Handicaprådet

21.03.2018 kl. 17:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen) - Deltog
 • Annette Loop (Forældreforeningen) - Deltog
 • Dave Pencroof (Sind) - Deltog
 • Kurt Fritze (Høreforeningen) - Deltog
 • Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Elsebeth Fjord - Deltog
 • Tina Roikjer Køtter - Deltog
 • Jette Larsen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Özcan Kizilkaya (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. februar 2018 Punkt 3

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på deres møde den 21. februar 2018 foreslået af næstformandsposten i denne valgperiode deres mellem to medlemmer (udpeget af Danske Handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer).

 

Administrationen har undersøgt muligheden for at dele næstformandsposten og dette er ikke juridisk muligt.

Der kan kun være en næstformand, men opgaverne kan uddelegeres. Der er mulighed for, at Handicaprådet vælger en ny næstformand efter de to første år af valgperioden, hvorefter den nye næstformand fortsætter i de resterende to år af valgperioden.

 

Valg af næstformand til Handicaprådet finder sted efter Vedtægter for Handicaprådet, § 6.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der vælges næstformand for Handicaprådet for perioden den 21. februar 2018 til den 31. december 2021

Beslutning

Det blev besluttet, at der vælges 1. og 2. næstformand, som deler opgaverne imellem sig. Denne beslutning kræver vedtægtsændringer som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Vedtægter og forretningsorden sættes på dagsorden til næste møde i Handicaprådet til drøftelse og godkendelse.

 

Efter Kommunalbestyrelsen behandling af sagen vælges der efterfølgende næstformænd.

 

Ella Frederiksen er midlertidig konstitueret som næstformand.

Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. februar 2018 Punkt 5

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønskede på deres møde den 21. februar 2018 at få en orientering om mulighederne for at få udleveret dagsordener og bilag mv. til møderne.

 

Der foregår i øjeblikket en undersøgelse om muligheden for en digital løsning og resultatet heraf foreligger p.t. ikke.

 

Dagsorden udsendes jf. forretningsorden via e-mail til medlemmer og suppleanter senest en uge før mødet.

 

Er der medlemmer og suppleanter som ikke har e-mail eller ønsker dagsorden/referat i kopi, kan disse bestilles hos sekretæren og afhentes på rådhuset.

 

Handicaprådet ønskede på deres møde den 21. februar 2018, at der udarbejdes et årshjul, så de planlagte møder bliver nemmere at overskue.

 

Medlemmer af Handicaprådet melder mulige emner og temaer ind til sekretæren for Handicaprådet, som efterfølgende vil udarbejde et årshjul.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orientering om administrativ betjening tages til efterretning.
   
 2. Orientering omkring årshjul for Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Orientering omkring administrativ betjening taget til efterretning med denne bemærkning:

Ved udsendelse af dagsorden samt bilag pr. mail angives, hvornår kopier ligger klar til afhentning.

 

Indstillingens punkt 2: Orientering omkring årshjul for Handicaprådet taget til efterretning med disse bemærkninger: Administrationen udarbejder årshjulet som bl.a. skal indeholde følgende temaer:

 • Handicapprisen
 • Budget
 • Fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget
 • Jobcenter/beskæftigelse
 • Uddannelse bl.a. i forbindelse med STU
 • Hvad sker der, når jeg som handicappet bliver 18 år
 • Ballerup som frikommune for handicappede (tidligst om et år).

Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. februar 2018 Punkt 6

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på deres møde den 21. februar 2018 ønsket at udvide møderækken med to ekstra møder i 2018.

 

Det første møde i foråret 2018 er planlagt til den 21. marts 2018 kl. 17.00.

 

Det foreslås, at det ekstra møde i oktober bliver den 24. oktober 2018 kl. 17.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Mødekalender for 2018 for Handicaprådet godkendes.

 

Beslutning

Revideret mødekalender blev godkendt.

Tidligere behandling

Handicaprådet den 21. februar 2018

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på mødet den 21. februar 2018 drøftet muligheden for en anderledes opstilling til dagsordenspunkter.

 

Det er foreslået, at sprogbrug, form m.m. bliver kort og præcis i sagsfremstilling.

 

Dagsordenspunkterne kan fremadrettet være markeret med følgende:

O = Orientering

D = Drøftelse

B = Beslutning.

 

Endvidere ønskes der et ekstra formøde for Handicaprådets medlemmer uden deltagelse af de valgte politikere og administrationen lige inden det ordinære møde. Formøde fra kl. 16.00-17.00.

 

Handicaprådet drøfter, hvordan møderne og tilbagemeldinger fremadrettet struktureres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Drøftelserne omkring ændringer af dagsorden og tilbagemeldinger fra referat drøftes og besluttes.

Beslutning

Punktet blev drøftet og følgende blev besluttet:

 • Dagsordenpunkterne markeres med O (orientering), D (drøftelse), B (beslutning).
 • Administrationen indkalder til formøde for medlemmer af handicaporganisationerne.
 • Referattilbagemelding: Besvar ikke alle - kun den enkelte henvendelse.

