Kommunalbestyrelsen

27.08.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Per Mortensen (A) - Afbud
 • Özcan Kizilkaya (A) - Afbud
 • Jack Nør (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2018 og opfølgning på "Aftale om budget 2018" forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

 

Samlet set viser anden budgetopfølgning for 2018 et mindreforbrug på 11,706 mio. kr. på driftsbudgettet i forhold til det senest korrigerede budget ved første budgetopfølgning 2018. Anden budgetopfølgning for 2018 viser tillige en forventet overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, hvorfor servicerammen må anses for at være under pres. Administrationen følger situationen nøje, og fremlægger status i forbindelse med tredje budgetopfølgning i november 2018. 

 

Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende målene for overskud på løbende poster, likviditet og langsigtet gæld, og som nævnt ovenfor er servicerammen under pres.

 

Anden budgetopfølgning 2018 forelægges i 2018-pris- og lønniveau.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg og Kommunalbestyrelsen behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

Anden budgetopfølgning på driftsbudgettet for Ballerup Kommune bygger på fagcentrenes tilbagemeldinger siden første budgetopfølgning 2018.

 

Opbremsning på servicerammen

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget svarende til ca. 30 mio. kr. Opbremsningen foretages i forhold til det forventede merforbrug på servicerammen som følge af udviklingen på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Tiltagene er nu sat i værk, og administrationen følger situationen nøje. Administrationen foreslår i forbindelse med anden budgetopfølgning 2018 ikke yderligere tiltag til håndtering af servicerammeoverskridelserne end de tiltag, som allerede er besluttet.

 

Sagsfremstilling

Driftsbudgettet

Anden budgetopfølgning for 2018 viser et samlet mindreforbrug på 11,706 mio. kr. på driftsbudgettet i 2018. Efter anden budgetopfølgning for 2018 forventes der en overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, svarende til 0,2 pct. af den samlede serviceramme. Det reducerede merforbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning i forhold til første budgetopfølgning skyldes primært færre udgifter til kollektiv trafik og flygtninge. Servicerammen følges nøje, idet der fremadrettet er et budgetpres på servicerammen, især som følge af udviklingen på voksenområdet.

 

De største ændringer på driftsbudgettet:

 

Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30)

Der forventes et mindreforbrug på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende Kollektiv Trafik. Det forventede mindreforbrug skyldes en tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling foretaget i 2017 begrundet i lavere dieselpriser mv. Budgettet i 2018 vedrørende Kollektiv Trafik nedjusteres derfor tilsvarende.

 

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02)

Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriet har desuden offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune. Budgettet nedjusteres derfor med 3,491 mio. kr. i 2018, og ligeledes tilsvarende i budgetårene 2019-2022. Den nye flygtningeprognose har ligeledes betydning for en række andre bevillingsrammer, dog langt fra i samme omfang. Ændringerne på øvrige bevillingsrammer udgør således 0,864 mio. kr. i 2018 stigende til 1,474 mio. kr. i 2022 samlet set.

 

Folketinget vedtog i 2011 (lov nr. 1365 mfl.) ”Tilbagetrækningsreformen” med flere elementer, herunder især:

 • Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til 2017
 • Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til 2023
 • Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til 2022.

Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år. Den stigende efterlønsalder har især betydning for de efterlønsberettigede målgrupper, som må vente med at gå på efterløn – modtagere af A-dagpenge, sygedagpenge/jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjobbere. Stigende folkepensionsalder har betydning for alle målgrupper, herunder især de målgrupper, som ikke har mulighed for at gå på efterløn før folkepensionen – dvs. modtagere af kontanthjælp mv.

 

De økonomiske konsekvenser af Tilbagetrækningsreformen er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2018, svarende til 0,505 mio. kr. i 2018 stigende til 13,086 mio. kr. i 2022. Herudover har Tilbagetrækningsreformen desuden en tilsvarende effekt på førtidspensionsområdet (20.44). For kommunerne i Danmark under et finansieres Tilbagetrækningsreformen via budgetgarantien i blokstilskuddet.

 

Udfordringerne på bevillingsrammerne Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33), Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) samt Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) forventes afholdt inden for de samlede rammer på driftsbudgettet i 2018. Den fremadrettede løsning for udfordringerne på de nævnte rammer indgår i det videre arbejde med budget 2019.

 

Ændring af rammebetegnelse

I første budgetopfølgning 2018 blev budgettet til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) overført fra bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål til bevillingsramme 40.35. I den forbindelse foreslås det, at rammen skifter betegnelse fra Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. til Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

 

Anlæg

Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2018 viser et bruttoanlægsbudget på 251,689 mio. kr. i 2018, svarende til en reduktion på 13,820 mio. kr. siden første budgetopfølgning 2018. Nettoanlægsbudgettet udgør 220,935 mio. kr. i 2018, mens anlægsbudgettet i 2019 udgør 121,505 mio. kr. Anlægsbudgetterne for 2020-2022 udgør 173,556 mio. kr. i 2020, 123,274 mio. kr. i 2021 og 118,934 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes primært:

 • Tillægsbevilling vedrørende UCC-dagtilbud
 • Udvidelse af genbrugspladsen
 • Reduktion af grøn pulje
 • Øvrige forskydninger mellem budgetår.

Øvrige poster

Ved anden budgetopfølgning for 2018 er der ikke indarbejdet ændringer på øvrige poster på hovedkontiene 07 og 08, som består af skatteindtægter, tilskud/udligning, lån, renter og øvrige balanceforskydninger.

 

Overførsler

Der er indarbejdet overførsler på 50,084 mio. kr. i første budgetopfølgning. Overførselsbeløbet er nedsat fra 50,834 mio. kr. fra 2017 til 2018 i første budgetopfølgning 2018 svarende til 0,750 som er lagt i kassen ved første budgetopfølgning som finansiering af anlæg vedrørende Klub Syd jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 18. december 2017, punkt 21.

 

De forventede overførsler fra 2018 til 2019 udgør ved anden budgetopfølgning 17,375 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2018 på 33,459 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

 

Servicerammen

Den vejledende serviceramme udgør 2.565,392 mio. kr. i 2018. Siden første budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i nedadgående retning som følge af indregning af den seneste pris- og lønprognose fra KL svarende til 6,000 mio. kr. i 2018.

 

Der er derfor ligeledes foretaget en generel reduktion af servicerammen på driftsbudgettet med 6,000 mio. kr., så det forventede forbrug på driftsbudgettet og den vejledende serviceramme er tilpasset hinanden.

 

Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2018 udgør 2.571,010 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, hvilket udgør en overskridelse på ca. 0,2 pct. hvorfor servicerammen og den økonomiske strategis målsætning om overholdelse, anses for at være under pres. Den forventede overskridelse af servicerammen er dog reduceret i forhold til første budgetopfølgning, hvor den forventede overskridelse udgjorde 8,177 mio. kr.

 

Likvid beholdning

Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2018 på 217,562 mio. kr., hvilket er 21,524 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2018, hvor den forventede likviditet ultimo året (2018) udgjorde 196,038 mio. kr. De løbende poster udgør ved anden budgetopfølgning 178,012 mio. kr. i gennemsnit over årene. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten og de løbende poster.

 

Af det vedhæftede bilag "Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i andet kvartal 2018" fremgår nøgletal for kommunens gennemsnitslikviditet samt generelle betragtninger om kommunens likviditet ultimo andet kvartal 2018. Det vigtigste budskab i bilaget er, at Ballerup Kommune har en god likviditet, samt at kommunen stadig overholder kassekreditreglen, som er likviditeten opgjort over de seneste 365 dage bagud fratrukket deponerede midler.

 

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 587,807 mio. kr. ultimo 2018 og vil ultimo 2021 udgøre 504,968 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi.

 

Pris- og løntalsregulering af budget 2018

Der foretages en pris- og løntalsregulering på 6,000 mio. kr. Reguleringen sker på anbefaling fra KL på grund af ændret prognose for pris- og lønudviklingen i 2018.

 

Status på omstillingsarbejdet

Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på møderne i maj og juni 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet, og forslagene er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Sammenlagt er der under alle udvalgsområder forelagt forslag for 46,4 mio. kr. i budget 2019, hvor sparemålet udgør 39,4 mio. kr. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune" til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på driftsbudgettet i 2018

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

Teknik-

og

Miljø-

udval-

get

 92,404 102,411 -1,954 -2,300 98,157
           

10.12

Fritids-

områder

mv.

(udgår)

 12,039 14,525 0,000 -14,525 0,000
           

10.19

Vandløbs-

væsen

(udgår)

 0,689 0,689 0,000 -0,689 0,000
           

10.22

Trafik og

infra-

struktur

(udgår)

 76,638 76,332 0,000 -76,332 0,000
           

10.26

Renova-

tion mv.

 -0,529 7,300 0,000 0,000 7,300
           

10.28

Øvrige

miljøfor-

anstalt-

ninger

(udgår)

 3,567 3,565 0,000 -3,565 0,000
           

10.30

Trafik,

infra-

struktur

og fritids-

områder

 0,000 0,000 -1,944 88,557 86,613
           

10.31

Miljøfor-

anstalt-

ninger

mv.

 0,000 0,000 -0,010 4,254 4,244
           

Erhvervs-

og

Beskæf-

tigelses-

udvalget

 

728,288

 726,546 -2,169 -0,100 724,278
           

20.02

Beskæf-

tigelses-

fremmen-

de foran-

stalt-

ninger

mv.

 508,983 503,988 -4,665 -0,100 499,224
           

20.04

Erhvervs-

udvikling,

turisme

og land-

distrikter

 3,674 3,672 -0,009 0,000 3,663
           

20.44

Førtids-

pension

 * 215,631 218,886 2,505 0,000 221,391
           

Børne- og

Skole-

udvalget

 1.029,117 1.045,165 -4,274 1,150 1.042,041
           

30.30

Folke-

skolen

 352,647 367,535 -2,495 -2,172 362,868
           

30.31

Sundheds-

og

tandpleje

 32,947 34,196 -0,067 0,000 34,129
           

30.32

Øvrig

folke-

skole-

virksom-

hed

 87,983 87,339 -0,195 -1,000 86,144
           

30.33

Pæda-

gogisk

psyko-

logisk

rådgiv-

ning

 80,238 80,050 -0,153 -5,744 74,153
           

30.34

Ballerup

Fritids-

ordning

(BFO)

 66,968 59,653 -0,160 -2,994 56,499
           

30.46

Forebyg-

gelse/an-

bringelse

af børn og

unge uden

for hjem-

met

 177,001 177,348 -0,445 15,744 192,647
           

30.50

Dagtilbud

til 0- til

5-årige

 231,332 239,043 -0,759 -2,684 235,600
           

Kultur- og

Fritids-

udvalget

 138,507 142,951 -0,321 -2,516 140,114
           

40.35

Folke-

oplysning

og fritids-

aktivi-

teter mv.

 * 40,438 41,399 -0,093 -0,255 41,051
           

40.37

Folke-

biblio-

teker

 33,638 33,609 -0,078 0,000 33,531
           

40.38

Kulturel

virksom-

hed

 24,591 26,654 -0,058 0,000 26,596
           

40.39

Klubber

og bygge-

lege-

pladser

 39,840 41,289 -0,092 -2,261 38,936
           

Social- og

Sundheds-

udvalget

 1.085,889 1.099,513 -2,017 1,150 1.098,648
           

50.52

Tilbud til

ældre

pensio-

nister

 468,672 471,244 -1,573 -8,865 460,807
           

50.54

Tilbud til

voksne

med sær-

lige behov

 249,820 259,235 -0,624 9,350 267,961
           

50.56

Sundhed

og fore-

byggelse

 304,893 307,018 0,217 0,665 307,900
           

50.58

Bolig-

støtte

 62,504 62,017 -0,037 0,000 61,980
           

Økonomi-

udvalget

 418,668 429,395 -0,971 2,616 431,040
           

60.60

Jordfor-

syning,

faste

ejen-

domme og

rednings-

beredskab

 29,289 28,126 -0,062 0,346 28,410
           

60.62

Den

centrale

admini-

strative

funktion

 377,089 390,110 -0,883 2,270 391,497
           

60.64

Politiske

organer,

valg mv.

 12,289 11,158 -0,026 0,000 11,132
           
Total 3.492,872 3.545,981 -11,706 0,000 3.534,277

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

* Overført fra en nedlagt ramme

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Anden budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat for 2018 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
   
 2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
   
 3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2019-2022 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
   
 4. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Ballerup Kommune tages til efterretning.
   
 5. Det godkendes, at bevillingsramme 40.35 ændrer navn fra Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. til Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for 2019, for samtlige bevillingsrammer, forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2019 - grundbudgettet. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2018.

 

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne, der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

 

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

 

Lige som sidste år forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen for at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, Den bedre kobling består i, at der gives mulighed for at orientere sig i det grundlæggende budget og udvalgte strategiske mål, som fremgår af mål- og rammebeskrivelserne, inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2019", tilrettes mål - og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling. Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer.

 

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i Ballerup Kommune, er driftsbudgettet samlet i 24 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

 

Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne, kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

 

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

 

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

 • Sammendrag
 • Beskrivelse af opgaver
 • Politiske målsætninger
 • Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder bevillingsbeløbet, der fastsættes som et nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen.

 

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2019 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2019 og overslagsårene 2020-2022, og foreligger til førstebehandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri.

 

Budgetforslaget er baseret på det reviderede skøn over løn- og prisudvikling, vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning.

 

Baggrund

Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2018 have budgetforslaget til førstebehandling.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret flerårig økonomisk strategi 2019-2022, der sikrer en fortsat robust økonomi med likvide beholdninger på min. 125 mio. kr. voksende til 150 mio. kr. i 2022. Direktionens budgetforslag er udarbejdet med afsæt i, at den økonomiske strategis målsætninger skal overholdes.

 

Direktionens budgetforslag tager herudover afsæt i aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning er indregnet i budgetforslaget.

 

Ballerup Kommune vil i 2019 have højere indtægter på skatter og udligning end kommunen forventede i 2018. Der har været et fald i KLs skøn for vækst i personskatteindtægterne, der derfor budgetlægges lavere end forventet. Dette fald mere end opvejes af en stigning i tilskud og udligning (primært som følge af opdateringen af data for udlændinges uddannelsesniveau samt det etårige likviditetstilskud) samt et højere end forventet niveau af indtægter på selskabsskatter fra virksomheder i kommunen, hvilket understreger vigtigheden af Ballerup Kommunes styrkeposition på erhvervsområdet. Indtægterne er uddybet i Økonomibilag nr. 4.

 

Udgiftssiden i det budgetforslag fra direktionen, der nu foreligger til førstebehandlingen, beror på de forudsætninger og konsekvenser, der er indarbejdet i første og anden budgetopfølgning 2018 korrigeret for pris- og lønudviklingen. Herudover er skønnet over konsekvenserne af statens lov- og cirkulæreprogram indarbejdet. I direktionens budgetforslag er derudover indarbejdet forslag til investeringer på områderne voksen-handicap, specialundervisning, fællesskabsmodellen og forberedende grunduddannelse for unge under 25 år (FGU). Dette er uddybet i Økonomibilag nr. 5.

 

Med indarbejdelse af de nye indtægtsskøn, den ændrede pris- og lønfremskrivning, samt konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi samt første og anden budgetopfølgning er der i det foreliggende budgetforslag et overskud på de løbende poster på 192,0 mio. kr. i budgetperioden 2019-2022 og kassebeholdningen er 259,9 mio. kr. ultimo 2022.

 

I budgetforslaget er der indregnet fuld indfasning af spareblokken. Der er altså indlagt den forudsætning, at der fra direktionens forslag til omstillingskatalog skal findes besparelser på 39,4 mio. kr. årligt, for at skabe balance i budgetforslaget.

