Handicaprådet

21.02.2018 kl. 17:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Annette Loop (Forældreforeningen) - Deltog
 • Dave Pencroof (Sind) - Deltog
 • Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Erik Ziegler (Parkinsonforeningen) - Deltog
 • Vivi Lauritsen (Handicap og Psykiatrichef) - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Kurt Fritze (Høreforeningen) - Afbud
 • Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund) - Afbud

Åben dagsorden


Sagsfremstilling

Følgende personer er udpeget til Handicaprådet for valgperioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021:

 

Lolan Marianne Ottesen (A)

Maria Lundahl Assov (A)

Özcan Kizilkaya (A)

Kåre Harder Olesen (V)

Ali Abbasi (Ø)

 

Annette Loop ( Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune)

Dave Pencroof (SIND)

Kurt Fritze (Høreforeningen)

Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund)

Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen.

 

Endvidere deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed som observatør på møderne.

 

Valg af formand til Handicaprådet finder sted efter Vedtægter for Handicaprådet, § 6.

 

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til formandsposten afgøres valget ved lodtrækning.

 

Formandens opgaver er beskrevet i Vedtægter for Handicaprådet og Forretningsorden for Handicaprådet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Der vælges formand for Handicaprådet for perioden den 21. februar 2018 til den 31. december 2021.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Maria Lundahl Assov (A) blev valgt som formand

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Følgende personer er udpeget til Handicaprådet for valgperioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021:

 

Lolan Marianne Ottesen (A)

Maria Lundahl Assov (A)

Özcan Kizilkaya (A)

Kåre Harder Olesen (V)

Ali Abbasi (Ø)

 

Annette Loop ( Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune)

Dave Pencroof (SIND)

Kurt Fritze (Høreforeningen)

Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund)

Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen.

 

Endvidere deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed som observatør på møderne.

 

Valg af næstformand til Handicaprådet finder sted efter Vedtægter for Handicaprådet, § 6.

 

Vælges formanden blandt de politisk udpegede medlemmer skal næstformanden vælges blandt repræsentanterne, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer.

 

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til næstformandsposten afgøres valget ved lodtrækning.

 

Næstformandens opgaver er beskrevet i Vedtægter for Handicaprådet og Forretningsorden for Handicaprådet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Der vælges næstformand for Handicaprådet for perioden den 21. februar 2018 til den 31. december 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Ella Frederiksen blev valgt som formelt næstformand.


På grund af manglende ressourcer stiller Handicaprådet forslag om, at næstformandsposten i denne valgperiode deles af to medlemmer (udpeget af Danske Handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer). I den forbindelse sættes Handicaprådets vedtægter på dagsordenen til næste møde.

 

 1. Annette Loop beklager, at Handicaprådet ikke har haft mulighed for at fremkomme med et høringssvar til forslag om lokalplan 171. Dette var dog ikke muligt, da høringsperioden var i samme periode som konstitueringerne af de stående udvalg og diverse råd og nævn.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Tina Lose Jensen fra Center for Social og Sundhed er sekretær for Handicaprådet.

 

Formandskabet, dvs. formanden og næstformand, har ansvaret for at udarbejde dagsordenen til Handicaprådets møder.

 

Alle medlemmer har ret til ved mødets begyndelse at få punkter på dagsordenen.

 

Dagsorden udsendes jf. forretningsorden via e-mail til medlemmer og suppleanter senest en uge før mødet. Er der medlemmer eller suppleanter som ikke har e-mail, vil dagsorden og bilag blive sendt med almindelig post.

 

Kommunalbestyrelsens medlemmer kan læse dagsorden, referat samt bilag via Prepare by FirstAgenda.

 

De medlemmer, som har e-mail, men som ønsker at få dagsorden og bilag i papir, kan få materialet tilsendt med almindelig post eller få materialet udleveret på mødet.

 

Udkast til referat udsendes til mødedeltagerne via e-mail senest en uge efter mødets afholdelse. Hvis der ikke

indsendes bemærkninger til udkastet senest en uge efter modtagelsen, betragtes referatet som godkendt.

 

Det godkendte referat sendes efterfølgende via e-mail til alle medlemmer og suppleanter. Er der medlemmer, som ikke har e-mail, sendes referatet med almindelig post.

