Kommunalbestyrelsen

29.01.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja H. Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Allan Kristensen (C) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Sammensætning og valg af supplerende medlemmer til KKR.

  Bilag
  2 bilag
   
 2. Brev fra KL til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Bilag
  2 bilag
   
 3. Fællesbrev fra udlændinge- og integrationsministeren samt formanden i Rådet for Etniske Minoriteter til landets kommuner om oprettelse af lokale integrationsråd.

  Bilag
  2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Forslag om, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Allerød Kommune optages i § 60-samarbejdet i IT-Forsyningen, som ejes af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

 

Baggrund

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60-selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. IT-Forsyningen varetager it-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 13.000 brugere fordelt på rådhuse, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 134.000 borgere.

 

IT-Forsyningens formålsbestemmelse er i henhold til vedtægterne at samle, effektivisere og videreudvikle it-forsyningen til interessenterne. Dette gøres ved at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede it-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer ved at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative it-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes processer.

 

Allerød Kommune har gennem det sidste år undersøgt mulighederne for den fremadrettede organisering af it-drift og driftsstøtte i Allerød Kommune. Kommunalbestyrelsen blev den 19. juni 2017 orienteret om, at der var igangsat en forundersøgelse i Allerød Kommune i samarbejde med IT-Forsyningen med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for Allerød Kommunes evt. deltagelse i IT-Forsyningen.

 

Sagsfremstilling

Forundersøgelsens resultat og oplæg til beslutning er i december 2017 fremlagt til politisk behandling i Allerød Kommune, som har godkendt, at Allerød Kommune søger om optagelse i IT-Forsyningen. Allerød Kommune har i den forbindelse lagt vægt på øget professionalisering og kvalitetsløft af Allerød Kommunes infrastruktur og serviceleverance, som en indtrædelse i IT-Forsyningen vil give. Allerød Kommune vil således – på linje med de nuværende ejerkommuner – blive mindre sårbar på kompetencesiden samt opleve mere stabil drift baseret på IT-Forsyningens stordriftsfordele.

 

De nuværende ejerkommuners fordele vil blive forstærket, idet en udvidelse af selskabet vil betyde forøget ”kraft” til IT-Forsyningen – både på kompetenceområdet og i økonomien, som styrkes grundet yderligere stordriftsfordele. En udvidelse af ejerkredsen vil bidrage til at konsolidere IT-Forsyningen yderligere, således at IT-Forsyningen står stærkere i forhold til fremtidens øgede krav til styrket it-faglighed, it-teknologi, it-kapacitet og it-sikkerhed samt på sigt samarbejde om forretnings-it. Forretnings-it er den term, der anvendes om fx Care, den kommende AULA-platform på dagtilbuds- og skoleområdet – altså den del af it, der handler om de systemer, som bruges i kommunernes forvaltningsområder (hjemmeplejen, skolerne osv.).

 

IT-Forsyningens udgangspunkt for udvidelse af ejerkredsen er ”mere for den samme krone” således, at der sigtes mod en generelt bedre og stærkere leverance. IT-Forsyningens bestyrelse har løbende fokus på effektivisering, der kan reinvesteres i selskabet eller på anden vis komme ejerkommunerne til gavn. Udvidelsen med Allerød Kommune vil ikke i sig selv medvirke til billigere drift men til en stærkere og mere velkonsolideret driftsplatform.

 

Formålet med udvidelsen er derfor at:

 • Udnytte synergien bredt og hente yderligere stordriftsfordele
 • Få flere hænder til at løfte – bredere kompetenceprofil så flere opgaver kan løses
 • Styrke det fælles fundament gennem øget kapacitet, stabilitet, sikkerhed og hastighed
 • Hente attraktive priser og besparelser gennem samlede indkøb og "shared services"
 • Mindske sårbarheden via solidt beredskab og specialistviden i organisationen.