 

Ballerup Kommune er i 2019 blevet tildelt en serviceramme på 2.622,2 mio. kr. Der ligger i budgetforslaget udgifter for 2.621,7 mio. kr. inden for servicerammen. Dvs. at servicerammen er fuldt ud udnyttet, og at yderligere udgiftskrævende tiltag og beslutninger vil kræve tilsvarende modgående reduktioner andre steder i budgetforslaget.

 

I budgetforslaget lægges der op til, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgetlægningen af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløbene. Herudover er der forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og ligeledes uændret grundskyldspromille på 28,89.

 

Imellem første og anden behandling af budgettet konkretiseres konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelle tilskud fra puljer, låneadgang tilpasses og indtægtssiden genberegnes med de seneste data fra SKATs skattekørsler.

 

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes budgetforslaget og omstillingskataloget i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, MED-udvalg samt råd og nævn fra den 22. august til den 9. september 2018. Brevet til de høringsberettigede parter er vedlagt til orientering. Høringssvarene offentliggøres løbende på ballerup.dk og præsenteres for Kommunalbestyrelsen på mødet mandag den 8. oktober 2018 inden andenbehandling af budget 2019-2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det foreliggende forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 overgår til anden behandling.
   
 2. Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 22. august til den 9. september 2018.
   
 3. Omstillingskataloget og bilag til omstillingscase ØKU-010 - Omkostningsniveau for Ballerups Kommunes administration sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 22. august 2018 til den 9. september 2018.
   
 4. Høringsbrev vedrørende budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Udligningsordningen mellem kommunerne har skabt debat i mange år. Med det manglede forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018, vil der tidligst ske en revision af udligningssystemet om et par år. Ballerup Kommune har siden starten af august 2016 været medlem af netværket "Stop Forskelsbehandlingen Nu", som består af 34 hovedstadskommuner, som arbejder for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i "Stop Forskelsbehandlingen Nu".  

 

Økonomiudvalget skal derfor beslutte, om Ballerup Kommune fortsat skal være en del af "Stop Forskelsbehandlingen Nu".

 

Baggrund

Landsudligningen og særligt hovedstadsudligningen har længe været et stærkt debatteret emne på tværs af kommunegrænser. "Stop Forskelsbehandlingen Nu" er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, hvor Ballerup Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

 

"Stop Forskelsbehandlingen Nu" har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes andre beslutninger, vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

 

Sagsfremstilling

Formålet med netværket "Stop Forskelsbehandlingen Nu" er at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse. 

 

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

 

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som "Bedre Balance", "Danmark på Vippen", mfl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at "Stop Forskelsbehandlingen Nu" fortsætter.

 

Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som kan ses i bilaget, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

 

Deadline for tilbagemelding om fortsat deltagelse i "Stop Forskelsbehandlingen Nu" er den 1. september 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer og den viden, som er opbygget i "Stop Forskelsbehandlingen Nu" og kan ses på hjemmesiden http://stopforskelsbehandlingen.nu/

 

Det årlige budget forventes at være:

 •  
Projektleder/projektkoordinator650.000 kr.
 •  

Studentermedhjælper, frikøb af teknisk

økonomisk bistand, driftsmidler, mindre

kampagne som fx Folkemøde og evt.

køb af ekstern analysekraft

1.000.000 kr.
 I alt1.650.000 kr.

 

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Ballerup Kommune pr. år.

 

Beløbet tages på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det godkendes, at Ballerup Kommune fortsætter som en del af "Stop Forskelsbehandlingen Nu".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstillingen godkendt.Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.Ali Abbasi (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt
 

Ø stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalgsmøde 13. juni 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Den gældende informationssikkerhedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016.

 

Informationssikkerhedspolitikken skal revideres i hver kommunalbestyrelses periode.

 

Digitaliseringssekretariatet foreslår, at omdøbe Informationssikkerhedspolitikken til "Politik for Databeskyttelse", da det afspejler det store fokus på beskyttelse af data i Ballerup Kommune. Der er kun foretaget mindre rettelser ved revisionen af "Politik for Databeskyttelse".

 

Baggrund

Den gældende informationssikkerhedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016. Informationssikkerhedspolitikken skal revideres i hver kommunalbestyrelses periode.

 

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedspolitikken udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden i Ballerup Kommune.

 

Digitaliseringssekretariatet foreslår, at omdøbe Informationssikkerhedspolitikken til "Politik for Databeskyttelse", da det afspejler den nødvendige fokus på beskyttelse af data i Ballerup Kommune, ikke mindst persondata, hvilket der sker gennem den nylige implementering af persondataforordningen i Ballerup Kommune.

 

Inden for rammen af "Politik for Databeskyttelse" skal Ballerup Kommune sikre høj troværdighed og tillid fra borgere og virksomheder i forhold til beskyttelse af data og samtidig forebygge sikkerhedsbrist, tab af data og informationer samtidig med, at der skal arbejdes på tværs og sikres anvendelse af informationer og data effektivt i kommunen, da det er med til at skabe kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Behandlingen af data og informationer udgør således en væsentlig kilde til værdiskabelse både for borgere og virksomheder.

 

Revisionen af "Politik for Databeskyttelse" omfatter udelukkende ændring af navnet for politikken, samt mindre sproglige rettelser som begreber og udtryk.

 

Det fastholdes, at sikkerhedsarbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med ISO27001. Det er den standard, som alle statslige organisationer skal certificeres op imod. Det er endnu ikke et krav for kommunerne, men Ballerup Kommune vælger at målrette informationssikkerhedsarbejde op imod denne standard, uden dog at stræbe efter en egentlig certificering.

 

Godkendelse af den reviderede "Politik for Databeskyttelse" støttes op af en række allerede igangværende aktiviteter, der er med til at fastholde den høje fokus på databeskyttelse i Ballerup Kommune.

 

Digitaliserings- og Teknologiudvalget har på møde den 13. juni 2018 anbefalet, at den reviderede informationssikkerhedspolitik godkendes og omdøbes til Politik for Databeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at

 1. Informationssikkerhedspolitik skifter navn til "Politik for Databeskyttelse".
   
 2. Revideret informationssikkerhedspolitik "Politik for Databeskyttelse" i Ballerup Kommune for perioden 2018-2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 3. maj 2016 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Etableringen af 8-mands fodboldbane samt bade- og klubfaciliteter på Skovmarkskolen i Ballerup er nu tæt på at være færdige.

 

Der er tilstødt uforudseelige udgifter i et større omfang, og der søges derfor overført et rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til dækning af disse udgifter.

 

Baggrund

I budgetaftalen for 2016 indgår ønskerne om bedre udnyttelse af området ved Skovmarkskolen i Egebjerg i Ballerup til glæde for fritidsbrugere og foreningslivet.

 

På denne baggrund blev der i maj 2016 frigivet midler til etablering af en 8-mands fodboldbane samt ombygning af hovedhus og lade til bade-, omklædnings- og klubfaciliteter. Det samlede budget var 4,75 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Projektet har gennem hele forløbet været udfordret på uforudseelige forhold.

 

Udførelsen af boldbanen blev forsinket, da tilbudspriserne ikke matchede det afsatte budget, og en besparelsesrunde var nødvendig. Arbejderne blev igangsat i november 2016, i håb om nogle tørre efterårs-og vintermåneder. Det viste sig dog ikke at være tilfældet. Det var tværtimod meget fugtigt. Trods tiltag for at kunne køre på banen og færdiggøre arbejderne til græssåning, lykkedes det ikke. Byggepladsen måtte derfor lukkes ned ultimo 2016 og genetableres i foråret 2017, hvilket har haft en økonomisk konsekvens.

 

Ved etableringen af en græsbane med sået græs, kræves ro/vækstperiode i minimum ni måneder. Da det ikke var muligt at videreforarbejde banen før april 2017, og et græstæppe således ikke ville være spilleklart til sæsonstart i august 2017, som ønsket, blev det besluttet at etablere rullegræs i stedet. Dette er naturligvis en dyrere løsning end sået græs. Rullegræs kræver stor pleje, umiddelbart efter etablering, i form af vanding, så græstæppet kan slå rødder og vokse. Det har været en stor omkostning at gennemføre denne vanding, idet der skulle etableres vand ved banen, vandingsanlæg og personale til vanding.

 

Under sparerunden, for at nå det afsatte budget, blev der sparet et gruslag væk. Dette gør, at banen ligger lidt lavere end det optimale. Få gange årligt, ved ekstreme skybrud, må det accepteres, at der i en kort periode står vand på en del af banen. Det har efterfølgende vist sig, bl.a. på grund af det ekstremt fugtige vejr i summerne 2016 og 2017, at terrænnet i området hurtigere bliver regnmættet end forudsat, og at der kommer mere regn end forudsat.

 

Dette medførte hyppigere oversvømmelse af en del af banen. For at undgå dette, er det nødvendigt at pumpe vand fra banens faskine væk i perioder med meget regn. Der er p.t. trukket strøm frem til dette. Der mangler nu en mindre regulering af jord i et område med henblik på pumpning af vandet dertil samt etablering af pumpen.

 

Det er ikke muligt at gøre rådgiveren på projektet omkring banen ansvarlig for disse uforudseelige forhold.

 

Der har desværre ligeledes vist sig, at dræningen fra banen ikke er udført som projekteret, og tykkelsen af vækstlaget ikke er den aftalte tykkelse. Der foregår p.t. en afklaring omkring afhjælpning med entreprenøren.

 

Den del af projektet, der omfattede ombygningen, var ligeledes udfordret af flere uforudseelige forhold, end det afsatte beløb til dette formål. Disse forhold er delvist mangler i registreringen fra rådgiverside, som ikke er mulige at hente økonomisk kompensation for. 

 • Afløb blev ændret i omklædningsrum, da den forudsatte rørføring ikke var hensigtsmæssig for driften
 • Ventilationsanlæg i tagrum var ikke projekteret som separat brandsektion og måtte således tilkøbes.
 • Ventilationen i hovedbygningen var planlagt monteret i omklædningsrummet, men ville tage uforholdsmæssigt meget plads, derfor blev den flyttet til gavlen af bygningen.
 • Ydervæggene i laden var mere skæv end forudsat, og en tilpasning med opmuring og isolering var nødvendig. 
 • En eksisterende muret væg i laden var i så dårlig stand, at den måtte nedtages og genopmures, da den ikke havde den nødvendige bæreevne til at kunne klare nye murhuller.

Ombygningen er afsluttet og bygningerne ibrugtaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afholdt udgifter på 6,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af budgettet på 4,75 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 1,75 mio. kr. Dette er utilfredsstillende, og administrationen har på den baggrund iværksat en række tiltag, der skal minimere risikoen for tilsvarende sager. 

 

Det foreslås, at ekstraudgifterne finansieres over kassen, set i lyset af Ballerup Kommunes høje likviditet. Alternativet er finansiering over budgettet til bygningsvedligeholdelse, men da dette er meget stramt i 2018, kan det ikke anbefales.

 

Udgiften er afholdt i 2017, hvorfor merudgiften ikke har betydning for anlægsloftet i 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Orienteringen om fodboldbane og klubfaciliteter på Skovmarkskolen tages til efterretning.
   
 2. Der overføres et rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til projekt nr. 032298 finansieret af kommunekassen.

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 21-08-2018 Punkt 9
Beslutning
 
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget udtalte kritik af håndteringen af sagen.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning, idet merudgiften finansieres af merindtægt fra salget af Teglvangen jf. sag nr. 48 på Økonomiudvalgets dagsorden den 21. august 2018.


Tidligere behandling

Handicaprådet den 18. april 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ændringsforslag til Handicaprådets vedtægter forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

På Handicaprådets konstituerende møde den 21. februar 2018 var der valg af formand og næstformand. Formanden blev valgt blandt de politisk udpegede medlemmer.

 

I følge Handicaprådets vedtægter, § 6, stk. 1 skal næstformanden i rådet vælges blandt repræsentanterne, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer, hvis formanden vælges blandt de politisk udpegede medlemmer. Det lykkedes ikke at få valgt en næstformand. I stedet for stillede Handicaprådet forslag om, at næstformanden i denne valgperiode (1. januar 2018 - 31. december 2021) på grund af manglende ressourcer skulle deles af to medlemmer (udpeget af Danske Handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer).

 

Administrationen har undersøgt muligheden for at dele næstformandsposten mellem to medlemmer. Dette er ikke juridisk muligt. En formand og en næstformand er en personlig udpegning, og personlige udpegninger kan ikke deles mellem flere personer. Men man må gerne have en 1. og 2. næstformand og på den måde få opgaverne uddelegeret.

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet har nu besluttet, at der skal vælges en 1. og 2. næstformand, som deler opgaverne imellem sig. Denne beslutning kræver vedtægtsændringer, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

De gældende vedtægter blev behandlet på Handicaprådets møde den 18. april 2018 og indstilles til godkendelse med de tre ændringsforslag, Handicaprådet er fremkommet med:

 • § 3, Opgaver: Der indsættes stk. 11 med teksten: Handicaprådet har et formaliseret samarbejde med Psykiatrirådet og har desuden to dialogmøder sammen årligt.
   
 • § 6, stk. 1, 2 og 3, Formand og næstformand: Der tilføjes "næstformandsposten kan deles i 1. og 2. næstformand".
   
 • § 7, stk. 2 slettes.

De tre ændringsforslag indarbejdes i vedtægterne, når de er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Herefter træder vedtægterne i kraft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Vedtægterne med de foreslåede ændringsforslag for Handicaprådet i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:§ 3, stk. 11, ændres til: "Handicaprådet har et formaliseret samarbejde med Psykiatrirådet og desuden afholder de to råd årligt to dialogmøder".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Godkendelse af kommissorium for Psykiatrirådet i Ballerup Kommune på baggrund af høringssvar.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes psykiatriråd nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Ifølge "Aftale om budget 2018" skal der nedsættes et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Udkast til kommissorium har været i høring og administrationen præsenterer nu et forslag til kommissorium der er tilrettet på baggrund af høringssvar.

 

Sammensætning

Psykiatrirådes sammensætning skal sikre en bred, lokal repræsentation af relevante kompetencer og viden i forhold til rådets formål og psykiatriens forskellige målgrupper jf. bilag. Herunder sikre at både det børne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske område tilgodeses i rådets arbejde samt sikre en kobling til Handicaprådet.

 

Kompetencer og opgaver

Psykiatrirådet har hørings- og udtaleret. Psykiatrirådet skal høres i sager, som har betydning for mennesker med en psykisk lidelse.
 

Psykiatrirådet refererer til Social- og Sundhedsudvalget og har følgende opgaver:

 • Rådgive Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål inden for psykiatrien.
 • Behandle lokalpolitiske spørgsmål, der har betydning for mennesker med en psykisk lidelse.
 • Være et dialogforum, hvor rammerne for psykiatripolitik og udmøntningen af psykiatripolitikken drøftes.
 • Indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af Sundhedsaftaler mellem Ballerup Kommune og Region Hovedstaden.
 • Medvirke til dialog og formidling, således at centrale temaer og problemstillinger vedrørende psykiatri og mental sundhed bliver udbredt til og synliggjort for politikere, borgere og øvrige aktører.
 • Holde sig orienteret om behov og ønsker for målgruppen samt udvikling og initiativer inden for det psykiatriske område generelt.
 • Koordinere og dele viden med Handicaprådet samt sikre koblingen mellem behandlingen af handicappolitiske og psykiatripolitiske spørgsmål.

