Kommunalbestyrelsen

25.06.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Birte Kramhøft (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Afbud
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
 • Per Mortensen (A) - Afbud
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice fra den 10. august 2018.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges forslag til en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune for Økonomiudvalget til godkendelse. Den hidtidige flerårige økonomiske strategi for 2014-2018 udløber, hvorfor parterne i Aftale om budget 2018 besluttede at igangsætte et arbejde med at reformulere den økonomiske strategi.

 

Forslaget til en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune indeholder målsætninger på de samme områder som tidligere. Der er målsætninger om, at anlægs- og serviceudgifterne skal ligge på niveau med KL's udmeldte forventning og ramme. Der er mål for ultimolikviditeten, der opbygges som en trappe, der forskydes årligt og skal ligge mellem 100-150 mio. kr. i perioden. Målet for overskuddet på de løbende poster er et gennemsnit på 150 mio. kr. i budgetperioden, ligesom gælden skal nedbringes. Strategien løber indtil det politisk vurderes, at strategien skal justeres. 

 

Baggrund

Økonomiudvalget i Ballerup Kommune vedtog i marts 2011 den første flerårige økonomiske strategi, og gennemførte i forbindelse hermed tre spareplaner med besparelser for næsten 350 mio. kr., som rettede op på økonomien i kommunen. Siden er den økonomiske strategi blevet justeret i september 2015, så den i højere grad blev tilsvarende Ballerup Kommunes økonomiske situation.

 

Den økonomiske strategi har over årene vist sig at være et betydningsfuldt økonomisk værktøj, som har haft stor betydning for, at Ballerup Kommunes overordnede økonomi har en stærk karakter sammenlignet med andre kommuner.

 

Sagsfremstilling

Formålet med den økonomiske strategi er at understøtte en solid økonomi, der kan modstå varige tab på selskabsskatter og rumme andre større udsving i indtægter og udgifter. Dertil skal strategien ses som et centralt element i forhold til at sikre Kommunalbestyrelsens mulighed for, i et økonomisk perspektiv, at kunne realisere visionerne for Ballerup Kommune fremadrettet, som de er formuleret i Vision 2029. Såfremt forslaget til en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune vedtages, vil strategien være gældende i forhold til de kommende forhandlinger for budget 2019.

 

Oversigt over de reviderede målsætninger

 • Løbende poster skal udgøre et overskud på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene.
   
 • Ultimolikviditeten for budgetåret og første overslagsår skal minimum udgøre 100 mio. kr., mens likviditeten i andet budgetoverslagsår skal være 125 mio. kr. og tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr. Måltallene følger budgetoverslagsåret og ikke årstallet.
   
 • Gælden nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden.
   
 • Service- og anlægsrammen overholdes så de ligger på niveau med KL's udmeldte forventning og ramme.

Målsætningerne udrulles og uddybes yderligere i det vedhæftede baggrundsnotat "Forslag til økonomisk strategi for Ballerup Kommune".

 

Øvrige principper

 

Overførsler

I forhold til budgetloven er der pålagt kommunerne sanktioner ved en fælles overskridelse af henholdsvis service- og anlægsrammen. For at understøtte likviditetsmålsætningerne og målsætninger vedrørende service- og anlægsrammen, foreslås overførselsadgangen nedsat. Den reducerede overførselsadgang foreslås for at mindske risikoen for at overskride servicerammen:

 • Den decentrale overførselsadgang på 4 pct. nedsættes til 3 pct.
 • Den centrale overførselsadgang på 4 pct. nedsættes til 2 pct.

Der er undtagelser fra den generelle regel om 3 pct. overførselsadgang på de decentrale institutioner, idet der på enkelte takstbærende institutioner gælder andre overførselsadgange aftalt i KKR-regi. For at undgå uhensigtsmæssigheder i styringen af disse af takstfinansierede institutioner undtages disse fra hovedreglen på de 3 pct., såfremt det måtte blive aktuelt og der opstår behov herfor.

 

Omprioriteringsrum

Der skal skabes et politisk råderum, der sikrer mulighed for politisk prioritering inden for kommunens samlede driftsvirksomhed. Formålet hermed er at skabe politisk rum for og plads til innovation, effektivisering og udvikling af driftsopgaven samt rum for sænkning af indkomstskatten og grundskylden i Ballerup Kommune. Omprioriteringsrummet skal drøftes og fastsættes i forbindelse med den årlige behandling af tidsplanen i januar måned, hvor Økonomiudvalget beslutter processen for det kommende års budget. Puljen til omprioritering indgår i sammenhæng med kommunens omstillingsarbejde og øvrige effektiviseringstiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Oplæg til økonomisk strategi gældende fra budget 2019 for Ballerup Kommune godkendes.
   
 2. Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at undtage enkelte takstbærende enheder fra den generelle overførselsregel på 3 pct. til administrationen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingens punkt 1)Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Den økonomiske strategi gælder til og med beslutningen om Budget 2022, idet likviditetsbundgrænsen sættes til 125 mio. kr. og til 150 mio. kr. i tredje overslagsår. Indstillingens punkt 2)Indstilles til godkendelse Økonomiudvalget ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23 Allan Kristensen (C) deltog under sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2017 for IT-Forsyningen I/S forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt på bestyrelsesmødet i den 11. april 2018, og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Regnskaberne er uden anmærkninger og forbehold.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 14.3, at årsregnskabet skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

 

Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisionsprotokollat for 2017 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 11. april 2018 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

 

I IT-Forsyningens fjerde leveår var der fortsat fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring. IT-forsyningen har i 2017 leveret et regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger, på 0,4 mio. kr.

 

I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående punkt 1.2.1 Økonomistyring og forretningsgange samt interne kontroller.

 

IT-Forsyningen I/S har følgende bemærkning til årsregnskabet om forbedring af enkelte afstemninger (Bank, Debitor og Kreditor):

 

Deloitte har rådgivet om en model for opfølgning af balancen, men den kan først færdiggøres, når nyt Prisme (økonomisystem) er implementeret i første halvår 2018.
 

Dette betyder ikke, at der ikke har været afstemninger, men at disse afstemninger skulle dokumenteres bedre, hvilket allerede er sket med tilbagevirkende kraft.

 

Der er fokus på at implementere debitor- og kreditor-modulafstemningen, herunder få beskrevet dette i mini-økonomivejledningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Årsregnskabet for 2017 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokolatet tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Bestyrelsen bør have fokus på de forhold om datasikkerheden, som Ballerup Kommunes revision har haft bemærkninger til.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget 2019 for IT-Forsyningen I/S. Budgettet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018, hvor det blev godkendt af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 13.1-3, at budget skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

 

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S fremlægger budget for 2019, som er fremskrevet med KLs vægtede fremskrivningsprocent og er fremskrevet på basis af budget 2018 efter den 3 pct. besparelse, som IT-Forsyningen I/S blev pålagt. Dvs. at IT-Forsyningen I/S også i 2019 har indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. Det fremlagte budget, som er vedhæftet, er i balance inden for de gældende budgetrammer.

 

Budgettet 2019 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018, og er efterfølgende godkendt af IT-Forsyningens bestyrelse.

 

Allerød Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er planlagt juridisk at ske pr. 1. september 2018. Der vil efter Allerød Kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S blive udarbejdet et nyt korrigeret budget for 2019. Det korrigerede budget vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af budgettet for 2019 fremgår de respektive interessentkommuners betaling fordelt på basisydelse, abonnement samt andre ydelser. Herudover rummer budgetforslaget ingen øvrige økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Budget for 2019 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Egedal Kommunes Byråd har på sit møde den 31. maj 2018 besluttet at forespørge de øvrige tre ejerkommuner Ballerup, Furesø og Allerød om der er opbakning til at genforhandle vedtægtens § 8, stk. 2 for det fælles § 60 selskab IT-Forsyningen I/S.

 

Pkt. 21 i vedtægterne anfører, at hvis en kommunalbestyrelse/et byråd anmoder om det, skal der ske genforhandling. Det kræver enighed mellem de – nu fire – interessentkommuner, hvis der skal ændres i vedtægterne.

 

Allerød, Ballerup og Furesøs Kommunalbestyrelser/Byråd skal derfor tage stilling til, om de er enige med Egedal Kommunes Byråd om det fremsendte forslag til ændring af bestyrelsessammensætningen fra den nuværende administrative bestyrelse til en bestyrelse bestående af kommunalpolitikere fra de fire ejerkommuner.

 

Sagen har været behandlet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 13. juni 2018, som anbefaler, at sagen godkendes.

 

Baggrund

Henvendelse fra Egedal Kommune om ændring i vedtægt for IT-Forsyningen.

 

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner godkendte i januar 2018 på deres respektive Kommunalbestyrelses/Byråds-møder, at Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen I/S. Der er efterfølgende udarbejdet en allonge til vedtægten med konsekvensrettelser som følge af beslutningen om at optage Allerød Kommune. Allongen blev godkendt af de fire byråd i maj måned 2018. Allongen er nu sendt til endelig godkendelse i Ankestyrelsen, der allerede har meddelt en forhåndsgodkendelse af optagelsen af Allerød Kommune, hvis der er enighed i ejerkredsen.

 

I forbindelse med godkendelsen af allongen besluttede Byrådet i Egedal Kommune, at vedtægtens bestemmelse i § 8, stk. 2 om bestyrelsens sammensætning ønskes genforhandlet med interessenterne jf. pkt. 21 i Vedtægt IT-Forsyningen I/S.

 

I henhold til vedtægten sammensættes bestyrelsen af de respektive byråd, der hver udpeger et medlem fra direktionen samt en personlig suppleant fra administrationen. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt byrådenes instruktionsbeføjelse.

 

Den politiske indflydelse sker herudover gennem godkendelse af bl.a. regnskab, budgetforslag og års- og udviklingsplan, jf. §§ 12, 13 og 14. Budgetforslaget fremsendes af bestyrelsen til byrådene ultimo marts måned med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringsforslag fra byrådene. Det reviderede budgetforslag fremsendes til byrådene senest i august 2018, således at det kan vedtages sammen med det kommunale budget.

