Kommunalbestyrelsen

28.10.2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Allan Kristensen (C) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har den 5. september 2019 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 39 nye almene familieboliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

 

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 29. oktober 2018 tilsagn til at AAB kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang. Skema B er en detailberegning af økonomien, efter der er afholdt licitation.

 

De nye boliger kommer til at ligge mellem AAB afdeling 47 og AAB afdeling 107 på det areal, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution. Det er besluttet, at når boligerne er opført, skal de lægges sammen med afdeling 47, som i forvejen har 300 etageboliger, og er opført i 1963.

 

Sagsfremstilling

Ansøgning om godkendelse af skema B omfatter 39 nye familieboliger. Boligerne opføres som en rækkehusbebyggelse i tre klynger med tre rækker i hver.

 

Boligerne med tre rum i stueplan får terrasse, og boligerne med tre rum på 1. sal får repos. Boligerne med fire rum er i to etager og får terrasse.

 

Det samlede boligareal bliver på 3.845 m2.

 

De 39 boliger fordeler sig således:

Boligtype størrelse
6 stk. 3-rums i stueetage 78,4 m2
6 stk. 3-rums på 1. sal 78,4 m2
27 stk. 4-rums i to etager 107,5 m2

 

Efter licitationen er der blevet ændret i projektet for at få økonomien til at hænge sammen.

 

Der er oplyst om følgende ændringer:

 • Fjernelse af indgangs nicher
 • 27 udvendige depotrum/skure er ændret til indvendige depot på 1. sal. Her var der oprindeligt et ekstra toilet og bad
 • Tag over renovationsskur er fjernet
 • Alt udvendigt stål kommer til at fremstå som galvaniseret og ikke som malet
 • Alle plankeværker er ændret til hækbeplantning
 • Belægning på p-plads er ændret til SF-betonsten i stedet for asfalt
 • Belægninger på stiarealer er ændret til en billigere betonflise
 • Hævning i terræn i midten af hver klyngebebyggelse er fjernet
 • Diverse mindre beplantninger er ændret eller fjernet
 • Der er nu et mindre antal store træer.

Anskaffelsessum og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 94.010.000 kr. Det svarer til 24.450 kr. pr. m2. Maksimumbeløbet inkl. energitillæg er 24.699 kr. pr. m2.

 

Anskaffelsessum  
Grundudgifter 5.830.000 kr.
Entrepriseudgifter 76.382.000 kr.
Omkostninger 10.437.000 kr.
Gebyrer 1.361.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 94.010.000 kr.

 

Finansiering  
Realkreditlån 88 pct. 82.729.000 kr.
Kommunal grundkapitallån 10 pct. 9.401.000 kr.
Beboerindskud 2 pct. 1.880.000 kr.
I alt 

94.010.000 kr.

 

Husleje - eksempel

Huslejen forventes at blive ca. 1.136 kr. pr. m2. pr. år, hvilket giver følgende eksempler i gennemsnitstal:

 

3-rums bolig på 78,4 m2 til en husleje på 7.422 kr.

4-rums bolig på 107,5 m2 til en husleje på 10.177 kr.

 

Hertil kommer udgifter til forbrug af vand og varme. Beboerindskuddet beløber sig til mellem 38.334 kr. og 54.616 kr.

 

ABT18

Sekretariat for Politik og Borgerservice ved Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til ABT18. Juridisk kontor har oplyst at de ikke har bemærkninger i denne anledning.

 

Tidsplan

Byggeriet forventes at sættes i gang umiddelbart efter skema B er godkendt, og boligerne forventes klar til indflytning i sommeren 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 9.401.000 kr.

 

Udgiften afholdes på ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema B) fra Boligforeningen AAB om opførsel af 39 almene familieboliger på Lundebjerggårdsvej med en samlet anskaffelsessum på 94.010.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 82.729.000 kr., beboerindskud på 1.880.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 9.401.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af lånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje på 1.136 kr. pr. m2 pr. år godkendes.
   
 5. Ansøgning om tilføjelser og ændringer i ABT18 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der var en fejl i indstillingens punkt 1, der nu er rettet så anskaffelsessummen er korret (94.010.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag til nye åbningstider på Ballerup Rådhus som en konsekvens af, at Jobcenteret rykker ind på rådhuset i november 2019.

 

De væsentligste ændringer er, at:

 • Der fremover vil være åbent på rådhuset om onsdagen
 • Der udvides med en time om torsdagen til kl. 18 (idag åbent til kl. 17)
 • Dørene åbner kl. 8.30 (i dag kl. 10).

Alle ændringer anbefales af MED.

 

Baggrund

I dag har Jobcenteret og Ballerup Rådhus forskellige åbningstider, der på hver deres måde balancerer borger og virksomheders behov for adgang til kommunen og hensynet til en effektiv tilrettelæggelse af opgaveløsningen.

 

Mandag den 25. november 2019 møder Jobcenterets medarbejdere for første gang ind på Ballerup Rådhus, og skal fremover modtage borgere og virksomheder i samme bygning som resten af administrationen.

 

Administrationen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der har skulle finde et fælles forslag til åbningstider, der balancer borgernes og virksomhedernes adgang og den effektive tilrettelæggelse af opgaverne for den samlede administration. Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i Vision 2029, principperne om obligatorisk tidsbestilling og oplysninger fra borgere, virksomheder, medarbejdere og andre kommuner udarbejdet et forslag til nye åbningstider på rådhuset.

 

Forslaget er behandlet i Rådhus-MED, som anbefaler forslaget.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at dørene er fysisk åbne i nedenstående tidsrum:

 

Mandag-onsdagkl. 8.30-16.00
Torsdagkl. 8.30-18.00
Fredagkl. 8.30-13.00

 

Det vil således være de åbningstider, der står anført på døren, mens der som udgangspunkt på Ballerup Kommunes hjemmeside fremover står:

 

”Ballerup Kommune har obligatorisk tidsbestilling. Dørene er åbne i følgende tidsrum: Mandag-onsdag kl. 8.30-16.00, torsdage kl. 8.30-18.00, fredage kl. 8.30-13.00”.

 

I dørenes fysiske åbningstid vil receptionen skiftevis være bemandet af borgerguider, Jobcenterets frontpersonale eller rådhusbetjentene.

 

Alle borgere skal som udgangspunkt bestille en tid forud for fremmøde eller indkaldes af en medarbejder til fx et møde.

 

Brugen af obligatorisk tidsbestilling er fleksibel. Det vil sige, at det er borgernes efterspørgsel, der styrer hvilke tider, der lægges ud som muligheder for borgerne. Det betyder bl.a., at borgerne oplever en større grad af service, fordi der lægges ekstra tider ind i spidsbelastningsperioder (fx sæson for pas) og på særlige tidspunkter (fx torsdag eftermiddag). Samtidig lukkes der for tidsbestilling i perioder, hvor der ikke er efterspørgsel (fx midt på dagen).

 

På den måde sikres det bedste match mellem en effektiv ressourceudnyttelse og borgernes og virksomhedernes behov og forventninger.

 

Det er erfaringen i dag, at det er de færreste borgere, der kommer uden at have en aftale. De få, der kommer, guides til tidsbestilling eller i helt særlige situationer tilkaldes relevant personale, der kan håndtere situationen med det samme.

 

I hele åbningstiden vil det være muligt at planlægge møder med borgere, virksomheder og andre aktører, som det kendes i dag på rådhuset.

 

Forslaget udvider åbningstiden med en ekstra time torsdage fra kl. 17.00-18.00. Det skyldes hensynet til borgernes adgang til Ballerup Kommune. Ændringen medfører en ændring i arbejdstiden for medarbejderne i Borgerservice og Jobcenterets Front, samt for rådhusbetjentene. Her vil ske en forhandling mellem de faglige organisationer og Ballerup Kommune som arbejdsgiver.

 

Der vil fortsat - sæsonbetonet - være åbent enkelte lørdag formiddage i forhold til fornyelse af pas.

 

Telefonpolitik

Økonomiudvalget vedtog i 2017 en ny telefonpolitik, som trådte i kraft i oktober 2017. I forlængelse af de nye åbningstider vil telefonpolitikken blive evalueret og eventuelt foreslået revideret. Økonomiudvalget inddrages når evalueringen foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1.  Det godkendes, at dørene er fysisk åbne i nedenstående tidsrum:

  Mandag-onsdag kl. 8.30-16.00
  Torsdag kl. 8.30-18.00
  Fredag kl. 8.30-13.00.
   
 2. Det godkendes, at obligatorisk tidsbestilling fremadrettet er den primære adgang til service for borgere og virksomheder.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen godkendt

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32. Ændringerne er en følge af ophør af ansættelsesforhold for juridisk konsulent Silje Victoria Juel Rubæk og vicekontorchef Bo Clausen i Sekretariatet for Politik og Borgerservice.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 13. december 2017 at bemyndige et antal personer til, sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene, at underskrive nærmere angivne dokumenter.


Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at de pågældende personer har ansvaret for varetagelsen af opgaverne omhandlende køb og salg, optagelse af lån og garantiforpligtelser, hvor særlig underskriftsbemyndigelse af dokumenter er påkrævet.


Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse, § 32.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med ophør af ansættelsesforhold for juridisk konsulent Silje Victoria Juel Rubæk og vicekontorchef Bo Clausen i Sekretariatet for Politik og Borgerservice foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, juridisk konsulent Lars Juul Hansen og juridisk konsulent Helene Tranderup Olesen, alle ansat i Sekretariatet for Politik og Borgerservice, til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32.


Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.


Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.
 

Følgende personer er bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

 • Kommunaldirektør Eik Møller
 • Direktør Mette Vaaben Mortensen
 • Direktør Carsten Riis
 • Centerchef Karsten Fey Kristiansen, centerchef for Økonomi
 • Vicekontorchef Bo Clausen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice
 • Juridisk konsulent Silje Victoria Juel Rubæk, Sekretariatet for Politik og Borgerservice.

Følgende personer vil efter indstillingen være bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

 • Kommunaldirektør Eik Møller
 • Direktør Mette Vaaben Mortensen
 • Direktør Carsten Riis
 • Centerchef Karsten Fey Kristiansen, centerchef for Økonomi
 • Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice
 • Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice
 • Juridisk konsulent Helene Tranderup Olesen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Det godkendes, at juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice, bemyndiges til fra den 1. november 2019 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
   
 2. Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice, bemyndiges til fra den 1. november 2019 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
   
 3. Juridisk konsulent Helene Tranderup Olesen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice, bemyndiges til fra den 1. november 2019 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med at Ali Abbasi (Ø) er på barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020 har Enhedslisten anmodet om, at Thomas Fogh (Ø) indtræder som medlem i Psykiatrirådet under Ali Abbasis (Ø) barselsorlov. Stine Rahbek (Ø), der er udpeget som personlig stedfortræder for Ali Abbasi, ønsker at være personlig stedfortræder.

 

Baggrund

Jf. Psykiatrirådets vedtægter nedsætter Kommunalbestyrelsen et psykiatriråd og udpeger 5 medlemmer og disses 5 personlige stedfortrædere til rådet.

 

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2019 blev det godkendt, at Ali Abbasis (Ø) er på barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020. Det blev ligeledes godkendt, at Thomas Fogh (Ø) indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen i Ali Abbasis (Ø) barselsorlov.

 

Stine Rahbæk Pedersen (Ø) er på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018, punkt 10, udpeget som personlig stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) i Psykiatrirådet, og skal efter rådets vedtægter indtræde som medlem i rådet under Ali Abbasis (Ø) fravær.

 

Enhedslisten ønsker imidlertid, at Thomas Fogh (Ø) indtræder som medlem i Psykiatrirådet i Ali Abbasis (Ø) orlovsperiode, og at Stine Rahbek Pedersen (Ø) forbliver personlig stedfortræder, hvilket Kommunalbestyrelsen herefter anmodes om at godkende.

 

Sammensætning

Psykiatrirådet består af 12 medlemmer, herunder 5 medlemmer samt 5 personlige stedfortrædere valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 

Medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen:

 1. Lolan Marianne Ottesen (A)
 2. Musa Kekec (A) (Næstformand)
 3. Kåre Harder Olesen (V)
 4. Ali Abbasi (Ø) (Barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020)
 5. Michael Jensen (O).

Stedfortrædere valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen:

 1. Hella Hardø Tiedemann (A)
 2. Maria Lundahl Assov (A)
 3. Sussie Wandel (V)
 4. Stine Rahbek Pedersen (Ø)
 5. Birgitte Dahl (O).

Efter orlovsperiodens ophør den 30. juni 2020 indtræder Ali Abbasi (Ø) igen som medlem af Psykiatrirådet, og Stine Rahbek Pedersen (Ø) forbliver stedfortræder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Thomas Fogh (Ø) varetager pladsen som medlem i Psykiatrirådet i perioden fra den 1. november 2019 til og med den 30. juni 2020, hvor Ali Abbasi (Ø) er på barselsorlov.
   
 2. Stine Rahbek Pedersen (Ø) varetager pladsen som stedfortræder for Thomas Fogh (Ø) i perioden fra den 1. november 2019 til og med den 30. juni 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage udkastet fra KKR Hovedstaden til en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed blandt unge til efterretning samt godkende høringssvar fra Ballerup Kommune. 

 

Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at få kommentarer til høringssvaret. Kommentarene er blevet indarbejdet i det endelig høringssvar, som forelægges for Kommunalbestyrelsen. 

 

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdte i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundhed- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, hvoraf det ene af disse mål er: "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

 

Embedsmandsudvalget for sundhed har nu udarbejdet et udkast til en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed blandt unge på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. Desuden er der udarbejdet et inspirationskatalog, som beskriver lokale eller tværgående projekter fra både større og mindre kommuner med fokus på mental sundhed, alkohol stoffer og tobak. 

 

Sagsfremstilling

KKR Hovedstadens udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. 

 

Visionen for strategien er: "Vi vil styrke de unges muligheder for livet ved at fremme deres mentale sundhed samt mindske deres brug af alkohol, stoffer og tobak. Samtidig vil vi styrke organiseringen omkring unges sundhed for sammen at være stærkere partner for ungdomsuddannelserne i samarbejdet om at skabe sunde rammer på uddannelsesstederne".

 

Strategien indeholder fire grundlæggende principper for måder, hvorpå kommunerne i KKR-Hovedstaden vil arbejde med at fremme unges fysiske og mentale sundhed:

 • Vi vil være stærkere sammen
 • Vi løfter i flok
 • Vi indbyder til partnerskaber med ungdomsuddannelserne
 • Vi arbejder med rammer og strukturer for at skabe større lighed i unges sundhed.

Den enkelte kommunes rolle i at gennemføre strategien er:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak.
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler).
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner.
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser.
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner.
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til et høringssvar, som har været til kommentering i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

Dette har givet anledning til følgende input fra Kultur- og Fritidsudvalget:

 • Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at henlede opmærksomheden på unges misbrug af lattergas samt forværringen i unges seksuelle sundhed, hvorfor disse emner bør overvejes medtaget i strategien.

Dette input er indarbejdet i forslaget til et endelig høringssvar fra Ballerup Kommune (se bilag). 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. KKR Hovedstadens forslag til fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed tages til efterretning.
   
 2. Høringssvaret fra Ballerup Kommune godkendes. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Sagen omhandler yderligere udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen. Det anbefales, at der i budgetforhandlingerne for 2020, indgår engangsanlægsomkostninger på mellem 12 og 14,5 mio. kr. til de beskrevne udvidelser, dog alt efter valg af model for udvidelse, samt omkostninger til løbende ejendomsdrift og løbende driftsudgifter, herunder løn m.v. Desuden forelægges udtalelser fra forældrebestyrelser og MED-udvalg i distrikterne. 

 

Baggrund

På baggrund af de nuværende og kommende kapacitetsudfordringer i dagtilbud i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen, har administrationen iværksat en undersøgelse af mulighederne for at udvide kapaciteten. Der er allerede iværksat udvidelser i distrikt Skovvejen (Isbjerget ved Børnehuset Nordpolen) og i distrikt Skovlunde (Støberiet på Torvevej), og det er besluttet at merindskrive i distrikt Hedegården (pavillon i Birkegården).

 

Kommunalbestyrelsen har sendt en række forslag til udtalelse i forældrebestyrelserne i de berørte distrikter. Efterfølgende er en række af forslagene konkretiseret og udbygget med henblik på at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag. De præsenteres i denne sag.  

 

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelserne i dagplejen og distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen har fået mulighed for at udtale sig i forhold til en række forslag til at øge pladskapaciteten i dagtilbuddene. Disse forslag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i august 2019. Der er indkommet udtalelser fra bestyrelserne i alle distrikter, samt fra MED-udvalgene i Hedegården og Skovvejen. 

 

Udtalelserne forholder sig specifikt til udfordringerne i eget distrikt. Der påpeges en række udfordringer ved mere eller mindre midlertidige løsninger i forhold til økonomi, bygninger og ledelse. Det er gennemgående, at der ønskes langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne, og at bestyrelser og MED-udvalg ønsker at blive inddraget i disse løsninger. 

 

Der peges specifikt på følgende løsninger:

 • En sammenbygning og opgradering af Børnehuset Birkegården
 • Sammenbygning og modernisering af Lundegården
 • Et nyt børnehus, som kan rumme hele Nord- og Sydpolen
 • Etablering af en eller flere nye børnehuse i distrikt Skovlunde.

Udtalelserne fra forældrebestyrelser og MED-udvalg er vedhæftet sagen tillige med en oversigt over indholdet. Det anbefales, at udtalelserne  tages til efterretning. 