Kommissorium

Forslag til kommissorium med indarbejdede ændringer på baggrund af høringssvar fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forslag til revideret kommissorium for Psykiatrirådet i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 14-08-2018
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:Social- og Sundhedsudvalget er enige om, at kommissoriets § 5 "Sammensætning" ændres i sidste dot til to borgerrepræsentanter med psykisk sygdom. Sidste afsnit i § 5 skal der tilføjes "dog udpeges de to borgerrepræstentanter af Kommunualbestyrelsen efter indstilling fra handicap- og psykiatriområdet."
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger, og således at Psykiatrirådets kommissorium § 3 sidste dot omformuleres til: "Psykiatrirådet har et formaliseret samarbejde med Handicaprådet og desuden afholder de to råd årligt to dialogmøder".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udpegning af medlemmer til Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Psykiatrirådet i Ballerup Kommune nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Ifølge aftale om budget 2018 skal der nedsættes et Psykiatriråd i Ballerup Kommune. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udpegning af medlemmer til Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

 

Udvalget består af 12 medlemmer og er sammensat på følgende måde:

 • 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 1 medlem fra Bedre Psykiatri
 • 1 medlem fra SIND
 • 1 medlem fra Landsforeningen Autisme
 • 1 medlem fra Psykiatrisk Center Ballerup
 • 1 medlem fra boligforeninger i Ballerup Kommune
 • 2 borgerrepræsentanter med psykisk sygdom.

Der vælges 1 personlig stedfortræder for de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

 

Der kan vælges op til 7 stedfortrædere, som repræsenterer det psykiatriske område i en rækkefølge fra 1 og op til 7. Stedfortræderne indkaldes, hvis der er afbud til møder.

 

Psykiatrirådets medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra organisationerne. Dog udpeges de 2 borgerrepræsentanter af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra handicap- og psykiatriområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1.  Der vælges 5 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

  Medlemmer
  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1. Lolan Marianne Ottesen (A)
  2. Musa Kekec (A)

  Venstre (V) indstiller:
  3. Kåre Harder Olesen (V)

  Enhedslisten (Ø) indstiller:
  4. Ali Abbasi (Ø)

  Dansk Folkeparti (O) indstiller:
  5. Birgitte Dahl (O)


  Stedfortrædere
  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1. Hella Hardø Tiedemann (A)
  2. Maria Lundahl Assov (A)
   

  Venstre (V) indstiller:

  3. Sussie Wandel (V)

  Enhedslisten (Ø) indstiller:
  4. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

  Dansk Folkeparti (O) indstiller:
  5. Michael Jensen (O)
   
 2. Udpegningerne fra de psykiatriske områder godkendes.

  ​​Medlemmer
  Erik Frandsen indstillet af Bedre Psykiatri
  Dave Pencroof indstillet af SIND
  Kent Grimm Thornberg indstillet af Landsforeningen Autisme
  Jeanette Stensbirk Midjord indstillet af Psykiatrisk Center Ballerup
  Inge Støvring Petersen indstillet af boligforeningerne i Ballerup Kommune
  Sara Møller indstillet som borgerrepræsentant fra handicap- og psykiatriområdet
  Jette Hein indstillet som borgerrepræsentant fra handicap- og psykiatriområdet.

  Stedfortrædere som repræsenterer det psykiatriske område
  1. Mette Borg udpeget af Bedre Psykiatri
  2. Ebbe Brems udpeget af SIND
  3. Rigmor Lond udpeget af Landsforeningen Autisme
  4. Eva Tangdal udpeget af Psykiatrisk Center Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende ændring:
SIND indstiller, at Ebbe Brems bliver ordinært medlem, og Dave Pencroof bliver suppleant.

Indhold

Sammendrag

Fastlæggelse af afstemningssteder til afvikling af valg i perioden 2018-2021.

 

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, § 51, stk. 2

Lov om valg til Folketinget, § 45, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Som forberedelse til afholdelse af de forskellige typer af valg skal Kommunalbestyrelsen sørge for lokaler til afstemningen.

 

Dette sker normalt umiddelbart forud for de enkelte valghandlinger, men Sekretariatet for Politik og Borgerservice foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvor afstemningsstederne skal være for valgperioden 2018-2021.

 

Ved det seneste valg blev der benyttet følgende 9 afstemningssteder:

 

Valgdistrikt Ballerup

Afstemningssted og nr.Der omfatter området
Tapeten - 01Magleparken 5, 2750 Ballerup
Baltorpskolen - Rugvænget - 02Rugvænget 10, 2750 Ballerup
Skovvejens Skole - Vest - 03Skovvej 55, 2750 Ballerup
Grantoftehallen - 04Platanbuen 1, 2750 Ballerup
Egebjerghallen - 09Agernhaven 12, 2750 Ballerup

 

Valgdistrikt Skovlunde

Afstemningssted og nr.Der omfatter området
Skovlunde Skole - Syd - 05Ejbyvej 47, 2740 Skovlunde
Skovlunde Skole - Nord - 06Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde

 

Valgdistrikt Måløv

Afstemningssted og nr.Der omfatter området
Måløv Ny Hal - 08Måløv Hovedgade 50, 2760 Måløv
Østerhøjhallen - 10Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Afstemningsstederne Tapeten, Baltorpskolen - Rugvænget, Skovvejens Skole - Vest, Grantoftehallen, Egebjerghallen, Skovlunde Skole - Syd, Skovlunde Skole - Nord, Måløv Ny Hal samt Østerhøjhallen benyttes til afvikling af valg i perioden 2018-2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
Udsættes til næste ordinære møde
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen beslutter antallet af valgstyrere for hvert afstemningssted og udpeger en valgstyrerformand til hvert afstemningssted.

 

Valgstyrere og valgstyrerformænd vælges ved forholdstalsvalg.

 

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 18.

Lov om valg til Folketinget, kapitel 5.

Lov om valg til Europa-Parlamentsvalget, kapitel 5.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningssted mindst fem og højst ni valgstyrere. Ved folketingsvalg skal dette ske, senest når valget er udskrevet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét - og blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup Kommune. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningssted. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

 

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.

 

Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at valgstyrerformanden på de enkelte afstemningssteder har været udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, og at borgmesteren har været bemyndiget til at udpege de øvrige valgstyrere på baggrund af indstillingerne fra de politiske partiforeninger. Indstillinger af øvrige valgstyrere modtages i forbindelse med afvikling af det enkelte valg.

 

Der er ni afstemningssteder i Ballerup Kommune:
 

Valgdistrikt Ballerup

 • Tapeten, Magleparken 5 (afstemningssted nr. 1)
 • Baltorpskolen - Rugvænget, Rugvænget 10 (afstemningssted nr. 2)
 • Skovvejens Skole - Vest, Skovvej 55 (afstemningssted nr. 3)
 • Grantoftehallen, Platanbuen 1 (afstemningssted nr. 4)
 • Egebjerghallen, Agernhaven 12 (afstemningssted nr. 9)

  Valgdistrikt Skovlunde

  • Skovlunde Skole - Syd, Ejbyvej 47 (afstemningssted nr. 5)
  • Skovlunde Skole - Nord, Lundebjerg 72 (afstemningssted nr. 6)

  Valgdistrikt Måløv

  • Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 50 (afstemningssted nr. 8)
  • Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4 (afstemningssted nr. 10)

  Opgaver

  Valgstyrerne leder afstemningen på hvert afstemningssted ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen. Til at bistå valgstyrerne på det enkelte afstemningssted, deltager en valgsekretær og eventuelt en valgsekretærassistent fra Ballerup Kommunes administration i gennemførelsen af valghandlingen.

   

  Fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd på de politiske partier efter forholdstalsvalg på baggrund af mandatfordelingen til A, C, F, O, V og Ø ved kommunalvalget den 21. november 2017.

   

  Antallet af valgstyrere (en formand og fire valgstyrere) samt fordelingen af formændene på de enkelte afstemningssteder er baseret på fordelingen ved tidligere valg.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der ydes diæter til valgstyrerne, undtagen borgmesteren, for deres deltagelse i forbindelse med valget.

   

  Der fremlægges en særskilt sag om diætsatserne.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. Det godkendes, at antallet af valgstyrere, der skal udpeges, fastsættes til fem valgstyrere, heraf en valgstyrerformand, for hvert afstemningssted, dvs. i alt 45 valgstyrere. 
    
   Kommunalbestyrelsen vælger en valgstyrerformand for hvert af de ni afstemningssteder af og blandt sine medlemmer efter forholdstalsvalg.

    

   Valgstyrerformænd  
   Socialdemokratiet (A) indstiller:  
   1. Musa Kekec (A)tilBaltorpskolen - Rugvænget                       
   2. Peter Als (A)tilSkovvejens Skole - Vest
   3. Hella Hardø Tiedemann (A)tilGrantoftehallen
   4. Charlotte Holtermann (A)tilEgebjerghallen
   5. Irene Jørgensen (A)tilSkovlunde Skole - Syd
   6. Lolan Marianne Ottesen (A)tilSkovlunde Skole - Nord
   7. Bjarne Rasmussen (A)tilØsterhøjhallen.
      
   Venstre (V) indstiller:  
   8. Kåre Harder Olesen (V)tilMåløv Ny Hal.
      
   Enhedslisten (Ø) indstiller:  
   9. Ali Abbasi (Ø)tilTapeten.

    

  2.  Det godkendes, at Sekretariatet for Politik og Borgerservice forud for den enkelte valghandling kontakter de lokale partiforeninger med henblik på, at partiforeningerne indstiller det forholdsmæssige antal valgstyrere og indsender navne mv.
    
  3. Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerne efter indstilling fra de lokale partiforeninger.
    
  4. Antallet af valgstyrere og udpegningen af valgstyrerformænd er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. til og med den 31. december 2021.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
  Udsættes til næste ordinære møde
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte antallet af tilforordnede vælgere til at bistå ved folketingsvalg, folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg samt kommunale og regionale valg for den resterende del af valgperioden, dvs. til og med den 31. december 2021.

   

  Baggrund

  Lov om kommunale og regionale valg, §§ 17-18

  Lov om valg til Folketinget, §§ 30-31

  Lov om valg til Europa-Parlamentsvalget, §§ 16-17.

   

  Sagsfremstilling

  De tilforordnede vælgere skal bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup Kommune.

   

  De tilforordnede vælgere udpeges af de politiske partiforeninger i Ballerup Kommune og skal udpeges:

  • Til folketingsvalget, senest når valget er udskrevet
  • Ved folkeafstemninger, senest når dagen for en folkeafstemning er fastsat
  • Ved Europa-Parlamentsvalg, i passende tid før valgdagen
  • Til kommunale og regionale valg, i passende tid før valgdagen.

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice foreslår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilforordnede vælgere til folketingsvalg, kommunale og regionale valg (valg med høj valgdeltagelse), samt til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger (valg med lav valgdeltagelse), for den resterende valgperiode, dvs. til og med den 31. december 2021.

   

  En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som tilforordnet. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny tilforordnet. I praksis foregår det ved, at de politiske partiforeninger indsender en liste med navne på tilforordnede. I tilfælde af forfald vælges en ny person fra listen.


  På baggrund af stemmeprocenterne fra de seneste valg har Sekretariatet for Politik og Borgerservice vurderet, at hvert valgbord tildeles minimum 1.000 stemmeberettigede vælgere og maks. 1.300 stemmeberettigede vælgere. Det betyder, at der ved:

  • Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger, valg med lav valgdeltagelse, er 27 valgborde i alt.
    
  • Kommunale og regionale valg samt folketingsvalg, valg med høj valgdeltagelse, er 34 valgborde i alt.
    
  • "Dobbeltvalg", fx et folketingsvalg og en folkeafstemning, er 54 valgborde i alt. (Ved et dobbeltvalg skal der være "dobbelt" antal valgborde og bemanding dertil, det er to uafhængige valghandlinger, der foregår samtidig, og disse to valg skal være adskilte. Borgerne modtager to valgkort, et valgkort pr. stemmeberettiget valg). 

  Antallet af tilforordnede er baseret på fordelingen ved tidligere valghandlinger og er som følger til hvert valgbord:

  • En stemmerumsvogter
  • En stemmekassevogter
  • En valgkortmodtager
  • En person, som møder ind kl. 16.00 og som hjælper, hvor det er nødvendigt
  • En valglistefører fra administrationen
  • Evt. en ekstra optæller, som møder ind kl. 19.30. (Fx unge der skal have et praktisk indblik i valget). 

  På afstemningsstedet Østerhøjhallen er der kun to valgborde, og her indkaldes yderligere en person kl. 16.00 til hvert valgbord af hensyn til planlægningen for den resterende del af valgdagen. Dette gælder ligeledes på afstemningsstederne Skovvejens Skole - Vest og Grantoftehallen ved valg med lav valgdeltagelse, hvor der ligeledes kun er to valgborde.

   

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet en oversigt over fordelingen af tilforordnede vælgere på de politiske partier efter forholdstalsvalg på baggrund af mandatfordelingen mellem partierne ved kommunalvalget den 21. november 2017.


  Økonomi- og Indenrigsministeriet har henstillet til kommunalbestyrelserne, at de ved udpegning af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til de mindre partier, samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Det foreslås derfor, at partier uden for Kommunalbestyrelsen, som opstiller til de forskellige valg, tilbydes seks pladser. Disse seks pladser er trukket ud, inden beregningen af pladser.


  Til at modtage brevstemmer forud for de enkelte valg fra vælgere i eget hjem, på plejecentre mv. skal der udpeges et antal tilforordnede stemmemodtagere. Stemmemodtagerne vælges blandt de stemmeberettigede vælgere. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til, på baggrund af tilbagemeldinger fra de politiske partiforeninger, at udpege det nødvendige antal tilforordnede stemmemodtagere.


  Opgaver
  De tilforordnede vælgere fungerer som medhjælpere for Valgbestyrelsen og valgstyrere.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der ydes diæter til de tilforordnede vælgere for deres deltagelse i valgafviklingen.

   

  Der lægges en særskilt sag op om diætsatserne.

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. Antallet af tilforordnede vælgere ved valg med høj valgdeltagelse sættes til i alt 232, heraf 49 administrative medarbejdere fra Ballerup Kommune.
    
  2. Antallet af tilforordnede vælgere ved valg med lav valgdeltagelse sættes til i alt 201, heriblandt 42 administrative medarbejdere fra Ballerup Kommune.
    
  3. Antallet af tilforordnede vælgere ved "dobbeltvalg" ved lav valgdeltagelse sættes til i alt 276, heriblandt 69 administrative medarbejdere fra Ballerup Kommune.
    
  4. Sekretariatet for Politik og Borgerservice kontakter de lokale partiforeninger med henblik på, at partiforeningerne indstiller det forholdsmæssige antal tilforordnede.
    
  5. Borgmesteren bemyndiges til at udpege de tilforordnede vælgere efter indstilling fra de lokale partiforeninger.
    
  6. Borgmesteren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal stemmemodtagere blandt de udpegede tilforordnede til at bistå de tilforordnede med henblik på modtagelse af stemmer i private hjem på plejecentre mv.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
  Udsættes til næste ordinære møde
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse:Ny sag forelægges, når tidsintervaller og dermed antallet af tilforordnede vælgere kendes.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til diætsatser for tilforordnede, valgstyrere og valgbestyrelse i forbindelse med valg og folkeafstemninger i valgperioden 2018-2021.

   

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, om der skal ydes diæter til tilforordnede, valgstyrere og valgbestyrelser i forbindelse med valg og folkeafstemninger, og hvor store diæterne i så fald skal være.


  Kommunalbestyrelsen traf i 2013 beslutning om at fastholde de hidtil gældende diætsatser svarende til 420 kr. for møder under fire timers varighed og 840 kr. for møder over fire timers varighed i 2018.


  Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse.

   

  Der henvises til lov om valg til kommuner og regioner, lov om valg til Folketinget og folkeafstemninger samt lov om valg til Europa-Parlamentet.

   

  Sagsfremstilling

  I sidste valgperiode har der ved valg været ydet diæter til tilforordnede, valgstyrere og valgbestyrelser, svarende til 420 kr. for møder under fire timers varighed og 820 kr. for møder over fire timers varighed.