 

Den nuværende formulering af § 8, stk. 2 er:

”8.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt 1 personlig suppleant fra administrationerne. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelsers instruktionsbeføjelse.”

 

Byrådet i Egedal Kommune ønsker, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i bestyrelsen for selskabet udpeges blandt Byrådets medlemmer. Såfremt ændringen af vedtægten godkendes, vil formuleringen af § 8, stk. 2 fremadrettet være (udvidelsen med Allerød Kommune er indarbejdet):

 

”8.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem samt 1 personlig suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelsers instruktionsbeføjelse.”

 

Kommunaldirektøren har følgende betragtninger til sagens behandling:

 • IT-Forsyningen blev dannet ud fra erfaringerne med Center For Tandregulering (CFT), der i dag drives af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. CFT har også en administrativt sammensat bestyrelse.
   
 • IT-Forsyningens bestyrelses arbejde består i al væsentlighed i at træffe driftsmæssige beslutninger begrundet i de budgetter, regnskaber og investeringsplaner, der i dag og fremover godkendes politisk i alle ejerkommuner.
   
 • En netop gennemført benchmark ved konsulenthuset Zangenberg dokumenterer at det grundlag IT-Forsyningen blev skabt på – at skabe en effektiv drift og sikre et stærkt faglige miljø – fortsat er i førersædet for bestyrelsens og selskabets ledelses side. Benchmarken viser, at IT-Forsyningen i dag leverer sine ydelser til en samlet pris, der er ca. 13 mio. kr. under markedsprisen for Shared Service Centers som IT-Forsyningen (Shared Service Center er den tekniske markedsbetegnelse for et selskab som IT-Forsyningen).
   
 • Bestyrelsen består efter Allerød Kommunes optagelse af tre kommunaldirektører og en direktør. Der er således stor samlet topledelsesfokus på at sikre at IT-Forsyningen lever op til aftaler og forventninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

 1. Vedtægt for It-Forsyningen ikke ændres, og at den nuværende bestyrelsessammensætning for IT-Forsyningen bibeholdes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. marts 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune var UNICEF By i 2017. Projektet er efterfølgende blevet evalueret af styre- og arbejdsgruppen for projektet.

 

Økonomiudvalget ønskede på deres møde den 13. marts 2018, at der blev indarbejdet tilføjelser til evalueringen. Økonomiudvalget ønskede også, at evalueringen skulle drøftes med forældrebestyrelserne og skolebestyrelserne i henholdsvis Dialogforum og Skoleforum, og at deres vurdering af UNICEF By skulle føjes til evalueringen.

 

Det indstilles, at den redigerede evaluering tages til efterretning.  

 

Baggrund

UNICEF vælger hvert år en dansk kommune, som organisationen indgår samarbejde med. Formålet er, at kommunens virksomheder, borgere og ansatte samler ind til UNICEF.

 

I august 2015 kontaktede UNICEF Danmark Ballerup Kommunes borgmester med henblik på, at kommunen skulle være UNICEF By i 2017. I januar 2016 gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om, at Ballerup Kommune skulle indgå i samarbejdet. Kommunalbestyrelsen valgte temaet ”Uddannelse til alle” som målet for indsamlingen. Efter råd fra UNICEF afsatte Kommunalbestyrelsen ét årsværk til projektet, som gik til en projektlederstilling.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune var UNICEF By i 2017. UNICEF By-projektet var en fælles opgave for hele kommunen, både borgere, virksomheder og ansatte.

 

For at sikre ejerskab og en bred forankring af projektet på tværs af den kommunale organisation, blev der nedsat en styregruppe samt en arbejdsgruppe med repræsentanter fra følgende områder: Erhverv, kultur, biblioteket, social- og sundhedsområdet, daginstitutioner, skoler og de pædagogiske læringscentre.

 

Styre- og arbejdsgruppen for UNICEF By 2017 har udarbejdet en evaluering af projektet.

 

De vigtigste konklusioner i evalueringen er, at

 • Der i Ballerup Kommunes år som UNICEF By har været et meget højt aktivitetsniveau med flere end 100 aktiviteter.
 • De borgere, der har været aktive i projektet, har følt en stolthed i at kunne bidrage til det gode formål.
 • Ballerup Kommune har gode relationer til forenings- og erhvervslivet, og har samlet et relativt stort beløb ind fra erhvervslivet sammenlignet med øvrige kommuner.
 • Projektet har betydet et væsentligt ressourcetræk i organisationen.
 • Det har skabt udfordringer at samle hele organisationen omkring projektet.
 • Projektledelsen for lignende projekter med fordel kan placeres i en tværorganisatorisk enhed, da det sender et stærkere signal om fælles ansvar.
 • Planlægningen af projektet skal starte i god tid før projektåret begynder. Det samme gælder projektlederen, da det tager lang tid at skabe engagement og ejerskab i en stor organisation.

Projektet indsamlede 650.222,50 kr.

 

Dialogforum og Skoleforum melder tilbage, at UNICEF By har været oplevet som forstyrrende i en travl hverdag med mange andre opgaver, herunder i forhold til at nogle af skolernes og institutionernes bestyrelser havde truffet beslutning om at støtte andre organisationer/slet ikke støtte organisationer. Samtidig er det oplevelsen, at det har trukket mange medarbejderressourcer. Der har dog også både på dagtilbudsområdet og skoleområdet været gode oplevelser og læringsaktiviteter for børnene - særligt de steder, hvor der er skabt en sammenhæng til de temaer, børnene i forvejen arbejder med. Særligt på dagtilbudsområdet er det vigtigt at være opmærksom på, at emnet særligt for de helt små børn er svært at arbejde med og meget uhyggeligt for børnene. På både dagtilbudsområdet og skoleområdet melder forældrene også, at det er en udfordring, hvis der skabes en ulighed mellem børnene i forhold til forældrenes muligheder for at bidrage økonomisk til UNICEF.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Styre- og arbejdsgruppen for UNICEF By 2017 indstiller, at

 1. Evalueringen af UNICEF By 2017 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse Økonomiudvalget ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til den første bestyrelse i Klyngen Storkøbenhavn Nord (FGU)

 

Baggrund

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 FGU-lovudkastet hvorefter de fire love endeligt er vedtaget.

 

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren vil i den kommende tid fastsætte en midlertidig vedtægt for Klyngen Storkøbenhavn Nord. Undervisningsministerriet har oplyst, at Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til den første bestyrelse i Klygen Storkøbenhavn Nord.

 

Den første bestyrelsesopgave bliver at fastsætte instituionens endelige vedtægt. Når den endelige vedtægt er godkendt, kan den endelige bestyrelse udpeges i overensstemmelse med den endelige vedtægt.

 

Udpegningen har virkning fra den 1. september 2018 og indtil de endelige vedtægter for Klyngen Storkøbenhavn Nord er godkendt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Der vælges 1 medlem til den første bestyrelse for Klyngen Storkøbenhavn Nord efter forholdstalsvalg. Medlemmet behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen. 

 

Socialdemokratiet (A) indstiller:

1.  Jesper Würtzen (A) 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I maj måned 2018 blev der afholdt valg til Ballerup Kommunes Ungdomsråd (Ungdomsrådet). Kommunalbestyrelsen skal godkende valget.

 

Baggrund

Vedtægter for Ballerup Kommunes Ungdomsråd § 4.

 

Sagsfremstilling

Ungdomsrådet blev oprettet i 1985 i forbindelse med FN's internationale ungdomsår. Ungdomsrådet arbejder bl.a. på, at unge i Ballerup Kommune får større indflydelse på de forhold, som vedrører de unge samt giver de unge mulighed for at lære om demokratiske processer og arbejdsgange.

 

Ungdomsrådet refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og holder til i Ungdomskulturhuset Vognporten.

 

Ungdomsrådet har et årligt budget på 100.333 kr. (2018-niveau).

 

Ungdomsrådet høres i sager, der har relevans for unge i Ballerup Kommune. Man kan indtræde i Ungdomsrådet det år, man fylder 15 år, og til man er 24 år. Der kan dispenseres fra denne regel for repræsentanten fra BAFE (Ballerup Fælles Elevråd).

 

Der har været afholdt valg til Ungdomsrådet i maj måned 2018, og valget skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Der var 11 tidligere medlemmer, der genopstillede, og 5 nye kom til. De 3 pladser til BAFE (Ballerup Fælles Elevråd) vil blive besat i august 2018.

 

Oversigt over de valgte medlemmer samt suppleanter fremgår af bilaget.

 

Ungdomsrådet er sammensat på følgende måde:

 • 16 repræsentanter fra åben liste "Græsrødder"
 • 3 repræsentanter fra Ballerup Fælles elevråd (BAFE). I perioder, hvor der ikke er en repræsentant fra BAFE, gives pladsen til en græsrod.

Ungdomsrådet er repræsenteret i:

 • Ungdomsskolebestyrelsen (1 plads)
 • Styregruppen for Ungdomskulturhuset Vognporten (6 pladser)
 • Ungdomspuljen (3 pladser, hvoraf det ene medlem er formand).

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af Ungdomsrådets vedtægter besluttet, at der ikke udbetales mødediæter for deltagelse i Ungdomsrådets møder.

 

Der afholdes valg til Ballerup Kommunes Ungdomsråd næste gang i marts 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at 

 1. Valget til Ballerup Kommunes Ungdomsråd godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Afbud / Fraværende

Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

En ændring i vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud har været i høring hos forældrebestyrelserne og forelægges nu til endelig godkendelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2018 besluttet at sende et forslag om ændring af vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i høring. Forslaget omhandler muligheden for at udpege medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, der kan tilknyttes de enkelte forældrebestyrelser, hvis forældrebestyrelserne anmoder om det. De foreslåede ændringer er konkret:

 • Kapitel 7:
  Stk. 5: Til hver forældrebestyrelse tilknyttes der på anmodning af forældrebestyrelsen et medlem af Børne- og Skoleudvalget. Udvalgsmedlemmet har status af observatør uden stemmeret, men med taleret.
   