En udvidelse vil betyde, at IT-Forsyningen i højere grad bliver i stand til at:

 • Styrke kommunikationen til interessenter på alle niveauer
 • Tilbyde en mere differentieret platform i form af teknisk- og supportmæssig kompetenceudvikling
 • Bistå ejerkommunerne med yderligere teknisk rådgivning og projektledelse
 • Gennemføre flere nødvendige projekter ved siden af den daglige drift, herunder fortsat teknisk konsolidering.

Det forventes, at en øget volumen vil kunne medføre yderligere stordriftsfordele for ejerkommunerne bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Udvidelsen er derfor en forstærkende faktor og en forudsætning for yderligere konsolidering af selskabet inden for de eksisterende rammer.

 

Det forudsættes, at de fire kommuner fortsætter bestræbelserne på at få ensartede processer og harmoniseret teknologi for at udbygge og udvikle understøttelsen af kommunernes forretningsprocesser.

 

Det er afgørende, at det nuværende serviceniveau for de tre ejerkommuner fastholdes, og at det nuværende gode momentum i udviklingen ikke svækkes under optagelsen af Allerød Kommune. Optagelsen af Allerød Kommune vil ikke få konsekvenser for IT-Forsyningens service til den eksisterende ejerkreds.

 

På baggrund af ovenstående og konklusionerne i foranalysen anbefaler bestyrelsen i IT-Forsyningen over for ejerkommunerne, at Allerød Kommune optages som medejer af selskabet.

 

Lovhjemmel

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven), § 60.

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S gældende fra 1. juli 2013 – godkendt af Ballerup Kommunalbestyrelse den 24. juni 2013, Egedal Kommunalbestyrelse den 26. juni 2013 og Furesø Byråd den 26. juni 2013.

 

Det videre forløb

Hvis optagelsen godkendes i alle de tre kommunalbestyrelser/byråd, vil IT-Forsyningens vedtægter blive justeret, og der vil blive indhentet en forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen. De reviderede vedtægter vil blive forelagt til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser/byråd primo 2018 og vil herefter blive sendt til endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

 

Efter indhentelse af forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen og godkendelse i de fire kommunalbestyrelser/byråd vil arbejdet med den endelige detailplan for optagelsen kunne iværksættes, og det forberedende arbejde påbegyndes.

 

Projektet forventes med udgangspunkt heri at være fuldt gennemført senest den 31. december 2018.

 

Optagelsen håndteres projektmæssigt på den tekniske side som en del af og parallelt med IT-Forsyningens platformsfornyelse, som påbegyndes i 2018. Derudover planlægges den organisatoriske implementering særskilt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomien i forbindelse med optagelsen af Allerød Kommune i ejerkredsen vil være udgiftsneutral for de nuværende ejere. Der vil være en række økonomiske ændringer i forbindelse med optagelsen, som ikke belaster IT-Forsyningen. Disse omfatter økonomi til drift, optagelsesprojekt og indskud af startkapital.

 

Driftsøkonomien er udregnet efter gældende fordelingsprincipper og betyder en udvidelse af IT-Forsyningens økonomi, når integrationen af Allerød Kommune er fuldt implementeret på 8,5 mio. kr.

 

Der vil samtidig af Allerød Kommune blive tilført ca. 2,2 mio. kr. yderligere til IT-Forsyningens platformsfornyelse, som så i alt bliver på ca. 14,7 mio. kr. over en treårig periode. Allerød Kommunes anlægsbeløb omgøres ligeledes i 2021 til en fast årlig opsparing til fortsat fornyelse på samme måde som det sker i henhold til budgetaftalen for de tre nuværende ejerkommuner. For Allerød Kommune udgør beløbet 733.000 kr. pr. år, som er indarbejdet i driftsøkonomien.

 

I projektøkonomien vil Allerød Kommune afholde alle transaktionsomkostninger, som er estimeret til 4,8 mio. kr. Eventuelle kontraktbindinger, der ikke er indregnet i de driftsomkostninger, der overføres til IT-Forsyningen, afholdes fortsat af Allerød Kommune frem til mulig kontraktafslutning.