  Efter reglerne kan Kommunalbestyrelsen fastsætte diæternes størrelse inden for følgende handlerum: 0 kr. til 2.100 kr. pr. dag.

   

  Administrationen anbefaler, at det hidtidige niveau for diæter fastholdes, hvilket er afstemt inden for valgbudgettet.

   

  Med ca. 183 politisk tilforordnede vælgere samt valgbestyrelsesmøder, vil en beslutning om at øge diætsatsen til det maksimalt mulige beløb medføre ekstraudgifter på ca. 493.500 kr. Omvendt vil en beslutning om ikke at udbetale diæter give en besparelse på ca. 493.500 kr. Ekstraudgifter og besparelse afhænger af, hvad det er for en valgtype, om det er et valg med høj eller lav valgdeltagelse, eller om det er et dobbeltvalg.

   

  Et dobbeltvalg er fx et folketingsvalg og en folkeafstemning, der afholdes samtidig. Til et dobbeltvalg skal der være "dobbelt" antal valgborde og bemanding dertil, det er to uafhængige valghandlinger, der foregår samtidig og disse to valg skal være adskilte. Borgerne modtager to valgkort, et valgkort pr. stemmeberettiget valg.

   

  En beslutning om ikke at udbetale diæter vil sende et signal om manglende anerkendelse af den store indsats, der ydes i forbindelse med valg og kan derfor ikke anbefales.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser med fastholdelse af de nuværende diættakster.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. I forbindelse med afholdelse af valg i valgperioden 2018-2021 udbetales diæter til tilforordnede vælgere, valgstyrere og valgbestyrelsernes medlemmer efter diætsatser på 420 kr. for møder under fire timers varighed og 840 kr. for møder over fire timers varighed (2018-niveau).

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-06-2018
  Udsættes til næste ordinære møde
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 7

  Indhold

  Sammendrag

  Den 25. juni 2018 modtog kommunerne brev fra Undervisningsministeriet om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser. Kommunerne bliver i brevet bedt om inden den 24. august 2018 at fremsende navnene på de personer, de peger på som medlemmer til den første bestyrelse.

   

  Baggrund

  På baggrund af "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som regeringen indgik den 13. oktober 2017 med et bredt flertal af Folketingets partier, offentliggjorde Undervisningsministeren den 22. juni 2018 sin beslutning om dækningsområder for Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt institutions- og skoleplaceringer. På landsplan oprettes der i alt 27 institutioner og 88 skoler. Ballerup Kommune indgår i dækningsområde FGU Storkøbenhavn Nord med Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Institutionsansvaret er placeret i Gladsaxe Kommune, med to tilhørende skoler: En i Gladsaxe Kommune og en i Ballerup Kommune.

   

  Sagsfremstilling

  FGU-institutionernes første bestyrelser skal fungere i perioden fra den 1. september 2018 til den 1. august 2019 og vil skulle varetage de opgaver, der skal iværksættes og gennemføres for at institutionerne kan påbegynde udbuddet af FGU fra den 1. august 2019.

   

  Det indebærer bl.a. ansættelse af leder til institutionen, udarbejdelse af strategi, handleplan og faglige temaer for det første skoleår, afklaring af overdragelse af aktiver og passiver fra VUC og produktionsskoler samt planlægning af de fysiske rammer på udbudsstederne.

   

  Bestyrelsen i FGU Storkøbenhavn Nord sammensættes af nedenstående repræsentanter og kan i følge loven udvides med yderligere to medlemmer:

  • Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet
  • En repræsentant fra erhvervsskolerne i dækningsområdet
  • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer, A-siden
  • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer, B-siden
  • En medarbejderrepræsentant. 

  På bestyrelsens møder deltager også en tilforordnet medarbejderrepræsentant og en tilforordnet elevrepræsentant.

   

  Bestyrelsen udpeger selv sin formand blandt de udefrakommende medlemmer.

   

  Herudover er der, som nævnt, mulighed for udpegning af yderligere to medlemmer i skolens dækningsområde. Bestyrelsen vælges af Undervisningsministeriet på baggrund af indstillinger fra ovennævnte interessenter.

   

  Der kan indstilles forslag til medlemmer til de to pladser fra kommuner, medlemmer fra arbejdsmarkedets organisationer eller relevante skoler (EUD, VUC og nuværende produktionsskoler). Det indebærer, at både kommuner, organisationer og institutioner hver især kan indstille flere medlemmer. Indstillede repræsentanter fra kommunerne kan således komme i konkurrence med indstillede repræsentanter fra organisationerne eller skolerne om de sidste to pladser. På baggrund af begrundelserne i indstillingerne vil ministeren træffe den endelige beslutning. Det er derfor vigtigt, at der både ved udvælgelsen af den enkelte kandidat og ved udarbejdelse af en begrundet indstilling til ministeriet, tages højde for at redegøre for, hvordan den enkelte lever op til de kompetencekrav, ministeriet stiller.

   

  De medlemmer som byrådet udpeger alene, eller i fællesskab med de øvrige kommuner i skolens dækningsområde, kan både være byrådsmedlemmer og andre, der besidder de kompetencer Undervisningsministeriet efterspørger.

   

  Hver kommune udpeger et byrådsmedlem/medlem af kommunalbestyrelsen til den første bestyrelse. Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har udpeget borgmester Jesper Würtzen.

   

  Det indstilles, at de fem kommuner i fællesskab indstiller yderligere to medlemmer, således at det samlede antal som udpegede når op på 11. De endelige medlemmer vælges af Undervisningsministeriet.

   

  Da institutionens formål er at forberede unge til at tage en ungdomsuddannelse, er det ønskværdigt, at bestyrelsen har viden og kompetencer fra ungdomsuddannelsesområdet. Derfor indstilles det til ministeriet, at Camilla Saebel fra NEXT og Thomas Mikkelsen fra TEC udpeges til bestyrelsen. NEXT og TEC udbyder en lang række erhvervsuddannelser og brobygningsforløb såsom EUD 10  og vil være naturlige aftagere for mange af de unge, der gennemgår et FGU forløb. Det kommende samarbejde mellem FGU og skoler som NEXT og TEC er afgørende for at sikre de optimale overgange for de unge til en ungdomsuddannelse.

   

  Herudover indstilles det, at de fem kommuner ved indmelding af forslag om medlemmer beder om, at der fra ministeriets side udpeges to medlemmer mere end forudsat, nemlig 13 medlemmer. Det foreslås, at de to ekstra medlemmer kun skal være gældende i den første bestyrelse frem til den 1. august 2019. Ønsket er begrundet i et ønske om, at Ballerup Herlev Produktionshøjskole (BHP) og Medieskolen Lyngby hver især får lov at udpege et medlem fra deres eksisterende bestyrelse det første år.

   

  Den nye FGU institution bygger på en virksomhedsoverdragelse af de to skoler. De vil således være en central del af fundamentet den kommende institution, særligt i opstarten. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at den kommende FGU bestyrelse også har repræsentation af et nuværende bestyrelsesmedlem fra hver af de to skoler. Det indstilles derfor fra alle fem kommuner, at Dorte Dandanell, der er formand for Medieskolen Lyngbys bestyrelse og Søren Slotså, bestyrelsesmedlem fra Ballerup Herlev Produktionshøjskole, hver får en plads i bestyrelsen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

  1. Camilla Saebel og Thomas Mikkelsen indstilles som medlemmer af den første bestyrelse for FGU Storkøbenhavn Nord.
    
  2. De fem kommuner i fællesskab anmoder Undervisningsministeriet om to yderligere pladser i den første bestyrelse for FGU Storkøbenhavn Nord, og at det i givet fald indstilles, at disse pladser besættes med Dorte Dandanell og Søren Slotså.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 68

  Indhold

  Sammendrag

  Tidligere centerchef Jens Vedel Jørgensen, der var suppleant for kommunaldirektør Eik Møller til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S, er fratrådt sin stilling i Ballerup Kommune. Der skal derfor vælges en ny suppleant for kommunaldirektør Eik Møller.

   

  Baggrund

  Lov om kommunernes styrelse § 60.
  Vedtægter for IT-Forsyningen I/S gældende fra 1. juli 2013, der blev godkendt af Ballerup Kommunalbestyrelse den 24. juni 2013, Egedal Kommunalbestyrelse den 26. juni 2013 samt Furesø Byråd den 26. juni 2013.

   

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S består af 3 medlemmer.

   

  Fra den 1. september 2018 består bestyrelsen af 4 medlemmer, idet de tre nuværende ejerkommuner har besluttet af udvide ejerkredsen til også at omfatte Allerød Kommune.

   

  For alle medlemmer af bestyrelsen skal der udpeges en suppleant. Tidligere centerchef Jens Vedel Jørgensen, der var valgt som suppleant for kommunaldirektør Eik Møller til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S, er fratrådt sin stilling i Ballerup Kommune. Der skal derfor vælges en ny suppleant. Direktør Carsten Riis indstilles som suppleant for kommunaldirektør Eik Møller.

   

  Betaling

  Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer, jf. vedtægterne § 8.13.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. Direktør Carsten Riis vælges som suppleant for kommunaldirektør Eik Møller til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021 skal politisk behandles på møderne i august 2018. Forslag til mødekalender forelægges til godkendelse.

   

  Baggrund

  Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

   

  I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Der fremlægges derfor forslag til mødekalendere for den resterende del af valgperioden, dvs. til og med 2021.

   

  Sagsfremstilling

  Sekretariat for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

   

  I kalenderen er der endvidere indarbejdet datoer for budgetseminar samt forslag til anden behandling af budgettet. Første behandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

   

  Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen afholder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

   

  Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

   

  Fagudvalgene afholder møderne henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden:

  • Teknik- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
  • Social- og Sundhedsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
  • Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
  • Børne- og Skoleudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

  Afvigelser

  I nogle af månederne er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. Mødekalender for 2019 for Kommunalbestyrelsen godkendes.
    
  2. Mødekalender for 2020 for Kommunalbestyrelsen godkendes.
    
  3. Mødekalender for 2021 for Kommunalbestyrelsen godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Der træffes beslutning om, at Ballerup Kommune tilslutter sig Småbørnsløftet.

   

  Baggrund

  Småbørnsløftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen, et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Det har to ambitiøse mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

  Myndigheder, organisationer og enkeltpersoner kan tilslutte sig løftet, hvilket et stort antal allerede har gjort.

   

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommune ønsker at tilslutte sig Småbørnsløftet på baggrund af de store ambitioner på alle børns vegne, som er udmøntet i en række investeringer for at styrke indsatsen på bl.a. småbørnsområdet i de senere år. Af konkrete tiltag kan nævnes:

   

  Børne- og Ungestrategien: Fællesskab for alle – alle i fællesskab

  Der er skabt en overordnet strategisk ramme for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i Ballerup Kommune:

  • Alle ledere og medarbejdere indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge.
  • Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at sikre, at alle børn og unge inkluderes i fællesskabet.
  • Alle børn og unge indgår i et eller flere forpligtende fællesskaber, at alle børn og unge oplever livskvalitet og livsduelighed i forhold til uddannelse og job.

  Strategien udmøntes gennem to indsatser: Ballerups Analyse af Læringsmiljøer og Fællesskabsmodellen.
   

  1. Ballerup Analyse af Læringsmiljøer BAL

  Samtlige lærere og pædagoger i Ballerup Kommune uddannes henover tre år i at bruge BAL, som er et redskab, der skal give de fagprofessionelle et fælles vidensgrundlag til at gennemføre systematiske analyser, refleksioner samt iværksættelse af virksomme tiltag i det pædagogiske læringsmiljø.

   

  2. Fællesskabsmodellen - fokus på den tidligt opsporende indsats og det forebyggende arbejde.

  • Der er ansat yderligere 12 socialrådgivere, så sagsantallet for den enkelte nedsættes betragtelig med mulighed for hyppigere opfølgning og tættere kontakt med børnene og deres familier.
  • Der er etableret et team bestående af forebyggende socialrådgivere, der arbejder med den tidlige opsporende indsats

  Tværfagligt samarbejde om børns trivsel og udvikling

  Fra 2018 og frem er der afsat midler til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.

   

  Styrket pædagogisk ledelse

  I forbindelse med etablering af ny struktur på dagtilbudsområdet er der tilført ekstra ressourcer til ledelse. Det betyder, at der nu er pædagogisk ledelse tæt på opgaven, så medarbejderne har mulighed for at få sparring. Dermed er der mulighed for at løfte den pædagogiske kvalitet.

   

  Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud

  Ballerup Kommune har i budget 2018 og følgende år prioriteret midler til at styrke kvaliteten på 0-2 årsområdet. Det er besluttet af en følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen, at midlerne skal bruges i forbindelse med indkøring af nye børn i 0-2 års grupper, således at de nye børn hurtigt kan blive trygge og få mulighed for at indgå i børnefællesskaberne, samtidig med at kvaliteten for resten af børnegruppen kan opretholdes.

   

  En intensiveret sprogindsats

  Der er gennemført 20 timers sprogkurser for hovedparten af det pædagogiske personale. Formålet er at få et fælles sprogsyn, som kan danne grundlag for et kvalificeret sprogarbejde i dagtilbuddene – også for de mindste, således at alle børn kan få det bedst mulige sproglige udgangspunkt. Ballerup Kommune sprogvurderer alle børn.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Ballerup Kommune tilslutter sig Småbørnsløftet.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2018
  Indstilles til godkendelse
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Der forelægges forslag til retningslinjer for kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning) i Ballerup Kommune samt forslag til takster og tilskud i forbindelse med tilbuddet til godkendelse.

   

  Baggrund

  Jf. lov om ændring af dagtilbudsloven, som er vedtaget den 24. maj 2018, har forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Ordningen gælder fra den 1. juli 2018.

   

  Sagsfremstilling

  Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Dvs. at man som forældre selv ansætter en børnepasser eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

   

  Kombinationstilbuddet omfatter børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

   

  Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. Åbningstiden i Ballerup Kommunes dagtilbud er 51 timer om ugen i daginstitution og 48 timer om ugen i dagpleje. Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen, hvoraf følger at man maksimalt kan have 41 timer i dagtilbud/38 timer i dagpleje foruden. Timerne opgøres over en periode på 4 uger.

   

  Ballerup Kommune skal føre tilsyn med den fleksible pasning, som dog er underlagt begrænsede krav til indhold, idet man anser, at barnet får tilgodeset udviklings- og læringsbehov i dagtilbudsdelen af tilbuddet.

   

  Der er udarbejdet forslag til kommunale retningslinjer, som beskriver tilsyn, procedurer, frister mv.

   

  Ballerup Kommune skal fastsætte takster og tilskud til kombinationstilbuddet. Der foreslås:

  Kommunalt tilskud til fleksibel pasning:

  • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i alderen 0-2 år: 1.339 kr. Tilskud pr. ekstra ugentlig time: 133 kr.
  • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i alderen 3-5 år: 723 kr. Tilskud pr. ekstra ugentlig time: 72 kr.

   Forældrebetalingstakst i dagtilbudsdelen af kombinationstilbuddet:

  • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje: 67 kr.
  • Månedlig takst for en times pasning pr. uge 0-2 år: 49 kr. Hertil kommer en grundtakst på 624 kr. om måneden
  • Månedlig takst for en times pasning pr. uge 3-5 år: 25 kr. Hertil kommer en grundtakst på 460 kr. om måneden.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ballerup Kommunes andel af den forventede merudgift ved revision af dagtilbudsloven er på henholdsvis 0,309 mio. kr. i 2018, 0,318 mio. kr. i 2019, 0,296 mio. kr. i 2020 og 0,292 mio. kr. i både 2021 og 2022, jf. det forhandlede DUT-bidrag (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

   

  Det bemærkes, at kommunens udgifter i forhold til lovændringerne kan være større end det modtagne DUT-bidrag, bl.a. under hensyn til antallet af forældre, som ønsker at anvende muligheden, udgifter til øget tilsyn, samt at det ikke umiddelbart er muligt at sætte dagplejen ned i tid, jf. de generelle arbejdsvilkår for dagplejere mv.