 

Efter sidste behandling af sagen, er der udarbejdet mere konkrete forslag til at udvide kapaciteten. Det drejer sig om: 

 • Etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide med udgangspunkt i distrikt Skovlunde, - kapacitetsøgning i distriktet: 36 vuggestuepladser eller 60 børnehavepladser
 • Ombygning af Børnehuset Lundegården, distrikt Skovvejen, - kapacitetsøgning i distriktet: 12 vuggestuepladser
 • Udbygning med en ekstra skovgruppe i Børnehuset Valhalla, distrikt Skovvejen - kapacitetsøgning i distriktet: 20 børnehavepladser
 • Flytning af specialgruppen fra Børnehuset Globen, distrikt Hedegården, til Børnehuset Søndergård - kapacitetsøgning i distriktet: 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

De praktiske og økonomiske forhold omkring ovenstående er beskrevet i vedlagte bilag. Samlet set er det en engangsanlægsinvestering på mellem 12 og 14,5 mio. kr. alt efter valg af løsning samt en løbende forøgelse af driftsudgifterne til løn m.v. på ca. 4,5 mio. kr. årligt. Heraf udgør ejendomsdrift ca. 1,5 mio. kr. (el, varme, rengøring mv. samt løbende tabte lejeindtægter) og udgifter til personale udgør ca. 3 mio. kr., da nogle af forslagene kræver ekstra bemanding.  

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at hvis samtlige fire forslag realiseres, så vil de nuværende kapacitetsudfordringer med den nuværende kendte udvikling i børnetallet være løst frem til ca. udgangen af 2020. Det er vurderingen, jf. befolkningsprognosen samt den nuværende udvikling, at der særligt i Skovlunde ses en yderligere stigende tilgang af børn til børnehusene i distriktet. For distrikterne Hedegården og Skovvejen er der noget mere usikkerhed i forhold til den kommende udvikling.

 

Det anbefales derfor, at der i budgetforhandlingerne for 2020 indgår et engangsanlægsbeløb på 12-14,5 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet. Desuden anbefales det, at driftsudgifter på samlet ca. 4,5 mio. kr., som ligger ud over den løbende demografiregulering på området, indgår i budgetforhandlingerne. Heraf udgøres ca. 1,5 mio. kr. udgøres af ejendomsdrift og ca. 3 mio. kr. vedrører løbende driftsomkostninger til bl.a. personale. Forældrebetalingen vil - såfremt forslagene besluttes - stige med samlet ca. 0,7 mio.kr. og de faktiske udgifter for kommunen vil beløbe sig til ca. 3,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at ejendomsudgifter, herunder særligt anlægsudgifter ikke regnes med i forældrebetalingen, jf. bekendtgørelsen for takstberegning. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være engangsanlægsomkostninger på mellem 12 og 14,5 mio. kr. i 2020, som evt. kan findes i forbindelse med budgetaftalen for 2020. Der vil herudover være omkostninger til løbende driftsomkostninger på ca. 4,5 mio. kr., hvoraf ejendomsudgifter udgør ca. 1,5 mio. kr. og løbende driftsudgifter udgør ca. 3 mio. kr. Der er tale om udgifter, som ligger ud over de løbende demografitilførelser pr. barn. Dette skyldes, at løsningerne er lidt dyrere driftsmæssigt end de mere gængse udvidelsesmuligheder, bl.a. som følge af at sikre bemanding i hele åbningstiden.

 

Fraregnes forældrebetalingen vil den samlede kommunale udgift til de løbende driftsomkostninger beløbe sig til ca. 3,9 mio. kr. og forældrebetalingen vil således udgøre ca. 0,7 mio. kr. Anlægsinvesteringer m.v. kan ikke pålægges taksten.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. De indkomne udtalelser fra forældrebestyrelser tages til efterretning.
   
 2. Mellem 5,18 og 7,58 mio. kr. til etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide indgår i budgetforhandlingerne (anlægsmidler), alt efter valg af opsamlingssted. Heri indgår udgifter til såvel Villa Blide som opsamlingssted.
   
 3. 1,25 mio. kr. til løbende ejendomsudgifter i forbindelse med udflytterbørnehave i Villa Blide indgår i budgetforhandlingerne.
   
 4. 2,6 mio. kr. til løbende driftsomkostninger, herunder løn, i forbindelse med udflytterbørnehave i Villa Blide, indgår i budgetforhandlingerne.
   
 5. 3,2 mio. kr. til ombygning (anlægsmidler) af Børnehuset Lundegården indgår i budgetforhandlingerne. Herudover er der mindre løbende ejendomsudgifter.
   
 6. 2,9 mio. kr. til udbygning (anlægsmidler) af Børnehuset Valhalla indgår i budgetforhandlingerne. Herudover er der mindre løbende ejendomsudgifter.
   
 7. 0,4 mio. kr. til øget personale ved udbygning af Børnehuset Valhalla indgår i budgetforhandlingerne.
   
 8. 1,0 mio. kr. til flytning af specialgruppen i Børnehuset Globen til Børnehuset Søndergård indgår i budgetforhandlingerne, herunder ca. 0,25 mio. kr. i tabt årlig lejeindtægt og løbende ejendomsudgifter.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 08-10-2019
Indstillingens punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 8 indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 6 og 7 indstilles ikke til godkendelse.  Børne- og Skoleudvalget ønsker, at 2,9 mio. kr. i anlægsmidler og 0,4 mio. kr. i driftsmidler indgår i budgetforhandlingerne, men at en bredere vifte af muligheder for kapacitetsudvidelse i distrikt Skovvejen afsøges.  I forhold til indstillingens punkt 8 er Børne- og Skoleudvalget optaget af, at der sker en gennemtænkt og velplanlagt overgang, som tager hensyn til både børn og forældre samt medarbejdere.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.


Indhold

Sammendrag

På baggrund af behovet for udvidelse af plejecenter Toftehaven har administrationen fået udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 177, som også giver mulighed for etablering af almene tagboliger på den kommende udvidelse. Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg nr. 16 af hensyn til muligheden for at øge bebyggelsesprocenten for dele af rammeområdet til 70 og muliggøre bebyggelse i op til 4 etager. Der er tale om en A-lokalplan.

 

Baggrund

Antallet af ældre i Ballerup Kommune er stigende, og der er brug for flere plejeboliger til de ældre borgere. Der er derfor politisk ønske om at udvide det eksisterende plejecenter Toftehaven med nye boliger og faciliteter. Området ligger stationsnært, dvs. mindre end 600 m fra Ballerup Station, og er således et af de områder, hvor Ballerup Kommune gerne ser en fortætning af området i form af nye boliger. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som har til formål at give mulighed for, at Plejecentret Toftehaven kan udvides, og som herudover giver mulighed for, at der kan opføres almene etageboliger ovenpå bebyggelsen.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 177 skal muliggøre, at plejecentret Toftehaven kan udvides med nye boliger, fællesfaciliteter, erhverv og institutionsformål i tilknytning til plejecentret, og at der herudover kan opføres helårsboliger i forbindelse med ny plejecenterbebyggelse.
Lokalplanen fastlægger byggefelt til udbygning af plejehjemmet mod syd, idet der tages hensyn til de vandboringer, der findes på grunden. Novafos' vandværk opretholdes uændret.

 

Ny bebyggelse kan opføres i 2-4 etager. Det betyder, at der kan etableres plejecenterbebyggelse i to plan, og at der derudover kan opføres boliger i 1-2 plan oven på tilbygningen. Der er krav om tagterrasser, altaner og friarealer i tilknytning til ny bebyggelse. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser med hensyn til facade- og tagmaterialer samt miljømæssige bestemmelser vedr. LAR (håndtering af regnvand), affaldshåndtering mv. Tilkørsel til den nye del af Toftehaven kan ske fra Præstevænget, og der skal anlægges parkering til personale og gæster i forbindelse med indkørslen.

 

Lokalplanområdet hører under enkeltområde 3.D4 i den nugældende Kommuneplan 2013-25. Rammerne for dette enkeltområde fastlægger en bebyggelsesprocent på 40 og giver mulighed for at bygge i 1-2 etager. Den ønskede udvidelse af Toftehaven kræver, at der kan bygges både tættere og højere, hvilket er i god tråd med de overordnede politiske ønsker om at fortætte Ballerup bymidte. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 16, som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 70 ved institutionsbebyggelse, og for byggeri i op til 4 etager inden for enkeltområdet.

 

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanen for at afklare, om planen bør udløse en egentlig miljøvurdering. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer imidlertid, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet i væsentlig grad. Miljøscreeningsskemaet er tilknyttet som bilag til dette dagsordenspunkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 177 for udvidelse af plejecenter Toftehaven godkendes med henblik på at sendes i offentlig høring i 8 uger.
   
 2. Kommuneplantillæg nr. 16 godkendes med henblik på at sendes i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.
   
 3. Der på baggrund af den foreliggende miljøscreening ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Morten Andersson (A) og Enhedslisten stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 12 har været i offentlig høring i perioden 7. maj til 2. juli 2019. Kommuneplantillægget forelægges hermed til endelig vedtagelse, således at lokalplan nr. 191 for nybyggeri ved Lilletoften/Malmparken i Skovlunde kan vedtages endeligt af Teknik- og Miljøudvalget i november.

 

Baggrund

Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 5.B3 – Stations­nært etageboligområde ved Ringtoften og Lilletoften. Formålet med tillægget er at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse ved Lilletoften/Malmparken på et areal, hvor der tidligere har været en børneinstitution. Kommuneplantillægget har udelukkende til formål at øge bebyggelsesprocenten for fra 50 til 60, derudover fastholdes rammebestemmelserne uændret.

 

Sagsfremstilling

Ved høringsfristens udløb var der kun modtaget to høringssvar: Et fra Banedanmark, som ikke har nogen kommentarer til kommuneplantillægget, og et fra Miljøstyrelsen med en vejledning (ikke en indsigelse) om reglerne vedrørende specifik omtale af Bilag IV-arter i forbindelse med miljøscreening.

