtte i hjemmet. Der er sket en udvikling i retning af flere og flere bevillinger til gruppeforløb, dog stadig med en ugentlig tildeling af timer. Der har ikke tidligere været politisk godkendte kvalitetsstandarder på dette lovområde.

 

Hele det sociale arbejde med modtagerne af denne type ydelser har stået/står overfor et paradigmeskift, hvor retningen mod egen mestring, ansvar og tilknytning til uddannelse og job er kommet i højsæde gennem en mere rehabiliterende tilgang til indsatserne og dermed også ophør af indsats/bevilling, når effekten/progressionen er opnået. Det begrunder, at der arbejdes med en justering af hidtidig praksis, fleksibilitet i timetallet og traditioner på området.

 

Der er i administrationen udarbejdet kvalitetsstandarder for området, som imødegår udviklingen og den nye retning inden for de sociale indsatser for mennesker, der har behov for kortere eller længerevarende støtte indenfor § 85-området.

 

Kvalitetsstandarderne lægger sig op af den gældende lovgivning, og udmøntningen vil blive foretaget med udgangspunkt i princippet om mindst indgribende foranstaltning til borgeren og med mulighed for at bevæge sig ned af indsatstrappen og dermed hen mod en mindre indgribende indsats og større mestring af eget liv - livsduelighed.

 

Kvalitetsstandarden er udformet således, at der kan arbejdes med differentierede timer baseret på månedsbasis, idet det giver muligheden for at koncentrere indsatser i nogle perioder og udligne i andre. Det vurderes at være mere fordelagtigt for alle parter, fordi der i de nuværende afgørelser anvendes ugentlige timetal i bevillingen, og både borger, myndighed og udfører oplever sig meget fastlåste deraf. Den mere fleksible tildeling åbner også muligheden for at skrue op og ned i støtten og dermed afprøve borgerens egen mestringsevne med det fornødne sikkerhedsnet, der ligger i den samlede bevilling.

 

Der lægges op til en inddeling i fire niveauer af støtte:

 • Let
  Svarende til mellem 2 og 6 timers støtte pr. måned (0,5-1,5 timer pr. uge).
   
 • Moderat
  Svarende til mellem 6 og 15 timers støtte pr. måned (1,5-3,75 timer pr. uge).
   
 • Omfattende
  Svarende til mellem 15 og 26 timers støtte pr. måned (3,75-6,5 timer pr. uge).
   
 • Massiv
  Svarende til mellem 26 og 40 timers støtte pr. måned (6,5-10 timer pr. Uge).

I særlige tilfælde kan der bevilges mere end 40 timer pr. måned. Det kan være i tilfælde, hvor borgeren ville være i målgruppe til et botilbud, men forbliver i egen bolig.

 

Kvalitetsstandarden indebærer ikke serviceændringer i forhold til den eksisterende praksis. Standarden sikrer borgeren adgang til en fælles og kendt ramme og grundlag for, hvordan disse ydelser bruges i samarbejde med borger.

 

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i et borgervenligt sprogbrug og følger rammerne for de øvrige kvalitetsstandarder i Center for Social og Sundhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Kvalitetsstandarder for § 85 i serviceloven tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringssvar til kvalitetsstandarder for § 85 i serviceloven.

 

Beslutning

Taget til efterretning.


Handicaprådet har ikke udarbejdet høringssvar, men ønsker på et senere møde en orientering om indsatstrappen mv. 

Handicap & Psykiatrichef Vivi Lauritsen står for denne orientering.


Sagsfremstilling

Med aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune er det vedtaget, at der skal nedsættes et psykiatriråd i Ballerup Kommune.

 

Psykiatrirådet nedsættes for at styrke og kvalificere dialogen om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

 

Udkast til kommissorium for Psykiatrirådet er den 8. maj 2018 blevet politisk behandlet i Ballerup Kommunes Social- og Sundhedsudvalg.

 

Her blev det besluttet, at udkast til kommissorium sendes i høring hos følgende interessenter:

 • Bedre Psykiatri
 • SIND
 • Headspace
 • Landsforeningen Autisme
 • Center for Børne- og Ungerådgivning
 • Center for Arbejdsmarked
 • Rusmiddelcenter Brydehuset
 • Psykiatrisk Center Ballerup
 • Almene Boligselskaber i Ballerup Kommune
 • Handicaprådet.

Formålet med høringen er at kvalificere kommissoriet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der afgives høringssvar til kommissorium for Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Kommissoriet skal konsekvensrettes i forhold til, at Handicaprådet staves med stort.


§ 5 sidste linje bør der stå: ”Psykiatrirådets medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra organisationerne”.

§ 11: Beløbet slettes og teksten tilrettes, så den er enslydende med Handicaprådets vedtægter: Psykiatrirådets økonomi sikres gennem årlige bevillinger fra Ballerup Kommune efter godkendt budget.

 


Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale for 2018, blev parterne enige om, at der skulle udarbejdes en veteranpolitik, der skulle præsenteres på Den Nationale Flagdag den 5. september 2018.

 

Udkast til veteranpolitikken er blevet politisk behandlet i Ballerup Kommunes Social- og Sundhedsudvalg den 6. juni 2018. Her blev det besluttet at udkast til veteranpolitikken sendes i høring hos:

 • Handicaprådet
 • Veteranrådet
 • Veteranalliancen.

Formålet med høringen er at kvalificere veteranpolitikken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der afgives høringssvar til veteranpolitikken i Ballerup Kommune.

 

Beslutning

Taget til efterretning


Handicaprådet har ikke udarbejdet høringssvar.

Beslutning

Intet

Dokumenter

Download samlet dokument

Download