 

Dagsorden offentliggøres på Ballerup Kommunes hjemmeside www.ballerup.dk en uge før mødet og erstattes med

referatet, så snart det er godkendt og udsendt til Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Orienteringen om administrativ betjening af Handicaprådet tages til efterretning.
   
 2. De medlemmer, som ønsker at modtage dagsorden og bilag med almindelig post eller udlevering på mødet, meddeler dette.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:
Handicaprådet ønsker at få en orientering om mulighederne for at få udleveret dagsordener, bilag mv. til møderne. Sættes på dagsordenen til næste møde i Handicaprådet.


Handicaprådet ønsker, at der bliver udarbejdet et årshjul, så de planlagte møder bliver nemmere at overskue.


Handicaprådet har et ønske om, at dagsordenpunkterne bliver mere let læselige både fremstillingsmæssigt og sprogligt.

 


Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat har udarbejdet forslag til mødekalender for Handicaprådet i 2018.

 

Ifølge Handicaprådets forretningsorden skal der afholdes fem møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 17.00 på følgende datoer:

 

Onsdag den 21. februar 2018

Onsdag den 18. april 2018

Onsdag den 20. juni 2018

Torsdag den 6. september 2018 (bl.a. høring om budget)

Torsdag den 8. november 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Mødekalender for 2018 for Handicaprådet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:
Udover de fem fastsatte møder er der planlagt to fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget samt Seniorrådet tirsdag den 8. maj og tirsdag den 4. september 2018, begge dage kl. 16.00-17.00.

Handicaprådet ønsker, at møderækken udvides med et ekstra møde i foråret 2018 og et ekstra møde i efteråret 2018. Handicaprådet har derfor aftalt et ekstra møde onsdag den 21. marts 2018, kl. 17-19. Der skal findes en mødedato i oktober – fastlægges på næste møde i Handicaprådet.

 


Sagsfremstilling

Borgmesteren har på vegne af Kommunalbestyrelsen udsendt et brev, hvori han inviterer de høringsberettigede parter, råd og nævn med flere ind i budgetprocessen vedrørende budget 2019.

 

Arbejdet med budgettet for næste år er allerede så småt gået i gang, da budgettet skal nedskrives med 39,4 mio. kr. for at sikre en fortsat sund økonomi. Besparelserne skyldes bl.a. statens moderniserings- og effektiviseringsprogram, de øgede udgifter på de borgernære driftsområder og de forventelige udgifter til hjælp og pleje som følge af, at der kommer betydeligt flere ældre borgere i Ballerup Kommune i de kommende år.

 

Henover foråret vil der blive arbejdet med analyser, der kan skabe grundlaget for at indfri det økonomiske krav til budget 2019. Tiltagene kan bestå af effektiviseringer, opgavebortfald, investering med henblik på smartere og billigere opgaveløsning, kommunale samarbejder mv. Det vigtigste er, at tiltagene tilsammen løser den økonomiske udfordring, så det går mindst muligt udover Ballerup Kommunes borgernære service.

 

Med brevet fulgte en skabelon, hvori man kan skrive forslag til besparelser og nye måder at gøre tingene på. Alternativt kan forslag sendes pr. mail til okonomi@balk.dk. Fristen for indsendelse af forslag er onsdag den 28. februar 2018.

 

Samtlige spareforslag vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen, og vil dermed indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Handicaprådet udarbejder forslag til besparelser mv. til budget 2019.

Beslutning

På grund af den korte tidsfrist og tidspunktet for Handicaprådets konstituerende møde, har det ikke været muligt for Handicaprådet at afgive høringssvar. Medlemmerne i Handicaprådet har dog mulighed for som enkeltpersoner at afgive høringssvar.


Sagsfremstilling

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af socialtilsynet.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på botilbuddet Måløvgård den 22. februar 2017. Tilsynsrapporten er modtaget i Ballerup Kommune den 9. januar 2018.

 

Årsagen til, at tilsynsrapporten, ikke som tidligere, er tilsendt Ballerup Kommune direkte fra socialtilsynet, er, at der er kommet fokus på de private botilbuds status, herunder de lokale bestyrelsers ansvar, og at de kommuner, private tilbud har kontrakt med, ikke har partsstatus. Fremsendelsen af rapporten til Ballerup Kommune, har derfor afventet en drøftelse i botilbuddet Måløvgårds bestyrelse, om tilsynsrapporten skulle videresendes til Ballerup Kommune. Måløvgårds bestyrelse har besluttet, at rapporterne fremover sendes til Ballerup Kommune til orientering.

