Kommunalbestyrelsen

17.12.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Peter Als (A) - Afbud
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Bjarne Rasmussen (A) - Afbud
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Borgmestrene i omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk har udarbejdet et fælles input til regeringens hovedstadsudspil 2030. Udspillet ”En stærkere og større hovedstad” fremlægges til efterretning.

 

Baggrund

Regeringen har i maj 2018 igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030 med henblik på, at der udarbejdes et udspil, der skal styrke hovedstadsområdet som et område, hvor det er attraktivt at investere, arbejde og bo.

 

Kommissoriet for udspillet, der ventes færdiggjort ultimo 2018/primo 2019 kan ses i bilag.

 

Sagsfremstilling

Borgmestrene i de 11 omegnskommuner har på den baggrund udarbejdet input til hovedstadsstrategien 2030, ”En stærkere og større hovedstad”, jf. bilag. Indspillet fra omegnskommunerne er struktureret i forhold til de fire hovedudfordringer, som regeringen har udpeget i kommissoriet for arbejdet med hovedstadsstrategien:

 • Vækst og viden
 • Plads til flere borgere
 • Effektiv og smart mobilitet
 • Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

De 11 omegnskommuner repræsenterer 420.000 borgere og 270.000 arbejdspladser og er på mange måder nøglen til at løse udfordringerne. Tilflytningen til hele hovedstadsområdet er en realitet, og den vil fortsætte i de kommende år.

 

Regeringens hovedstadsudspil må derfor ikke kun have fokus på København. Hovedsynspunktet i omegnskommunernes input er, at den moderne, velfungerende og attraktive hovedstad ikke er opdelt i et center og en periferi – det er en blandet by med mange centre, der er forbundet med god og effektiv infrastruktur. Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet med de rette strategiske initiativer og investeringer.

 

I omegnskommunerne er der plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af nye arbejdspladser. Bosætningen i omegnskommunerne er kraftigt stigende. Inden for de næste 12-15 år er der planlagt byudvikling i de nære omegnskommuner, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere i de 11 kommuner. Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses alene i Københavns Kommune. Det store potentiale i de kommende år er i omegnskommunerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen direkte økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Orienteringen om omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsudspil 2030 ”En stærkere og større hovedstad” tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at overføre en række opgaver på byggelovs- og fyrværkerilovsområdet til Beredskab Øst. Ændringerne fremgår af udkast til revideret samordningsaftale for Beredskab Øst, der indstilles godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Efter etableringen af Beredskab Øst i 2016 er der sket en række lovændringer i byggeloven og fyrværkeriloven, der muliggør overførsel af diverse opgaver om håndtering af akutte brandsikkerhedsforhold og godkendelser, kontrol og tilsyn vedrørende fyrværkeri til Beredskab Øst. Der er i vidt omfang tale om opgaver, der før etableringen af Beredskab Øst i forvejen blev varetaget af beredskaberne, men som på grund af manglende hjemmel ikke kunne overføres til Beredskab Øst.

 

Sagsfremstilling

En overførsel af de pågældende opgaver til Beredskab Øst forudsætter en ændring af samordningsaftalen, der skal godkendes af de fem ejerkommuner. Der er derfor udarbejdet udkast til revideret samordningsaftale (se bilag), hvor ændringerne i forhold til den nuværende samordningsaftale er markeret.

 

Den reviderede samordningsaftale er endvidere tilrettet som følge af en ny regel i kommunestyrelseslovens § 60a, der gælder for såkaldte ”små” § 60-selskaber, der bl.a. betyder, at Ankestyrelsen ikke længere skal godkende ændringer i samordningsaftalen for Beredskab Øst. Herudover er ”Statsforvaltningen” konsekvensrettet til ”Ankestyrelsen” i samordningsaftalen.

 

Ændringerne har været drøftet med forvaltningerne i de fem kommuner, og der er enighed om, at overdragelsen af opgaverne vil sikre en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling samt sikre, at akut opståede situationer i relation til person- og brandsikkerhed vil kunne håndteres også uden for kommunernes åbningstid.