Tidligere behandling

Handicaprådet den 8. november 2017 Punkt 3

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Ballerup Kommunes tilgængelighedspolitik og -plan, har kommunen afsat en årlig bevilling på 400.000 kr., der skal benyttes til forbedringer på lokaliteter med kortlagte tilgængelighedsproblemer og dermed sikre løbende forbedringer af tilgængeligheden.

 

Som udgangspunkt kan puljen bruges til udbedring af konkrete, udpegede problemer, hvor der i mange tilfælde fås meget tilgængelighed for begrænsede midler.

 

Større projekter, som krydsombygninger med lydfyr, taktile belægninger og korrekte kantstenssænkninger kan også indgå i tilgængelighedspuljen, men vil typisk være væsentlig mere omkostningstunge og bør derfor fortrinsvis udføres i forbindelse med andre anlægsprojekter.

 

De konkrete projekter, som bliver realiseret, beskrives i den årlige tilgængelighedshandleplan.

 

Tilgængelighedsplanen udpeger forslag til tilgængelighedsruter i Ballerup Kommune, kortlægger kommunens vigtige rejsemål samt giver forslag til konkrete lokale indsatser i de kommende år. Planen blev udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet samt inddragelse af kommunens borgere via en spørgeskemaundersøgelse.

 

Som tilgængelighedshandleplan for 2018 foreslås følgende to projekter realiseret:

 • Fokus på signalanlæg (tilpasning af grøntid i lyssignal og evt. tilføjelse af akustiske signal)
 • Besigtigelsestur med senior- og handicapråd på udvalgte primære ruter udpeget i tilgængelighedsplanen, med det formål at kvalificere tiltagene på ruten.

På Handicaprådets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Projekterne i tilgængelighedshandleplanen 2018 drøftes og der gives input til disse.

Beslutning

Tilgængelighedshandleplan 2018 blev drøftet.

 

Flere input omkring nogle problematikker blev overdraget til miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø.

 

Handicaprådet ønsker mere inddragelse omkring tilgængelighed i projekterne i Ballerup Kommune.

 

Handicaprådet deltager på en besigtigelsestur.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekterne Kulturtorv og en forbedret skolesti i Måløv. Med udgangspunkt i Kulturtorvet er udarbejdet en helhedsplan for torvets sammenhæng med Stationsvej og Måløvaksen.

 

Helhedsplanen for Stationsvej og Kulturtorv i Måløv blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar 2018 med bemærkningen, at Handicaprådet og Seniorrådet samt skolebestyrelsen inviteres til at deltage i følgegruppen med en repræsentant hver.

 

På Handicaprådets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Handicaprådet vælger en repræsentant til følgegruppen for Kulturtorv i Måløv.

Beslutning

Handicaprådet har valgt Mahmoud Firouzi til følgegruppen for Kulturtorv i Måløv.


Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 27. februar 2018 Center for Social- og Sundheds indstilling om pårørendekonference:

 • Indhold, program og sted for afholdelse af pårørendekonferencen tages til efterretning.
 • Det godkendes, at Center for Social og Sundhed afholder udgiften.

Handicaprådet forelægges sagen til orientering.

 

I Center for Social og Sundhed planlægges en pårørendekonference i Ballerup Kommune den 14. april 2018 med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget. Konferencen planlægges og afholdes i samarbejde mellem Ballerup Kommune og forskellige lokale foreninger, der varetager interesser for pårørende. I det følgende orienteres om status på planlægningen. 

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til om et tilskud til finansieringen kan findes inden for udvalgets samlede økonomiske ramme.

 

De pårørendes indsats og samarbejdet med pårørende er af stor og afgørende betydning for, at Ballerup Kommune kan lykkes med sin vision om at skabe fremtiden sammen med borgerne. Derfor er det afgørende at have dialog og udvikle en fælles forståelse af hvordan og hvad, der skal til for at kunne lykkes med et sådant samarbejde. Planlægningen af konferencen er forankret i Center for Social og Sundhed, herudover bidrager Center for Børne- og Ungerådgivning også i planlægningen. Det er tanken, at konferencen skal henvende sig til pårørende i bred forstand og på tværs af voksen, børne- og ungeområdet.

 

Arbejdsgruppen har i fælleskab fundet et tema for konferencen og er ved at være i mål med et endeligt program. Temaet for konferencen er, hvordan vi i fællesskab skaber det gode liv for pårørende med en omsorgsrolle.

 

Målgruppen for konferencen er pårørende i Ballerup Kommune, foreninger, Social- og Sundhedsudvalget samt medarbejdere og ledere på relevante områder i kommunen.

 

Social- og Sundhedsudvalget samt borgmester Jesper Würtzen er inviteret til konferencen.