 

Botilbuddet Måløvgård er et privat socialpsykiatrisk botilbud efter § 107 (midlertidige botilbud) i serviceloven. Måløvgård har driftsoverenskomst med Ballerup Kommune.

 

Der bor 12 unge på botilbuddet Måløvgård, de unge har forskellige typer af psykiske lidelser, så som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser m.v. Måløvgård har desuden plads til 6 borgere i dagbehandling efter § 85 i serviceloven (socialpædagogisk bistand). Dagbehandlingen er for borgere, der forud for indflytning på Måløvgård har brug for behandling, og for borgere, der tidligere har boet på Måløvgård, og som har brug for et udslusningstilbud.  

 

Rapporten fremlægges til høring i Handicaprådet.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om botilbuddet Måløvgård fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn. Der har ved dette tilsyn været et særligt fokus på Måløvgårds dokumentationspraksis, borgernes fysiske og mentale sundhed samt medarbejdernes kompetencer. De temaer, som ikke er bedømt i dette tilsyn, er beskrevet med teksten fra sidste tilsyn.

 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Botilbuddet Måløvgård arbejder aktivt med at inkludere de unge i samfundslivet, gennem motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er Jobcenter Ballerup, som varetager mentorordningen, i forhold til uddannelse og beskæftigelse, for stedets unge. Der er således et særligt beskæftigelsesrettet fokus via denne ordning. Socialtilsynet vurderer, at Måløvgård ikke i tilstrækkelig grad har en sammenhæng mellem de opstillede mål og evaluering af indsatsen, og at der derfor med fordel kan indarbejdes en systematik, der sikrer, at der bliver fulgt op på de konkrete mål

   

 • Der arbejdes aktivt i forhold til at understøtte de unges selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk og opøve kompetencer til at kunne leve et selvstændigt liv. Der er fokus på samarbejde med pårørende.
 • Det er en central del af behandlingen at støtte og udfordre de unges sociale kompetencer og selvstændighed.

   

 • Botilbuddet Måløvgård har en klar målgruppebeskrivelse, og de valgte faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målsætningen om at igangsætte og vedligeholde en udviklings- og forandringsproces af social, psykologisk og praksisrelateret karakter, så der skabes en større indsigt i og bevidsthed om sig selv som menneske, med en aktuel sindslidelse.
 • Botilbuddet Måløvgård er stadig i proces med implementering af dokumentationssystem. Socialtilsynet vurderer, at det ikke for nuværende fremgår tydeligt, hvad den konkrete indsats er i forhold til at støtte den unge i at nå konkrete og individuelle mål. Socialtilsynet vurderer desuden, at den aktuelle dokumentationspraksis gør det vanskeligt at dokumentere positive resultater for den unge. 
 • Botilbuddet Måløvgård understøtter de unges fysiske og mentale trivsel. De støttes i at modtage psykiatrisk behandling, og personalet er uddannet til at håndtere medicin. Derudover afklares og støttes de i forhold til at modtage sundhedsydelser, og der er fokus på sund kost og motion.
 • De unge på botilbuddet Måløvgård har indflydelse på deres eget liv og i nogen grad på hverdagen i tilbuddet. De formulerer fx selv deres handleplan og den pædagogiske tilgang, der lægger op til høj grad af individualisering.

  Det observeres, at der er en behagelig og anerkendende omgangstone på Måløvgård, hvilket understøttes af de interviewede unges udsagn.

   

 • Botilbuddet Måløvgård har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse, som driver tilbuddet fagligt forsvarligt og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse, samt at tilbuddet har en tilstrækkelig personalenormering i forhold til målgruppe og indsats. Medarbejderne har samlet set relevante kompetencer i forhold til målsætninger, målgruppe og de anvendte metoder. 
 • Personalegennemstrømningen og sygefraværet er ikke højere end på sammenlignelige tilbud. Det bemærkes, at medarbejdergruppen generelt giver udtryk for, at botilbuddet Måløvgård er en god arbejdsplads, og at man er god til at drage omsorg for hinanden.