 

På den baggrund forelægges Kommuneplantillæg nr. 12 hermed uændret til endelig godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommuneplantillæg 12 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages uden ændringer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelseStine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Morten Andersson (A), Enhedslisten samt Socialistisk Folkeparti stemte imod beslutningen.


Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Domea ønsker at opføre et seniorbofællesskab ved Bybjergvej i Skovlunde. Byggeriet ønskes opført i 3 plan, men uden at overskride den maksimale bygningshøjde på 10 m, som lokalplan nr. 171 giver mulighed for. I henhold til nugældende kommuneplan må der kun bygges i to plan på dette areal.

 

Den ønskede bebyggelse er i tråd med de politiske ønsker for udviklingen i Skovlunde Bymidte og stationsnær fortætning. Dertil kommer, at der kan forventes gode synergier i byggeprocessen og et godt samarbejde mellem bofællesskab og botilbud, da Domea står for begge projekter. Planerne har været præsenteret for kredsen af kommende beboere - og deres pårørende - i det kommende botilbud på Bybjergvej.

 

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 13 som det nødvendige plangrundlag for den ønskede bebyggelse. Det forelægges hermed - sammen med en tilhørende miljøscreening - til godkendelse med henblik på at blive sendt i offentlig høring.

 

Baggrund

Domea ønsker at bygge et seniorbofællesskab på ca. 1.500 m2 fordelt på tre etager. Bofællesskabet skal ligge i det byggefelt, der er udlagt til boligbebyggelse i lokalplan nr. 171, og som i den nugældende Kommuneplan 2013-2025 hører under enkeltområde 5.D3 - Skole- og institutionsområde ved Skovlunde Bypark. For dette enkeltområde gælder det, at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og boligformål; at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke må overstige 40, og at bebyggelse kan opføres i 1-2 etager.

 

For at muliggøre det ønskede byggeri foreslås kommuneplanens rammer med hensyn til etageantal justeret med et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er ledsaget af en miljøscreening.

 

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at den foreslåede bebyggelse falder inden for kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, og at den vil kunne indpasses på det omtalte areal ved Bybjergvej jf. bilag. Der er tale om et område, der ligger stationsnært (ca. 600 m fra Skovlunde Station), og da der er politisk ønske om at bygge tættere i nærheden af stationerne, giver det god mening at bygge i tre plan i stedet for to på dette sted - men uden at øge bygningshøjden - således at der bliver plads til flere boliger. Derudover ønsker Kommunalbestyrelsen at understøtte etableringen af seniorbofællesskaber, som er en meget efterspurgt boligform.

 

Realiseringen af Domeas projekt vil, udover kommuneplantillæg, kræve en dispensation fra den gældende lokalplan, da bebyggelsen vil være i tre etager, mens lokalplanen fastlægger bestemmelse om maks. to etager. Til gengæld overholdes lokalplanens bestemmelse om en maks. bygningshøjde på 10 m. En egentlig dispensationsansøgning med hensyn til etageantal vil blive fremsendt i forbindelse med, at der søges byggetilladelse.

 

For at minimere indbliksgener til nabobebyggelsen i den tidligere UCC-bygning mest muligt, er byggefeltet trukket længere væk, mod øst.

 

Domeas projekt har været præsenteret for pårørendegruppen til de beboere, der skal flytte ind i det kommende botilbud i den tidligere UCC-bygning. Det affødte enkelte kritiske røster, og det er aftalt, at pårørendegruppen som repræsentanter for de kommende naboer til Domeas bofællesskab skal have tilsendt personlige høringsbreve, når kommuneplantillægget skal sendes i høring.

 

Domeas tidsplan for godkendelse af projekt og økonomi (Skema A) passer ikke tidsmæssigt med vedtagelsen af en revideret kommuneplan, som forventes vedtaget til februar 2020. For at understøtte, at projektet kan komme videre, er der derfor udarbejdet et Kommuneplantillæg, som muliggør bebyggelse i tre plan. Den nugældende bebyggelsesprocent på 40 for enkeltområdet som helhed ændres ikke. Den ændrede rammebestemmelse vil blive indarbejdet i den kommende kommuneplan.

 

Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget (se bilag). Center for By, Erhverv og Miljø vurderer på baggrund af screeningen (se bilag), at de ændringer af området, som planforslaget muliggør, er af helt underordnet betydning, og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af Kommuneplantillægget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for øget etageantal i rammeområde ved Bybjergvej/Ejbyvej i Skovlunde vedtages med henblik på offentlig høring i otte uger.
   
 2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2019 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

To blokke i den almene boligbebyggelse Ellebo skal rives ned pga. dårlige fundamenter. Ballerup Ejendomsselskab ønsker i stedet at opføre en mere åben og grøn bebyggelse, som åbner sig mod bymidten. Hermed forelægges forslag til lokalplan for en sådan bebyggelse til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Der er tale om en A-lokalplan.

 

Baggrund

Ellebo blev i 2013 udpeget til at deltage i en konkurrence om bæredygtig renove­ring. Ellebo-projektet vandt i kategorien etageboliger, og efter planen skulle Ellebos fire blokke alle renoveres i henhold til vinder­projektet. Imidlertid har det vist sig undervejs i byggeprocessen, at kun to af blokkene kan renoveres som planlagt, de to andre har så dårlige fundamenter, at de skal rives ned.

 

Henning Larsen Architects har for Ballerup Ejendomsselskab udarbejdet et skitseprojekt for en ny, mere åben og grøn bebyggelse til erstatning for de to boligblokke. Dette skitseprojekt har ligget til grund for det forslag til lokalplan, som hermed forelægges.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse, som danner en mere tæt og åben bydel, der åbner sig mod bymidten mod øst og nord.

 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal opføres dels med vinkel­huse i en form for indre karré, dels med åben stokbebyggelse (bl.a. rækkehuse) ud mod Baltorpvej og Grønnemarken. Der er tale om bebyggelse i 2-4 etager, og i lokalplanen fastlægges byggefelter og maksimale bygningshøjder.

 

Der fastlægges bestemmelser om udseendet af ny bebyggelse, idet der stilles krav om teglfacader ud mod veje, stier og offentlige arealer, men træbeklædning ind mod haver og indre, halvprivate gårdrum. Der stilles krav om grønne tage på ny bebyggelse.

 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om udlæg af interne veje og stier og fastlægger normer for parkering både for biler og cykler. Det fastlægges ligeledes, hvor parkerings­arealerne skal etableres (fordelt langs vejene i bebyggelsen).

 

Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser vedr. beplantning og grønne arealer, og krav om udarbejdelse af en beplantningsplan med henblik på at sikre gode og brugbare udeopholdsarealer og en grøn – men mere åben – afgrænsning af bebyggelsen mod omgivelserne.

 

Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser vedr. miljøforhold, bl.a.  regnvands­hånd­tering, affaldshåndtering og støj.

 

Lokalplanen giver mulighed for udstykning og frasalg af en del af arealet, så der kan opføres private boliger (fx andelsboliger). Dermed sikres der en større bredde i boligudbuddet.

 

De nugældende rammer i Kommuneplan 2013-25 giver ikke mulighed for den ønskede bebyggelse. Det drejer sig dels om bebyggelsesprocenten for området dels om bebyggelsens udformning. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg (tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25), som øger den tilladte bebyggelsesprocent til 95 (mod de nuværende 60), og som muliggør bebyggelse som andet end 4-etagers blokke.

 

Parallelt med lokalplanen er der foretaget en miljøscreening for at afklare, om lokalplanen bør udløse en egentlig miljøvurdering. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer imidlertid, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet i væsentlig grad. Miljøscreeningsskemaet er tilknyttet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 188 for nybyggeri ved Ellebo godkendes til offentlig høring.
   
 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 godkendes til offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.
   
 3. Der på baggrund af den foreliggende miljøscreening ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Et lokalplanforslag for et nyt boligområde øst for den eksisterende boligbebyggelse Klanparken i bydelen Egebjerg i Ballerup indstilles til vedtagelse. Det drejer sig om 12 rækkehuse med mulighed for etablering af et fælleshus. Den eksisterende vej mod Skotteparken, også kaldet Skotteparken, forlænges mod øst og kommer dermed til at kunne vejforsyne det nye boligområde. Som konsekvens skal det eksisterende vejsving ombygges til et T-kryds og den dobbeltrettede cykel- /gangsti omlægges. Der indgås en frivillig betinget udbygningsaftale med grundejer, som skal finansiere og etablere den infrastruktur, som er nødvendig for projektet. Udkastet til udbygningsaftalen, samt konklusion på miljøscreening af lokalplanforslaget indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

Interessen for flere seniorboliger er stor i Ballerup Kommune. Dette lokalplanforslag giver derfor mulighed for at opføre en mindre tæt-lav boligbebyggelse, der bl.a. vil være særlig egnet til seniorboliger. I forlængelse af vejen Skotteparken er et trekantet areal, som er egnet til opførsel af en mindre rækkehusbebyggelse.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 189 for boligområdet Skovmarken i Egebjerg har til formål at give mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for fælleshus. Boligområdet skal have en ensartet ydre fremtræden i form af et plans rækkehuse med flade tage. Derudover skal lokalplanen også sikre, at boligområdet kan vejbetjenes ved forlængelse af Skotteparken mod øst.