 

Beredskabskommissionen har endvidere på møde den 26. oktober 2018 besluttet at anbefale en ændring af samordningsaftalen i overensstemmelse med ovennævnte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at 

 1. Det reviderede udkast til samordningsaftale for Beredskab Øst godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at pensionistudflugterne i 2019 går til Peter Lieps Hus i Dyrehaven. Peter Lieps Hus er et over 100 år gammel traktørsted, som ligger i den gamle skov Dyrehaven.

 

Baggrund

Som led i indsatsen for Ballerup Kommunes pensionister holdes, i lighed med tidligere år, udflugter for kommunens pensionister i 2019.

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice arrangerer pensionistudflugterne. I 2019 går udflugterne til Peter Lieps Hus i Dyrehaven. Busturene til Peter Lieps Hus vil gå gennem det smukke Nordsjælland, inden pensionisterne ankommer til eftermiddagskaffen.
 

Deltagerne på pensionistudflugterne vil indtage eftermiddagskaffe og middag på Peter Lieps Hus. Efter eftermiddagskaffen kan man gå rundt på egen hånd i Dyrehaven eller på Bakken.

Udflugterne arrangeres på følgende datoer i 2019:

 • Onsdag den 15. maj
 • Mandag den 20. maj
 • Onsdag den 22. maj
 • Mandag den 3. juni
 • Onsdag den 12. juni
 • Onsdag den 19. juni.

Udflugterne er populære blandt Ballerup Kommunes pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene. Der er plads til 180 personer pr. tur.
 

Udflugterne starter fra Ballerup Rådhus kl. 13.00, og der er hjemkomst til rådhuset kl. ca. 21.00.
 

Erfaringen fra udflugterne i 2014 viser, at der kun er en lille interesse for en formiddagstur, hvorfor der ikke planlægges en formiddagstur i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Budget 2019 er der afsat 318.000 kr. til gennemførelse af pensionistudflugter i 2019. Deltagerbetalingen vil i 2019

være på 225 kr. En forhøjelse på 25 kr. i forhold til tidligere år.
 

Forventede udgifter

(6 ture med 4 busser pr. gang)

 

516.750 kr.

Forventede indtægter

(6 ture med 180 deltagere pr. gang á 225 kr.)

 

243.000 kr.
Forventede udgifter i alt273.750 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Orienteringen om, at pensionistudflugterne i 2019 går til Peter Lieps Hus i Dyrehaven på de anførte datoer tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstilles til godkendelse. Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område, forud for den lovpligtige forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Pr. 1. juli 2018 er der sket en revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af loven fremgår, at landets kommunalbestyrelser årligt skal præsenteres for danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område.

 

Sagsfremstilling

Med revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 fremgår det, at danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

 

Omgjorte sager i Ankestyrelsen omfatter sager, hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse samt de sager, hvor Ankestyrelsen hjemviser sagerne til fornyet behandling hos kommunen på grund af mangler i sagsbehandlingen.  

 

Danmarkskortet er publiceret pr. 1. oktober 2018, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2017.

 

Danmarkskortet for omgjorte sager består reelt af tre forskellige kort:

 1. Kortet for socialområdet generelt - her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og voksenområdet.
 2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
 3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96 2
 • Voksne - ledsagerordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100

Link til de tre kort fremgår af bilag.

Læsevejledning til danmarkskortet vedlægges som bilag.

 

Af de nuværende danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommune på alle tre områder har færre omgjorte sager end landsgennemsnittet. Nedenfor ses den procentvise fordeling.

 

 

Socialområdet

Børnehandicapområdet

Voksenhandicapområdet

Omgørelser i pct.
på landsplan

38 pct.

52 pct.

21 pct.

Samlet antal afgørelser for
Ballerup Kommune i 2017

78

20

15

Omgørelser i pct. for
Ballerup Kommune

33 pct.