 • Kapitel 8:
  Stk. 14: I starten af hver valgperiode beslutter Børne- og Skoleudvalget, hvem der skal tilknyttes hver af de 6 forældrebestyrelser, hvis forældrebestyrelserne anmoder om det.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelserne for de fem distriktsinstitutioner samt for Dagplejen har haft mulighed for at afgive høringssvar til forslaget, og i alt fem bestyrelser har afgivet svar. Bestyrelserne er positive over for forslaget og hilser det velkomment, at de får mulighed for en tættere dialog med det politiske niveau.

 

På baggrund at høringssvarene foreslås det, at ovenstående tilføjelser godkendes og indsættes i vedtægten.

 

Hvis ændringen af vedtægten godkendes af Kommunalbestyrelsen, skal Børne- og Skoleudvalget på augustmødet fordele bestyrelserne mellem sig, så de respektive bestyrelser kan få oplyst, hvem de har mulighed for at invitere.

 

Vedtægten kan ses som bilag i dens endelige ordlyd med tilføjelserne i kapitel 7 og 8 markeret med rødt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 1 tilføjet efter Økonomiudvalgets møde

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. De foreslåede ændringer i vedtægter for dagtilbudsbestyrelser godkendes.
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. maj 2018 at sende forslag om ophør af den kommunale ældretandpleje til høring i Seniorrådet. Seniorrådet har behandlet sagen på møde den 29. maj 2018 og denne sag indeholder Seniorrådets høringssvar, samt administrationens vurdering af høringssvarets konsekvenser for beslutning om driftsreduktioner i Ballerup Kommunes tandpleje på i alt 2,5 mio. kr. i 2021.

 

Der skal i sagen tages beslutning om ophør af den kommunale drift af Ældretandplejen og videreførelse af Ballerup-tilskuddet.

 

Baggrund

Den kommunale tandpleje drives i henhold til sundhedslovens §§ 127-134 og omfatter tandpleje til børn og unge, omsorgs, - og specialtandpleje. Herudover driver Ballerup Kommune sammen med Furesø og Egedal Kommuner Center for Tandregulering (§60 selskab) og Ballerup Kommune har, som den eneste kommune i landet, en ældretandpleje. Ældretandplejen udspringer af et frikommuneforsøg tilbage fra 1986 og fungerer i dag som en integreret del af den kommunale tandpleje. I forlængelse af beslutningen i 2017 om at gå fra syv til fire klinikker i den kommunale tandpleje er det i Budget 2018 besluttet, at der skal ske effektivisering og en budgetreduktion på 1 mio. kr. i 2019 stigende til i alt 2,5 mio. kr. i 2021.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at effektivisere og reducere budgettet i den kommunale tandpleje og anbefaler, at det sker ved en ændring i personalesammensætningen og ved ophør af den kommunale drift af ældretandplejen.

 

Børne- og Skoleudvalget sendte administrationens forslag i høring til Seniorrådet.

 

Seniorrådet har behandlet forslaget på møde den 29. maj 2018 og har afgivet følgende høringssvar:

"Seniorrådet kan godkende forslaget om ophør af den kommunale ældretandpleje under forudsætning af, at omsorgstandplejen bevares.

Seniorrådet anbefaler, at tilskuddet på de 700 kr. bibeholdes"

 

Administrationens vurdering af høringssvaret:

Kommunerne er ifølge sundhedslovens §§ 131-132 forpligtet til at yde omsorgstandpleje til borgere med omfattende funktionstab. Omsorgstandplejen er dermed en "skal-opgave" og bevares også i den fremtidige opgavesammensætning i tandplejen.

 

Tilskuddet på de 700 kr. er en del af frikommuneforsøget og Sundheds- og Ældremininsteriet kan på et tidspunkt meddele ophør om dette. Der er i forslag om imødekommelse af driftsreduktionen indregnet udgifter til 700 kr. i tilskud til borgere med helbredskort.

 

Høringssvaret fra Seniorrådet giver dermed ikke anledning til ændring i forslag til imødekommelse af budgetreduktionen i Tandplejen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med gennemførelse af en ændret personalesammensætning, ophør af driften af den kommunale ældretandpleje og forudsat fastholdelse af Ballerup-tilskuddet vil driftsreduktionen på 1 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, samt 0,5 mio. kr. i 2021 (jf. punkt 3.33 i Budgetaftale 2018) kunne imødekommes.

 

Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget i en opfølgende sag til efteråret tager stilling til tandplejens samlede økonomi i 2022 og frem, herunder også det i denne sag estimerede driftsoverskud på 0,6 mio. kr. I den sag behandles den samlede kommunale tandplejes organisering, opgavetilrettelæggelse herunder det tværgående samarbejde til børn- og ungeområdet og stillingtagen til Sundhedsstyrelsens kommende retningslinjer for profylakse m.m.

Bilag

1 billag

Beslutningen træffes af

Kommunalbetyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Seniorrådets høringssvar tages til efterretning.
   
 2. Forslaget om at den kommunale drift af Ældretandplejen ophører pr. 30. juni 2019 godkendes.
   
 3. Ballerup-tilskuddet til borgere med helbredskort videreføres for nuværende, idet tilskuddets permanente fastholdelse efter ophør af Ældretandplejen afventer afklaring fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Som udgangspunkt kan borgere selv bestemme, om de vil tage imod den hjælp, pleje og omsorg, som kommunen tilbyder. Serviceloven indeholder et regelsæt, som undtagelsesvis tillader personale at anvende magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes nødvendigt, for at kunne yde den nødvendige omsorg over for borgeren.
 

Der er hovedsageligt tale om situationer, hvor indgrebet er nødvendigt for at undgå personskade. Når der foretages en magtanvendelse, skal dette registreres og indberettes til kommunen. Herefter træffer handlekommunen afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.

 

I Ballerup Kommune i 2017 var der henholdsvis 46 indberetninger på handicapområdet og 7 indberetninger på ældreområdet. Til sammenligning var der i 2016 31 indberetninger på handicapområdet og 4 på ældreområdet.

I bilaget er der en oversigt over antallet af magtanvendelsesindberetninger i årene 2015, 2016 og 2017. 
 

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser fremlægges til orientering.

 

Baggrund

Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i:

 • Anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystemer
 • Etablering af særlige døråbnere
 • Anvendelse af stofseler
 • Fastholdelse for at undgå personskade
 • Fastholdelse af borgeren for at kunne gennemføre personlig hygiejne
 • Tilbageholdelse i boligen
 • Optagelse i særlige botilbud mod borgerens ønske.

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed, således at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der en gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.
 

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Social og Sundhed og til Socialtilsynet. Har en beboer på et af Ballerup kommunes botilbud, en anden handlekommune end Ballerup, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

Magtanvendelser, foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner over for borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig overfor, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse.
 

Et tværfagligt udvalg, myndighedsgruppen, med repræsentation af fagprofessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet i Center for Social og Sundhed, behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelsen.

 

Sagsfremstilling

På handicapområdet var der i 2017 46 indberetninger om magtanvendelser. På ældreområdet var der 7 indberetninger. Til sammenligning var der i 2016, 31 indberetninger på handicapområdet og 4 på ældreområdet.

 

På handicapområdet er antallet af magtanvendelser steget fra 31 til 46. Den store stigning ses på antallet af magtanvendelse på Ballerup borgere i botilbud i andre kommuner, fra 15 i 2016 til 36 i 2017.

 

Fra 2015 til 2016 var der også en stigning i antallet af indberetninger om magtanvendelse på borgere i botilbud, uden for Ballerup Kommune. De borgere det drejer sig om, er udfordrede på forskellig vis og de er som hovedregel placeret på specialiserede botilbud. Der har i 2017 været et øget fokus på disse borgerforløb i administrationen, hvor de løbende drøftes i et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og specialkonsulent. Der, hvor det vurderes nødvendigt, gennemføres ekstra opfølgningsbesøg, og der er fokus på, om VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og specialundervisningsområdet) bør inddrages for at sikre at tilbuddet anvender den optimale pædagogisk og metodiske tilgang til borgeren. Formålet med dette ekstra fokus er løbende at vurdere, om det aktuelle tilbud fortsat er relevant og tilstrækkeligt i forhold til borgerens udfordring. Dette fokus afspejles ikke i resultatet for 2017, men det vurderes at den løbende dialog med botilbuddene om disse borgere, er med til at sikre fokus på kvaliteten i omsorgen for denne gruppe meget udfordrede borgere.

 

På ældreområdet er der sket en lille stigning i antallet fra 4 til 7 magtanvendelser.
 

På plejecentrene i Ballerup Kommune er der også fokus på at forebygge magtanvendelse. Der er uddannede demensressourcepersoner, og alle medarbejdere har gennemgået et demens e-learningskursus. Når der opstår særligt vanskelige demensproblematikker afholdes der beboerkonferencer og der udarbejdes socialpædagogiske handleplaner, i forhold til den enkelte beboer. Der indsættes ekstra personale i perioder, hvor beboere med demenssygdomme har brug for ekstra opmærksomhed. Plejecentrene i Ballerup Kommune arbejder desuden med at gøre indretningen demensvenlig, så der opnås større genkendelighed, hjemlighed og tryghed.

 

Der er således fokus på området, men magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da demenssygdomme og andre udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk. Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen.
 

Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

 

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser på ældre- og handicapområdet har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet som vedlægges sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Afrapporteringen af den årlige opgørelse over magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2017 tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2018
Udsættes
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det sikres, at medarbejderne indberetter alle magtanvendelser. Der er opmærksomhed på fx udviklingen på demensområdet, hvilket vil betyde flere magtanmeldelser.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på de tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov den 5. november 2017.
 

Bofællesskaberne er botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.
 