 

Formålet med konferencen er at give de pårørende anerkendelse, håb, inspiration, netværk og inspiration til konkrete handlemuligheder. Samtidig skal konferencen give inspiration til den kommende pårørendepolitik. Konferencen vil blive afholdt lørdag den 14. april 2018. Det foreløbige program kan ses i bilag. 

 

Arbejdsgruppen og administrationen har valgt, at konferencen afholdes i Atriumgården på Ballerup Rådhus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der i forbindelse med konferencen vil være følgende udgifter:

Omkring 30.000 kr. v/100 personer.

 

Center for Social og Sundhed afholder udgiften.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om pårørendekonference i Ballerup Kommune den 14. april 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Tilsynet med kommunernes aflastnings- og botilbud varetages af socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på de tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov den 5. november 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 5. januar 2018.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om bofællesskaberne fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Ved dette anmeldte tilsyn var der tale om en generel gennemgang af kvalitetsmodellens temaer

 

Borgerperspektivet er ved dette tilsyn inddraget dels gennem interview med en borger i forbindelse med fremvisning af lejlighed og dels gennem spørgeskemaer, der er udfyldt af 18 borgere.

 

De tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov har i alt 21 boliger til voksne med udviklingshæmning. Borgerne har selvstændig bolig med egen lejekontrakt og støtten leveres efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk vejledning). Bofællesskaberne, som er placeret på tre forskellige adresser, tilbyder borgerne egne, individuelle boliger og er indrettet med fælles køkken, spiseplads og fælles opholdsrum, samt adgang til have med fælles terrasse. Bofællesskaberne er alle i gåafstand til indkøbsmuligheder og offentlig transport.

 

Rapporten fremlægges til høring i Handicaprådet.

 

I det følgende er socialtilsynets vurdering refereret:

 • Socialtilsynets samlede konklusion er, at tilbuddet fortsat lever op til kvaliteten inden for kvalitetsmodellens syv temaer. Det vurderes, at medarbejderne besidder relevante faglige og relationelle kompetencer i forhold til at sikre borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet er i gang med at sikre, at der ud over de pædagogfaglige kompetencer også er sundhedsfaglige kompetencer til stede på bofællesskabet, i henhold til borgernes stigende behov for dette.
 • Hertil er tilbuddet i gang med at implementere neuropædagogik i bofællesskaberne, hvilket i højere grad afspejles i den daglige praksis. Endeligt vurderes, at medarbejderne arbejder med stor respekt for borgernes selv- og medbestemmelse og møder generelt borgerne med respekt og anerkendelse.
   
 • Det vurderes, at borgerne trives på tilbuddet. Tilbuddet arbejder systematisk med sin resultatdokumentation, og selvom der stadig er udviklingsmuligheder, oplever socialtilsynet en fremgang, i forhold til tidligere tilsyn.
   
 • Tilbuddet har gennemgået en ledelsesmæssig omorganisering, der har skabt et mere enkelt ledelsesgrundlag. Det vurderes, at ledelsen sikrer tilbuddets fortsatte udvikling og har eksempelvis på relevant vis fulgt op på de udviklingspunkter, der blev givet ved sidste tilsynsbesøg. Tilbuddet er endvidere aktuelt udfordret af højt sygefravær og personalegennemstrømning, hvilket ledelsen ligeledes tager aktivt hånd om.

Udviklingspunkter

 • Tilbuddet kan fortsat med fordel have fokus på at opstille mål for alle borgere, i relation til deres dagsbeskæftigelse.
 • Tilbuddet kan med fordel fortsat arbejde med at sikre, at alle mål opstilles klart og operationel og sikre, at den daglige dokumentation afspejler den faglige indsats.
 • Fortsat arbejde på at sænke sygefravær og personalegennemstrømning på tilbuddet.
 • Fortsat arbejde på, at der gennem omstruktureringen skabes kortere vej mellem ledelse og botilbud.
 • Fortsat arbejde på at sikre, at teamkoordinatorerne bevarer rollen som kollegaer i bofællesskaberne.

Ledelsen i Center for voksne med særlig behov har udarbejdet en handleplan for det arbejde, som skal igangsættes i forhold til socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

 

Der er frist for udarbejdelse af høringssvar den 26. marts 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der udarbejdes høringssvar til afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte tilsyn på de tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger: 

Handicaprådet noterer sig den høje gennemstrømning af personale samt stort vikarforbrug, hvilket gør, at implementeringen af neuropædagogik i bofællesskaberne er svær, da viden forsvinder med personalet.

 

Handicaprådet noterer sig, at der i weekenderne er booket mange vikarer, der hvor flest beboere er tilstede, hvilket er uhensigtsmæssigt.

 

Handicaprådet anerkender, at ledelsen har fået ros for deres handleplaner, samt at der er iværksat et godt pårørendesamarbejde.

Beslutning

Intet

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download