45 pct.

20 pct.

Ændringer

10 pct.

20 pct.

0 pct.

Hjemvisninger

23 pct.

25 pct.

20 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.


   
Beslutningshistorik
 

Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2018 Punkt 9

Beslutning

Indstilles til godkendelse

 

 

Børne- og Skoleudvalget 13-11-2018 Punkt 18

Beslutning

Udsættes

 

 

Børne- og Skoleudvalget 04-12-2018 Punkt 6

Beslutning

Indstilles til godkendelse

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022, der forelægges til godkendelse. 

 

Baggrund

Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond reguleres via en aftale. Samarbejdsaftalen udløber den 31. december 2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede på deres møde den 6. november 2018 sagen til godkendelse med bemærkning om, at der i samarbejdsaftalen tilføjes, at Ballerup Museum skal samarbejde med Grantoftegaard og øvrige aktører i Pederstrup om udviklingen af Pederstrup jf. udviklingsplanen for Pederstrup. Økonomiudvalget anbefalede på deres møde den 20. november 2018, at tilføjelsen blev indarbejdet i samarbejdsaftalen.

 

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018.

 

På den baggrund er der udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022. Bestyrelsen for Ballerup Museum samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået den nuværende aftale, hvilket kun har givet anledning til at foretage redaktionelle ændringer.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede på deres møde den 6. november 2018 sagen til godkendelse med bemærkning om, at der i samarbejdsaftalen tilføjes, at Ballerup Museum skal samarbejde med Grantoftegaard og øvrige aktører i Pederstrup om udviklingen af Pederstrup jf. udviklingsplanen for Pederstrup.

 

Økonomiudvalget anbefalede på deres møde den 20. november 2018, at tilføjelsen blev indarbejdet i samarbejdsaftalen.

 

Tilføjelsen til samarbejdsaftalen har været sendt i mailhøring hos bestyrelsen for Ballerup Museumsfond, og alle bestyrelsesmedlemmer har givet positivt tilsagn til ændringen. Tilføjelsen er indarbejdet i oversigten over ændringer og i forslag til ny samarbejdsaftale for perioden 2019-2022.   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022 godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har på vegne af "Turnénetværket for voksenteater" modtaget tilsagn om tilskud på 250.000 kr. fra Statens Kunstfonds pulje Scenekunst Voksen til drift af turnénetværket i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019.

 

Sagen forelægges med henblik på overførsel af tilskuddet fra Ballerup Kommune til "Turnénetværket for voksenteater". Ballerup Kommune er i denne sammenhæng alene videreformidler af tilskuddet, og dette vil ikke påvirke kommunens økonomi.

 

Baggrund

"Turnénetværket for voksenteater" er et netværk bestående af p.t. ca. 65 danske scener, som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver sæson udpeger netværket et antal forestillinger foreslået af producenter, som præsenteres på netværkets scener. Baltoppen LIVE koordinerer og administrerer turnénetværket.

 

Sagsfremstilling

Leder af Baltoppen LIVE, Ib Jensen, er i disse år udvalgt som koordinator/administrator af et nationalt turnéteaternetværk. Turnénetværket udgøres p.t. af 65 danske teaterscener og er igangsat og understøttet af Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg i Slots- og Kulturstyrelsen. Netværket tildeles hver sæson - efter ansøgning - 250.000 kr. til at dække udgifter vedrørende:

 • Websiteudvikling og drift heraf
 • Rejse- og mødeudgifter til en valgt styregruppe, medlemsmøder, vidensudvekslingsmøder for scenernes PR-ansatte
 • Kontorhold
 • Koordinationshonorarer m.m.

Da turnénetværket ikke er en officiel juridisk enhed/person, men et netværk, er driftsstøtten ansøgt og udbetalt i regi af Baltoppen LIVE ved brug af Ballerup Kommunes CVR-nummer. Regnskabet kører separeret fra kommunens økonomi, ligesom netværket har oprettet egen bankkonto, tegnet personligt af Ib Jensen samt en anden til netværket tilknyttet person.