Socialtilsynets særlige opmærksomhedspunkter:

Botilbuddet Måløvgårds ledelse skal sikre, at dokumentationspraksis  får en højere kvalitet. Det skal endvidere sikres, at der opstilles konkrete og klare individuelle mål for borgerne, og at dokumentationen er af en karakter, der kan bruges til at dokumentere resultater.

 

Der er frist for udarbejdelse af høringssvar den 7. marts 2018. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der udarbejdes høringssvar til afrapportering af socialtilsynets anmeldte tilsyn på botilbuddet Måløvgård i Ballerup.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Det er godt at læse, at der på botilbuddet Måløvgård er en god og anerkendende omgangstone. Det er rigtig positivt, at tilsynsrapporterne fra Måløvgård nu kommer i samme kadence som tilsynsrapporterne fra de øvrige botilbud.


Der har ved dette tilsyn været særligt fokus på botilbuddet Måløvgårds dokumentationspraksis. Tilsynet bemærker, at Måløvgårds ledelse skal sikre, at dokumentationspraksis får en højere kvalitet, hvilket Handicaprådet forventer, kommer til at ske.

 


Sagsfremstilling

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et uanmeldt tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen den 26. oktober 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 18. december 2017.

 

Stokholtbuen er et helhedstilbud efter lov om social service § 108 (botilbud) og § 104 (dagtilbud). Der er plads til 36 borgere fordelt i 6 etplanshuse. De 2 af husene rummer 6 skærmede enheder og i de resterende huse bor der 7-8 borgere i hver. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Helhedstilbuddet Stokholtbuen fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Ved dette uanmeldte tilsyn var fokus på en gennemgang af kvalitetsmodellen, opfølgning på udviklingspunkter samt tilbuddets ønske om fokus på dokumentation.

 

Rapporten fremlægges til høring i Handicaprådet.

 

Socialtilsyn Hovedstadens samlede konklusion er, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen i meget høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen, som er i overensstemmelse med formålet med anbringelse i botilbud etableret efter lov om social Service §108 (botilbud) og § 104 (dagtilbud) og lever op til kvalitetsmodellens syv temaer.

 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Da Stokholtbuen er et helhedstilbud, tilrettelægges dagtilbuddet individuelt og aktiviteterne foregår i og omkring tilbuddet.

   

 • De fysiske rammer og beliggenhed understøtter borgernes udvikling og trivsel, og borgerne har både mulighed for at vælge deltagelse i fællesskabet og privatlivet.
   
 • Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et høj specialiseret tilbud med en høj faglig bevidsthed om målgruppens behov for relevante tilgange og metoder. Der arbejdes med afsæt i den enkelte borger og med en særligt tilrettelagt struktur, der imødekommer borgernes behov samt sikrer udvikling/vedligeholdelse og øget trivsel.
   
 • Helhedstilbuddet Stokholtbuen har en systematisk tilgang til dokumentation af og erfaringsopsamling af den pædagogiske indsats. Ved det uanmeldte tilsyn ses ved en enkelt stikprøve, at tilbuddet er kommet godt i gang med nyt elektronisk dokumentationssystem Nexus.
   
 • Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har et højt refleksionsniveau og en faglig ledelse, som både er pædagogisk vidende og kan sætte rammer for den strategiske og organisatoriske udvikling i tilbuddet. 

Socialtilsynets vurdering af Helhedstilbuddet Stokholtbuen er meget positiv, og da der ikke rejses konkret fokus eller kritikpunkter i tilsynsrapporten, er der ikke behov for, at ledelsen på Helhedstilbuddet Stokholtbuen udarbejder en handleplan.

 

Der er frist for udarbejdelse af høringssvar den 7. marts 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller

 1. Der udarbejdes høringssvar til afrapportering af Socialtilsynets anmeldte tilsyn på Helhedsbuddet Stokholtbuen 2017.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Handicaprådet har stor ros til Helhedstilbuddet Stokholtbuen for den flotte tilsynsrapport og vil specielt fremhæve Helhedstilbuddet Stokholtbuens brug af forskellige pædagogikker i forhold til den enkelte beboer, deres måde at håndtere sorgbearbejdelse på samt introduktionen af nye medarbejdere.

 


Sagsfremstilling

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et uanmeldt tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde den 1. december 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 12. januar 2018.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Aflastningstilbuddet Torvevej fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Ved dette anmeldte tilsyn var der tale om en generel gennemgang af kvalitetsmodellens temaer.