 

Endvidere vil Allerød Kommune indskyde startkapital på linje med de oprindelige indbetalinger fra de tre nuværende ejerkommuner. Denne startkapital vil udgøre 1,9 mio. kr. og vil indgå i IT-Forsyningens fremtidige økonomi til disponering efter de gældende regler om indstilling og beslutning i selskabets bestyrelse, sådan som de oprindelige indskud er anvendt.

 

Der tilføres i driftsbudgettet fra Allerød Kommune midler til seks årsværk i IT-Forsyningen – heraf tre, der virksomhedsoverdrages i henhold til lov om virksomhedsoverdragelser.

 

Allerød Kommunes betaling

Beløb

Startkapital

1,9 mio. kr.

Transitionsomkostninger

4,8 mio. kr.

Driftsøkonomi (varig)

8,5 mio. kr.

 • heraf bidrag til platformsfornyelsen

733.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at 

 1. Allerød Kommune optages i § 60-selskabet i IT-Forsyningen, som ejes af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.
   
 2. Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S ændres i overensstemmelse med indstillingspunkt 1 og forelægges kommunalbestyrelserne/byrådene i de fire ejerkommuner til godkendelse.
   
 3. De reviderede vedtægter sendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13.december 2017 Punkt 64

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om, at det valgte medlem og den valgte stedfortræder fra Dansk Folkeparti bytter pladser i bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S.

 

Baggrund

Efter det konstituerende møde den 13. december 2017, hvor indstillingerne fra de politiske partier blev læst op og godkendt, blev borgmesteren gjort opmærksom på, at der var byttet om på de indstillede kandidater fra Dansk Folkeparti (O), Birgitte Dahl og Michael Jensen.

 

Sagsfremstilling

Afløb Ballerup A/S er et datterselskab under Holdingselskabet NOVAFOS Holding A/S. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og 2 skal være medarbejdervalgte repræsentanter i NOVAFOS Holding A/S.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at Birgitte Dahl (O) skal være medlem af bestyrelsen, og at Michael Jensen (O) skal være stedfortræder.

 

Hvis indstillingen godkendes, vil de af Kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S se således ud:

 

Medlemmer:

1. Jesper Würtzen (A)

2. Helle Hardø Tiedemann (A)

3. Morten Andersson (A)

4. Kåre Harder Olesen (V)

5. Birgitte Dahl (O)

 

Stedfortrædere:

Socialdemokratiet (A) indstiller:

1. Charlotte Holtermann (A)

2. Per Mortensen (A)

3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

4. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

5. Michael Jensen (O)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

 

Formanden modtager et vederlag på 15.000 kr. årligt,

Næstformanden modtager et vederlag på 7.500 kr. årligt og

Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et vederlag på 5.000 kr. årligt.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Dahl (O) er medlem af bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S.
   
 2. Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Jensen (O) er stedfortræder i bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 65

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om, at det valgte medlem og den valgte stedfortræder fra Dansk Folkeparti bytter pladser i bestyrelsen for Vand Ballerup A/S.

 

Baggrund

Efter det konstituerende møde den 13. december 2017, hvor indstillingerne fra de politiske partier blev læst op og godkendt, blev borgmesteren gjort opmærksom på, at der var byttet om på de indstillede fra Dansk Folkeparti (O), Birgitte Dahl og Michael Jensen.

 

Sagsfremstilling

Vand Ballerup A/S er et datterselskab under Holdingselskabet NOVAFOS Holding A/S. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og 2 skal være medarbejdervalgte repræsentanter i NOVAFOS Holding A/S.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at Birgitte Dahl (O) skal være medlem af bestyrelsen og Michael Jensen (O) skal være stedfortræder.

 

Såfremt at indstillingen godkendes vil de af Kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Vand Ballerup A/S se således ud:

 

Medlemmer:

1. Jesper Würtzen (A)

2. Helle Hardø Tiedemann (A)

3. Morten Andersson (A)

4. Kåre Harder Olesen (V)

5. Birgitte Dahl (O)

 

Stedfortrædere:

Socialdemokratiet (A) indstiller:

1. Charlotte Holtermann (A)

2. Per Mortensen (A)

3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

4. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

5. Michael Jensen (O)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

 

Formanden modtager et vederlag på 15.000 kr. årligt,

Næstformanden modtager et vederlag på 7.500 kr. årligt og

Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et vederlag på 5.000 kr. årligt.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1.  Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Dahl (O) er medlem af bestyrelsen for Vand Ballerup A/S.
   