Socialtilsynets samlede konklusion er, at bofællesskaberne fortsat lever op til kvaliteten inden for kvalitetsmodellens syv temaer.
 

Socialtilsynet konstaterer bl.a. at, bofællesskaberne skal have fokus på arbejdet med mål, samt sikre at den daglige dokumentation afspejler den faglige indsats. Endvidere skal der arbejdes på at sænke sygefraværet og personalegennemstrømningen i tilbuddene. 

 

Baggrund

Tilsynet med kommunernes aflastnings- og botilbud varetages af socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på de tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov den 5. november 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 5. januar 2018.
 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om bofællesskaberne fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Ved dette anmeldte tilsyn var der tale om en generel gennemgang af kvalitetsmodellens temaer.
 

Borgerperspektivet er ved dette tilsyn inddraget dels gennem interview med en borger i forbindelse med fremvisning af lejlighed og dels gennem spørgeskemaer, der er udfyldt af 18 borgere.
 

Rapporten har været i høring i Handicaprådet, høringssvar vedlægges som bilag.

 

Sagsfremstilling

De tre bofællesskaber, Botilbuddet Klakkebjerg, Botilbuddet Hold-an Vej 156 og Botilbuddet Bygaden, i Center for Voksne med særlige behov har i alt 21 boliger til voksne med udviklingshæmning. Borgerne har selvstændig bolig med egen lejekontrakt og støtten leveres efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk vejledning). Bofællesskaberne, som er placeret på tre forskellige adresser, tilbyder borgerne egne, individuelle boliger og er indrettet med fælles køkken, spiseplads og fælles opholdsrum, samt adgang til have med fælles terrasse. Bofællesskaberne er alle i gåafstand til indkøbsmuligheder og offentlig transport.

 

I det følgende er socialtilsynets vurdering refereret:

 • Socialtilsynets samlede konklusion er, at tilbuddet fortsat lever op til kvaliteten inden for kvalitetsmodellens syv temaer. Det vurderes, at medarbejderne besidder relevante faglige og relationelle kompetencer i forhold til at sikre borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet er i gang med at sikre, at der ud over de pædagogfaglige kompetencer også er sundhedsfaglige kompetencer til stede på bofællesskabet, i henhold til borgernes stigende behov for dette.
 • Hertil er tilbuddet i gang med at implementere neuropædagogik i bofællesskaberne, hvilket i højere grad afspejles i den daglige praksis. Endeligt vurderes, at medarbejderne arbejder med stor respekt for borgernes selv- og medbestemmelse og møder generelt borgerne med respekt og anerkendelse.
   
 • Det vurderes, at borgerne trives på tilbuddet. Tilbuddet arbejder systematisk med sin resultatdokumentation, og selvom der stadig er udviklingsmuligheder, oplever socialtilsynet en fremgang, i forhold til tidligere tilsyn.
   
 • Tilbuddet har gennemgået en ledelsesmæssig omorganisering, der har skabt et mere enkelt ledelsesgrundlag. Det vurderes, at ledelsen sikrer tilbuddets fortsatte udvikling og har eksempelvis på relevant vis fulgt op på de udviklingspunkter, der blev givet ved sidste tilsynsbesøg. Tilbuddet er endvidere aktuelt udfordret af højt sygefravær og personalegennemstrømning, hvilket ledelsen ligeledes tager aktivt hånd om.

Udviklingspunkter

 • Tilbuddet kan fortsat med fordel have fokus på at opstille mål for alle borgere, i relation til deres dagsbeskæftigelse.
 • Tilbuddet kan med fordel fortsat arbejde med at sikre, at alle mål opstilles klart og operationel og sikre, at den daglige dokumentation afspejler den faglige indsats.
 • Fortsat arbejde på at sænke sygefravær og personalegennemstrømning på tilbuddet.
 • Fortsat arbejde på, at der gennem omstruktureringen skabes kortere vej mellem ledelse og botilbud.
 • Fortsat arbejde på at sikre, at teamkoordinatorerne bevarer rollen som kollegaer i bofællesskaberne.

Ledelsen i Center for voksne med særlig behov har udarbejdet en handleplan for det arbejde, som skal igangsættes i forhold til socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social- og Sundhed indstiller, at

 1. Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte tilsyn på de tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov, tages til efterretning.
   
 2. Handleplanen for tilbuddene tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2018
Udsættes
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. september 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Det eksterne firma BDO (Statsautoriseret revisionsaktieselskab) har gennemført opfølgende tilsyn hos en af Ballerup kommunens private leverandører af personlig og praktisk hjælp, Din Private Døgnpleje. Tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn karakteriserer "Tilfredsstillende forhold" hos leverandøren - som i maj 2017 fik bedømmelsen "Mindre tilfredsstillende forhold".

 

Baggrund

Der gennemføres hvert år uanmeldte tilsyn hos Ballerup kommunens leverandører af personlig og praktisk hjælp for at sikre borgertilfredshed med den leverede kvalitet, og for at leve op til servicelovens § 151 om årligt tilsyn. Ved tilsyn i maj 2017 konstaterede tilsynet "Mindre tilfredsstillende forhold" hos Din Private Døgnpleje, med konkrete anbefalinger for tiltag og forbedring af virksomhed og praksis. Tilsynets anbefalinger handlede i sær om dokumentation i form af døgnrytmeplaner på borgerne og sammenhæng mellem visiteret og disponeret tid samt visiteret ydelser og faktisk leveret tid.

 

I juni 2017 gennemførte ledelsen for Hjælpemidler og Visitation i Center for Social og Sundhed et opfølgningsmøde med leverandøren for at sikre tiltag for tilsynets anbefalinger og udarbejdelse af handleplan. Der blev samtidig indgået aftale om uanmeldt opfølgende tilsyn hos leverandøren.

 

Sagsfremstilling

Formålet med et uanmeldt tilsyn er at afdække, om der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der bliver gennemført hos borgerne og at bidrage til løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold.

 

Tilsynet konstaterer, at der siden sidste tilsyn i maj 2017 har været fokus på, at få iværksat en digital organisation med struktur og udviklende arbejdsgange og metoder, og at der ligeledes er ansat en kvalitets- og udviklingssygeplejerske, for at sikre den sundhedsfaglige udvikling og kvalitet i virksomheden.

 

Din Private Døgnpleje er i proces med at få fulgt op på tilsynets anbefalinger fra sidste tilsynsrapport, og tilsynet bemærker, at leverandøren arbejder på at efterkomme Ballerup Kommunes retningslinjer og krav til dokumentation - men der er fortsat mangler på området, som kræver en målrettet indsats. Se tilsynets treanbefalinger på side fire i bilag 1. Ved tilsynet er der foretaget gennemgang af faglig dokumentation, samt observationer hos fire borgere, og der er gennemført interview af fire social- og sundhedshjælpere og med ledelsen.

 

I bilaget ses udspecificering af tilsynets opfølgning i forhold til de anbefalinger Din Private Døgnpleje fik ved sidste tilsyn. Det er gennemgående for tilsynets stikprøver, at dokumentation i form af døgnrytmeplaner på borgerne, fortsat er mangelfuld eller manglende. Det fremgår også, at de udfyldte døgnrytmeplaner er sparsomt beskrevet i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser - og der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation på ydelser relateret til rengøring hos de udvalgte borgere.

 

Observation i borgernes hjem og den borgeroplevede kvalitet

Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem den bevilgede hjælp, den leverede hjælp og borgernes tilstand. Rengøringsstandarden i hjemmene og omkring hjælpemidlerne er tilfredsstillende - men det vil være relevant at beskrive målrettet handling og fokus på fx fald, fysisk inaktivitet og inkontinens hos de besøgte borgere.

 

Medarbejderne kan fagligt beskrive, hvordan hjælpen til personlig pleje skal udføres, hvordan indsatser i forhold til praktisk støtte skal gennemføres, og de kan også i et vist omfang redegøre for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser hos borgerne. Medarbejderne kan beskrive rehabiliterende pleje og har fokus på at inddrage borgerne i hjælpen til personlig pleje, praktisk støtte, forflytninger og styrkelse af gangfunktion.

 

Borgerne udtaler, at der er sammenhæng mellem den hjælp, de har behov for, og den hjælp de modtager - og de er tilfredse med både den personlige pleje og den praktiske hjælp i hjemmet. Borgerne er desuden enige om, at medarbejderne er professionelle, imødekommende, lyttende og interesseret i deres arbejde - og deres oplevelse af kontinuitet og faste medarbejdere i hjemmet bliver fremhævet. Borgerne beskriver også tryghed ved den hjælp de modtager, og at der bliver taget hånd om den bekymring de måtte udtrykke. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer og opfordrer dem til at være aktive og tage del i deres pleje og hjælp.

 

God fortsat proces

Tilsynets vurdering af Din Private Døgnpleje er steget fra "Mindre tilfredsstillende forhold" til "Tilfredsstillende forhold" og antages ud fra handleplaner og tilsynsrapport at være i god fortsat proces. Der er særlig opmærksomhed på, at borgerne, ligesom ved sidste tilsyn, overordnet oplever en god og tilfredsstillende kvalitet ved Din Private Døgnplejes arbejde.

Hjælpemidler og Visitations ledelse følger Din Private Døgnplejes arbejde og proces tæt ved opfølgningsmøder om virksomhedens arbejde med tilsynets anbefalinger - som især handler om dokumentation i døgnrytmeplanerne. Se handleplan for tilsynets anbefalinger som er vedlagt. Årets almindelige tilsyn gennemføres i efteråret.