   

  Da det er meget vanskeligt at forudsige antallet af forældre, som ønsker at anvende de nye muligheder og omfanget heraf, herunder den medfølgende økonomi, foreslås det, at området og ændringerne følges tæt og afrapporteres til Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger. Næste gang i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2018.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Retningslinjer for kombinationstilbud godkendes.
    
  2. Taksten for dagtilbud i kombination med fleksibel pasning følger de i sagsfremstillingen nævnte takster. 
    
  3. Tilskuddet til fleksibel pasning i kombination med dagtilbudsplads fastsættes, så det følger de i sagsfremstillingen nævnte takster.
    
  4. Økonomien i forbindelse med lovændringerne løbende følges tæt og fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger.

   

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2018
  Indstilles til godkendelse
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Det indstilles, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UUV) ophæves pr. 31. juli 2019.

   

  Sagen forelægges i Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget samt Børne og Skoleudvalget.

   

  Baggrund

  Med vedtagelsen af den nye lovgivning om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

   

  Med de nye love fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af UU. Det vil fremadrettet være den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i den kommunale ungeindsats.

   

  Sagsfremstilling

  UUV er etableret på baggrund af § 60 i kommunestyrelsesloven. Det fremgår af § 14 i aftalen om etablering af UUV, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at ophæve UUV, såfremt de fem deltagende kommuner er enige herom.

   

  Alle udgifter i forbindelse med ophævelsen skal fordeles efter samme fordelingsnøgle som etablerings- og driftsudgifterne. Det betyder, at udgifterne skal fordeles på baggrund af antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vilkårene for ophævelsen skal godkendes af Ankestyrelsen og evt. fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem kommunerne.

   

  Det anbefales at ophæve UUV pr. 31. juli 2019, da lov om den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft pr. 1. august 2019. Samtidig er foråret en travl periode for UU frem mod de unges uddannelsesvalg i marts måned, hvorfor en ophævelse af hensyn til driftssituationen er bedst placeret i forbindelse med skolestart frem for ved årsskiftet.

   

  Dog træder lovgivningens stk. 2, § 2k omhandlende målgruppevurdering til den nye FGU i kraft allerede den 1. januar 2019. Målgruppevurderingen til den nye FGU foretages i hver enkelt kommune. Der udarbejdes en vejledning til medarbejderne i UU Vestegnen om, hvordan de i overgangsperioden kan bidrage til kommunens vurdering med deres vejledningsfaglighed.

   

  Virksomhedsoverdragelse

  I forbindelse med ophævelsen af UUV skal der tages stilling til, hvad ophævelsen betyder for de ansatte.

   

  Da UUV blev oprettet, blev et antal medarbejdere fra kommunerne virksomhedsoverdraget til løsning af opgaven. De opgaver, der løses af UUV, vil efter en opløsning af UUV skulle løses af kommunerne af ansatte med samme kompetencer fremadrettet, idet uddannelses- og erhvervsvejledning også fremadrettet skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet, eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Derfor vil medarbejderne skulle virksomhedsoverdrages til de fem kommuner.

   

  Uanset hvordan kommunalbestyrelserne i de fem kommuner vælger at tilrettelægge den kommunale ungeindsats, vil medarbejderne i UU skulle være tilknyttet én kommune som følge af det nye lovkrav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. I løbet af maj og juni måned 2018 har medarbejderne i UUV derfor kunnet tilkendegive hvilken kommune, de ønsker at være tilknyttet fremadrettet. Herefter har UUV’s ledelse etableret kommuneteams med udgangspunkt i dels medarbejderønsker, dels hensynet til en bred kompetencedækning i alle kommuner. Disse teams danner udgangspunkt for virksomhedsoverdragelsen.

   

  Medarbejderinddragelse

  MED-udvalget i UUV har været inddraget i processen ved møder med UUV’s bestyrelse i henholdsvis december 2017 (efter offentliggørelsen af aftale mellem Folketingets partier) og i juni måned 2018 (efter vedtagelse af den nye lovgivning). Der har derudover været afholdt møde med alle medarbejdere i UUV for at orientere om, at kommunalbestyrelserne forelægges en sag om opløsning af UUV.

   

  Såfremt kommunalbestyrelserne beslutter at ophæve UUV, vil der blive afholdt orienteringsmøde med medarbejderne herom. Medarbejdere/ledelse fra UUV er inddraget i alle fem kommuner i arbejdet med, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres i hver kommune.

   

  Økonomi ved opløsning af UUV

  UU-Vestegnens budget er sammensat af tilskud fra de fem kommuner, der er sammen om UUV. Tilskuddene kan deles i basistilskud, der beregnes som beløb pr. indbygger i kommunen og i kommunale tilkøb, der varierer fra kommune til kommune. Disse to tilskud vil kommunerne ved en opløsning af UUV selv kunne prioritere i en ny uddannelsesvejledning eller mere overordnet i en ungestrategi.

   

  Af UUV’s regnskab fra det seneste afsluttede år fremgår følgende beløb i basistilskud, som kommunerne vil kunne omprioritere (tal for 2018 stammer fra UUV’s egen opgørelse):

  KommuneBasistilskud i 2017 (kr.)Basistilskud i 2018 (kr.)
  Albertslund Kommune2.409.5892.459.980
  Ballerup Kommune4.167.8654.253.000
  Glostrup Kommune1.941.2411.986.608
  Høje-Taastrup Kommune4.317.9004.430.891
  Rødovre Kommune3.284.4053.394.377
  I alt16.121.00016.525.056

   

  Grundydelsen, der fås for disse midler, indeholder vejledningsindsats i grundskolen fra 7. klasse; denne består af både kollektive og individuelle uddannelsesvejledninger, introduktionskurser på uddannelsessteder, uddannelsesparathedsvurderinger, mentorer for udsatte unge, brobygning i 10. klasse, treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og opsøgende indsats for unge op til 24 år.

   

  De kommunale tilkøb udgjorde i 2017 i alt 3.869.641 kr. I 2018 udgør de indtil videre 2.678.000 kr. men der kan komme flere til i efteråret. Tilkøbene i 2018 fordeler sig på kommunerne som vist i skemaet her:

  Albertslund Kommune1.292.650
  Ballerup Kommune695.250
  Glostrup Kommune432.600
  Høje-Taastrup Kommune144.200
  Rødovre Kommune113.300
  I alt2.678.000

   

  Egenkapitalen i UUV vil ved en opløsning blive fordelt mellem kommunerne efter ejerandele. I forbindelse med årsregnskab 2017 blev opgjort en negativ egenkapital på 143.000 kr. Det er målsætningen, at egenkapitalen ved UUV’s opløsning er positiv.

   

  Organisering af vejledningen i den kommunale ungeindsats

  Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25 år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.

   

  Det bliver den enkelte kommunes ansvar at skabe en sammenhængende indsats, hvor uddannelsesvejledningen, jobcentrets systemer og det sociale område i højere grad end hidtil skaber klarhed for den unge og koordinerer indsatserne med udgangspunkt i samme uddannelsesplan.

   

  Der fremlægges en særskilt sag vedrørende organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Såfremt kommunalbestyrelserne i de fem kommuner træffer beslutning om ophævelse af UUV, anvendes der 25.000 kroner til juridisk bistand fra KL i forbindelse med opløsning af § 60 selskabet. Det finansieres af UU Vestegnens drift.

   

  Ved en opløsning af UU Vestegnen fordeles de midler, som kommunerne har betalt i henholdsvis årligt tilskud til og tilkøb hos UU Vestegnen samt kommunens andel af egenkapitalen mellem kommunerne.

   

  De samlede midler foreslås overført til den sammenhængende kommunale ungeindsats til løsning af vejledningsopgaven, der er uændret.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen ophæves pr. 31. juli 2019.
    
  2. Ballerup Kommunes årlige tilskud til og tilkøb hos UU Vestegnen anvendes til den sammenhængende kommunale ungeindsats.

   

  Beslutningshistorik

   

  Børne- og Skoleudvalget 15-08-2018 Punkt 15

  Beslutning

   

  Indstilles til godkendelse

   

   

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 15-08-2018 Punkt 10

  Beslutning

   

  Indstilles til godkendelse

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018 Punkt 5

  Indhold

  Sammendrag

  Hjælpemidler og Visitation har udarbejdet to nye kvalitetsstandarder under Serviceloven; for henholdsvis "Nødkald" og "Aflastning og afløsning". De to dokumenter blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i maj 2018 forud for høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringen er nu gennemført og kvalitetsstandarderne præsenteres derfor til politisk godkendelse.

   

  Baggrund

  De nye kvalitetsstandarder er lavet for at udspecificere områdernes kriterier for at sikre ensartet sagsbehandling og visitation, så de rette borgere modtager indsatsen.

   

  Sagsfremstilling

  Hjælpemidler & Visitation har udarbejdet to nye kvalitetsstandarder. Der har ikke tidligere været kvalitetsstandarder på disse områder.

   

  Revidering af servicelovens bekendtgørelse gør, at nødkald nu kan visiteres, som et midlertidigt hjælpemiddel. Det har ikke været muligt tidligere.

   

  Kvalitetsstandarden for "Aflastning og afløsning", er udarbejdet som en service til borgere og deres pårørende, så de kan orientere sig i den gældende praksis via kvalitetsstandarden.

   

  Kvalitetsstandard for "Nødkald" samt "Aflastning og afløsning" søges fremadrettet politisk godkendt, når der foreligger ændringer i servicen.

   

  De to nye kvalitetsstandarder blev præsenteret for Seniorrådet den 29. maj 2018 og Handicaprådet den 20. juni 2018. Se vedlagte høringssvar fra Seniorrådet.
   

  Handicaprådet har taget kvalitetsstandarderne til efterretning med enkelte anbefalinger om tilretning.

  Se samlet bilag med anbefalingerne fra Seniorrådet og Handicaprådet, vedlagt administrationens bemærkninger.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af Hjælpemidler og Visitation Dora Fog fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Kvalitetstandard for "Nødkald" godkendes.
    
  2. Kvalitetstandard for "Aflastning og afløsning" godkendes.

   

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse.Kvalitetsstandarder skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 14

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget får hermed præsenteret Ballerup Kommunes Veteranpolitik med de indarbejdede høringssvar. Administrationen indstiller at politikken godkendes.

   

  Baggrund

  I forbindelse med den politiske aftale for 2018, blev parterne enige om at udarbejde en veteranpolitik, der skulle præsenteres på den nationale flagdag den 5. september 2018. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde at sende politikken i høring hos Veteranrådet, Veteranalliancen, Handicaprådet samt Frivillighedsrådet.

   

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet en Veteranpolitik for Ballerup Kommune. Politikken fremhæver, at veteraner er mennesker med ressourcer. Politikken er udarbejdet med inspiration fra forskellige fora med kendskab til veteraner.

  Høringsparterne har efterfølgende afgivet høringssvar med det formål at kvalificere politikken. Veteranrådet og Handicaprådet havde ingen kommentarer til politikken. Veteranalliancens og Frivillighedsrådets høringssvar har givet anledning til tilretninger. Det drejer sig om tilretninger, der tydeliggør samarbejdet med det frivillige område samt en tydeliggørelse af de pårørendes betydning. Yderligere er Ballerup Kommunes Vision 2029 tydeliggjort i politikken.

   

  Der er pr. 1. august 2018 ansat en veterankoordinator syv timer om ugen. Veterankoordinatoren skal være med til at omsætte veteranpolitikken til en effektfuld og fokuseret lokal indsats i Ballerup Kommune. Veterankoordinatoren vil blive præsenteret sammen med den nye Veteranpolitik på den nationale flagdag den 5. september 2018.

   

  Høringssvarene er samlet og kommenteret i et bilag. De enkelte høringssvar er også vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Ballerup Kommunes Veteranpolitik godkendes.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:Social- og Sundhedsudvalget er enige om, at i afsnittet "Anderkendelse" rettes første afsnit sidste sætning til: "Det fortjener en særlig anerkendelse". Social- og Sundhedsudvalget ønsker en evaluering af indsatsens effekt efter det første år.
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


  Tidligere behandling

  Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2018 Punkt 7

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år. Med planstrategien besluttes det, hvilke ændringer i kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning. I overensstemmelse med dette er der udarbejdet udkast til Planstrategi 2018.

   

  Planstrategi 2018 forelægges både for Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

   

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen har senest vedtaget en planstrategi i 2012 med en efterfølgende ny kommuneplan i 2013. I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Vision 2029 og senere på året Boligpolitik 2017, som begge har markant betydning for udviklingen af Ballerup Kommune i de kommende år. Vision 2029 er det værdimæssige fundament for Planstrategi 2018, mens Boligpolitik 2017 sætter et helt konkret mål for kommunes demografiske og fysiske udvikling. Dette medfører et behov for en revision af kommuneplanen, der fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Ballerup Kommunes udvikling i byerne og i det åbne land.

   

  Sagsfremstilling

  Planstrategi 2018 udmønter visionerne i Vision 2029 i fem temaer: Bydele i balance, De grønne omgivelser, Værdiskabende erhvervsliv, Fremkommelighed og grøn mobilitet og Lokal identitet.

   

  Temaerne kort:

  Bydele i balance

  Det er Kommunalbestyrelsens vision, at man skal kunne leve et helt liv i Ballerup Kommune uanset ens livssituation. Derfor sættes der fokus på at skabe et varieret udbud af boligtyper og boligstørrelser, ejerformer og prisniveauer i de enkelte bydele samt forbedre mulighederne for at flytte internt i kommunen, når livssituationen for den enkelte borger ændrer sig.

   

  De grønne omgivelser

  Ballerup Kommune har en alsidig variation af byparker, naturparker og mindre, lokale grønne områder i tilknytning til bydele og boligområder. Områderne er med til, at kommunen bidrager til de nationale mål for biodiversiteten. Naturområderne skal bindes bedre sammen til gavn for naturkvaliteten og for alle, der nyder den.

   

  Værdiskabende erhvervsliv

  Ballerup Kommune er en af landets førende erhvervskommuner. Med Vision 2029 fastholder kommunen ambitionen om at forblive en førende erhvervsby ved at udvikle erhvervsområderne med langsigtede strategier.

   

  Erhvervsområderne skal udvikles, så det også er attraktivt at drive virksomhed i Ballerup Kommune om 20 år. Udviklingen har fokus på at tiltrække flere investeringer og flere internationale virksomheder til kommunen.

   

  Fremkommelighed og mobilitet

  Ballerup Kommune har en god og sammenhængende infrastruktur, som understøtter udviklingen af erhvervslivet og hjælper borgerne i deres dagligdag. Der er dog også mange udfordringer, og fokus er på smartere infrastruktur, ændring af den trafikale adfærd og samarbejde med fokus på at opnå en forbedret mobilitet.

   

  Lokal identitet

  Ballerup Kommune har flere bydele med hver deres identitet, som gør det enkelte lokalområde til noget særligt. Identitet handler om et steds atmosfære, om karakteristiske byggerier og grønne arealer og om særlige historier. Bymidterne skal gerne summe af aktiviteter og byliv. Udformningen af veje og pladser i bymidter og boligområder skal derfor understøtte borgernes aktive brug af byen og de fællesskaber, der bidrager til at opbygge og styrke lokal identitet og et attraktivt byliv.