 

Borgerne er inddraget ved besvarelse af spørgeskema og dialog på tilsynsdagen. Socialtilsynet oplyser, de har modtaget otte besvarelser, der er indarbejdet i tilsynsrapporten.

 

Aflastningstilbuddet Torvevej tilbyder aflastning til voksne hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelser. Målgruppen er bred og spænder fra borgere med lettere nedsat funktionsevne til borgere med multiple handicaps. Torvevej er oprettet efter servicelovens § 107 (midlertidig botilbud) og er netop opnormeret fra 10 til 12 pladser.

 

Rapporten fremlægges til høring i Handicaprådet.

 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Aflastningstilbuddet Torvevej har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.
 • Det konkluderes, at Aflastningstilbuddet Torvevej har en bred målgruppe, der fordrer viden, erfaring og kendskab til den sammensatte borgergruppe.
 • Aflastningstilbuddet Torvevejs ledelse og medarbejdergruppe er kompetente, og de varetager den daglige drift kompetent og har relevante kvalifikationer i forhold til den brede målgruppe.

   

 • Aflastningstilbuddet Torvevej har en målrettet kompetenceudviklingsplan, der sikrer anvendelse af relevante tilgange og metoder, hvilket kommer til udtryk ved, at faglige tilgange og metoder er nærværende for medarbejderne. Det  konkluderes desuden, at Torvevej er i proces med at implementere deres nye dokumentationssystem, der ses at højne tilbuddets dokumentationspraksis med henblik på at sikre resultatdokumentation.

   

 • Socialtilsynet noterer sig, at Aflastningstilbuddet Torvevej fortsat har en høj personalegennemstrømning, og socialtilsynet forventer, at tilbuddets ledelse fortsat vil arbejde målrettet på at sikre relevant rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. 

Opmærksomhedspunkt

Socialtilsynet konstaterer, at Aflastningstilbuddet Torvevej siden 2014 har haft en høj personalegennemstrømning. Socialtilsynet er derfor opmærksomme på, at tilbuddets ledelse arbejder målrettet på at sikre relevant rekruttering og fastholdelse af medarbejderne og effekten af dette.

 

Aflastningstilbuddets Torvevejs ledelse har udarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes i forhold til socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

 

Der er frist for udarbejdelse af høringssvar den 7. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til afrapportering af socialtilsynets anmeldte tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde i 2017.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Handicaprådet finder det bekymrende, at der stadig er en stor gennemstrømning af personale på Aflastningstilbuddet Torvevej.


Til gengæld har Aflastningstilbuddet Torvevej udarbejdet en rigtig god handleplan i forhold til de opmærksomhedspunkter, som Socialtilsynet har konstateret.

 


Sagsfremstilling

Alle kommuner er pr. 1. januar 2018 forpligtiget til at have en akutfunktion hele døgnet - alle ugens dage. Det har Ballerup Kommune allerede i form af det tværgående sygeplejeteam (SHS-teamet), kommunens hjemmesygepleje samt kommunens muligheder for at bruge korttidspladserne til at indlægge borgere, der i en periode er for syge til at være i eget hjem, men ikke så syge, at de skal indlægges på hospital. At Ballerup Kommune har en akutfunktion hele døgnet, og hvordan kommunen bruger denne mulighed, indføjes i kvalitetsstandarden for sygepleje. Ændringerne i kvalitetsstandarden herunder mulighed for kørsel til akutophold på korttidsplads er markeret med rødt (se bilag).

 

Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, man som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når man bliver visiteret til sygepleje.

 

Kvalitetsstandardens formål er at oplyse om, hvornår man kan få støtte, og hvor og hvordan denne støtte foregår.

 

Det er ikke et lovkrav, at Ballerup Kommune skal have en kvalitetsstandard på § 138 ydelserne i sundhedsloven, men det er en god service for borgerne at kunne få oplysninger om, hvilke muligheder, der rent faktisk er.

 

Kvalitetsstandarden er vedhæftet som bilag, og henvender sig direkte til de borgere, der bliver visiteret til den kommunale sygepleje.

 

Kvalitetsstandarden vil blive udleveret til borgeren i forbindelse med visitationsbesøget og vil desuden kunne findes på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Sagen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2018 og sendes nu i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Forslaget til kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje i Ballerup Kommune drøftes.
   