 

Netværket rapporterer til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor regnskab over det bevilgede tilskud aflægges efter Slots- og Kulturstyrelsens bevillingsprocedurer.

 

Statens Kunstfond har givet tilsagn om et tilskud på 250.000 kr., som skal bruges til aktiviteter i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019.

 

Tilskuddet på 250.000 kr. relateret til sæson 2018/2019 er udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen til Ballerup Kommunes Hovedkasse. Der anmodes om at få dette tilskud udbetalt til netværkets bankkonto.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet på 250.000 kr. er modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen. Overførsel til turnénetværket afventer Kommunalbestyrelsens afgørelse. Sagen er udgiftsneutral for Ballerup Kommune.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 250.000 kr. og en udgiftsbevilling på 250.000 kr. Bevillingerne modsvarer hinanden og er derfor neutral for Ballerup Kommune.
   
 2. Bevillingen overføres til Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
   
 3. Tilskuddet, der er modtaget fra Statens Kunstfond, overføres til bankkontoen for "Turnénetværket for voksenteater".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-12-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Efter den offentlige høring af Planstrategien er gennemført, skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne høringssvar med henblik på at vedtage planstrategien endeligt. Planstrategi 2018 har været i høring i 8 uger. I perioden er der indkommet 10 høringssvar, som efter administrationens opfattelse ikke giver anledning til ændringer.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år. Med planstrategien besluttes det, hvilke ændringer i kommuneplanen, Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning. I overensstemmelse med dette indstilles Planstrategi 2018 hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Efter gennemført offentlig høring af Planstrategien, skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne høringssvar med henblik på at vedtage planstrategien endeligt. Planstrategi 2018 har været i høring i 8 uger. I perioden er der indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene er blevet gengivet kort i en hvidbog, hvor de administrativt er blevet kommenteret.

 

Et høringssvar drejer sig primært om indsigers bekymring for fortætning i Måløv. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Et høringssvar indeholder en række forslag til, hvordan man administrativt kan give nye muligheder for boligbebyggelse i parcelhusområder. Administrationen vil tage relevante forslag med videre i den forestående kommuneplanrevision. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Et høringssvar vedrører udviklingen af Jonstruplejren i Ballerup og en bibeholdelse af visse af Forsvarets funktioner i området. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Syv høringssvar vedrører området Ragnisvænge i Ballerup, der i Kommuneplan 2013 er udpeget som haveboligområde - dvs. at der er mulighed for opførelse af boliger. Området henligger i dag som grønt område, der ifølge de lokale borgere har en vis rekreativ værdi. Der har tidligere været et forslag om et nyt bofællesskab på arealet, som man besluttede at henlægge på grund af den massive modstand, projektet og Ballerup Kommune mødte. Administrationen vurderer, at området med fordel kan skifte status til grønt rekreativt område i den nye kommuneplan. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at Planstrategi 2018 vedtages uden ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Planstrategi 2018 vedtages endeligt.
   
 2. Rammeområde "2.B5 - Nyt haveområde ved Ragnisvænge" skifter status fra boligområde til grønt rekreativt område i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:På side 14 udgår afsnit 2 og 3 i indledningen vedrørende lokal identitet (blå tekst).
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

På mødet den 27. august 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen det nuværende kommissorium, af hvilket det fremgår, at dagsordener og referater ikke gøres offentlige. På Naturkvalitetsudvalgets første møde den 4. oktober 2018 ønskede udvalget, at dagsordener og referater skal gøres offentlige.

 

Det fremgår endvidere af det gældende kommissorium, at medlemmerne kan kommentere og godkende referat på næstkommende møde. Udvalget ønsker at ændre dette, så medlemmer kan kommentere referatet inden 7 dage efter udsendelse.

 

Det reviderede Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget indstilles derfor til godkendelse.