   

  Offentliggørelse og vedtagelse

  Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget planstrategien, skal den offentliggøres til borgere og relevante myndigheder i minimum otte uger. Efter fristens udløb skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de bemærkninger, der er kommet frem, og beslutte om der skal ændres i den offentliggjorte strategi.

   

  Som en del af Kommunalbestyrelsens afgørelse offentliggøres det, om der er vedtaget ændringer af strategien som følge af høringen. Afgørelsen sendes til de samme myndigheder mv., som fik planstrategien tilsendt. Offentliggørelsen sker i det fælles plansystem.

   

  Kommuneplanrevision

  Planstrategien vil danne baggrund for revision af kommuneplanen. Efter vedtagelse af strategien påbegyndes arbejdet med revision af kommuneplanen. I den forbindelse planlægges der med et temamøde i Kommunalbestyrelsen i november 2018. Det forventes, at Kommuneplan 2019 sendes til politisk behandling i februar 2019, og derefter offentliggøres og sendes i høring i minimum otte uger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1.  Udkast til Planstrategi 2018 godkendes med henblik på offentlig høring i otte uger.

   

  Beslutningshistorik

   

  Teknik- og Miljøudvalget 15-08-2018 Punkt 5

  Beslutning

   

  Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

  Til Planstrategien er der følgende tilretninger:

  • Forord og indledning justeres.
  • Under tema 1 "Bydele i balance" tilføjes Ballerup Idrætsby i afsnittet "Her arbejder Ballerup Kommune med bydele i balance".
  • Under tema 4 "Fremkommelighed og grøn identitet" tilføjes følgende under "Kommunalbestyrelsen vil" "Sikre god trafikudvikling i forbindelse med udbygningen af Jonstruplejren".

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 15-08-2018 Punkt 6

  Beslutning

   

  Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget havde følgende to tilføjelser:

  1) Tema 3, side 10 "Kommunalbestyrelsen vil" tilføjes til sidse dot vedrørende detailhandel "i Måløv, Skovlunde og Ballerup"

   

  2) Tema 4, side 12 "Kommunalbestyrelsen vil" tilføjes til sidste dot vedrørende "Tomskrydset" "og i det hele taget forbedre trafikafviklingen i forhold til Lautrupparken".

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 15

  Indhold

  Sammendrag

  På mødet den 30. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Naturkvalitetsudvalgets medlemmer skulle suppleres med 1 repræsentant fra erhvervslivet. Der er i mellemtiden stillet forslag om, at Naturkvalitetsudvalget suppleres med endnu 1 repræsentant fra erhvervslivet, således at erhvervslivet repræsenteres med 2 repræsentanter.

   

  Kommissoriet for Naturkvalitetsudvalget skal derfor godkendes med denne ændring.

   

  Teknik- og Miljøudvalget indstiller to repræsentanter for erhvervslivet, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

   

  Baggrund

  Som en del af konstitueringsforhandlingerne blev der indgået aftale om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget.

   

  Sagsfremstilling

  Naturkvalitetsudvalget skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner, og opgaven skal koordineres tæt med Grønt Råds kommissorium og opgave.

   

  Naturkvalitetsudvalget refererer til Teknik- og Miljøudvalget og har en rådgivende funktion. Udvalget tillægges ikke en selvstændig uafhængig kompetence. Nedsættelse af udvalget medfører ikke indskrænkning i de stående udvalgs kompetencer.

   

  Naturkvalitetsudvalget har følgende opgaver, at:

  • Komme med anbefalinger til det Det Grønne Danmarkskort i forbindelse med den kommende kommuneplan.
  • Komme med anbefalinger til udvikling af natur i Ballerup Kommune, herunder anbefalinger til mål for naturkvaliteten samt anbefalinger til handlinger for at sikre naturkvaliteten.
  • Komme med anbefalinger til, hvordan naturkvalitet kan implementeres i lokalplanlægningen i en afvejning med andre interesser.
  • Komme med anbefalinger til, hvordan Ballerup Kommune kan inddrage frivillige i naturpleje og lignende aktiviteter. Naturkvalitetsudvalget kan iværksætte aktiviteter, der fremmer naturkvaliteten i Ballerup Kommune, herunder arrangere ture eller temamøder samt invitere eksterne oplægsholdere til udvalgets møder.

  Naturkvalitetsudvalget er sammensat som følger:

   

  5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer:

  • Hella Hardø Tiedemann (A)
  • Anja Holtze (A)
  • Morten Andersson (A)
  • Jacob Wøhler Jørgensen (V)
  • Stine Rahbek Pedersen (Ø)

  2 medlemmer valgt af og blandt Grønt Råds medlemmer:

  • Bjarne Frimann
  • Johannes Nørgård

  Herudover 1 medlem fra erhvervslivet.

   

  Der er fremsat forslag om, at erhvervslivet repræsenteres med 2 repræsentanter i stedet for 1 repræsentant. Forslaget forelægges til godkendelse. Repræsentanterne skal ligeledes godkendes.

   

  Kommissorium med ændringsforslag kan ses i bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes med tilføjelsen af, at erhvervslivet repræsenteres med 2 repræsentanter.
    
  2. Følgende 2 medlemmer repræsenteres fra erhvervslivet:
  • Rune Sørensen fra Fonden Grantoftegaard
  • Rikke Sønder Larsen fra virksomheden Eco Village.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 31

  Indhold

  Sammendrag

  I 2015 frigav Kommunalbestyrelsen midler til gennemførelse af projekterne "Nyt græs i Topdanmark Hallen" samt "Kunstgræsbane i Måløv".

   

  Arbejdet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

   

  Baggrund

  Projektet indeholdt dels etablering af ny udendørs kunstgræsbane i Måløv samt udskiftning af kunstgræsbelægning indendørs i Topdanmark Hallen.

   

  Sagsfremstilling

  Projektet er nu afsluttet. Begge kunstgræsbaner har været ibrugtaget gennem længere tid, men der har været nogle udestående i forhold til særligt kvaliteten af banen i Topdanmark Hallen, som først er faldet på plads nu. Ballerup Kommune har på den baggrund bl.a. opnået en forlænget garanti for banens samlinger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Projekt nr. 031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen - 2.400.000 kr.  

  Projekt nr. 031112 Kunstgræsbane i Måløv - 7.900.000 kr.

   

  Anlægsregnskab

  Projektets samlede rådighedsbeløb

  10.300.000 kr.

  Projektets samlede bevilling

  10.300.000 kr.

  Projektets samlede regnskab

  10.513.200 kr.

  Merudgift/mindreudgift

  213.200 kr.

  Merudgift/mindreudgift i procent

  2,1 %

   

  Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

  I forbindelse med etableringen af banen i Topdanmark Hallen, hvor det eksisterende underlag er genbrugt, var det nødvendigt at foretage en opretning, som ikke var forudset. For banen i Måløv betød kravene til udledning af drænvand fra banen tillige tilkøb af supplerende installationer.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Regnskabet for projekt nr. 031111, Nyt græs i Topdanmark Hallen, og projekt nr. 031112, Kunstgræsbane i Måløv, godkendes.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 Punkt 15

  Indhold

  Sammendrag

  I investeringsoversigten for 2017 er der frigivet midler til bygningsvedligeholdelse 2017. Arbejdet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

   

  Baggrund

  På Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2016 blev oplæg til prioriterede opgaver med baggrund i afholdte bygningssyn godkendt. Ligeledes blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017 godkendt et oplæg til fremrykning af et antal opgaver.

   

  Sagsfremstilling

  Der var i 2017 afsat 10,35 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Historisk set svarer dette beløb til de "normalt" afsatte puljer, på tværs af bygningstyper, som fx akutte skader, hærværk, tagrenderensning, etablering af faldsikring mv. (se bilag). Der var således ikke midler til gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder.

   

  I løbet af foråret 2017 måtte det konstateres, at budgetrammen betød en alvorlig begrænsning for at sikre muligheden for afhjælpning af akut opståede skader for resten af 2017. Endvidere var der et behov for hurtigst muligt at gennemføre en række større påkrævede renoveringsopgaver. Det blev derfor aftalt at fremrykke 8 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet fra 2018 til 2017. Det samlede budget for 2017 var således 18,35 mio. kr., mens vedligeholdelsesbudgettet for 2018 blev reduceret til 17 mio. kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Regnskabet opgøres således:

  Projekt nr. 032299Kultur og Fritidsudvalget3.200.147 kr.
  Projekt nr. 301003Børne- og Skoleudvalget, skoler7.230.998 kr.
  Projekt nr. 510045Børne- og Skoleudvalget, dagtilbud1.774.509 kr.
  Projekt nr. 534069Social- og Sundhedsudvalget1.905.608 kr.
  Projekt nr. 650111Økonomiudvalget4.309.248 kr.

   

  Anlægsregnskab

  Projektets samlede rådighedsbeløb

  18.350.000 kr.

  Projektets samlede bevilling

  18.350.000 kr.

  Projektets samlede regnskab

  18.420.500 kr.

  Merudgift/mindreudgift

  70.500 kr.

  Merudgift/mindreudgift i procent

  0,3 %

   

  Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

  Akutte skader og opretning påvirker merudgiften.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Regnskab for bygningsvedligeholdelse 2017 godkendes.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017 Punkt 20

  Indhold

  Sammendrag

  På baggrund af den aktuelle situation for bygningsvedligeholdelsen samt behandlingen af bygningernes tilstandsvurdering i maj 2018 foreslås det at fremrykke 8 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet fra 2019 til 2018.

   

  Baggrund

  På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017 blev der godkendt et oplæg til fremrykning af et antal opgaver fra vedligeholdelsesbudget 2018 til 2017. Hermed blev budget for 2018 reduceret til 17 mio. kr.

   

  På baggrund af den aktuelle situation for bygningsvedligeholdelsen samt behandlingen af bygningernes tilstandsvurdering i maj 2018 foreslås det at fremrykke 8 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet fra 2019 til 2018.

   

  Sagsfremstilling

  Der var i 2018 afsat 25 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, hvoraf dog 8 mio. kr. blev fremrykket til 2017. Historisk set udgør de første 10,5 mio. kr. typisk de "normalt" afsatte puljer, på tværs af bygningstyper, som fx akutte skader, hærværk, tagrenderensning, etablering af faldsikring mv. (se bilag). Der var således begrænset midler til gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder samt håndtering af større skader i 2017.

   

  Idet bygningsvedligeholdelsen i praksis varetages som en løbende foranstaltning henover regnskabsårene, har det aktuelle aktivitetsniveau betydet et større forbrug i første halvdel af 2018 end forventet. Det aktuelle restbudget for 2018 vil i lighed med 2017 betyde en risiko for manglende afhjælpning samt stop af alt forebyggende vedligeholdelse.

   

  På den baggrund foreslås det at fremrykke 8 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet fra 2019 til 2018. Der er i den nuværende budgetaftale afsat 27 mio. kr. i 2019.

   

  Med henvisning til Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018, punkt 6, om vedligeholdelsesniveauet på de kommunale bygninger skal det bemærkes, at disse budgetstørrelser udgør under halvdelen af det anvendte forbrug de seneste 10 år. På baggrund af de bygningsmæssige tilstandsvurderinger blev det under dette punkt forslået at hæve budgettet til 45 mio. kr. fra og med 2019 og fastholde dette budget med henblik på hurtigere afvikling af efterslæbet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  I investeringsoversigten er der i 2019 afsat 27 mio. kr. på projekt nr. 650260,Vedligeholdelsesarbejder. Heraf foreslås 8,0 mio. kr. fremrykket til 2018 og overført til projekt nr. 650112, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2018.

   

  Anlægsbevilling

   

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  8.000.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  16.170.000 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

  0 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  24.170.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  24,17

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

   

      

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Beslutningen påvirker ikke den fysiske tilgængelighed.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Der fremrykkes et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. fra 2019 til 2018 fra projekt nr. 650260, Vedligeholdelsesarbejder.
    
  2. Der frigives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. på projekt nr. 650112, Vedligeholdelsesarbejde - Økonomiudvalget - 2018.

   

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  Dagtilbudsloven tilsiger, at Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år skal give forældrene mulighed for til- eller fravalg af et frokostmåltid. Der har på baggrund heraf været afholdt afstemning i 2018 blandt børnehusene i Ballerup Kommune og forældrene i ni børnehuse tilvalgte en frokostordning for de 3- til 5-årige.

   

  Det medfører en merudgift for Ballerup Kommune til ombygninger af køkkener, herunder køle- og frysekapacitet i de ni institutioner, således der leves op til reglerne for håndtering af fødevare mv. Det estimeres, at udgifterne hertil vil beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. i 2018.

   

  Køkkenerne skal stå klar til håndtering af frokosttilbuddene pr. 1. januar 2019.

   

  Baggrund

  Der har tidligere været afholdt afstemninger om forældrebetalte frokostordninger. Afstemningerne har været afholdt hvert andet år siden 2010. Alle 0-2 årsafdelingerne har siden 2010 tilvalgt frokostordningen, mens der for 3- til 5-årsområdet blev tilvalgt forældrebetalt frokostordning i tre børnehuse i 2016. Den gennemsnitlige udgift til ombygning af børnehusene køkkener beløb sig i 2016 til ca. 250.000 kr. pr. børnehus.

   

  Sagsfremstilling

  Forældrene i ni børnehuse valgte i maj måned 2018 en forældrebetalt frokostordning. Det medfører en engangsudgift for Ballerup Kommune i 2018 til ombygning af køkkener i de ni børnehuse, således at de lever op til reglerne for håndtering af fødevarer. Det indebærer bl.a. en forøgelse af køle- og frysekapaciteten i børnehusene.

   

  Det er vurderingen, på baggrund af erfaringerne med ombygning af de tre børnehuse, som tilvalgte ordningen i 2016, at den gennemsnitlige omkostning beløber sig til ca. 275.000 kr. pr. børnehus eller i alt ca. 2,5 mio. kr. Der er relative store forskelle mellem omkostningerne til de tidligere ombyggede køkkener og også de kommende børnehuse, som har tilvalgt ordningen, har et forskelligt udtryk, hvorfor de økonomiske estimater rummer en usikkerhed.

   

  Det er dagtilbudslovens §§ 16 og 32, som beskriver reglerne for den forældrebetalte frokostordning og afstemning i forhold hertil, jf. vedlagte notat. 

   

  Det bemærkes, at der vil være en afledt årlig driftsudgift til friplads mv. på årligt 1,1 mio.kr. som følge af de ni børnehuses tilvalg af forældrebetalt frokostordning. Denne lovpligtige udgift vil blive indarbejdet i forslag til budget 2019 og dermed indgå i Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2019.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  2.500.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

  0 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  2.500.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  2,5

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Der vil ikke være ændringer i den fysiske tilgængelighed.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Centrene for Ejendomme samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Der afsættes en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2018 til ombygning af køkkener i de ni børnehuse, som har tilvalgt en forældrebetalt frokostordning over projekt nr. 650112 Vedligeholdelsesarbejde 2018

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen har med indgåelse af "Politisk Aftale for 2018" ønsket at sikre fysiske forbedringer i Ballerup Kommunes dagtilbud, hvorfor der søges frigivet 2,0 mio. kr. i 2018.

   

  Baggrund

  Med afsæt i den udarbejdede analyse over indeklimaet i alle Ballerup Kommunes dagtilbud afsættes der i de kommende år midler i anlæg til fysiske forbedringer med henblik på opgradering af rammerne og indeklimaet.

   

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2017 blev resultatet af en opfattende analyse og indeklimakortlægning af Ballerup Kommunes daginstitutioner præsenteret og godkendt.

   

  Rapporterne beskriver indeklimaforholdene, eventuelle behov for forbedringer samt en overslagsmæssig prissætning af disse forbedringer for alle institutionerne. Samlet viser rapporterne tiltag svarende til en anlægsinvestering på 6,5 mio. kr. over en årrække.