 

Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet den 18. april 2018 og Seniorrådet den 24. april 2018. Høringssvar er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Den opfølgende tilsynsrapport for Din Private Døgnpleje drøftes og tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2018
Udsættes
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget får hermed præsenteret et udkast til Ballerup Kommunes veteranpolitik. Administrationen indstiller, at den sendes i høring inden endelig godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale for 2018, blev parterne enige om, at der skulle udarbejdes en veteranpolitik, der skulle præsenteres på Den Nationale Flagdag den 5. september 2018.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en veteranpolitik for Ballerup Kommune. I politikken er der lagt vægt på at se veteraner som mennesker med ressourcer. I udarbejdelsen af veteranpolitikken er der indhentet inputs fra forskellige fora, der arbejder med veteraner, herunder Veteranrådet. Veteranrådet er et tværkommunalt samarbejde om veteraner mellem Ballerup, Furesø. Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. I rådet samarbejder politikere, embedsmænd og frivillige om opnåelse af synergi mellem kommunerne. Rådet arbejder for at råde kommunerne om fælles strategier og indsatser for personer, der har været statsligt udsendt i international tjeneste.

 

Derudover er der fundet inspiration til udformningen af politikken i andre kommuners veteranpolitikker.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Veteranpolitikken sendes i høring hos Veteranrådet, Veteranalliancen samt Handicaprådet.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at Veteranrådets rolle tydeliggøres i politikken, og politikken rettes til ud fra de faldne bemærkninger. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning

 

Ø stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan på grundlag af den beredskabsplan Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Baggrund

Alle kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en sundhedsberedskabsplan jf. sundhedslovens § 210 om planlægning af sundhedsberedskabet.

 

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Ballerup Kommune har planlagt for den fortsatte drift af kommunens kritiske funktioner i forbindelse med større ulykker og kriser. Kommunen skal også planlægge for udvidet kapacitetsbehov til beredskabshændelser, hvor der er brug for at anvende de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet, herunder kommunens ressourcer til at opfylde behovet.

 

Sundhedsberedskabet skal beskrive kommunens opgaveløsning indenfor:

1) Aktivering og drift af sundhedsberedskabet og Ballerup Kommunes Tværgående Kriseledelse

2) Håndtering af informationer om krisen og udarbejdelse af situationsbillede

3) Koordination af handlinger og ressourcer

4) Krisekommunikation til borgere og medier

5) Operativ indsats over for:

 • Ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem
 • Iværksættelse af evakuerings- og pårørendecenter
 • Lægemiddelberedskab
 • Psykosocial indsats i form af krisestøtte, socialfaglig bistand og social assistance
 • Bistand til regionen ved oprettelse af karantænefaciliteter, samt etablering af massevaccination

6) Planen skal herudover beskrive kommunens målsætning for uddannelses-, øvelses- og evalueringsvirksomhed.

 

Punkt 1, 2, 3, 4 og 6 fremgår af Ballerup Kommunes Beredskabsplans generelle del, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017, der understøttes af delplan og indsatsplaner i Politisk Sekretariat. Punkt 5 fremgår af delplan  og indsatsplaner i Center for Social og Sundhed, samt af indsatsplaner under Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Ejendomme. De relevante dokumenter er vedlagt sagen.

 

Delplanen Center for Social og Sundhed omhandler også de identificerede kritiske funktioner og relevante risici generelt på social- og sundhedsområdet, samt et resumé af alle underliggende indsatsplaner, hvoraf de to førstnævnte er relateret til sundhedsberedskabet:

 • Socialfaglig bistand
 • Udbrud af særlig farlige sygdomme og større ulykker (herunder epidemier pandemier)
 • Forsyningssvigt
 • Personalemangel
 • Ekstremt vejrlig.

Jf. Sundhedslovens § 210 har administrationen fremsendt udkastet til Ballerup Kommunes sundhedsberedskabsplan til udtalelse i nabokommunerne: Glostrup, Herlev, Furesø, Egedal og Alberslund Kommuner, samt til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden skriver i sit svar, at formatet for Ballerup Kommunes Sundhedsberedskabsplan gør planen anvendelig, og at den fungerer godt som opslagsværk.

 

Administrationen har ligeledes jf. Sundhedslovens § 210 stk. 2 anmodet Sundhedsstyrelsen om rådgivning vedrørende Ballerup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsen udtaler, at sundhedsberedskabsplanen viser god forståelse for Ballerup Kommunes opgaver i beredskabsplanlægningen. Styrelsen anbefaler bl.a., at der udarbejdes en særskilt plan for aktivering af sundhedsberedskabet, hvilket administrationen har taget højde for i forslaget til sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsen har derudover lagt vægt på at sikre relevant uddannelse i beredskab, evaluering af hændelser, samt samarbejde med øvrige myndigheder, hvilket administrationen vil tage med i det videre arbejde med beredskabet.

 

Administrationen vil i løbet af det kommende år arbejde videre med formidling af beredskabsplanen i elektronisk og fysisk form, en procedure for opfølgning, opdatering og evaluering af beredskabsplanen, samt planlægge øvelser, samt koordinere disse med Beredskab Øst og de kommuner, der indgår i §-60 selskabet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning og Herlev Kommunes beslutning om at søge samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) forelægges midlertidig samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune, som er VSK's driftskommune, og Ballerup og Herlev Kommuner som brugerkommuner til godkendelse. Samarbejdsaftalen er gældende for det første år af samarbejdet, hvorefter den vil blive afløst af en permanent samarbejdsaftale.

 

Baggrund

Samarbejdet med Herlev og Rødovre Kommuner om danskuddannelse i regi af Ballerup Sprogcenter (BSC) ophører med udgangen af 2018, idet samarbejdet i lyset af ny lovgivning ikke er blevet forlænget.

 

I forlængelse af Ballerup og Herlev Kommuners beslutning om at søge samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) fra 2019 om danskuddannelse på en række betingelser, har kommunernes administration haft en positiv dialog herom med VSK og Brøndby Kommune, som er VSK's driftskommune. Det relevante fagudvalg i Brøndby Kommune har den 22. maj 2018 behandlet og indstillet til Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse at udvide samarbejdskredsen om VSK med Ballerup og Herlev kommuner. Sagen ventes endeligt behandlet af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse den 13. juni 2018.

 

På baggrund af fagudvalgets behandling har Brøndby Kommunes administration fremsendt vedlagte samarbejdsaftale, som tilbydes Ballerup og Herlev Kommuner. I samarbejdsaftalen imødekommes Ballerup og Herlev Kommuners ønske om at etablere en satellit af VSK i BSC's nuværende lokaler. Desuden har Brøndby Kommune skriftligt bekræftet, at der vil ske virksomhedsoverdragelse af de ansatte i BSC til VSK.

 

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at den tilbudte samarbejdsaftale om danskuddannelse i regi af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK), som Brøndby Kommunes administration har fremsendt, tiltrædes. Brøndby Kommune imødekommer de krav, som Ballerup og Herlev kommuner har stillet vedrørende etablering af satellit i Ballerup Sprogcenters (BSC) nuværende lokaler og virksomhedsoverdragelse af BSC's ansatte.

 

Med samarbejdsaftalen vil Ballerup og Herlev Kommuner indtræde i samarbejdskredsen omkring VSK på lige fod med de øvrige brugerkommuner, som er Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Dragør Kommuner. Derudover er Rødovre og Hvidovre Kommuner løst tilknyttet VSK, og de forventes at indtræde i samarbejdskredsen senest fra 2020.

 

Midlertidig og permanent samarbejdsaftale

Den tilbudte samarbejdsaftale er 1-årig for 2019, hvorefter det er aftalt, at samarbejdsaftalen afløses af en identisk aftale mellem alle kommunerne med virkning fra 1. januar 2020.

 

At samarbejdsaftalen er 1-årig hænger sammen med særligt gunstige betalingsregler for nyetablerede samarbejder om danskuddannelse, som først skal gælde eksisterende samarbejder fra 2020: Af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge § 13, stk. 2 og 4 angiver, at den 1. januar 2020 skal der opkræves takst for danskuddannelse med 30 pct. ved uddannelsens start, og 70 pct. når et modul afsluttes, mod hidtil 50/50 pct. betaling; hvis der ændres i aftalegrundlag eller etableres nye aftaler inden denne dato gælder de nye 70/30 pct.-bestemmelser. Ballerup og Herlev Kommuners 1-årige samarbejdsaftale ventes fra 2020 at blive afløst af en tilsvarende permanent samarbejdsaftale, som vil omfatte alle samarbejdskommunerne med de nye 30/70 pct.-bestemmelser.

 

Administrationen vurderer ikke, at der er risiko for at samarbejdet med VSK vil ophøre ved udgangen af 2019 som følge af den 1-årige aftale, da der fra Brøndby Kommunes og VSK's side alene er tale om at overholde ny lovgivnings overgangsbestemmelser uden at belaste VSK's likviditet unødigt. Det ville belaste VSK's likviditet, hvis en ny perment samarbejdsaftale for alle samarbejdskommunerne skulle gælde fra 2019. Overvejelserne fremgår af sagen og sagsfremstillingen ("redegørelse") til Brøndby Kommunes fagudvalg, som er vedlagt som bilag.

 

Videre proces

Foruden godkendelse af samarbejdsaftalen i Ballerup og Herlev Kommuner skal udvidelsen af samarbejdskredsen om VSK endeligt godkendes af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse samt af de øvrige samarbejdskommuner, før samarbejdet kan træde i kraft.

 

Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse forventes at tage endelig stilling den 13. juni 2018. De øvrige samarbejdskommuner vil politisk behandle spørgsmålet om indlemmelse af Ballerup og Herlev Kommuner i samarbejdskredsen før eller efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Et samarbejde med VSK forventes at indfri den besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2019, som indgår i aftalen om Budget 2018.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Den vedlagte midlertidige "Samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser for voksne udlændinge mfl." mellem Brøndby Kommune som driftskommune og Ballerup og Herlev Kommuner som brugerkommuner godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 12-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 151 har været i høring i perioden fra den 6. marts til den 1. maj 2018. Ved fristens udløb var der kommet tre høringssvar, ét fra bygherren/arkitekten bag helhedsplanen for området, to fra genboer til den nye bebyggelse.

 

Baggrund

Der blev afholdt borgermøde om planen, i kombination med info om hele Ballerup Bymidtes udvikling, den 19. april 2018 på Ballerup Rådhus.