 

Af bæredygtige tiltag skal der i det kommende boligområde planlægges for tilbageholdelse af regnvand, inden det ledes til det offentlige regnvandssystem. Dette kan gøres ved at etablere regnvandsbassin, regnvandsbede og/eller trug. Efter sidste behandling af lokalplanforslaget i Teknik- og Miljøudvalget er der nu skrevet en bestemmelse om, at bebyggelsens tage kan etableres som grønne tage (vegetationstage). Det er med andre ord ikke et krav men en mulighed, fordi det giver øgede anlægsudgifter for bygherre.

 

Siden sidste behandling af lokalplanforslaget har der været afholdt skelforretning foranlediget af Grundejerforeningen Klanparken, hvilket har resulteret i, at et areal i vest er blevet tillagt Grundejerforeningen Klanparken. Arealet til udvikling er derfor blevet reduceret i forhold til den tidligere politiske behandling. Bebyggelsesplanen er efterfølgende blevet tilpasset de nye skel- og ejerforhold. Kortbilag 1 og 2 i lokalplanudkastet har endnu ikke de rette skelafgrænsninger, fordi de endnu ikke er blevet opdateret hos Geodatastyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget har spurgt til, hvorvidt fortovet på vejforlængelsen kan komme til at se ud, som i Skotteparken. Administrationen svarer hertil, at Skotteparken er en del af bykvarteret Egebjerggård, hvor der er anvendt samme materialetyper i hele kvarteret. Administrationen anbefaler, at vejforlængelse og stianlæg får samme udtryk, som den vej, som den forlænges fra dvs. en asfaltbelægning, fordi Klanparken og den kommende Skovmarks-bebyggelse ikke er en del af bykvarteret Egebjerggård.

 

Der er foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning. Det konkluderes på baggrund af screeningen, at planen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Derfor skal der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen.

I tilknytning til lokalplanforslaget er der et udkast til en frivillig betinget udbygningsaftale, hvori den kommende grundejer af de matrikler, som Ballerup Kommune sælger til boligformål, forpligter sig til at finansiere og etablere den infrastruktur, som er nødvendig for projektets virkeliggørelse, herunder etablering af T-kryds, forlængelse af vejen Skotteparken, omlægning af eksisterende sti, samt etablering af vej- og sti-belysning. Aftalen betyder, at kommunens anlægsøkonomi ikke vil blive påvirket af projektets realisering.

 

Da indgåelse af udbygningsaftalen skal godkendes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, skal lokalplanen behandles som en "A-plan" ifølge kommunens delegationsnotat.

 

Forvaltningen foreslår, at høringsperioden fastsættes til seks uger, hvilket vurderes at være passende tid til offentlighedens information, forberedelse og deltagelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 189 for boligområdet Skovmarken i Egebjerg godkendes.
   
 2. Lokalplanforslagets offentlighedsperiode fastsættes til seks uger.
   
 3. Afgørelsen om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, godkendes.
   
 4. Udkast til udbygningsaftale godkendes

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelseStine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, og ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:Enhedslisten stemmer imod indstillingen, idet Enhedslisten ønsker det bliver undersøgt, om skoven har vokset sig ind i definitionen af skov og dermed nu hører under skovloven. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen med samme begrundelse som i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Enhedslisten stemte imod beslutningen med samme begrundelse som under Økonomiudvalgets møde.


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. februar 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Der er igangsat en planlægning for omdannelse af Jonstruplejren fra lukket kaserneområde til et nyt og integreret bykvarter. I sagen orienteres der om, hvilke kvaliteter der særligt lægges vægt på at bevare og den indledende interessentdialog.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har tidligere været i tæt dialog med Forsvarets Ejendomsstyrelse om Jonstruplejrens udvikling og planlægning. De havde området i offentligt udbud, men trak udbuddet tilbage. Jonstruplejren er efterfølgende overgået til statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, som håndterer ejendomme fra staten og regionerne med henblik på udvikling og videresalg.

 

Sagsfremstilling

Freja Ejendomme er i samarbejde med administrationen i Ballerup Kommune gået i gang med en Helhedsplan for Jonstruplejren, som skal lægge de overordnede retningslinjer for den fremtidige omdannelse fra lukket kaserne område til et nyt bykvarter, som er integreret med bydelen Måløv-Østerhøj. Det bliver et område med boliger, men der er også plads til andre anvendelser som til kultur-, fritids og erhvervsformål.

 

Der er et stort fokus på arkitektonisk, landskabelig og bymæssig kvalitet, samt bæredygtighed i omdannelsesprojektet.

 

Der er nogle helt særlige landskabskvaliteter i Jonstruplejren, hvis arealer støder op til Harreskoven og Hjortespringkilen. For at sikre den landskabelige- og naturmæssige kvalitet i den fremtidige planlægning for området vil Helhedsplanen blive baseret på et landskabskatalog, hvor bevaringsværdig natur vil blive registreret og beskrevet. Sideløbende bliver områdets naturtyper og arter registeret. Der er ingen fredninger på arealerne, men der er registreret både fredsskov, beskyttet natur og kulturarv. Omdannelsesprojektet skal naturligvis respektere både fredsskovsudpegningerne og de beskyttelsesinteresser, der er i området.

 

Jonstruplejren har været et lukket område for offentligheden. Derfor vil Freja Ejendomme og Ballerup Kommune gerne invitere interesserede til at komme ind og opleve området. Der planlægges derfor for en orienteringstur rundt i området, hvor det vil være muligt for deltagerne til at stille spørgsmål og komme med inputs til områdets udvikling. Ud over den brede offentlige dialog vil administrationen sørge for at andre interessentgrupper, som fx Grønt Råd og Danmarks Naturfredningsforening inddrages tidligt i processen.

 

I starten af 2020 forventer administrationen, at en helhedsplan for områdets udvikling kan vedtages politisk. Helhedsplanen vil fastsætte principperne for fremtidigt byggeri, infrastruktur og friarealer i området til brug for investordialog og den efterfølgende lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Når fremtidige planer skal realiseres, kan der blive behov for kommunale investeringer i området.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om den igangværende planlægning for omdannelse af Jonstruplejren og proces tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelseStine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, og ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Enhedslisten stemmer imod, idet naturbeskyttelseslinjerne ikke er skrevet ind i teksten for hvilke kvaliteter, der særligt lægges vægt på at bevare og den indledende interessentdialog.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod indstillingen med samme begrundelse som i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Enhedslisten stemte imod beslutningen med samme begrundelse som under Økonomiudvalgets møde.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der gives en status på indsatsen, og der ønskes beslutning om, hvilke tiltag udvalget ønsker administrationen skal arbejde videre med som led i kolonihaveindsatsen. Samtidig justeres tidsplanen for arbejdet.

 

Baggrund

Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2018 og den politiske aftale for 2019 er der igangsat en samlet indsats på kolonihaveområdet, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. 

 

Sagsfremstilling

Administrationen har nu været igang i et halvt år med kolonihaveindsatsen, og der gives derfor en status på følgende indsatser og på tidsplanen:

 • Erfagruppe med andre kommuner med mange kolonihaver
 • Politiske initiativer og henvendelser til ministerier mv.
 • Dialogmøder og anden kontakt med kolonihaveforeningerne
 • Lovliggørelse af kolonihavebygninger 
 • Kontakt med ejendomsmæglere
 • Registrering i BBR
 • Indsats for at imødegå ulovlig helårsbeboelse.

Lokalplansprincipper og -grundlag

Administrationen foreslår, at den kommende lokalplan skal bygge på det samme formål som den samlede kolonihaveindsats. Dvs:

 • Sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes
 • Modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder
 • Sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver
 • Sikre overholdelse af deklarationer og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.

På baggrund af dette formål foreslås det, at følgende indgår som grundlag for lokalplanen:

 • At bestemmelser vedrørende bygningsstørrelser indskrives i lokalplanens formål, så der ikke kan dispenseres fra principperne.
 • At fastholde området som kolonihaveområde til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven, samt hindre ulovlig beboelse.
 • At modvirke ulovlig beboelse via et forbud om ophold i kolonihaver i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 i perioden fra 1. oktober indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af Ballerup Kommunes ferieplan for kommunens folkeskoler. Dog skal ophold i en kolonihave udgøre mindre end 6 måneder ud af de seneste 12 måneder.
 • At sikre lokalplanområdets karakter af kolonihaveområde ved at fastlægge bestemmelser for omfang af bebyggelse.
 • At det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m2. Heraf må hovedhuset maksimalt udgøre 60 m2 og hver småbygning må ikke være større end 10 m2.
 • At småbygninger ikke må placeres i direkte tilknytning til hovedhuset og derfor skal placeres min. 2,5 m derfra. Dog må der etableres en åben overdækket terrasse på maks. 10 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe der stadig er min. 2,5 m fra den åbne overdækkede terrasse hen til de øvrige småbygninger. Den åbne overdækkede terrasse indgår i det samlede bebyggelsesomfang på 80 m2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om status på kolonihaveindsatsen tages til efterretning.
   