 2. Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Jensen (O) er stedfortræder i bestyrelsen for Vand Ballerup A/S.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sammensætning

På det konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 56, blev der nedsat et hegnssyn bestående af tre medlemmer. De samme tre medlemmer blev udpeget til at varetage opgaven som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

 

Kommunalbestyrelsen skal også udpege formand og stedfortræder for formand for Hegnssynet samt formand for vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

 

Medlemmer af Hegnssynet samt vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven:

Jack Nør (A)

Anja Holtze (A)

Tommy Kronbøl (O)

 

Stedfortrædere for medlemmer af Hegnssynet:

Michael Krautwald-Rasmussen

Jan Møller

Birgitte Dahl (O)

Opgaver

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sletning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

 

Vurderingsmændene skal endvidere vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de opgaver, som er tillagt vurderingsmændene, overdrages medlemmerne af hegnssynet.

Hjemmel

Hegnsloven, §§ 27-32.

Mark- og vejfredsloven, §§ 21-23

Betaling

Der skal ydes vederlag til de udpegede hegnssynsmænd efter reglerne i bekendtgørelse om vederlag til hegnssynsmænd og vurderingsmænd.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Jack Nør (A) udpeges som formand for Hegnssynet.
   
 2. Anja Holtze (A) udpeges som stedfortræder for formanden for Hegnssynet.
   
 3. Jack Nør (A) udpeges som formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

 

Sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

 • 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH
 • 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Endvidere deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

 

For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017 blev følgende 5 medlemmer valgt som repræsentanter til Handicaprådet:

Medlemmer

Lolan Marianne Ottesen (A)

Maria Lundahl Assov (A)

Özcan Kizilkaya (A)

Kåre Harder Olesen (V)

Ali Abbasi (Ø)

 

Som repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune blev handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen udpeget.

 

Følgende stedfortrædere blev valgt:

 

Stedfortræderne

Irene Jørgensen (A)

Johan Müller (A)

Anja Holtze (A)

Sussie Wandel (V)

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

 

Som stedfortræder for ledelsesrepræsentanten blev centerchef Eva Borg udpeget.

 

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer og 4 stedfortrædere efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling og 1 medlem og 1 stedfortræder fra lokale handicaporganisationer uden for DH.

 

Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling har meddelt, at de vedtager den endelige indstilling af de 4 medlemmer og 4 stedfortrædere på deres årsmøde den 18. januar 2021. Navnene kan derfor ikke nå at fremgå af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde, men vil blive eftersendt hurtigst muligt pr. mail til Økonomiudvalgets medlemmer og protokolleret i referatet.

 

Der er modtaget én indstilling fra Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune (FHBK):

 • Annette Loop indstilles som repræsentant
 • Lisbeth Schomacker indstilles som stedfortræder.

Opgaver

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Hjemmel

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.

Handicaprådets vedtægter af 25. november 2013.

 

Betaling

Handicaprådets økonomi sikres gennem åbne bevillinger fra Ballerup Kommune efter godkendt budget, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

 

Ballerup Kommunalbestyrelse yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. De indstillede 4 medlemmer og 4 stedfortrædere fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling vælges til Handicaprådet i Ballerup Kommune.
   
 2. Det indstillede medlem og stedfortræder fra Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune vælges til Handicaprådet i Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstilles til godkendelse, at de indstillede medlemmer er:Dave Pencroof (SIND)Kurt Fritze (Høreforeningen)Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund)Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen)Indstilles til godkendelse, at de indstillede stedfortrædere er:Astrid Busk Sørensen (PTU)Erik Ziegler (Parkinsonforeningen)Randi Nugent (Skleroseforeningen)Dorte Brodersen (Høreforeningen).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune, Skoletjenesten i Pederstrup, har i samarbejde med Fonden Grantoftegaard og Ballerup Museum søgt Undervisningsministeriet om midler til medfinansiering af projektet ”Kongens jagtgilde. Mad, måltid og fødevareressourcer før og nu.” Der er modtaget tilsagn om 190.000 kr., hvorfor Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om en indtægtsbevilling.