 

Sagsfremstilling

Indsigelserne fordeler sig tematisk som følger:

 

Indsigelse nr. 1 ønsker lokalplanens bilag justeret, så byggefelter holdes fri af skel, og så indkørsel til Gl. Rådhusvej 15 fremgår, hvilket foreslås imødekommet. Derudover ønskes det præciseret, at parkering ved Gl. Rådhusvej 19 (tidligere rådhus og politistation) kan opretholdes, og der ønskes mulighed for erhverv i stueetagen af Gl. Rådhusvej 19. Begge dele foreslås imødekommet. Der ønskes yderligere et par justeringer af lokalplanen, som imidlertid enten er overflødige (præcisering af placering af stier; afgrænsning af lokalplanområde mod øst; mulighed for opførelse i etaper) eller i strid med den overordnede plan for området ("privatisering" af parkering i delområde I).

 

Indsigelse nr. 2 indeholder ingen konkrete forslag vedrørende det foreliggende lokalplanforslag, men ønsker den nugældende lokalplan nr. 109 fastholdt. Der udtrykkes utilfredshed med at der bygges så meget, indsiger ønsker i stedet, at der gøres noget for det hendøende forretningsliv. Der udtrykkes frygt for, at huspriserne vil falde samt bekymring for grundvandstanden og for skyggegener.
 

Administrationens kommentarer: En udbygning af bymidten med flere boliger (og dermed flere beboere) skal netop være med til at understøtte det lokale butiksliv. Med hensyn til grundvandet, så er lokalplanens bestemmelser om håndtering af regnvand netop møntet på at tage højde for denne problematik. Med hensyn til skyggegener, så viser de udarbejdede skyggediagrammer, som også blev vist på borgermødet den 19. april 2018, at der ganske vist kommer nogle skyggegener, men at det er i begrænset omfang og kun om aftenen.

 

Indsigelse nr. 3 er som udgangspunkt positiv over for ny bebyggelse på arealet, men er bekymret med hensyn til gener for naboer/genboer. Der stilles fire konkrete forslag til ændringer i lokalplanen:

 • Byggefelt a rykkes 10 m tilbage på grunden, og byggeriet reduceret her med en etage.
 • Maks.-højden på bygningerne reduceres.
 • Der skal ikke være mulighed for altaner på østsiden af bygningen i byggefelt a.
 • Der skal ikke være mulighed for udeservering.

Administrationen foreslår, at indsigelsen imødekommes delvist, således at byggefelt a rykkes 3 m tilbage på grunden, makshøjden for bygningerne reduceres fra 19 til 17 m, og det præciseres, at der ikke må være udeservering inden for lokalplanområdet. Der tilføjes desuden en bestemmelse om, at der inden for byggefelt a ikke må etableres altaner mod øst af hensyn til indbliksgener for genboerne. Til gengæld foreslås det, at etageantallet fastholdes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Lokalplan nr. 151 vedtages endeligt med følgende ændringer:
   
 2. I § 3.2 ændres "private serviceerhverv" til "liberale erhverv eller lignende servicefunktioner".
   
 3. I § 3.3: tilføjes: "Der kan derudover etableres liberale erhverv eller lignende servicefunktioner i stueetagen på ejendomme Gl. Rådhusvej 19" samt en note med ordlyden: "Der må ikke etableres udeservering iforbindelse med erhverv i ejendomme inden for lokalplanområdet".
   
 4. I § 5.4 ændres "jf. illustrationsplan" til "i princippet som vist på illustrationsplan".
   
 5. I § 6.2, 2. afsnit, ændres "Mod Parkvej og mod Ved Parken skal bygninger placeres i en afstand af minimum 1 meter" til "Mod Parkvej skal bygninger placeres placeres i en afstand af minimum 1 meter".

  I 3. afsnit ændres "3 meter fra vejskel mod Gl. Rådhusvej jf. byggelinje" til "3 meter fra vejskel mod Gl. Rådhusvej og Ved Parken, jf. byggelinje".
   
 6. I § 6.5 ændres den totale bygningshøjde (til tagryg) fra 19 til 17 meter.
   
 7. I § 7.2 tilføjes vedrørende altaner: "Dog må der ikke etableres altaner på østfacaden af bebyggelse i byggefelt a." samt "Note: bestemmelsen om at der ikke må være østvendte altaner i byggefelt a har til formål at sikre bebyggelsens genboer mod indbliksgener."
   
 8. Korbilag tilrettes med hensyn til placering af byggefelt a (tilbagetrækning), byggefelters placering i forhold til skel, indkørsel og parkering ved Gl. Rådhusvej 19.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. maj 2018 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2018 om at flytte Center for Arbejdsmarked til Ballerup Rådhus søges der om frigivelse af midler til rådgivning, herunder kvalificering af budget.

 

Baggrund

Som en del af den store rokadeplan i forbindelse med købet af UCC-bygningen på Bybjergvej i Skovlunde stod Center for Arbejdsmarked til at flytte ind på den nuværende Kasperskole, når lærere og elever rykker ud. Med afsæt i den strategiske beslutning og målsætning om at nedbringe den samlede ejendomsmasse, opnå totaløkonomiske gevinster samt bedst muligt understøtte mulighederne for hele Baltorp området, vil Kasperskolens nuværende bygninger og tilhørende grund indgå i den fremtidige udvikling af

Ballerup Bymidte.

 

Det betyder, at Center for Arbejdsmarked flyttes til Ballerup Rådhus. Denne løsning understøtter tillige ønsket om, at rådhuset skal være borgernes primære indgang til deres administrative gøremål som fx fornyelse af pas, kørekort, jobafklaringssamtaler samt anden borger- og virksomhedsservice.

 

Sagsfremstilling

Da Center for Arbejdsmarked nu skal flyttes til Ballerup Rådhus skal der udarbejdes en løsning til, hvordan dette lader sig gøre og herunder, hvad det vil koste. Rokaden betyder, at rådhuset skal tilpasses Center for Arbejdsmarkeds behov, at Parkskolen skal omdannes til kontorpladser for de administrative funktioner fra rådhuset, og at Parkskolen fortsat kan rumme Ballerup Ungdomsskole og Ballerup Musik- og Kulturskole. For at anslå rokadens økonomiske omfang er det vigtigt i den indledende fase at prissætte de bygningsmæssige omdannelser, hvilket vil kræve en ekstern rådgiver.

 

I forbindelse med den tidligere UCC-rokade er der afsat 5,5 mio. kr. til klargøring af Kasperskolen til Center for Arbejdsmarked. I kraft af sagens udvikling ansøges der om at få frigivet 300.000 kr. af de 5,5 mio. kr. til at kvalificere budgettet for rokaden.

 

Tidsplan:

 • Inddragelsesprocessen af MED kører i juni 2018 og behandles i august 2018.
 • Kvalificeringen af budgettet kører frem til september 2018, således at det kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019.
 • De nye rammer forventes at tages i brug i efterårsferien 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 5,5 mio. kr. over projekt nr. 653111, UCC Arbejdsmarkedshus. Heraf søges der om en bevilling og en frigivelse af 300.000 kr.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

300.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,3

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 20.02 under anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 20.02 efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 

1. Der frigives en bevilling på 300.000 kr. over projekt nr. 653111, UCC Arbejdsmarkedshus.
 

2. Der indhentes rådgivning til at kvalificere budgettet til Rokade Rådhus.
 

3. Den indhentede rådgivning, anslået 300.000 kr. finansieres over projekt nr. 653111, UCC Arbejdsmarkedshus.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med reperation af taget på Parkskolen foreslås det samtidig at gennemføre en efterisolering af tage, for derigennem at opnå en energibesparelse. Tillægsarbejdet foreslås finansieret ved en omdisponering af delopgaverne i sagen om "Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018".

 

Baggrund

Taget på Parkskolens østfløj har gennem en periode skulle repareres for utætheder. Der er i forbindelse med udbuddet af projektet tilført en efterisolering for at opnå et mindre energiforbrug samt en bedre komfort for brugerne.

 

Sagsfremstilling

Reparationen af taget på Parkskolen, som er aftalt på budget 2018, har nu været i udbud, og der foreligger et opdateret budget for gennemførsel af opgaven. I forbindelse med forundersøgelsen af de eksisterende forhold, er det vurderet, at der i forbindelse med reparationen af taget med fordel kan ske en energimæssig investering i efterisolering af taget. Denne løsning giver dels en energibesparelse og dels en bedre komfort for brugerne.

 

I alt viser de modtagne tilbud, at der samlet skal tilføres 1,4 mio. kr. Denne forøgelse af projektet kan finansieres gennem det afsatte energibudget, såfremt der omdisponeres mellem energiprojekterne.

 

Det forslås på den baggrund, at delopgaven med udskiftning af belysning i terræn til LED på de kommunale matrikler, nedjusteres fra 5,0 mio. kr. til 3,6 mio. kr. i 2018 og et tilsvarende budget tilføres anlægsprojektet for reparation af tag på Parkskolen.

 

Ved at omdisponere de konkrete tiltag under anlægssagen om "Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018" kan der tilvejebringes en finansiering inden for den samlede anlægsramme uden at øge det samlede anlægsloft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En omdisponering fra LED-belysningen i terræn til tagisolering vil medføre en længere tilbagebetalingstid. Dette skyldes, at der ikke opnås en tilsvarende besparelse på forsyning for den samme investering. Til gengæld vil den ekstra tagisolering typisk repræsentere en levetid på + 50 år og ikke kræve vedligehold, mens et belysningsprojekt typisk vil kræve geninvesteringer (udskiftning af pære, service m.m.) inden for en kortere levetid.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1,4 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

3,2 mio. kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

651992 - Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018

1,4 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4,6 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

4,6

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Under anlægsperioden vil der være ændret adgangsforhold for brugerne af Parkskolens østfløj.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Reparationen af Parkskolens tag igangsættes.
   