 2. Den justerede tidsplan godkendes.
   
 3. Principperne for udarbejdelsen af lokalplanen godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstillingen godkendt med disse ændringer: Principperne for grundlag for lokalplanen justeres, således at ophold i kolonihaver udvides til at omfatte andre kommuners ferieplaner. Teknik- og Miljøudvalget ønsker i forbindelse med fremlæggelsen af lokalplanforslaget at der udarbejdes forslag til, hvordan regler om ophold i udvalgte weekender kan formuleres. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, og ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:Lovliggørelsesprocessen tilrettelægges, så vi vælger at starte med de største og dyreste huse, når vi sætter handlinger i gang, der skal lovliggøre kolonihaverne og ikke mindst, at vi tager fat i et mindre antal kolonihaver af gangen, så vi kan håndtere evt. nødvendig hjælp til de familier, der bor i dem. Der skal igangsættes indsatser, der skal forebygge og om muligt forhindre, at mennesker køber hus i kolonihaverne uden viden om, at det er et kolonihavehus, samt indsatser der forhindrer yderligere villa-ficering, herunder at undersøge om der er andre kommuner, der er lykkedes med tiltag, der har stoppet denne proces. De fakta, der på nuværende tidspunkt ikke kan eftervises, skrives ud af dokumentet.Et enigt Teknik- og Miljøudvalg ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelsesloven § 23. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen med følgende begrundelse: "Enhedslisten ønsker at lovliggørelsesprocessen starter med et mindre antal kolonihaver og med de største og dyreste huse".

Beslutning

Ændringsforslag til indstillingens punkt 3 fra Enhedslisten:

 

A. Lovliggørelsesprocessen tilrettelægges, så vi vælger at starte med de største og dyreste huse

B. At lokalplanerne  laves med henblik på, at kolonihaveforeningerne selv kan reagere på helårsbeboelse. 

C. At vi tager fat i et mindre antal kolonihaver af gangen, så vi kan håndtere evt. nødvendig hjælp til de Ballerupfamilier, der bor i dem.

D. Igangsætte undersøgelser af hvilke indsatser der forhindrer yderligere villa-ficering, 

E. De fakta, der på nuværende tidspunkt ikke kan eftervises, skrives ud af bilaget, hvis det skal bruges i den videre proces.

 

For Enhedslistens ændringsforslag stemte: 2 (Ø) - Imod stemte: 22 (resten).

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Indstillingen tiltrådt.

 

Enhedslisten stemte for indstillingens punkt 1 og 2, men stemt imod indstillingens punkt 3 med samme begrundelse som 

under Økonomiudvalgets møde.


Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal inden udgangen af oktober 2019 meddele Movia om trafikbestilling for 2020. Ballerup Kommune har ønsket at afvente erfaringerne med Nyt Bynet, der træder i kraft den 13. oktober 2019, og havde derfor ingen ønsker til ændringer i busdriften. Imidlertid har Egedal Kommune vedtaget en række ændringer på buslinjer, som også kører i Ballerup Kommune. Ændringerne vil betyde en øget betjening af Kildedal St. om aftenen og i weekenden og samtidig give en besparelse i Ballerup Kommune i størrelsesorden 0,225-0,325 mio. kr. om året.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal inden udgangen af oktober 2019 afgive vores kollektive trafikbestilling til Movia, hvilket omfatter ændringer, der skal træde i kraft enten i marts eller december 2020. Set i lyset af at der i forbindelse med åbningen af Metro-Cityringen sker store tilpasninger i busnettet, var det oprindelig planlagt ikke at gennemføre ændringer i busdriften, førend der var høstet erfaringer med Nyt Bynet, som træder i kraft den 13. oktober 2019. Imidlertid har Egedal Kommune vedtaget en række ændringer i kommunens busdrift. Da der er tale om tværkommunale buslinjer, kræver det godkendelse i de berørte nabokommuner.

 

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har ønsket dels at forbedre aftenbetjeningen i det sydlige Smørumnedre, dels at forbedre aften- og weekendbetjeningen af Ganløse og Slagslunde.

 

Den sydlige del af Smørumnedre er i dag betjent af buslinje 163 (Veksø St. - Måløv St.) og buslinje 216 (Roskilde St. - Ballerup St.). Gennem en driftsoptimering er det muligt at få buslinje 163 og 216 til at danne times drift om aftenen. Ændringen vil give en besparelse på ca. 25.000 kr. i Ballerup Kommune.

 

Buslinje 158, som kører Måløv St.- Kildedal St. - Slangerup, betjener Ganløse og Slagslunde. Buslinjen bliver i Ballerup Kommune primært brugt i dagtimerne på hverdage, hvor Novo Nordisk Park og Måløv værkstedsby betjenes. Ved at afkorte buslinje 158 om aftenen og i weekenden, således at den kun kører mellem Kildedal St. og Slangerup, kan buslinjen optimeres, således at der kan indføres times drift i stedet for to-timers drift med brug af det samme antal busser. Passagertællinger på strækningen mellem Kildedal St. og Måløv St. viser en meget ringe passagerbenyttelse, hvilket fremgår af bilag. En fordobling af antallet af afgange på buslinje 158 fra Kildedal St. om aftenen og weekenden vil gøre det mere attraktivt at benytte S-toget på Kildedal St. og understøtter den fremtidige udvikling af området omkring Kildedal St. Ændringen vil betyde en forventet besparelse i Ballerup Kommune i størrelsesorden 0,2-0,3 mio. kr. om året.

 

Samlet betyder ændringerne på buslinjerne 158, 163 og 216 en forventet årlig besparelse på 0,225-0,325 mio. kr. årligt samtidig med, at der forventes en passagerfremgang på 22.000 på de tre buslinjer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ændringerne betyder en samlet besparelse i størrelsesorden 0,225-0,325 mio. kr. om året. En besparelse, som i første omgang kan fungere som buffer for eventuelle udsving i driftsudgifterne i forhold til Nyt Bynet og de planlagte udbud af kommunens buslinjer.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Buslinje 163 og 216 driftsoptimeres og tilføjes ekstra afgange om aftenen.
   
 2. Buslinje 158 afkortes til at køre mellem Kildedal St. og Slangerup om aftenen og i weekenden, og samtidig øges driften til times drift.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 12. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen beskriver to mulige løsninger, der kan sikre forsyningssikkerheden som følge af, at den nuværende renovatør på kontrakten ”Indsamling af affald på tværs” har vist sig at være en usikker samarbejdspartner.

 

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at stifte et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 samt erhverver de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S).

 

Baggrund

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner indgik i 2015 en fælleskommunal aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

 

Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren kontrakten med Vestforbrænding med den begrundelse, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

 

Vestforbrænding vurderede i forsommeren 2019, at der ikke var andre renovatører på markedet, som havde den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til at løse opgaven, hvorfor der ved et genudbud af opgaven ikke ville være reel konkurrence.

 

På baggrund heraf bad Økonomiudvalgene i de fem kommuner i august 2019 administrationerne om at undersøge mulige løsninger til at sikre forsyningssikkerheden. En af løsningerne skulle være muligheden for at hjemtage opgaven midlertidigt i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag:

 

Løsning 1: Nyt udbud

Forudsat, at kontrakten med den nuværende renovatør bringes til ophør ved gensidig aftale mellem partnerne, er det muligt at bede Vestforbrænding udbyde opgaven på ny.

 

I tilfælde af aftale om tidligere ophør vil Vestforbrænding ikke kunne rejse krav om erstatning for uberettiget opsigelse. Vestforbrænding kan dog forsøge at forhandle en kompensation som erstatning for, at kontrakterne er bragt til ophør tidligere end det forudsatte i kontrakterne.

 

Et udbud kan gennemføres inden for tre måneder. I den periode er der risiko for, at den nuværende renovatør opsiger aftalen igen.

 

Resultatet af et nyt udbud afhænger af de krav og konkurrenceparametre (tildelingskriterier), der opstilles og feltet af tilbudsgivere. Hvis tilbudsgiverne ikke har den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil dette påvirke miljøet negativt, da affald sorteret i overensstemmelse med de besluttede sorteringsordninger i de fem kommuner ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes.

 

Administrationen forventer desuden, at såfremt sorteret affald ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes som følge af manglende to-kammerbiler hos en evt. ny renovatør, vil dette forvirre og frustrere borgerne.

 

Da den nuværende renovatør har haft et underskud på aftalen må det forventes, at priserne ved et nyt udbud vil være højere end i dag, hvor ved renovationstaksterne vil stige. Administrationen har beregnet, at taksterne ved et nyt udbud vil stige med mellem 225 kr. og op til 775 kr. pr. år pr. husstand afhængigt af løsning. Såfremt der blandt tilbudsgiverne er den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil en løsning som i dag med brug af to-kammer biler medføre en takststigning på ca. 300 kr. pr. år pr. husstand.  

 

Løsning nr. 2: Stiftelse af § 60-selskab og køb af A/S

Løsning nr. 2 indebærer, at der oprettes et interessentskab, der erhverver et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab mv.

 

Administrationen har forhandlet med den nuværende renovatør om erhvervelse af materiel og kontrakter og er blevet enige om en pris, som afspejler vognparken og kontrakternes samlede værdi. De medarbejdere, som er allokeret til opgaven ved den fungerende renovatør, medgår ved udskillelse og køb af A/S og vil således opleve et ejerskifte, om end deres ansættelsesforhold og arbejdsopgave ikke ændres.