 

Baggrund

Som en del af konstitueringsaftalen blev der indgået aftale om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Naturkvalitetsudvalget skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for naturen for borgere, foreninger og institutioner. Derfor er det udvalgets ønske, at dagsordener og referater kan ses af alle. Det gældende kommissorium giver ikke mulighed for at offentliggøre disse, og kommissoriet ønskes derfor ændret med det formål.

 

Det fremgår endvidere af det gældende kommissorium, at medlemmerne kan kommentere og godkende referat på næstkommende møde. Udvalget ønsker at ændre dette, så medlemmer kan kommentere referatet inden 7 dage efter udsendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes med ændringen, at dagsordener og referater gøres offentligt tilgængelige.
   
 2. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes med ændringen, at medlemmer kan kommentere referater inden 7 dage efter udsendelse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Der blev i budget 2016 afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler til "Investeringer i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter". Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdede forslag til anvendelse af midlerne, som blev godkendt politisk.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 1.998.643,00 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.357 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Der blev i budget 2016 afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler til "Investeringer i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter". Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdede forslag til anvendelse af midlerne, som blev forelagt politisk. Midlerne er blevet benyttet til renovering af tennisanlæg i Damgårdsparken i Ballerup, opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal i Skovlunde, diverse tiltag på atletikstadion samt udbedringer i Baltoppen LIVE.

 

Sagsfremstilling

Økonomien for ovennævnte tiltag på projekt nr. 031113 Investering i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter:

 

Renovering af kunstgræsbelægning ved Ballerup Tennisklubs bane for minitennis samt slåmuren.

Bevilling195.000
Forbrug197.400
Merforbrug2.400

 

Opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal.

Bevilling285.000
Forbrug285.000
 0

 

Renovering af kastebur samt indkøb af madraskåbe m.m. på Ballerup Atletikstadion i Ballerup Idrætspark.

Bevilling343.000
Forbrug340.000
Mindreforbrug-3.000

 

Renovering af lydanlæg, sals- og foyerlys, foyergulv m.m. i Baltoppen LIVE.

Bevilling427.000
Forbrug426.243
Mindreforbrug-757

 

Etablering af 8-mands fodboldbane ved Skovmarksskolen/etablering af klubhus i Ballerup.

Bevilling750.000
Forbrug750.000
 0

 

I alt giver det et samlet forbrug på 1.998.643,00 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.998.643 kr.

Mindreudgift

-1.357 kr.

Mindreudgift i procent

0,07 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen "Investering i idrætsanlæg på kultur og fritidsområdet", projekt nr. 031113, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der blev i den politiske budgetaftale 2017 afsat 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. Efterfølgende blev der tilført yderligere 0,3 mio. kr. til anlægsprojekt grundet yderligere udgifter. Den samlede anlægsbevilling er på 1,5 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 1.474.766 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Der blev i den politiske budgetaftale 2017 (6.14), vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, afsat og bevilliget 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. Det afsatte beløb forslog ikke, hvorfor der på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 4. april 2017 blev bevilliget yderligere 0,3 mio. kr. finansieret af projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

 

Sagsfremstilling

Der blev i den politiske budgetaftale 2017 (6.14) bevilliget 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. De faktiske udgifter i forbindelse med overtagelsen af de "fysiske forhold" i Ballerup Super Arena viste sig at være større end anslået op til indgåelsen af den politiske budgetaftale 2017, hvorfor der efterfølgende blev ansøgt om yderligere finansiering på 0,3 mio. kr. til realisering af opgaven fra projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

1.500.000 kr.

Projektets samlede bevilling

1.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.474.766 kr.

Mindreudgift

-25.234 kr.