 2. Projektet udvides med efterisolering af taget for at opnå en energibesparelse.
   
 3. Der overføres et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. fra projekt nr. 651992, Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018 til projekt nr. 050001 Reparation af taget på Parkskolen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ved budgetvedtagelsen 2018-2021 blev der afsat 13,52 mio. kr. til Aula fordelt med 5,91 mio. kr. på drift og 7,61 mio. kr. på anlæg. Administrationen anbefaler, at projektet nr. 3.11 Aula samles på anlægsrammen med undtagelse af afledt drift i form af merudgift til licenser på 0,3 mio. kr. om året (i alt 1 mio. kr.) i årene 2019-2021.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 13,5 mio. kr. over en 4-årig periode til Aula.

 

Baggrunden for Aula er regeringen og KL’s aftale fra 2014 om, at alle folkeskoler med udgangen af 2017 skal anvende en læringsplatform, som i Ballerup Kommune er Meebook og fra august 2019 en samarbejdsplatform, som for alle skoler bliver Aula. Derfor er Center for Skoler, Institutioner og Kultur i gang med at implementere Aula.

 

Sagsfremstilling

I følge Økonomiministeriets konteringsvejledning bør udgifter konteres som anlæg, når udgiftens størrelse og karakter (type) er udover de sædvanlige udgifter. Ballerup Kommune har tidligere konteret større it-projekter som anlægsudgifter inklusiv implementeringskurser og projektledelse. Endvidere vil det styringsmæssigt være lettere at få overblik over projektet, når det alene budgetteres på én budgetramme i stedet for at fordele på driftsrammen og anlægsrammen. Der ændres ikke på den samlede projektbevilling på 13,52 mio. kr., men alene fordelingen mellem drift og anlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

 

Ønsket bevilling inkl. it licenser, implementeringsudgifter mv. til projekt

3.11 Brugerportal Aula - anlæg

5,910 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl.  it licenser, implementeringsudgifter mv. til projekt

3.11 Brugerportal Aula - anlæg

7,610 mio. kr.

Rådighedsbeløb hentet fra samme projekts driftsbevilling

3.11 Brugerportal Aula-drift

-5,910 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

13,520 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,220

4,690

3,630

2,180

 

Afledte driftsudgifter på ramme 3.22 under anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 3.22 efter anlægs-projektet

 

0,2

0,3

0,3

 

 

De afledte driftsudgifter er forskellen mellem de tidligere licenser til Børneintra og Skoleintra og de kommende licenser til Aula.

 

Flytningen af midler mellem drift og anlæg balancerer.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Projektet Aula alene budgetteres som en anlægsbevilling med afledt drift, og der derfor flyttes midler fra driftsrammen til anlægsrammen.
   
 2. Der afsættes yderligere 4,910 mio. kr. på anlægsrammen i 2018-2021 på projekt nr. 3.11. Aula. Bevillingen fordeles i årene med 1,20 mio. kr. i 2018, 1,34 mio. kr. i 2019, 1,34 mio. kr. i 2020, 1,34 mio. kr. i 2021.
   
 3. Anlægsbeløbet finansieres fra samme projekts driftsmidler på servicerammen, således at der gives en negativ tillægsbevilling på -4,910 kr. på servicerammen i 2018-2020. Bevillingen fordeles i årene
  med
   -1,20 mio. kr. i 2018, -1,34 mio. kr. i 2019, -1,34 mio. kr. i 2020, -1,34 mio. kr. i 2021.
   
 4. Den samlede bevilling ved budgetvedtagelsen var 13,2 mio. kr. den samlede bevilling er fortsat 13,2 mio. kr. Der er nu 1,0 mio. kr. på drift og 12,2 mio. kr. på anlæg.
   
 5. Med beslutningen frigives de samlede rådighedsbeløb på 2,22 mio. kr. i 2018. Tilsvarende frigives rådighedsbeløbet på 4,690 mio. kr. i 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der i 2018 afsat 250.000 kr. til renovering af belægninger i skolegårde. Centrene for By, Erhverv og Miljø foreslår sammen med Ejendomme, at midlerne frigives og anvendes på renovering af belægninger på Skovvejens Skole Vest og Øst samt Skovlunde Skole Nord.

 

Baggrund

Der har siden 2000 været afsat midler til renovering af skolernes faste belægninger, og man har tidligere renoveret skolernes asfaltbelægninger. De seneste år har man fokuseret mere på renovering af skolernes flisebelægninger, som var forvitrede af almindeligt slid og af saltpåvirkning, samt på renovering i forbindelse med ny anvendelse.

 

I 2017 har man ved Skovvejens Skole Øst renoveret belægninger for at afhjælpe afvandingsproblemer samt renoveret belægninger ved henholdsvis Baltorpskolen – Afdeling Grantoften og Måløvhøj Skole – Afdeling Østerhøj for at sikre arealerne i forbindelse med ny anvendelse.

 

Der har tidligere været afsat 0,75 mio. kr. om året til renovering af belægninger. I år er bevillingen på 0,25 mio. kr.  

 

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at 0,25 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 301205 frigives til projekt nr. 301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018. Midlerne anvendes til renovering af belægninger på Skovvejens Skole, Vest og Øst samt Skovlunde Skole, Nord.

 

Renoveringerne omfatter opretning af større lunker, afhjælpning af udfordringer med afvanding samt omlægning af belægning for optimering af anvendelse.

 

De afsatte midler anvendes primært til større arbejder. Et mindre beløb anvendes til at fortsætte sidste års udbedringer af belægninger ved Skovvejens Skole, Øst.

 

Til Skovvejens Skole, Vest afsættes et beløb til udbedring af asfaltbelægning. Via Borgermillion 2017 har man etableret en parkourbane i skolegården med gummiasfalt som faldunderlag. Den omkringliggende skolegårdsbelægning har mange lunker og lapper, som ønskes udbedret, så hele skolegården kan fungere som en helhed med optimal afvanding.

 

Til Skovlunde Skole, Nord afsættes et beløb til at optimere belægningen ved indskolingens legeplads. Alle arealer må udnyttes optimalt, da der er rigtig mange børn på legepladsen. Arealet optimeres ved at udvide med en belægning, der både er attraktiv for leg, ophold og gennemgang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i 2018 afsat 0,25 mio. kr. på projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. 301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018. Der er ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

301205 Renovering af belægninger i skolegårde

250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

250.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive forbedret, idet afvandingen udbedres. Dette afhjælper fx områder med lunker, der bliver isglatte ved frostvejr.

 

Den fysiske tilgængelighed forbedres desuden ved optimering af anvendelsen ved at tage hensyn til både adgang og anvendelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af belægninger i skolegårde i 2018 godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. fra projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde til projekt nr. 301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigtens til Friarealer ved skoler - renovering. Centrene for By, Erhverv og Miljø foreslår sammen med Ejendomme, at midlerne frigives til etablering af lege- og opholdskantbegrænsning ved Skovlunde Skole, Syd.

 

Det eksisterende parcourområde i skolegården på Skovlunde Skole, Syd er utilstrækkeligt afgrænset. Dette skaber udfordringer som fx faldgrus i gangarealer, som børnene glider i, og aktiviteter, der ligger oveni hinanden. Skolegården skal rumme muligheder for både aktivitet, ophold og gangarealer. Ved at etablere en lege- /opholdskant omkring det eksisterende parkourbane, kan de forskellige funktioner adskilles og tydeliggøres og derved løse udfordringerne.

 

Baggrund

Skolens administration har kontaktet Center for By, Erhverv og Miljø, fordi de ønskede den eksisterende faldgrusbelægning under parkourbanen udskiftet. Første prioritet er at få løst et problem med børn, der glider i faldgrus på belægningen. Faldgruset i sig selv er ikke et problem, men en utilstrækkelig kantafgrænsning, som kan holde gruset på plads. Parkourbanen fungerer godt overordnet set, men placering af enkelte elementer opfordrer til uhensigtsmæssige ganglinier (løbebaner) i det resterende areal. Derudover er der mangel på opholdspladser.

 

Sagsfremstilling

Ved at fjerne den eksisterende, delvist rådne kant i træ omkring faldarealet og erstatte denne med en hvælvet kant af faldgummi med siddeplinter, holdes faldgruset på plads. Forekomst af faldsand på belægningen vil blive betydeligt formindsket og derved også risikoen for at løbe og glide i det. Kanten formes, så den indeholder aktivitetsmulighed, opholdspladser og skaber oplagte ind- og udgange til og fra parkouraktiviteten. Ind- og udgange kan placeres hensigtsmæssigt set i forhold til de ønskede gangarealer. Dette vil resultere i en bedre opdeling mellem stille og vilde aktiviteter, så de ikke kommer i vejen for hinanden. Udgiften til denne løsning er mindre end udgiften ved udskiftning til faldgummi på hele arealet, en løsning der i øvrigt ikke giver øget mulighed for ophold.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat 0,1 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. 301781 Friarealer ved skoler 2018. Der ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

100.000kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

301204 Friarealer ved skoler

100.000kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

100.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,1

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive forbedret, idet forekomst af faldsand på belægningen vil blive betydeligt formindsket og derved også risiko for at løbe og glide i det.

 

Kanten sørger for en bedre opdeling mellem stille og vilde aktiviteter, så de ikke kommer i karambolage med hinanden.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler - renovering til projekt nr. 301781 Friarealer ved skoler 2018.
   
 2. Bevillingen finansierer opholds- og aktivitetskant på Skovlunde Skole Syd.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 13

Seniorrådet den 20. marts 2018 Punkt 12

Handicaprådet den 21. marts 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Hvert år fremlægger administrationen forslag til tilgængelighedshandleplanen, som forud for den politiske fremlæggelse har været drøftet med Handicaprådet og Seniorrådet.

 

For tilgængelighedshandleplanen 2018 ønskes følgende projekter gennemført:

 • Fokus på signalanlæg: Besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne
 • Besigtigelsestur af etape 1 med Seniorrådet og Handicaprådet
 • Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien i Ballerup.

