Handicaprådet

24.10.2018 kl. 17:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen) - Deltog
 • Annette Loop (Forældreforeningen) - Deltog
 • Kurt Fritze (Høreforeningen) - Deltog
 • Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Vivi Lauritsen (Handicap og Psykiatrichef) - Deltog
 • Trine Baarstrøm (afsnitsleder) - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
 • Elsebeth Fjord - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Afbud
 • Ali Abbasi (Ø) - Afbud
 • Kåre Harder Olesen (V) - Afbud
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt
 1. Status på ombygning af Bybjergvej i Skovlunde.
   
 2. Pårørendepolitik.
   
 3. Oversigt over de sociale tilsyn 2018.

Beslutning

Udsættes på grund af tidspres til næste møde i Handicaprådet torsdag den 8. november 2018.


 1. Status på tilgængelighedshandleplanen:
  - Hvilke arbejder er i gang?
  - Hvilke arbejder er afsluttet?
  - Hvor mange penge er brugt af årets budget på 400.000 kr.?
   
 2. Handicaprådet ønsker en status på implementeringen af en tilgængelighedsknap i appen "Borger Tip".
   
 3. Handicaprådet og Seniorrådet var på tilgængelighedsvandring i Måløv den 23. august 2018 sammen med repræsentanter fra Center for By, Miljø og Erhverv. Handicaprådet evaluerer tilgængelighedsvandringen.

På Handicaprådets møde deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

 

Bilag
2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Tilgængelighedsknap tilføjes i appen ”Borger Tip”. Afsnitsleder Trine Baarstrøm oplyser, at det fremmer ekspeditionen, hvis man bruger appen i forhold til telefoniske eller skriftlige henvendelser, da fejlmelding via appen går direkte til den sagsbehandler, der har med det pågældende område at gøre.

Der planlægges tilgængelighedsvandringer i Skovlunde og Østerhøj i 2019.

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en forklaring på, hvorfor adgangsforholdene til Lautrupgård i Ballerup, i forbindelse med renoveringen, ikke er blevet gjort tilgængelige. Derfor er centerchef for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, inviteret til at deltage i Handicaprådets møde for at give en orientering. På mødet ønsker Mads Bo Bojesen derudover at drøfte, hvordan Center for Ejendomme og Handicaprådet i fællesskab kan styrke relationer og samarbejde i forhold til konkrete sager.

 

På Handicaprådets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Ejendomme under behandlingen af sagen fra kl. 17.10-17.30.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen og drøftelsen af tilgængelighed ved Musikhuset Lautrupgård tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Centerchef Mads Bo Bojesen fra Ejendomme deltager fremover i Handicaprådets møder under punkt 3 Tilgængelighed sammen med afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en redegørelse over tilgængeligheden i forhold til de kommunale tandklinikker. Derfor er overtandlæge Rikke Louise Østergaard Reich inviteret til Handicaprådets møde for at give en orientering og drøfte tilgængeligheden ved tandklinikkerne.

 

På Handicaprådets møde deltager overtandlæge Rikke Louise Østergaard Reich under behandlingen af sagen fra kl. 17.30-17.50.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen og drøftelsen af tilgængelighed ved de kommunale tandklinikker tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har den 2. juli 2018 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn på Rusmiddelcenter Brydehuset.

 

Rusmiddelcenter Brydehuset er Ballerup Kommunes specialiserede kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholikere og deres pårørende.

 

Rapporten fremlægges til høring i Handicaprådet.

 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

Rusmiddelcenter Brydehusets faglige metoder oplyses at være kognitiv terapi, motiverende samtale (MI), øreakupunktur (NADA) og familieorienteret behandling.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fremstår i overensstemmelse med tilbuddets definerede faglige tilgange og den misbrugsbehandling borgerne modtager.

 

Borgerne giver udtryk for i meget høj grad at trives i Rusmiddelcenter Brydehuset. De roser medarbejderne meget og finder i det hele taget tilbuddet meget rummeligt, og at der er tid nok i hverdagen. De beskriver, at der er en god tone og en god kultur i tilbuddet.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppens samlede faglige og relationelle kompetencer, herunder sundhedsfaglige kompetencer, fremstår i overensstemmelse med målgruppens udfordringer og støttebehov.

Medarbejderne er fagligt dygtige og gode til at reflektere over egen praksis.

 

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at Rusmiddelcenter Brydehusets fysiske rammer er velegnede til formålet. Lokalerne fremstår i høj standard for rengøring og vedligeholdelse.

 

Udviklingspunkt

Hvad angår sikring af fælles faglighed opfordrer socialtilsynet tilbuddet til at få en mere systematisk tilgang, så borgerne sikres tværfaglige drøftelser. Det vurderes, at dette vil kunne give ledelsen mulighed for at spørge ind til, hvordan det kan være, at en borger ikke får en bestemt behandling, eller hvordan det kan være, at vedkommende ikke tages op til tværfaglig drøftelse.