Mindreudgift i procent

1,7 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Ballerup Super Arena - nyinvesteringer", nr. projekt 031029, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2015 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Idet låsene på de offentlige skabe i omklædningsrummene i East Kilbride Badet var nedslidte, og der ikke længere kunne købes reservedele til reparation af låsene, kombineret med nedslidte skabe, som ikke længere kunne renoveres, blev der blev givet en anlægsbevilling på 323.000 kr.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 277.476 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Der var behov for udskiftning af låse i de offentlige skabe samt indkøb af nye skabe til Svømmeklubben Triton, lærerskabe samt personaleskabe.

 

Sagsfremstilling

Der blev indhentet to tilbud på udskiftning af låse i de offentlige skabe samt indkøb af nye skabe til East Kilbride Badet. Alle låse på de offentlige skabe er blevet udskiftet, og der er indkøbt reservelåse til kommende reparationer. Herudover er der blevet udskiftet skabe til Svømmeklubben Triton, lærerskabe og personaleskabe.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

323.000 kr.

Projektets samlede bevilling

323.000 kr.

Projektets samlede regnskab

277.476 kr.

Mindreudgift

-45.524 kr.

Mindreudgift i procent

14,1 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Udskiftning af låse i de offentlige skabe i omklædningsrummene i East Kilbride Badet i Ballerup samt indkøb af nye skabe", projekt nr. 031331, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen 2018, punkt 7.12, blev der givet en anlægsbevilling til projekt nr. 031336 Gulv til basketball i Ballerup Super Arena på 0,4 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 382.015 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Idet Basketballklub (BMS) kom i elitedivisionen, og der samtidig var en voksende interesse for sporten, blev der afsat 0,4 mio. kr. i 2018 til et mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena for at skabe et basketprofilsted i Østdanmark.

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i en voksende interesse for basketballsporten og herunder muligheden for at skabe et basketballprofilsted i Østdanmark, blev der afsat 0,4 mio. kr. til indkøb af mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

382.015 kr.

Mindreudgift

-17.985 kr.

Mindreudgift i procent

4,5 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Gulv til basketball i Ballerup Super Arena", projekt nr. 031336, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Med baggrund i et ønske fra Ballerup Petanque Klub om etablering af en ny petanquebane tæt på klubbens klublokale blev der givet en anlægsbevilling på 140.000 kr. til projekt nr. 031013 - Etablering af petanquebane.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 130.527 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Ballerup Petanque Klub trænede tidligere på en grusbane beliggende mellem Topdanmark Hallen og East Kilbride Badet. Klubben spiller hele året på banen på hverdage og i weekender.

 

For klubbens ældre og gangbesværede medlemmer var der langt mellem klubhuset og petanquebanen, og en del af medlemmerne havde svært ved at deltage i træningerne og kampe. Klubben oplevede derfor, at de mistede medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Idet Ballerup Petanque Klub udtrykte ønske om at etablere en ny petanquebane tæt på klubbens klublokale blev der givet en anlægsbevilling på 140.000 kr. til projekt nr. 031013 - Etablering af petanquebane. Etableringen har betydet en ny bane på samlet 312 m2 med dræn og tilslutning til kloak for vandafledning. Der er blevet etableret lys, så banen kan bruges hele året. Den nye bane gør det muligt for klubben at etablere et sammenhængende miljø for afvikling af træning og kampe samt fastholde de medlemmer, der har svært ved at deltage. Petanquebanen kan endvidere benyttes af byens borgere, når klubben ikke benytter den.

 

Projektet har ikke medført øgede driftsudgifter, da arealet, der driftes, har samme mål som det der blev fraflyttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

140.000 kr.

Projektets samlede bevilling

140.000 kr.

Projektets samlede regnskab

130.527 kr.

Mindreudgift

-9.473 kr.

Mindreudgift i procent

6,8 %

 

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Etablering af petanquebane", projekt nr. 031013, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 3.400.000 til flere aktivitetstilbud i Søndergårdskvarteret. Der aflægges nu regnskab for anlægsbevillingen.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 3.377.489 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i første omgang på sit møde den 27. april 2015 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af en aktivitetsplads m.m. på projekt nr. 031236.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2016 blev der yderligere givet en anlægsbevilling til fritidsfaciliteter på samme projektnummer.