Baggrund

Ballerup Kommunes Tilgængelighedspolitik og -plan, udpeger forslag til tilgængelighedsruter i Ballerup Kommune og kortlægger kommunens vigtige rejsemål, samt giver forslag til konkrete lokale indsatser i de kommende år. Planen blev udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet, samt inddragelse af Ballerup Kommunes borgere via en spørgeskemaundersøgelse.

 

I forbindelse med udarbejdelse af Ballerup Kommunes Tilgængelighedspolitik og -plan, er der afsat en årlig bevilling på 400.000 kr., der skal benyttes til forbedringer på lokaliteter med kortlagte tilgængelighedsproblemer og dermed sikre løbende forbedringer af tilgængeligheden.

 

De konkrete projekter, som ønskes realiseret, beskrives i den årlige tilgængelighedshandleplan.

 

Sagsfremstilling

For tilgængelighedsplanen 2018 foreslås følgende tre projekter realiseret:

 • Fokus på signalanlæg: Besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne
 • Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien i Ballerup
 • Besigtigelsestur af etape 1 med Seniorrådet og Handicaprådet.

Fokus på signalanlæg: Besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne

I tilgængelighedsplanen er der udpeget en række lyssignaler som er problematiske for færdselshandicappede – enten fordi der er for kort grøn tid eller lydsignaler ikke kan høres.

 

Forbedringerne kan omfatte signaltekniske forbedringer, fx tilføjelse af fodgængertryk, tilføjelse af nedtællingslys, udskiftning af lydfyr til vibrationsfyr, eller forlængelse af at "grøntiden" for fodgængerne ved omprogrammering af signal. Etablering af midterheller kræver flere anlægsmidler, men hvis det anses for den bedste løsning, skal det noteres for de kommende år og hvis muligt kobles op på eksisterende anlægsprojekter.

 

Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien i Ballerup

Center for By, Erhverv og Miljø fik en henvendelse fra Huset Venture, som er en socialøkonomisk virksomhed, hvor de fleste af deres ansatte har fysiske handicap, bl.a. er der flere ansatte, der er synshandicappet. De ansatte har udfordringer med at komme fra Pederstrupstien og til virksomheden. For disse medarbejdere foreslås der at etablere et opmærksomhedsfelt/retningsfelt med taktile fliser på den inderste del af Pederstrupstien ind mod trappen. 

 

Besigtigelsestur af etape 1

Som beskrevet i tilgængelighedsplanen skal indsatsen i første omgang koncentrere sig på den udpegede 1. etape. Derfor foreslås gennemført en besigtigelsestur med Seniorrådet og Handicaprådet af etape 1, med henblik på fælles prioritering af fremtidige tiltag for de kommende års anvendelser af tilgængelighedspuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 

 

 

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projekterne er rettet mod at forbedre tilgængeligheden på de udvalgte områder, beslutningen vil øge tilgængeligheden i Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. på projekt nr. 532111 tilgængelighed.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø skal anlægge stibelysning på Harrestrupstien mellem Harrestrupvej og Marbækvej. I den forbindelse skal anlægsmidlerne frigives.

 

I forbindelse med kabellægningen ønsker Digitaliseringssekretariatet at få lagt tomrør til fiber.

 

Dispensation fra lokalplan nr. 126, § 9.2 vedrørende etableringen af belysning, behandles i særskilt indstilling.

 

Baggrund

I forbindelse med "Aftale om budget 2018" blev der afsat 700.000 kr. til at etablere belysning på Harrestrupstien mellem Harrestrupvej og Marbækvej i 2018. Belysningen forventes etableret i august/september 2018.

 

Som led i en øget koordinering af anlægs- og driftindsatser i Ballerup Kommune, har Center for By, Erhverv og Miljø identificeret et afvandingsproblem, som foreslås løst i samme ombæring, som der kabellægges til belysningen.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med "Aftale om budget 2018" blev der afsat 700.000 kr. til at etablere belysning på Harrestrupstien mellem Harrestrupvej og Marbækvej.

 

Administrationen har besluttet at koordinere forskellige projekter, så der samtidig med kabellægningen til vejbelysningen, bliver lagt fiberrør langs stien. Herudover er der identificeret et afvandingsproblem på stien. Der er ikke afsat midler til at forbedre afvandingen, men administrationen forventer at besparelsen ved at kombinere projekter, vil kunne dække omkostningen.

 

I betragtning af de store anlægsopgaver i bl.a. bymidterne, som administrationen arbejder på, kan etableringen af belysning på Harrestrupstien først igangsættes i det sene efterår 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der vil blive anvendt op til 10 pct. af anlægsbevillingen til intern projektering.

De afledte driftsomkostninger af projektet indarbejdes i administrationens budgetforslag for 2019 og frem.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

700.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

700.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,7

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 Belysningsdrift

0,0050

0,0175

0,0175

0,0175

0,0175

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Det forventes, at den fysiske tilgængelighed forbedres ved opsætning af belysning på Harrestrupstien.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. på projekt nr. 222961 Belysning Harrestrupstien i Skovlunde.
   
 2. De afledte driftsomkostninger indarbejdes i det administrative budgetforslag til budget 2019 og frem.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-06-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med sammenbygning af Børnehuset Ellekilde i Skovlunde er der indhentet tilbud fra tre entreprenører. Priserne afspejler det opsving, der er i byggeriet, og der søges derfor om en ny behandling af bevillingen med et behov for yderligere 1,8 mio. kr.

 

Baggrund

Der er afsat 8 mio. kr. i 2018 med en ibrugtagning i ultimo november 2018. En ny behandling betyder en ibrugtagning ultimo januar 2019. Brugere, rådgivere og entreprenør er orienteret herom.   

 

Sagsfremstilling

Projektet er tilrettet efter arkitektkonkurrencen, i samarbejde med de to pædagogiske ledere og distriktslederen. Der er ligeledes indeholdt arbejder i de to eksisterende bygninger, såsom udskiftning af de slidte gulvbelægninger i grupperummene, udskiftning af lofter til bedre lydregulerende lofter samt etablering af depot for køkken. Ombygning af tidligere kontorer betyder, at der kan indrettes et værksted og en liggehal, således at de nye fælles rammer giver en god planløsning og en istandsat helhed, som svarer til de omkringliggende institutioner.

 

De nye rammer udnytter forbindelsesgangene til læring og leg, og et udekøkken sikrer flere udendørs aktiviteter. De eksisterende bygninger fremstår i dag noget lukket i fællesrummene, og de indretningstilpasninger, projektet rummer, vil skabe mere lys og sammenhæng og dermed bedre udnyttelse af fællesrummene.

 

Tumlerummet i den nye bygning vil indeholde mulighed for storskærm til fællesarrangementer. I rummet indrettes der også med en klatrevæg samt en skabsvæg, og der er derfor ikke indrettet med yderligere depoter, men behov er tænkt ind i rumindretningerne. Personalet får et fælles personalerum med tekøkken, personalegarderobe og toilet med bad. Der indrettes et møderum ved siden af kontoret ved den nye hovedindgang. Et fælles torv er naturligt samlingspunkt, som understreges af en bænk omkring et træ, som strækker sig mod rummets rytterlys. Udearealet udvides således, at der skabes en sammenhæng mellem de to legepladser mod parken. Se bilag med oversigtsfoto og indretningsplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 8 mio. kr. over projekt nr. 514666 til sammenflytning af daginstitutioner som følge af en besparelse på ledelse og administration. Med afsæt i en businesscase er det tidligere vedtaget, at en sammenbygning af dagtilbuddet Kildekrat (Ellekilde) i Skovlunde giver en årlig reduktion af driftsbudgettet på 0,5 mio. kr.

 

Der er indhentet tilbud fra tre entreprenører. Priserne afspejler det opsving, der er i byggeriet, og den samlede omkostning for byggeriet er på den baggrund opgjort til i alt 9,95 mio. kr. Beløbet indeholder alle projektomkostninger inkl. håndværkere, rådgivning, kunst, flytning m.m.

 

På baggrund af den store overskridelse af budgettet er der gennem konstruktive drøftelser med den pædagogiske leder og distriktslederen for at lokalisere evt. delydelser, som kan bespares. Projektet er løbende tilrettet, så det eneste, som kan undværes, er et cykelskur svarende til ca. 150.000 kr. Der er yderligere fundet arbejder for ca. 500.000 kr. som besparelsesforslag. Arbejderne vil dog betyde, at grupperummene i de eksisterende bygninger ikke istandsættes og forbedres, hvilket er med for at skabe en helhed og forbedre indeklimaet. Endvidere vil det betyde, at den nye bygning fremstår med tagpap på taget i stedet for græs (sedum urt), hvilket ud over det arkitektoniske og æstetiske vil forringe miljøbelastningen.

 

Det kan på den baggrund ikke anbefales at gennemføre besparelsestiltag ud over de 150.000 kr.

 

Administrationen vil til anden budgetopfølgning i august 2018 fremlægge forslag til opdateret investeringsoversigt, som tager højde for de ekstra udgifter til denne anlægssag i 2018 samt overholdelse af anlægsloftet i 2018.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

8.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

9.800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

9,0

0,8

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den nye hovedindgang udføres niveaufri modsat ramper ved de to eksisterende bygninger.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at 

 1. Ibrugtagning udskydes fra ultimo november 2018 til ultimo januar 2019.
   
 2. Der gives en supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. over projekt nr. 514666 til sammenflytning af daginstitutioner for at sikre den aftalte besparelse på ledelse og administration. Den supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. finansieres over kassen.

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 25-06-2018 Punkt 2
Beslutning
 

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Indstillingens punkt 2 erstattes med: Der gives en supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. til projekt nr. 514666 til sammenflytning af daginstitutioner for at sikre den aftalte besparelse på ledelse og administration. Den supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. finansieres via overførsel af 1,8 mio. kr. fra projekt nr. 650309 Fremtidens borgerservice - ombygning af Borgertorvet i budget 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download