 

Køb af kontrakter og materiel samt udgifter til etablering af selskab og drift vil medføre en takststigning på ca. 200 kr. pr. år pr. husstand.

 

Stiftelse af et § 60-selskab (I/S) og køb af A/S er en midlertidig løsning på et akut problem. Interessentskabets fremtid og kommunernes ønsker om håndtering af affaldsindsamlingsopgaven efter kontraktudløb i maj 2021 skal derfor drøftes i bestyrelsen og besluttes politisk i de fem kommuner i første halvår af 2020.

 

Løsningen kræver Kommunalbestyrelsens beslutning om optagelse af lån i Kommune Kredit på samlet op til 30 mio. kr., hvor kommunens andel udgør 34,40 pct., svarende til 10.320.000 kr. samt påtagelse af garantiforpligtelse over for Kommune Kredit for samme beløb. Lånet optages med en løbetid på 8 år og med fast rente.

 

Det vurderes samlet set, at stiftelse af et § 60-selskab (I/S) og køb af A/S er den bedste løsning til at sikre forsyningssikkerheden, fastholde det nuværende service- og genanvendelsesniveau samt begrænse takststigningen for borgerne.

 

Kommunalbestyrelserne orienteres om sagens fremdrift i december 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Løsning 1 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på 225-775 kr. årligt pr. husstand; og 300 kr. årligt pr. husstand hvis der blandt tilbudsgiverne bydes med en løsning ved brug af samme antal to-kammerbiler som i dag.

 

Løsning 2 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på ca. 200 kr. årligt pr. husstand.

 

Ved løsning 2 fastsættes købesummen for A/S under hensyn til den faktiske værdi af vognparken mv., modregnet det forventede driftstab på kontrakter i den resterende del af kontraktperioden.

 

Denne ”rabat” tilfalder § 60-selskabet og bruges til at dække noget af driftstabet i den resterende periode. Dette medfører, at løsning 2, trods merudgifter til etablering og drift, vil medføre en lavere takststigning end løsning 1.

 

Det bemærkes, at der ved løsning 2 er en potentiel større, økonomisk risiko, for uforudsete udgifter til reparation eller indkøb af nye biler samt risiko for tab af værdi i forbindelse med evt. videresalg efter kontraktperiodens udløb.

Bilag

9 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 

I forhold til forberedelsen af stiftelse af I/S:

 1. Direktør Carsten Riis, Ballerup Kommune, gives bemyndigelse til at færdiggøre de igangværende forhandlinger med renovatøren.
 2. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at vedtage forretningsorden, plan for møderne samt ansættelse af direktør for I/S.
 3. Direktør Carsten Riis, Ballerup Kommune, gives fuldmagt til at underskrive lejeaftale på en af Carsten Riis udvalgt lokation og senere overdrage lejeaftalen til A/S.
 4. Det godkendes, at I/S navngives "Indsamling på tværs I/S".

  I forhold til stiftelse af I/S:
 5. Det selskabsretlige grundlag for I/S (udkast til ejerstrategi og vedtægter) godkendes.
 6. Borgmesteren gives bemyndigelse til at stifte et interessentskab (I/S), der vil forestå indsamling af affald i de fem kommuner via køb af aktieposten i det af renovatøren udskilte datterselskab, Ressourceindsamling A/S og underskrive vedtægterne for dette.
 7. Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og borgmesteren bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S.
 8. Direktør Carsten Riis, Ballerup Kommune, gives bemyndigelse til at foretage eventuel nødvendig opdatering af de selskabsretlige dokumenter.

  I forhold til køb af A/S:
 9. Optagelse af lån til finansiering af biler på op til 30 mio. kr. samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb godkendes. For Ballerup Kommune op til 10.320.000 kr.
 10. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til køb af aktieposten i A/S.
 11. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at indstille borgmesteren som medlem af bestyrelse for A/S.
 12. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i A/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at ansætte en direktør i A/S.
 13. Godkender, at A/S navngives ”Ressourceindsamling A/S”.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 28-10-2019 Punkt 3
Beslutning
 
 
 

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger.

 

Indstillingens punkt 3 formuleres således: Direktør Carsten Riis bemyndiges til at indgå en lejeaftale vedrørende arealerne ved Farverland i Albertslund.

 

Indstillingens punkt 7 formuleres således: Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Sagen behandles fortsat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. februar 2018 Punkt 44

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Arealet ved Bydammen er efter udbud afhændet til Bydammen ApS v/ Pantheon A/S for en pris på 10.200.000 kr. ekskl. moms i henhold til den tidligere godkendte aftale om forkøbsret.

 

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2018, at der blev indgået en forkøbsretsaftale med Pantheon A/S for arealet mellem Bydammen og Banegårdspladsen. Som vederlag for forkøbsretten skulle Pantheon A/S stå for alle udgifter for udvikling af projektet, herunder projektmateriale til ny lokalplan.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2019 et udbud af arealerne på det offentlige vejareal litra nr. 7000 ap, beliggende på hjørnet mellem Bydammen og Banegårdspladsen i Ballerup.

 

Lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2019 et udbud af arealerne på det offentlige vejareal litra nr. 7000 ap, beliggende på hjørnet mellem Bydammen og Banegårdspladsen i Ballerup, med en mindstepris på 2.500 kr. ekskl. moms pr. etagemeter til boligbyggeri, svarende til en pris på 10,2 mio. kr. ekskl. moms ved opførelse af et byggeri på 4.080 etagemeter.

 

Arealet blev udbudt i juni måned 2019, og ved budfristens udløb den 1. august 2019 var der indkommet ét tilbud på køb af arealet.

 

Tilbuddet om køb af arealet kom fra forkøbsretsindehaveren.

 

Arealet er således afhændet til Bydammen ApS ved Pantheon A/S for en pris på 10.200.000 kr. ekskl. moms ved opførelse af 4.080 etagemeter, svarende til en pris på 2.500 kr. pr. etagemeter ekskl. moms.

 

Borgmesteren blev af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at forhandle og afslutte handlen med en efterfølgende orientering af Kommunalbestyrelsen.

 

Salget af arealet forelægges hermed til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Salget af Bydammen til Bydammen ApS v/Pantheon A/S for en pris på 10.200.000 kr. ekskl. moms tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. A301004 - Faglokaler på skoler. Disse midler søges nu

frigivet til gennemførelse af en opgradering af skolekøkkenet på Hedegårdsskolen. Herudover arbejder administrationen på at tilvejebringe et samlet overblik over faglokalernes tilstand.

 

Baggrund

Velfungerende faglokaler er af afgørende betydning for undervisningens kvalitet. I budgetaftalen 2019 har parterne ønsket at opgradere tilstanden af de nuværende faglokaler på kommunens skoler.

 

Sagsfremstilling

Der er gennemført en kortlægning af samtlige 178 faglokaler på kommunens skoler. Center for Ejendomme vil i samarbejde med skolen vurderet lokalernes tilstand samt behov for opretning/ombygning.

 

Det er vurderet, at puljen i 2019 skal prioriteres til skolekøkkener, hvor slid og skader har størst betydning for funktionen. Det skyldes, at rengøring kan være vanskelig på meget slidte flader. Ved en gennemgang af de 10 skolekøkkenerne, har Center for Ejendomme valgt at pege på Hedegårdsskolen som første prioritet.

 

Køkkenelementerne er nedslidte, og gulvet skal udskiftes, da det kun er blevet midlertidigt udbedret i forbindelse med en tidligere vandskade.

 

Skolekøkkenet på Skovvejensskole Øst står også for tur, men det må afvente det endelig forbrug for Hedegårdsskolen. 

 

Det samlede projekt er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan grundet flere forslag til den politiske tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ethvert bygningsmæssigt tiltag og renovering, vil administrationen forsøge at tilgodese evt. behov for opgradering i forhold til den fysiske tilgængelighed. Idet det primært vil være mindre projekter, vil der sandsynligvis ikke ske ændringer af tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedringer af skolernes faglokaler.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A301004 - Faglokaler på skoler

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

 

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A301004 - Faglokaler på skoler, til projekt nr. A301006 - Faglokaler på skoler 2019. Budgettet vil blive anvendt til en opgradering af skolekøkkenet på Hedegårdsskolen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 08-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 2,0 mio. kr. på projekt nr. A301233 - Indeklima på skoler. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af indeklimaprojekter i henhold til den overordnede handlingsplan, med fokus på tiltag som afhjælper for høj varme i lokalerne.

 

Baggrund

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer, herunder forbedringer af indeklimaet i skolerne. Der er i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirmaet Niras, gennemført en kortlægning af behovet og udarbejdet en overordnede handlingsplan (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Indeklima tiltag på skoler, prioriteres ud fra en overordnede handlingsplan, som har afsæt i de tidligere udarbejdede indeklimarapporter. Rapporterne er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Niras, suppleret med tiltag kortlagt af Center for Ejendomme i samarbejde med skolerne.

 

Efter de seneste års meget varme somre er det vurderingen, at de største udfordringer er for høj varme i lokalerne. Der fokuseres derfor på solafskærmning, enten ved solfilm, eller udvendig solafskærmning, afhængig af de enkelte udfordringer på skolerne.