 

Sagsfremstilling

Der er anlagt en aktivitetsplads på Tueholmen mellem Søndergård Børnehus og den lokale affaldsstation. Pladsen består af en multibane og et parkour-anlæg suppleret med opholdsmuligheder og grønne omgivelser.

 

Ved samme lejlighed blev spillemulighederne på den eksisterende boldfælled i Søndergårdskvarterets sydvestgrænse mod Egedal Kommune forbedret ved gennemførelse af et dræningsprojekt.

 

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen gav bevilling til de afsluttende byggemodninger af veje og grønne områder, blev den resterende del af rådighedsbeløbet til fritidsfaciliteter også frigivet. Som en pendant til fælleshuset for enden af søen blev området kaldet ”Pynten” i den modsatte ende bearbejdet som et centralt friareal i området, og her er der etableret en række opholds- og fritidstilbud i tilknytning til søen med bl.a. platform nær vandoverfladen, grillplads, overdækkede siddepladser og gynger m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.377.489 kr.

Mindreudgift

-22.511kr.

Mindreudgift i procent

0,66 %

 

Administrationens anbefaling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. november 2018 forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til Søndergård fritidsfaciliteter, projekt nr. 031236 - Søndergård - fritidsanlæg, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 31 

Indhold

Sammendrag

Renovering af atletikstadion er afsluttet og banen er certificeret af Dansk Atletik Forbund (DAF). Der blev givet en samlet anlægsbevilling på 2.333.000 kr.

 

Det har ikke været muligt at regnskabsaflægge anlægsprojektet førend nu, da der har været udeståender med firmaet Polytan GmbH i forbindelse med udbedring af mangler, forbedring af atletikstadion og DAF'S certificering af anlægget.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2.421.300 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Renoveringen af belægningen på atletikstadion i Ballerup Idrætspark var med tiden blevet så medtaget, at der var behov for en nødvendig gennemgribende udbedring af skaderne på det gamle anlæg. Der blev derfor søgt en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. Efterfølgende har der været behov for at søge yderligere bevillinger på 533.000 kr. grundet ekstra omkostninger i forbindelse med mangeludbedringer. Den samlede anlægsbevilling er derfor 2.333.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i syv år arbejdet med at få Polytan GMBH til at overholde aftale om renovering af atletikstadion - både hvad angår kvalitet og den efterfølgende opnåelse af DAF-certificering.

 

Eksempelvis har opstregning af løbebaner ikke overholdt DAF's tolerancekrav, og de har derfor måttet laves om. Certificering er nu opnået, og fejl og mangler er udbedret, hvorfor sagen endeligt kan afsluttes. 

 

Det komplicerede forløb har påført Ballerup Kommune en række ekstraordinære omkostninger, herunder bl.a. til rådgivning og dokumentation af fejl og mangler.

 

Under renoveringen er tillige opdaget behov for yderligere og nødvending renovering udover de i aftalen beskrevne forhold. Særligt har det drejet sig om behov for ekstra forstærkning af stresszoner ved afsætsområder til de tekniske discipliner (højdespring, længdespring osv.), opretning af afsætsplanker og udskiftning af ødelagt gummiasfalt (det nederste lag) på mindre områder af banen.

 

Der er tillige godkendt et tillægsarbejde ved springgrav (ny gummiasfalt og kunststofbelægning).

 

Ballerup Kommune er blevet kompenseret for sine ekstraordinære omkostninger, men der tilbagestår alligevel en mindre meromkostning i forhold til den givne anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.333.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.333.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.421.300 kr.

Merudgift

88.300 kr.

Merudgift i procent

3,8 %

 

Forklaring på merudgiften

Supplerende behov for renovering opdaget i udførelsesfasen - ekstra forstærkning i stresszoner, udskiftning af ødelagt gummiasfalt og opretning af flisearealer.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Atletikstadion", projekt nr. 031009, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 11-12-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download