   

  På baggrund af rapporterne er der afsat 2,0 mio. kr. i budget 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020.

   

  Med denne sag søges frigivet 2,0 mio. kr. i 2018.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Rådighedsbeløb er afsat i investeringsoversigten.

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  2.000.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

  0 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  2.000.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  2

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under anlægs-projektet

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 efter anlægs-projektet

   

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Beslutningen påvirker ikke den fysiske tilgængelighed

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. over projekt nr. 514003, Bygning - indeklima daginstitutioner.
    
  2. De i den politiske aftale afsatte driftsmidler på 0,5 mio. kr. årligt anvendes i forbindelse med projektets gennemførelse.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen har med indgåelse af den Politiske Aftale for 2016 ønsket at sikre fysiske forbedringer i Ballerup Kommunes skoler, hvorfor der søges frigivet 1,5 mio. kr. i 2018.

   

  Baggrund

  Med afsæt i den udarbejdede analyse over indeklimaet i alle Ballerup Kommunes skoler fra 2016, er det afsat midler i anlægsrammen til fysiske forbedringer med henblik på opgradering af rammerne og indeklimaet. Der er ved budgetopfølgningen tilvejebragt i alt 4,0 mio. kr. i 2018. Heraf har Økonomiudvalget på mødet den 13. marts 2018 besluttet at anvende 2,5 mio. kr. som medfinansiering til nyt ventilationssystem på Hedegårdsskolens fløj F.

   

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. august 2016 blev resultatet af en opfattende analyse og indeklimakortlægning af Ballerup Kommunes skoler præsenteret og godkendt. Rapporterne beskriver indeklimaforholdene, eventuelle behov for forbedringer samt en overslagsmæssig prissætning af disse forbedringer for alle skolerne. Samlet viser rapporterne tiltag svarende til en anlægsinvestering på ca. 35 mio. kr. over en årrække.

   

  På baggrund af rapporterne blev der gennem budgetaftalen og de efterfølgende budgetopfølgninger afsat 7,0 mio. kr. i budget 2017, 4,0 mio. kr. i 2018 samt 6,0 mio. kr. i overslagsårene 2019 og 2020.

   

  Med denne sag søges frigivet de tilbageværende 1,5 mio. kr. i 2018.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Rådighedsbeløb er afsat i investeringsoversigten.

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  1.500.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  7.000.000 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

  0 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  8.500.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  1,5

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Beslutningen påvirker ikke den fysiske tilgængelighed

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. over projekt nr. 301234, Indeklima på skoler.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  Andet etape af rokadesporet i Distrikt Skovvejen kan nu igangsættes. I aftale om budget 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet samt åbning af legeplads til Det Blå Hus. Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb.

   

  Baggrund

  Børnehuset Valhalla i Skoven er blevet udbygget med henblik på at kunne rumme Valhalla i Byen, der fraflytter Egebjergvang 82. Dermed er tiden kommet til det næste skridt i rokadesporet, nemlig flytningen af BFO Agernhuset ind på Skovvejens Skole Øst. Lejemålet, hvor Agernhuset holder til i dag, er opsagt.

   

  Projektet indgår i aftale om budget 2018, punkt 3.17 Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Det Blå Hus.

   

  Sagsfremstilling

  Flytningen af Agernhuset ind i lokalerne, hvor Børnehuset Valhalla i Byen hidtil har hørt til, indebærer anlægsudgifter på en række områder. De tomme lokaler på skolen skal ombygges og istandsættes, så de er klar til indflytning. De fraflyttede, lejede lokaler skal istandsættes i overensstemmelse med lejekontrakten. Selve flytningen skal gennemføres og eventuelt skal inventaret suppleres. Endelig skal der etableres en sikker gangforbindelse mellem den nuværende legeplads i skolens nordøstlige hjørne og legepladsen ved Det Blå Hus. Sidstnævnte er p.t. ikke i drift.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  2.500.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

   

  0 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  2.500.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  2,5  

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme 30.34 under anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme 30.34 efter anlægsprojektet

   

  - 0,8  

  - 0,8  

  - 0,8  

  - 0,8  

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Som led i projektet bliver der på skolen etableret et handicaptoilet.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Der meddeles en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. over projekt nr. 013953, Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Det Blå Hus.
    
  2. Driftsbesparelsen tilskrives det vedtagne sparemål på ejendomsrådet.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  I forbindelse med den politiske aftale for 2018 blev der afsat 200.000 kr. til sikker adgangsvej til Børnehuset Askelunden. Børnehuset Askelunden i Ballerup gennemfører nu projekt med etablering af en hævet flade og en gangsti. I den forbindelse ønskes anlægsmidlerne frigivet.

   

  Baggrund

  Indgangen til Børnehuset Askelunden er placeret overfor parkeringspladsen til Grantofteparken. På grund af de mange udkørsler, og da der ikke var en tydelig krydsningmulighed til børnehuset, skabte dette utrygge og usikre situationer.

   

  Sagsfremstilling

  For at forbedre forholdene ved Børnehuset Askelunden etableres der et fodgængerfelt på en hævet flade foran indgangen til Børnehuset Askelunden. Over for fodgængerfeltet nedlægges rabatten mellem de to rækker parkerede biler og erstattes af en gangsti for at sikre en tryg vej for forældre, der parkerer på parkeringspladsen. Der etableres afskærmning mellem bilerne og gangstien.

   

  Det er Børnehuset Askelunden, der selv gennemfører projektet med faglig støtte fra Ballerup Kommune.

   

  Projektet er godkendt af politiet. Projektet er koordineret med Grantofteparken.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

  200.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

  0 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  200.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  0,2

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Projektet forventes ikke at have en negativ effekt på tilgængeligheden. Projektet vil sikrer en tryggere og sikre overgang fra parkeringspladsen til Børnehuset Askelunden.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forbedring af sikkerheden på adgangsvejen til Børnehuset Askelunden i Ballerup til projekt nr. 222960.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 17

  Indhold

  Sammendrag

  Som led i Kickstart-projektet i Ballerup skal Ballerup Kommune i henhold til partnerskabsaftalen med Realdania (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015) udføre diverse anlægsarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse.

   

  På Kommunalbestyrelsens møde i november 2016 bevilligede Kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. til anlæg af midlertidig busterminal på Linde Allé og midlertidigt busdepot samt den fornødne rådgivning og projektering i relation dertil.

   

  I denne sag informerede administrationen om, at Ballerup Kommune ud over de 8 mio. kr. vil skulle afholde udgiften (ca. 4 mio. kr.) til retablering/endelig udformning af den del af Linde Allé og PostNords p-areal (nu Ballerup Kommunes ejendom efter køb af posthuset), som berøres af disse anlægsarbejder. Derfor blev der i budgetaftale 2017 afsat 4 mio. kr. til denne opgave i 2018. Dette rådighedsbeløb søges nu frigivet i en anlægsbevilling på 4 mio. kr.

   

  Baggrund

  I 2016 blev der afholdt en projektkonkurrence om en omlægning af Banegårdspladsen i Ballerup til en komprimeret busterminal og et nyt byrum, og realiseringen af vinderprojektet pågår. Forud for ombygningen af pladsen blev der etableret faciliteter til busafvikling og busdepot i anlægsperioden. Udgifterne til disse anlæg støttes ikke af Realdania, men skal i henhold til partnerskabsaftalen alene afholdes af Ballerup Kommune.

   

  Sagsfremstilling

  Ballerup Banegårdsplads er ved at blive omlagt. I følge tidsplanen forventes det, at den endelige busterminal og busdepotet vil stå færdig i udgangen af 2018. Dermed kan Linde Allé også færdiggøres, da den ikke længere skal benyttes som busterminal. Det betyder, at den "indsnævres" fra de nuværende fire kørespor til den endelige løsning, hvor der er tre kørespor. 

   

  Ligeledes kan det midlertidige busdepot nord for det tidligere posthus retableres, således at arealet igen kommer til at fungere som parkeringsplads.

   

  Da Ballerup Kommune har købt posthuset, vil parkeringspladserne dermed være Ballerup Kommunes, og der er ikke behov for en retablering af arealerne til den oprindelige tilstand, som ellers var forudsat.

   

  Det betyder også, at PostNords pakkeboks, som stod på parkeringspladsen nord for posthuset, og som i 2017 blev flyttet til en placering øst for Bydammen, ikke skal flyttes tilbage til den oprindelige placering. Dermed er der skabt plads i budgettet til at etablere en adgang mellem parkeringspladsen nord for posthuset og de 47 parkeringspladser, der er placeret på bagsiden af posthuset.

   

  I dag er der ikke adgang til disse parkeringspladser fra "banegårdssiden" men kun fra Lindevænget. Ved at fjerne port og sidebygning nord for posthuset mellem de to parkeringspladser og omdisponere de eksisterende parkeringspladser vil der kunne etableres adgang til disse p-pladser fra "banegårdssiden", dvs. fra Bydammen/Ahornsvej. Dette vil midlertidigt - indtil posthusgrunden skal anvendes til andre formål - kunne øge parkeringsudbuddet i bymidten. 

   

  Der søges om en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til anlægsudgifter, forundersøgelser, rådgivning og intern projektering vedrørende følgende:

  • Færdiggørelse af Linde Allé der ikke længere skal fungere som (midlertidig) busterminal.
  • Retablering af arealet nord for posthuset hvor der har været midlertidigt busdepot, således at arealet igen kan fungere som parkeringsplads
  • Ombygning af parkeringspladsen bag posthuset, så den kan indgå i bymidtens parkeringsdækning - herunder etablering af adgang til parkeringspladserne via Ahornsvej. Der er i den forbindelse en forventning om, at antallet af parkeringspladser kan øges i forhold til de nuværende 47 stk.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Som forelagt for Kommunalbestyrelsen på møde i november 2016 er ovennævnte udgifter til færdiggørelse/retablering af Linde Allé og busdepotet rent kommunalt anliggende, som ikke støttes af Realdania. Pengene hertil kan derfor ikke tages af Kickstart-projektets budget på 50 mio. kr. Der er derfor i budgetaftale 2017 afsat 8 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018. Midlerne for 2018 ønskes nu frigivet.

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. til projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal

  4.000.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal

  8.000.000 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

  Projekt nr. 222745 Kickstart, Linde alle

  4.000.000 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  12.000.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter [Skal tidligere anlægsbevilling også fremgå]

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  4

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  I forbindelse med projekteringen vil det blive undersøgt, om der skal etableres tilgængelighedsfremmende tiltag.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222745 Kickstart, Linde Allé til projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  For at understøtte byudviklingen og etableringen af flere private boliger i Ballerup Bymidte foreslår administrationen, at der etableres 100 p-pladser på grusbanen bag rådhuset. Dette vil også skabe bedre forhold for borgere og virksomheder med ærinde på rådhuset særligt set i lyset af flytningen af Arbejdsmarkedscentrets flytning til rådhuset.

   

  Baggrund

  I forbindelse med udvikling af Ballerup Bymidte er der behov for at tilvejebringe erstatningsarealer til parkering, idet en del af de nuværende p-pladser inddrages til udvikling af private boliger.

   

  Sagsfremstilling

  Byomdannelse i Ballerup Bymidte på eksisterende p-pladser betyder, at der er behov for at tilbyde alternative parkeringsmuligheder til understøttelse af bylivet i Ballerup Bymidte. Foruden pladserne på Lindevænget og Hold-an Vej ved en eventuel indsnævring, kan etablering af p-pladser på ca. halvdelen af grusbanen bag rådhuset tilvejebringe ca. 100 p-pladser.

   

  Behovet aktualiseres af flytningen af Arbejdsmarkedscentret fra Baltorpvej til rådhuset, hvilket vil skabe mere trafik til rådhuset af borgere og virksomheder. Det er administrationens vurdering, at etablering af p-pladser på grusarealet primært til brug for ansatte på rådhuset kan frigøre pladser på forsiden af rådhuset, hvilket vil imødekomme det øgede behov i forbindelse med flytning af Arbejdsmarkedscentret samt give plads i rækkerne nærmest Hold-an Vej særligt til handlende, ansatte og andre med ærinde i bymidten.

   

  Samtidig etableres der flere 2-timers parkeringspladser foran rådhuset for at skabe bedre parkeringsmuligheder for brugere af rådhuset, samt nedlæggelse af de to taxaholdepladser foran Helsehuset, da de ikke bliver anvendt. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2019 og 13 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 002450 Byggemodning. Det foreslås, at finansieringen af parkeringspladsen sker ved fremrykning af 3 mio. kr. fra 2019 til 2018 og 1 mio. kr. fra 2020 til 2018.

   

  Finansieringen af den afledte drift indgår i direktionens budgetforslag for 2019.

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

  4.000.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

  002450 Byggemodning, private grunde

  4.000.000 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  4.000.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  4,000

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægsprojektet

   

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Asfaltering og opstribning vil forbedre forhold for gangbesværede. Administrationen vurderer, om der bør etableres yderligere handicappladser nær hovedindgange.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 002450 Byggemodning, private grunde til projekt nr. 222713 Parkeringsplads bag rådhuset, og at der dermed fremrykkes 3 mio. kr. fra 2019 til 2018 samt 1 mio. kr. fra 2020 til 2018.
    
  2. Finansiering af udgifterne til afledt drift indgår i direktionens budgetforslag for 2019.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der skal indtænkes afledning af regnvand i projektet.
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


  Indhold

  Sammendrag

  Administrationen indstiller at der frigives midler fra Diverse vejændringer 2018 og 2019 til etablering af krydsningsheller på Bybjergvej i Skovlunde og ved Atlasvænge i Ballerup til at fremme trafiksikkerheden og trygheden, samt til en midlertidig indsnævring af Hold-an Vej i Ballerup.

   

  Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018:

  Administrationen indstiller, at der frigives midler fra Diverse vejændringer 2018 og 2019 til etablering af krydsningshelle ved Atlasvænge i Ballerup til at fremme trafiksikkerheden og trygheden samt til en midlertidig indsnævring af Hold-an Vej i Ballerup. Krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde udgår af sagen.

   

  Baggrund

  På baggrund af byudviklingen og dialog med borgerne fra Atlasvænge, og dialog med Plejecentret Rosenhaven ønsker administrationen at etablere krydsningsheller for at give en mere sikker og tryg overgang af Baltorpvej og Bybjergvej.

   

  I høringssvar til erhvervsministerens revision af Fingerplan, har Ballerup Kommune bl.a. anbefalet en ændret udformning af stationsnærhedsprincippet, der vil kunne bane vejen for en udbygning af erhverv i den nordlige del af Lautrupgård. En højklasset offentlig trafikforbindelse i form af busser, der kører med høj frekvens og i eget tracé, kunne fx udløse et stationsnært område på 500 m omkring stoppesteder og bane vejen for en fortætning og et øget antal arbejdspladser i området.

   

  Sagsfremstilling

  Administrationen anmoder om at etablere krydsningsheller på Baltorpvej i nærheden af Atlasvænge og på Bybjergvej ved Plejecentret Rosenhaven for at fremme trafiksikkerheden og trygheden.

   

  Krydsningshelle ved Atlasvænge i Ballerup

  I forbindelse med at grunden, hvor den gamle Atlas fabrik har ligget, er blevet udlagt til boliger, er trafikken til og fra Atlasvænget ændret. Da der er planer om at bygge flere boliger i området, betyder dette, at mængden af cyklister og fodgængere, der skal til og fra Atlasvænge, vil stige. For at sikre en mere sikker overgang på Baltorpvej, forslår administrationen at etablere en krydsningshelle. Etableringen af hellen vil betyde, at højresvingsbanen ind til Atlasvænge bliver nedlagt, og der bliver etableret en helle og bussluse her, der bliver også lavet en helle i midterrabatten og i rabatten på modsatte side af Atlasvænge. Dette vil gøre det nemmere at krydse vejen for fodgængere og cyklister, da de kun skal krydse en vejbane af gangen, og afstanden de skal krydse bliver mindre.

