Kommunalbestyrelsen

08.10.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Afbud
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Per Mortensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

 

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, valg af omstillingscases fra omstillingskataloget samt drifts- og anlægsinitiativer. Endelig er "Aftale om budget 2019" indarbejdet.

 

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

 

Baggrund

Den 21. august 2018 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2018 have budgetforslaget til anden behandling.

 

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder, jf. § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune gældende fra den 1. januar 2018. 

 

Sagsfremstilling

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, valg af omstillingscases fra omstillingskataloget samt drifts- og anlægsinitiativer. Endelig er "Aftale om budget 2019" indarbejdet.

 

Af direktionens foreslåede omstillingskatalog, der udgør omstillingscases for 39,4 mio. kr. svarende til sparekravet for budgetåret 2019, er forslag svarende til 32,3 mio. kr. i budgettet. I de efterfølgende år er der fundet omstillingscases for 46,6 mio. kr. i 2020, 51,6 mio. kr. i 2021 og endeligt 52,6 mio. kr. i 2022.

 

Initiativer på driften fra "Aftale om budget 2019" viser samlet set udgifter på 41,5 mio. kr. i 2019. Oven i dette tal lægges en række tekniske korrektioner, herunder lov- og cirkulæreprogram, der samlet giver 28,2 mio. kr.

 

Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 samt vejledende budgetoverslag for årene 2020-2022.

 

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5, en uændret grundskyldspromille på 28,89, og at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2019.

 

Omstillingsarbejdet

Et samlet dokument viser de forslag fra omstillingskataloget, som indgår i budgettet. Dokumentet kan ses i bilag.

 

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. august 2018, punkt 3, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2019. Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i. Disse er nu opdateret med pris- og lønreguleringerne og er vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Hvis der foretages ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen eller ved indgåelse af "Aftale om budget 2019", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Takster

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder.

 

Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Dog er der enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig. Disse er beskrevet i bilag til Takster 2019 for Ballerup Kommune.

 

Efter budgetvedtagelsen af 2019 vil der kunne ske en reberegning på enkelte takstområder. Det skyldes, at grundlaget for takstberegningen kan ændre sig som følge af elementerne i budgetaftalen. 

 

Anlæg

Allerede ved budgetvedtagelsen frigives en række anlægsbevillinger. Det drejer sig om projekter, som

 • Allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder
 • Er specifikt beskrevet i budgetaftalen
 • Er af en begrænset størrelse.

Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten.

 

Formålet med den hurtige frigivelse af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne.

 

Følgende anlægsbevillinger på allerede eksisterende anlæg foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet:

 • A650299 Sikring af materielle værdier.

Følgende anlægsbevillinger på nye anlægsprojekter foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet:

 • Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget
 • Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentre
 • Rideskolen
 • Legeplads Lundebjerg (Skovlunde Skole Nord) - Fysiske rammer
 • Blokhytten
 • Kolonihaver
 • Udvikling Kildedal
 • Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2018

 

Som følge af kommunernes forhandlinger med KL om overholdelse af bruttoanlægsrammen er det nødvendigt at reducere bruttoanlægsrammen for Ballerup Kommune med yderligere 5 mio. kr. Forligsparterne er enige om, at rammen nedsættes med yderligere 5 mio. kr. gennem følgende ændringer:

 • Kolonihaver
  Budget 2019 reduceres med 1 mio. kr., som flyttes til 2021, så periodiseringen hedder 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.
   
 • Borgermillionen
  Budget 2019 sættes til 0 kr.
   
 • Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde Budget 2019 reduceres med 1 mio. kr., som flyttes til budget 2020.
   
 • Cykelsti på Lundebjerg
  Budget 2019 på 0,5 mio. kr. flyttes til budget 2020.
   
 • Faglokaler på skoler
  Budget 2019 reduceres med 0,5 mio. kr., som flyttes til budget 2021
   
 • Fortove - Ballerup Boulevard
  Budget 2019 reduceres med 0,5 mio. kr., som flyttes til budget 2020

   
 • Flere bænke
  Budget 2019 på 0,3 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i budget 2019

Ændringer i eksisterende investeringsoversigt:

 • 018001 UCC - Botilbud
  Budget 2019 reduceres med 0,3 mio. kr., som flyttes til budget 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 150 mio. kr., en likviditet på min. 125 mio. kr. ultimo 2019, 2020 og 2021, min. 150 mio. kr. ultimo 2022, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

 1. Budget 2019 samt vejledende budgetoverslag for årene 2020-2022, som anført i Økonomibilag nr. 8 godkendes, idet det forudsættes, at:
   
  • Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
    
  • Udskrivningsprocenten for 2019 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidigt forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten.
    
  • Grundskyldspromillen for 2019 fastsættes uændret til 28,89.
    
  • Dækningsafgiften for 2019 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
   • Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
   • Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien).
     
  • Kirkeskatteprocenten for 2019 fastholdes på 0,72, jf. Økonomibilag nr. 6.
    
  • Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 8, tabel 3.
    
  • Den nuværende opdeling på bevillingsområdet videreføres for regnskabsåret 2019.
    
 2. Mål- og rammebeskrivelser godkendes og de berørte bevillingsrammer tilrettes i henhold til "Aftale om budget 2019".
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til A650299 Sikring af materielle værdier.
   
 4. Der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget.
   
 5. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene.
   
 6. Der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Rideskolen.
   
 7. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til Legeplads Lundebjerg (Skovlunde Skole Nord) - Fysiske rammer.
   
 8. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til Blokhytten.
   
 9. Der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til Kolonihaver.
   
 10. Der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Udvikling Kildedal.
   
 11. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark.
   
 12. Bruttoanlægsrammen nedsættes med yderligere 5 mio. kr., efter Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 01-10-2018
Indstilles til godkendelse Allan Kristensen (C) deltog under behandlingen af sagen uden stemmeret.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download