 2. Handicaprådet udarbejder høringssvar.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Handicaprådet finder, at det er en rigtig flot service, at Ballerup Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard, selv om det ikke er et lovkrav.

 


Sagsfremstilling

Det årlige, uanmeldte tilsyn i Ballerup Kommunes hjemmepleje fik i 2017 vurderingen "mindre tilfredsstillende forhold" på baggrund af, at Hjemmeplejen fortsat ikke var helt i mål med den sundhedsfaglige dokumentation, og at tilsynet fandt to doseringsfejl. Tilsynet blev gennemført med udgangspunkt i servicelovens §§ 83, 83a og 86 omhandlende personlig pleje, praktisk hjælp og madservice samt retssikkerhedslovens § 16 og servicelovens §§ 148a, 151a og 151b m.fl. Hertil vurderes ud fra kommunens kvalitetsstandarder og fastsatte serviceniveau.

 

Vurderingen resulterede i, at Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skulle foretages et opfølgende tilsyn, idet det er målsætningen, at tilsynsvurderinger skal ligge på tilfredsstillende niveau eller derover.

 

Den 3. november 2017 gennemførte det eksterne revisionsfirma BDO et uanmeldt opfølgende fagligt tilsyn i den kommunale hjemmepleje. Tilsynet lavede en gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation samt en kontrol af den doserede medicin hos 12 borgere, som blev tilfældigt udvalgt.

 

Resultatet af det opfølgende tilsyn var "mindre tilfredsstillende forhold". Tilsynet gjorde opmærksom på, at vurderingen udelukkende blev givet på baggrund af, at der blev observeret doseringsfejl hos to borgere. I forhold til kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation, var det tilsynets vurdering, at den kunne karakteriseres som tilfredsstillende, og tilsynet anerkendte, at der på dokumentationsområdet var sket en forbedring siden det ordinære tilsyn i maj 2017.

 

Tilsynet havde fem anbefalinger til Hjemmeplejen:
 

1. Sikre, at der udarbejdes helhedsbeskrivelser på alle borgere.

2. Sikre, at medarbejderne har den nødvendige viden om, hvorledes der sikres korrekt dokumentation i helhedsbeskrivelserne.

3. Sikre, at der er korrekt dokumentation i indsatsområderne.

4. Sikre, at der aldrig forekommer efterdoseringer af medicin.

5. Sikre, at der doseres korrekt medicin hos borgerne.

 

I tilsynsrapporten, side 6 ses vurderingsskalaen, som lyder "ikke tilfredsstillende", "mindre tilfredsstillende", "tilfredsstillende", "meget tilfredsstillende" og "særdeles tilfredsstillende". Med vurderingen "mindre tilfredsstillende" skal Hjemmeplejen følge op på tilsynet ved at udarbejde en handleplan, hvor der beskrives handlinger for, hvordan tilsynets anbefalinger opfyldes.

 

Tilsynsrapport og handleplan sendes nu i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, inden de behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Tilsynsrapport og handleplan for Ballerup Kommunes hjemmepleje tages til efterretning.
   
 2. Handicaprådet udarbejder høringssvar.

 

Beslutning

Handicaprådet finder det uacceptabelt, at der ved det opfølgende tilsyn endnu en gang konstateres doseringsfejl.

 

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd. Psykiatrirådet bliver nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg.

 

Der skal således i samarbejde med Psykiatrirådets brugere og interessenter etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

 

Med budgetaftalen er der endvidere enighed om, at der skal formuleres en psykiatripolitik, og at der afsættes 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

 

Nedsættelsen af Psykiatrirådet betyder, at drøftelser og høringer vedrørende psykiatri og psykiatripolitik vil overgå fra Handicaprådet til Psykiatrirådet.

 

Administrationen har anbefalet, at der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye psykiatriråd med henblik på at nedsætte rådet medio 2018.

 

I forberedelsesperioden vil der blive afholdt indledende drøftelser og "modningsmøder” med eksterne interessenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Rådets økonomiske rammer er endnu ikke fastlagt.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om nedsættelse af et psykiatriråd tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Der vil være områder, hvor Handicaprådet og det kommende Psykiatriråd vil komme til at overlappe hinanden. Der skal derfor være fokus på samarbejdet mellem de to råd i forbindelse med etableringen af Psykiatrirådet.

 

Beslutning

Intet

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download