 

Ledelsen på Rusmiddelcenter Brydehuset har udarbejdet handleplan for det arbejde der skal igangsættes, på baggrund af socialtilsynets rapport.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der udarbejdes høringssvar til afrapportering af socialtilsynets anmeldte tilsyn på Rusmiddelcenter Brydehuset.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Handicaprådet tager tilsynsrapporten med tilhørende bilag samt Brydehusets handleplan og udviklingspunkter til efterretning.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 4

Sagsfremstilling

Hjælpemidler og Visitation, under Center for Social og Sundhed, har udarbejdet en "kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter", som senest blev godkendt som "Visitationsregler" i 2014. Kvalitetsstandarden præsenteres for Handicaprådet med henblik på høring inden mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

 

Indholdet er omskrevet og opdateret på sprog og layout, så indholdet nu retter sig mod borgerne, og giver læseren et bedre udgangspunkt for at forstå mulighederne på området. Der er lagt vægt på at præcisere, hvilke kriterier boligerne bliver tildelt efter.

 

Handicapegnet bolig

Borgerne skal have et funktionstab og et aktuelt behov for boligernes særlige tilgængelighed og indretning på ansøgningstidspunktet, for at være berettiget til indflytning i disse boliger. Samtidig skal de, trods alder og funktionsnedsættelse, være åndsfriske og have ressourcer til i stor udstrækning, selv at tage et initiativ, som fx at tilkalde relevant hjælp og gøre brug af nærmiljøets tilbud. 

 

Bolig på plejecenter (plejebolig)

Borgerne skal opfylde kriterier om kontinuerligt behov for støtte, pleje og omsorg døgnet rundt (som ikke kan foregå i eget hjem), for at være berettiget til en plejebolig.

 

Afsnit om "godkendelse til dagplads for borgere med demens og ophold på korttidsplads" er fjernet, da disse er beskrevet i anden særskilt information til borgerne.

 

Se "Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter" i bilag.

 

Efter godkendelse bliver kvalitetstandarden trykt i brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter" drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringssvar til kvalitetsstandarden.

 

Beslutning

Indstilling godkendt med denne bemærkning:
Under afsnittet ”Hvem kan blive godkendt til en handicapegnet bolig?” bør der tilføjes et punkt 4: Din familiemæssige status ændrer sig fx på grund af skilsmisse, du mister din ægtefælle eller fraflytning af børn.

Efter afsnittet ”Mulighed for at søge bolig på plejecenter i anden kommune” bør der indføjes et afsnit, der beskriver mulighederne for at få en pårørende, der er bosat i en anden kommune, godkendt til plejebolig i Ballerup Kommune. I den forbindelse skal der henvises til Ballerup Kommunes visitationskriterier, da visitationskriterierne kan være forskellige fra kommune til kommune.

I sidste afsnit, ”Generelt”, i kvalitetsstandarden foreslår Handicaprådet, at lovgrundlaget for tidsfrist for anvisning af plejebolig tilføjes. Af kvalitetsstandarden fremgår det, at Ballerup Kommune ifølge lovgivningen skal anvise plejebolig inden for otte uger, men i Københavns Kommune skal de anvise plads inden for fire uger. Tidsfristen på de fire uger er ligeledes blevet nævnt i TV Avisen her for nylig.
 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2018 og 2019" præsenteres for Handicaprådet med henblik på høring inden møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

 

Kvalitetsstandarden har gennemgået sin årlige opdatering forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Ud over opgradering med mindre sproglige omformuleringer og tilføjelser - for at optimere det tekstmæssige indhold og give borgerne bedre information om deres muligheder - er kvalitetsstandarden særligt tilrettet i forhold til levering af kølemad.

 

Siden madordningen blev et kommunalt tilbud, er der sket stor udvikling på markedet, så gode ernæringsmæssige færdigretter let kan købes i både supermarkeder og på nettet. Den opdaterede kvalitetsstandard lægger op til et ændret serviceniveau, så en fysisk funktionsnedsættelse ikke i sig selv berettiger til tilbud om levering af kølemad. Ændringen efterlever Ballerup Kommunes mål/vision om, at borgerne inddrages og tager medansvar for eget liv - ligesom borgerne støttes og vejledes i at udfolde deres potentiale og individualitet (uanset fysiske funktionsniveau) og ikke lader sig begrænse til kommunens tilbud om levering af kølemad.

 

Center for Social og Sundhed gør opmærksom på, at borgere med særlige behov for diæt, og borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, fortsat vil være berettiget til levering af kølemad via Ballerup Kommune med den foreslåede ændring.

 

Se bilag for den opdaterede kvalitetsstandard samt bilag, som præsenterer et prismæssigt eksempel på borgernes mulighed for privat madservice. I bilag er to anonymiserede borgercases skitseret for at give konkrete eksempler på, hvad det ændrede serviceniveau for levering af kølemad vil betyde i forhold til tidligere.

 

Efter godkendelse bliver kvalitetsstandarden trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Afslutningsvis kan "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb" (servicelovens § 83a) ses som bilag. Kvalitetsstandarden søges nedlagt, da området, efter projektimplementering, er naturligt og generelt indarbejdet i "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at:

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019" drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringsvar til kvalitetsstandarden.
   