 

Baggrund

Undervisningsministeriet har udbudt en pulje til at understøtte arbejdet med maddannelse i folkeskolen. Formålet med puljen er at styrke såvel maddannelsen og arbejdet med madkultur, som formidlingen af læring om mad som en del af den danske kultur.

 

Sagsfremstilling

Skoletjenesten i Pederstrup udarbejder i samarbejde med Fonden Grantoftegaard og Ballerup Museum en række læringstilbud til elever indtil 6. klassetrin af forskellig karakter, der sætter fokus på kongens jagtgård og madens rolle i renæssancens Ballerup.

 

Der er ansøgt om støtte til materialer, rammer og vidensdeling til udvikling og gennemførelse af læringsforløb for elever i 0.-6. klasser i Ballerup Kommune. 800-1.000 elever (svarende til ca. 1/3 af alle elever i 0.-6. kl.) forventes at arbejde med maddannelse i de beskrevne læringsforløb og som en del af den samlede formidlingsindsats.

 

I efteråret 2018 laves testforløb med 100-150 elever, hvorefter der udarbejdes en samlet plan for alle læringsforløb i formidlingsindsatsen, som skolerne kan indarbejde i deres årsplan for skoleåret 2019/20.

 

I oktober 2019 afvikles "Kongens jagtgilde. Mad, måltid og fødevareressourcer før og nu.” som en renæssancefest(ival) over hele Ballerup Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet udbetales i følgende rater:

 

Rate

Tidspunkt

Beløb/ kr.

1.

Januar 2018

42.000

2.

Juli 2018

42.000

3.

Januar 2019

42.000

4.

Juli 2019

42.000

Slutrate

Når rapport og regnskab er gennemgået uden bemærkninger

22.000

 

Krav om egenfinansiering opfyldes med de arbejdstimer, som på tværs af de tre organisationer investeres i læringsprojektet. De beløber sig til i alt 402.375 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 190.000 kr. til projektet ”Kongens jagtgilde. Mad, måltid og fødevareressourcer før og nu.".
   
 2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 16-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39 i Ballerup, skal kloakeres af Novafos. En forudsætning herfor er, at arealerne ligger inden for et regnvandsområde, som er defineret i spildevandsplanen. På den baggrund indstilles det, at forslag til Tillæg til spildevandsplan 2017-2027 nr. 1 sendes i offentlig høring med henblik på at få Børnehuset Valhallas arealer udpeget som regnvandsområde. Det er ikke muligt at etablere LAR-anlæg på ejendommen grundet stort terrænfald og grundet højt sekundært grundvandsspejl.

 

Baggrund

Novafos er pligtige til at forsyne ejendomme, som er beliggende i regn- og spildevandsområde, og må ikke forsyne ejendomme udenfor disse områder jf. miljøbeskyttelsesloven.

 

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen er Ballerup Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsområdet og angiver Novafos forsyningsområde. Både Ballerup Kommune og Novafos er forpligtet til at handle i overensstemmelse med spildevandsplanen, det er derfor nødvendigt at inddrage ejendommen Egebjerghuse 39 i Ballerup, for at denne kan blive tilsluttet hovedregnvandssystem. Dette sker ved dette tillæg til spildevandsplanen. Tillægget skal i otte ugers høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2017-2027 nr. 1 godkendes.
   
 2. Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2017-2027 nr. 1 sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 09-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom bevilges hvert år midler til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

 

Baggrund

Ved køb og salg af fast ejendom vil der være forskellige typer af omkostninger, som betales over denne bevilling.

 

Sagsfremstilling

Bevillingen til projekt nr. 001307 dækker udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

950.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

Projekt nr. 001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom 2018

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

950.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til projekt nr. 001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom 2018 til dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download