   

  Administrationen anbefaler ikke at anlægge et fritliggende fodgængerfelt det pågældende sted. På det pågældende sted er der et begrænset antal fodgængere i forhold bilister, og trafiktællinger viser, at der er en del bilister, der kører med en hastighed over de anbefalede 50 km/t. Ved disse situationer skaber fritliggende fodgængerfelter en falsk tryghed for fodgængere, der har en forventning om, at bilisterne stopper og derfor er mindre opmærksomme. Da bilisterne kun sporadisk møder fodgængere det pågældende sted, vil de ikke være ligeså opmærksomme, og dette øger risikoen for påkørsler.

   

  Administrationen har også konsulteret politiet, der også afviser et fritliggende fodgængerfelt det pågældende sted som en sikker løsning.

   

  Administrationen estimerer, at etablering af en krydsningshelle vil koste 250.000 kr.

   

  Krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde

  I forbindelse med arbejdet med en helhedsplan omkring Bybjergvej og Ejbyvej er administrationen blevet gjort opmærksom på, at der fra beboere og personale på Plejecentret Rosenhaven er et ønske om at få en krydsning over til Skovlunde Centret, som er tættere på plejecentret. Der er på nuværende tidspunkt en tunnel til venstre for centret og en fodgængerfelt ved Ballerup Boulevard. En krydsningshelle ud for Plejecentret Rosenhaven vil skabe en nemmere og mere tilgængelig løsning. Da der er busstoppesteder der, hvor det foreslås, at hellen skal placeres, vil dette betyde, at der også skal laves busperroner for at sikre en god afvikling af busserne og passagerer.

   

  Administrationen estimerer, at dette vil koste 1.100.000 kr.

   

  Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018:

  Punktet vedrørende Krysningshelle på Bybjergvej i Skovlunde udgår og forelægges i en særskilt sag på et efterfølgende møde.
   

  Midlertidig indsnævring af Hold-an Vej

  Hold-an Vej har i flere omgange været indsnævret til to kørebaner i forbindelse med brorenovering og andre anlægsarbejder og nu i forbindelse med renovering af s-banen. Når det midlertidige stoppested til togbusserne bliver overflødigt til efteråret, foreslår administrationen at indrette strækningen som bygade med fortove, parkering og beplantning i begge sider, så man kan opleve, hvordan en permanent løsning vil tage sig ud på en afgrænset del af Hold-an Vej.

   

  Administrationen estimerer, at denne løsning vil koste 500.000 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er på investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Der ønskes en samlet anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. med en fordeling på 1,25 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af ovenfor nævnte aktiviteter. Der ønskes således udskudt 0,25 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2018 til 2019.

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

  1.850.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

  222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

  1.850.000 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  1.850.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  1,25

  0,6

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

   

  Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018: 

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

  750.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

  222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

  750.000 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  750.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  0,25

  0,5

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Projekterne vil øge den fysiske tilgængelighed, da der etableres krydsningsheller, der vil gøre det nemmere at krydse vejen. Det er især noget, der vil have en effekt for beboere og personale på Plejecenter Rosenhaven, der vil få en direkte overgang til Skovlunde Centret.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222088 Diverse vejændringer 2018 til anlæg af krydsningsheller ved Atlasvænge og Bybjergvej. Der udskydes samtidig 0,25 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstillingspunkt ændres til:Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222088 Diverse vejændringer 2018 til anlæg af krydsningsheller ved Atlasvænge og Bybjergvej. Nyt indstillingspunkt indstilles til godkendelse. Krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde udgår af beslutning. Ny sag forelægges herom.
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med denne bemærkning:Bybjergvej udgår. Det præciseres, at der afsættes 0,5 mio. kr. til indsnævring af Hold-an Vej.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets præcisering.


  Indhold

  Sammendrag

  Administrationen indstiller, at trafiksikkerhedsmidlerne på 0,2 mio. kr. for 2018 frigives til at få udarbejdet skitseprojekter for at øge trafiksikkerheden ved de mulige ændrede trafikforhold ved Metalbuen i Ballerup, ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj (Klakkebjerg) i Ballerup samt at udskifte de hastighedsskilte, der ikke længere overholder de lovmæssige krav.

   

  Baggrund

  Som led i arbejdet med trafiksikkerhed i Ballerup Kommune anmoder administrationen om midler til at undersøge mulighederne for at øge trafiksikkerheden og tryghed på udvalgte steder og indsatsområder.

   

  Sagsfremstilling

   

  Cyklister på Metalbuen i Ballerup

  I forbindelse med, at LEOpharma bygger et nyt parkeringshus, vurderes det, at trafikmængden i myldertiden vil øges på Metalbuen. Administrationen har observeret, at cyklister der kommer fra pigekvarteret via Marievej, i dag krydser Metalbuen og cykler mod færdselsretning op til Ballerup Byvej for at kunne komme lige over vejen til den dobbeltrettede cyklesti Terminalstien.

   

  Med den forventede øgede trafik på Metalbuen kan dette skabe øgede konflikter og utrygge situationer mellem cyklisterne, der kører mod færdselsretningen og bilister til parkeringshuset. Ydermere kan det skabe problemer med afviklingen af trafikken på Ballerup Byvej, hvor biler, der skal dreje ned af Metalbuen, skal vente på, at cyklister krydser over til Terminalstien. For at undersøge omfanget af problematikken og forhindre eventuelle farlige situationer, ønsker administrationen at udarbejde en trafikalanalyse, samt at få udarbejdet et skitseforslag med løsningsforslag.

   

  Administrationen estimerer, at omkostningerne til denne opgave vil være 80.000 kr.

   

  Kryds ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj (Klakkebjerg) i Ballerup

  Administrationen har fået en henvendelse fra politiet, der i forbindelse med deres skoletilsyn er blevet opmærksom på, at der er nogle uhensigtsmæssige forhold ved vejanlæg og skiltning på Klakkebjerg ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj og Fakta. Administrationen ønsker, at der skal udarbejdes en trafikalanalyse samt at få udarbejdet et skitseforslag med løsningsforslag.

   

  Administrationen estimerer, at omkostningerne til denne opgave vil være 70.000 kr.

   

  Udskifte hastighedsskilte

  Politiet har gjort administrationen i Ballerup Kommune opmærksom på forskellige forhold, hvor der er kommet nye krav til udseendet og højde af hastighedsskilte. Derfor søges der midler til at udskifte de skilte, der ikke opfylder disse krav. Begrundelsen for at denne opgave søges i forbindelse med trafiksikkerhed, er, at politiet er afhængig af, at hastighedsskiltene opfylder de gældende krav i forbindelse med, at de foretager hastighedsmålinger. 

   

  Administrationen estimerer, at omkostningerne til denne opgave vil være 50.000 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

  200.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

  222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb

  200.000 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  200.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

  0,2

   

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Udskiftning af skilte vil hverken have en positiv eller negativ effekt på den fysisk tilgængelighed.

   

  Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvilke effekter projektet omkring Metalbuen og Klakkebjerg kan have for tilgængeligheden, men tilgængelighed er et vigtigt element i skitseprojekteringen af de to projekter.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb til projekt nr. 222155 Trafiksikkerhedsplan 2018 til gennemførelse af de tre nævnte trafiksikkerhedsprojekter.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Indhold

  Sammendrag

  En højklasset offentlig trafikforbindelse mellem Malmparken St. og den nordlige del af Lautrupgård kunne bane vejen for en udvidelse af stationsnærhedsprincippet og en udbygning af erhverv. Ballerup Kommune og Movia foreslår at ansøge Transportministreriets Pulje til Investeringer i kollektiv bustrafik om finansiering af forundersøgelser og i positivt fald medfinansiering af anlægsudgifter af en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) mellem Malmparken og Lautrupgård. Til finansiering af forundersøgelser frigives 750.000 kr. fra projektnummer 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til rådgivning og bemanding.

   

  Baggrund

  I høringssvar til Erhvervsministerens revision af Fingerplan har Ballerup Kommune bl.a. anbefalet en ændret udformning af stationsnærhedsprincippet, der vil kunne bane vejen for en udbygning af erhverv i den nordlige del af Lautrupgård. En højklasset offentlig trafikforbindelse i form af busser, der kører med høj frekvens og i eget tracé, kunne fx udløse et stationsnært område på 500 m omkring stoppesteder og bane vejen for en fortætning og et øget antal arbejdspladser i området.

   

  Sagsfremstilling

  En højklasset offentlig trafikforbindelse udformet som en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) betyder, at en vognbane er forbeholdt bustrafik, og at der etableres en eventuelt selvkørende shuttlebus mellem Malmparken St. og den nordlige del af Lautrupgård med få centrale stoppesteder. En sådan løsning vil forbedre fremkommelighed for alle busser på strækningen. For at sikre og forbedre fremkommelighed for biler, forudsættes en udvidelse af kørebaneareal, som vil være en væsentlig del af anlægsudgiften.

   

  Teknologien i den selvkørende trafik forventes at være på plads inden for tre til fem år, hvorfor et scenarie med selvkørende busser til 30-40 passagerer og hastigheder op til 70 km/t vil indgå i forundersøgelsen.

   

  På den baggrund ansøges Transportministeriets Pulje til Investeringer i kollektiv bustrafik om finansiering af forundersøgelser og i positivt fald medfinansiering af anlægsudgifter af en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) mellem Malmparken St. og Lautrupgård. Ansøgningen omfatter to faser. Fase 1 er en undersøgelsesfase, hvor der udarbejdes et beslutningsgrundlag for fase 2, der er anlægsfasen. Fase 1 omfatter et budget på 2 mio. kr., hvor Ballerup Kommunes andel i alt er 0,75 mio. kr., som foreslås finansieret via de afsatte midler til diverse vejændringer. Anlægsomkostningerne i evt. etablering i fase 2 skønnes på nuværende grundlag at ligge mellem 30 og 50 mio. kr. Når resultatet af forundersøgelser foreligger efter fase 1, der forventes afsluttet ultimo 2019, kan der på baggrund af beslutningsoplægget politisk træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.

   

  Man må forudse, at udgiften til driften af busserne (såfremt det på baggrund af forundersøgelsen besluttes at arbejde videre og realisere projektet) bliver en opgave for Ballerup Kommune, idet Transportministeriets pulje ikke kan ansøges til løbende driftsudgifter.

   

  For at projektet kan realiseres, kræver det altså kommunal medfinansiering af selve anlægget og driften af en shuttlebus.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

   

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

  750.000 kr.

  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

  0 kr.

  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

  222042 Diverse Vejændringer

  750.000 kr.

  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

  750.000 kr.

   

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

   

  0,75

   

   

   

  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

   

   

   

   

   

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Forundersøgelsen vil redegøre for, hvorvidt tilgængelighed forbedres ved den foreslåede løsning.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der frigives 0,75 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse Vejændringer til projekt nr. 222048 Forundersøgelse af transportløsning i Lautrup.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-08-2018
  Indstilles til godkendelse Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.
  Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-08-2018
  For stemte: Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F)Imod stemte: 7 (resten)Forslaget er faldet med denne bemærkning:Der udarbejdes en helhedsplan for Lautrup-området, hvori spørgsmålet om offentlig transport adresseres.

  Beslutning

  Kommunalbestyrelsens besluttede, at der udarbejdes en helhedsplan for Lautrup-området, og der henvises til beslutningen i sag nr. 38 på denne dagsorden.


  Tidligere behandling

  Økonomiudvalget den 21. august 2018 Punkt 45

  Indhold

  Sammendrag

  Lautrupområdet er blandt landets største erhvervsområde med dagligt over 20.000 indpendlere, hvilket betyder et højt pres på infrastrukturen særligt i morgen- og eftermiddagsmyldretrafikken. En højklasset offentlig trafikforbindelse mellem Malmparken Station og den nordlige del af Lautrupgård vil potentielt kunne øge tilgængeligheden for de mange pendlere, der arbejder i Lautrupområdet. Herudover kunne en sådan forbindelse bane vejen for en udvidelse af stationsnærhedsprincippet og dermed øge mulighederne for en udbygning af erhverv i området.

   

  Movia foreslår at ansøge Transportministeriets "Pulje til Investeringer i kollektiv bustrafik" om medfinansiering af forundersøgelser af en højklasset busløsning (også kaldet Bus Rapid Transit) mellem Malmparken og Lautrupgård. Det indstilles, at Ballerup Kommune deltager i arbejdsgrupper og styregruppe på administrativt niveau.

   

  Baggrund

  Forbedringerne af infrastrukturen i og omkring Lautrup for at øge fremkommeligheden i området til gavn for områdets virksomheder og pendlerne er af afgørende strategisk betydning for fastholdelse af Lautrups styrkeposition som en af landets vigtigste erhvervsområder. Samtidig har Ballerup Kommune i høringssvar til Erhvervsministerens revision af Fingerplan bl.a. anbefalet en ændret udformning af stationsnærhedsprincippet, der vil kunne bane vejen for en udbygning af erhverv i den nordlige del af Lautrupgård. En højklasset offentlig trafikforbindelse i form af busser, der kører med høj frekvens og i eget spor, vil potentielt kunne udløse et stationsnært område på fx 500 m omkring stoppesteder og bane vejen for en fortætning samt et øget antal arbejdspladser i området.

   

  Sagsfremstilling

  Ud fra en trafikfaglig vurdering foreslår Movia at ansøge Trafikministeriet om medfinansiering af forundersøgelser af en højklasset offentlig trafikforbindelse mellem Malmparken Station og Lautrup, da området findes oplagt til formålet. Ballerup Kommune og staten inviteres til at deltage i arbejdsgrupper og styregruppe på administrativt niveau.

   

  En højklasset offentlig trafikforbindelse som BRT-løsning (Bus Rapid Transit) betyder, at en vognbane er forbeholdt bustrafik, og at der etableres en eventuelt selvkørende bus mellem Malmparken Station og den nordlige del af Lautrupgård med få centrale stoppesteder. En sådan løsning vil forbedre fremkommelighed for alle busser på strækningen. For at sikre og forbedre fremkommelighed for biler forudsættes en udvidelse af kørebaneareal.

   

  Teknologien i den selvkørende trafik forventes at være på plads inden for tre til fem år, hvorfor et scenarie med selvkørende busser til 30-40 passagerer og hastigheder op til 70 km/t vil indgå i forundersøgelsen. De selvkørende busser er dog ikke en forudsætning for evt. realisering af projektet eller for forbedret fremkommelighed i området, men bidrager til en billigere driftsøkonomi, såfremt det kan realiseres.

   

  Parallelt med forundersøgelsen fortsættes dialogen med staten om mulighederne for en revision af stationsnærhedsprincippet og administrationen udarbejder en helhedsplan for Lautrupgård, hvori den offentlige trafikbetjening indgår, jf. Økonomiudvalgets beslutning 21. august 2018, punkt 45.

   

  Som en del af forundersøgelsen indgår dialog med erhvervslivet i Lautrup. Der henvises til vedlagte bilag for yderligere konkretisering af samarbejdets omfang.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ballerup Kommune bidrager ikke økonomisk til forundersøgelsen, og tilsagnet om at samarbejde indebærer ikke, at Ballerup Kommune skal tilslutte sig forundersøgelsernes konklusioner.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Administrationen indgår i samarbejde med Movia og staten om udarbejdelse af en forundersøgelse om højklasset busbetjening af Lautrupområdet.
    
  Beslutningshistorik
  Økonomiudvalget 27-08-2018 Punkt 2
  Beslutning
   
  Indstilles til godkendelse

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt

  Lukket dagsorden

  Dokumenter

  Download samlet dokument

  Download