 3. Nedlæggelse af "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (§ 83a)" tages til efterretning - eventuelt høringssvar udarbejdes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kvalitetsstandarden har gennemgået en opgradering, hvor man bl.a. har forbedret sproget. Handicaprådet ser positivt på denne opgradering.

 

Det er væsentligt, at kvalitetsstandarden bliver skrevet i et let læseligt sprog og et brugervenligt layout.

 

Det er vigtigt, at Ballerup Kommune informerer på en sådan måde, at alle borgere, uanset baggrund, kan forstå og tilegne sig de informationer, som man ønsker at formidle.

 

Målgruppen for visiteret hjælp er borgere med enten fysiske eller psykiske funktionsproblemer samt særlige sociale problemer, men der mangler en gruppe borgere, som også har hjælp behov. Her tænkes på de fysisk/psykisk udviklingshæmmede/funktions nedsatte borgere. Handicaprådet mener, at denne gruppe også nogle gange har brug for både personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Handicaprådet mener, at Ballerup Kommune bør inkludere de udviklingshæmmede borgere i målgruppen. Også personer med handicap skal have lige adgang til den nødvendige hjælp og pleje, hvis de skal leve og være/blive inkluderet i samfundet.

 

I kvalitetsstandarden bliver der flere gange henvist til pårørende og omgivelsernes hjælp. Handicaprådet mener ikke, at man fra Ballerup Kommunes sides skal forvente eller medregne hjælp fra ægtefælle/samlever eller store børn i hjemmet. Det må være et spørgsmål om, at ægtefællen/børnene, omgivelserne magter, vil og kan tage del i omsorgen. Det er ikke kun et spørgsmål om at kunne, men mere om at ville og kunne magte opgaven.

 

Under punktet afløsning/aflastning står der, at man kan få hjælp, hvis de pårørende har omsorgsopgaver. Omsorgsopgaver i forhold til hvad? Det mener Handicaprådet burde udspecificeres således, at det står klart, hvilke borgere der er tale om.

Pårørende har omsorgsopgaver, når deres nære fx er somatisk, psykosomatisk ramt, men der findes også borgere med medfødte kroniske udfordringer, som ikke kan tage vare på sig selv, og her har de pårørende også daglige omsorgsopgaver.

 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" præsenteres for Handicaprådet med henblik på høring inden møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

 

Kvalitetsstandarden har gennemgået sin årlige opdatering forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Opdateringen er gennemført med ganske få sproglige præciseringer, samt uddybende orientering til læseren vedrørende opfølgende samtale og løbende dialog efter indflytning på plejecentret (side 2 i bilag). Layoutmæssigt er kvalitetsstandarden tilføjet en indholdsfortegnelse for at skabe et bedre overblik for borgerne.

 

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag); ”Læse post” er fjernet, da borger med nedsat syn kan få hjælp via tekniske hjælpemidler. Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse har behov for en anden indsats, end blot at få læst posten op, som fx tildeling af værge – fordi der også skal handles på postens indhold.

 

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag); "Medicinhåndtering" er fjernet, da det nu hører ind under sundhedsloven. Derfor skal det ikke med i denne kvalitetsstandard.

 

Se den opdaterede kvalitetsstandard i bilag.

 

Efter godkendelse bliver kvalitetsstandarden trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at:

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringsvar til kvalitetsstandarden.

 

Beslutning

Indstilling godkendt
 


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Orientering om kommunale lokaler med teleslynge og en henvisning til Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Baggrund

Administrationen har gennem en periode modtaget flere henvendelser om, hvor der kan afvikles møde med mulighed for at tilbyde teleslynge. Parallelt har Ballerup Kommune gennem de seneste år løbende sikret en opgradering af forholdene, hvilket der ønskes større opmærksomhed omkring. 

 

Sagsfremstilling

En række af Ballerup Kommunes lokaler har teleslyngeanlæg til gavn for borgere med høretab, der ønsker at deltage i arrangementer, i foredrags- og koncertsale, i teatre og biografer, på plejehjem og biblioteker mv. Generelt er det en god idé at vælge et lokale med teleslyngeanlæg, hvis der afholdes et arrangement, hvor der sandsynligvis er deltagere med høretab.

 

Et teleslyngeanlæg virker ved at forstærke det lydsignal, som typisk udsendes fra et mikrofonanlæg og sender det til høreapparater med telespole, så hørehæmmede borgere kan høre, hvad der bliver sagt. De stationære teleslyngeanlæg virker automatisk, når man bruger mikrofonanlægget.

 

Administrationen har modtaget flere forespørgsler om, hvor der findes lokaler med teleslynge. På den baggrund er Ballerup Kommunes hjemmeside opdateret, og det er synliggjort, hvilke lokaler som har teleslynge. På baggrund af en løbende opgradering de seneste år, er det administrationens vurdering, at kommunen er godt dække ind i forhold til lokaler med teleslynge.

 

Oversigt over Ballerup Kommunes lokaler med teleslyngeanlæg findes på kommunens hjemmeside. Oversigten kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Orienteringen om kommunale lokaler med teleslynge tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes på grund af tidspres til næste møde i Handicaprådet torsdag den 8. november 2018.

Beslutning

Intet

Dokumenter

Download samlet dokument

Download