 

Det er administrationens vurdering, at det grundet tidligere udsættelser pga. anlægsloftet, de interne projektressourcer, behovet for koordinering med brugerne samt leverandørernes leveringstider, ikke er muligt at planlægge, gennemføre og regnskabsafslutte alle de mange delprojekter i indeværende regnskabsår.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ethvert bygningsmæssigt tiltag og renovering, vil administrationen forsøge at tilgodese evt. behov for opgradering i forhold til den fysiske tilgængelighed. Idet det primært vil være mindre og tekniske projekter, vil der ikke ske ændringer af tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftalen for 2019 er afsat budget til at fortsætte arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner, svarende til 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A301233 - Indeklima på skoler

2.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,0

1,0

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A301233 - Indeklima på skoler, til projekt nr. A301232 - Indeklima på skoler 2019. Bevillingen anvendes til gennemførelse af indeklimaforbedringer i henhold til den godkendte handlingsplan.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 08-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 Punkt 16

 

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 0,2 mio. kr. på projekt nr. A510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af de vigtigste sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Midlerne kan søges af daginstitutioner til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring.

 

Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over daginstitutionernes egne budgetter.

 

Sagsfremstilling

Grundet det lille budget til renovering af legepladser på daginstitutionsområdet vil prioriteringen ske ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. På den baggrund har Center for Ejendomme uddannet to servicemedarbejdere som legepladsinspektører, som kan bistå med arbejdet.

 

Der søges i alt frigivet 0,2 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved alle vedligeholdelsesarbejder indgår den fysiske tilgængelighed som en parameter for valg af løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. A510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A510107 - Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet

200.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,2

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2019 på projekt A510107 - Renovering af legepladser - daginstitutioner, til projekt A510108 - Renovering af legepladser - daginstitutioner 2019, med henblik på udbedring af legepladser på udvalgte daginstitutioner.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 08-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. A510148 - Pulje til ændringer på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af konkrete projekter. Aktuelt indstiller administrationen, at det sker forbedringer af liggehallen på Lundegården, hvor liggehallen i første omgang aflukkes. Herudover indstilles at gennemføre opgraderinger af udearealet på Birkegården. De etablerede forbedringer kan evt. indgå i det videre arbejde med kapacitet i distriktet.

 

Baggrund

Pulje til ændringer på daginstitutioner har til formål at sikre mindre bygningsmæssige tiltag, med fokus på det daglige arbejdsmiljø og bedst mulig understøttelse af kerneopgaven.

 

Sagsfremstilling

Puljen til ændringer på daginstitutioner har i mange år været anvendt til etablering af liggehaller, bl.a. fordi kravene til liggehaller er øget. I forbindelse med de seneste udfordringer på dagpasningsområdet i forhold til kapaciteten er der identificeret særligt to institutioner, som har et behov for konkrete ændringer. Det drejer sig om kvaliteten af liggehaller på Lundegården samt mulighederne for at udnytte udearealet bedre på Birkegården. En ændring af liggehallen i Lundegården kan indgå i det videre arbejde med kapacitet i distrikt Skovvejen.

 

Center for Ejendomme vil forud for en gennemførelse af de konkrete tiltag, sikre en dialog med ledelsen på såvel Birkegården som Lundegården, for at tilvejebringe de bedste løsninger. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ethvert bygningsmæssigt tiltag og renovering, vil administrationen forsøge at tilgodese evt. behov for opgradering i forhold til den fysiske tilgængelighed. Sammen med arbejdsmiljø vil tilgængelighed være en afgørende parametre i prioriteringen af de ændringer, som gennemføres i daginstitutionerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene til gennemførelse af ændringer i daginstitutioner.


Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A510148 - Pulje til ændringer i daginstitutioner

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

 

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 fra projekt A510148 - Pulje til ændringer i daginstitutioner, til projekt A510149 - Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019, til gennemførelse af mindre forbedringer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 08-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

På baggrund af de problematikker, der blev registreret på tilgængelighedsvandringen i Måløv, har administrationen udpeget en række projekter, der vil øge tilgængeligheden i Måløv.
 

Baggrund

Den 28. august 2018 var Handicaprådet og Seniorrådet på tilgængelighedsvandring i Måløv. De gik en rute fra Plejecenter Sønderhaven igennem Måløv og endte ved Måløv Hallerne.

 

På denne tur blev der udpeget 30 steder, hvor der potentielt var mulighed for forbedring i forbindelse med tilgængelighed. Disse registreringer er blevet bearbejdet, drøftet i Tilgængelighedsfølgegruppen, og effekten er vurderet i forhold til tilgængelighed, antal berørte borgere og økonomiske udgifter. Administrationen har ud fra denne vurdering prioriteret de projekter, der vil have den største effekt.

 

Sagsfremstilling

Nogle af udpegningerne drejer sig om ujævn belægning eller placering af skilte, disse kan afhjælpes inden for de eksisterende driftsrammer.

 

Administrationen har udpeget seks områder, hvor udpegningerne kan samles til et fælles projekt. Projekterne er i Måløv er beskrevet i prioriteret rækkefølge:

 • I lyskrydset fra Stationsvej til Kulturtorvet mangler der opmærksomhedsfelter og retningsfliser. Projektet kombineres med projektet omkring Kulturtorvet. Dette er markeret med gult på vedhæftede kort.
 • Etablering af ny kørestolsrute der via skiltning skal gøre det nemmere for kørestolsbrugere at finde hen til det rette spor på Måløv Station fra begge sider af stationen. Denne rute er fra Plejecenter Sønderhaven til Måløv Station.
 • På området på sydsiden af Måløv Station mangler der flere steder opmærksomhedsfelter og markering på trapperne. Der er også opsat stelere, der markerer skellet mellem cykelsti og fortov. Disse går i et med belægningen, og ønskes tydeliggjort. Dette er markeret med grønt på vedhæftede kort.
 • I området omkring indkørslen til Plejecenter Sønderhaven mangler der bl.a. opmærksomhedsfelter og markering af vigepligtsforholdene. Dette er markeret med blåt på vedhæftede kort.
 • Fra sydsiden af Måløv Station og under tunnellen mangler der ledelinjer eller kanter i siden af stien, der kan bruges til at guide blinde og svagtseende. Her bliver der lavet en løsning i kombination med det igangværende projekt i tunnellen. Derfor er der ikke en endelig løsningsmodel endnu. Dette er markeret med lilla på vedhæftede kort.
 • Ved Måløv Hallerne mangler der ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Dette er markeret med rødt på vedhæftede kort.

Sagen har været til høring i Seniorrådet den 20. august 2019 og har været sendt til skriftlig høring i Handicaprådet og har følgende bemærkninger:

 

Seniorrådet udarbejder ikke høringssvar, men konstaterer at der er taget hensyn til observationer fra tilgængelighedsvandringen og at økonomien tager hensyn til borgernes ønsker.
 

Handicaprådet har ikke udarbejdet høringssvar, da der ikke er nogen kommentarer.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Alle tiltagene vil bidrage til at øge den fysiske tilgængelighed i Måløv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, intern projektering, udearealer, inventar, it mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

532111 Handicap Tilgængelighed

400.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der overføres en anlægsbevilling på 400.000. kr. i 2019 fra projekt nr. 532111 Handicap Tilgængelighed til projekt nr. 532114 Tilgængelighedspuljen 2019.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Anlægsprojekt nr. A222761 Forundersøgelser i byudvikling regnskabsaflægges.

 

Baggrund

Den 29. maj 2017 bevilgede Kommunalbestyrelsen 3 mio. kr. til forundersøgelser i byudvikling med henblik på at kvalificere planlægningen forud for gennemførelsen af de projekter, som private investorer ønsker at realisere i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Indenfor bevillingen er der bl.a. udarbejdet en bosætningsstrategi, påbegyndt udvikling af en helhedsplan for Kildedal St., parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte, detailhandelsanalyse m.m. Undersøgelserne eller dele af resultaterne er løbende præsenteret for Kommunalbestyrelsen i de konkrete sager og har i væsentlig grad bidraget til den udvikling, der i disse år finde sted i Ballerup Kommune. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.999.439 kr.

Mindreudgift

561 kr.

Mindreudgift i procent

0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Anlægsregnskab for projekt nummer A222761 Forundersøgelser i byudvikling godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Det søges en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A222766 Forundersøgelser i Byudvikling 2019.

 

Baggrund

Der er stor interesse for mulighederne for byudvikling i Ballerup Kommune fra investorer og udviklere. For at tilvejebringe et oplyst beslutningsgrundlag er der fortsat behov for forundersøgelser.   

 

Sagsfremstilling

Den aktuelle bevillingsansøgning skal fx dække udgifter til at tilvejebringe data vedrørende trafik, parkering, bistand til udarbejdelse af lokalplaner, rådgivning om aftaleforhold mv.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen direkte konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2,25 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter. Der søges om at frigive 1,25 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A222766 Forundersøgelser i byudvikling 2019. Der udskydes således 1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering, mv.

2.250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering, mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222760 Byudvikling af bymidter

2.250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.250.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,25

1

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A222766 Forundersøgelser i byudvikling 2019. Der udskydes således 1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-10-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download