Kommunalbestyrelsen

29.10.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Mustafa Devici (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Peter Schou (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Deltager ikke
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Deltager ikke
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Per Mortensen (A) - Afbud
 • Morten Andersson (A) - Afbud
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. april 2013 Punkt 36

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen orienteres om flytningen af Ballerup Kommunes ejerpantebrev på 8 mio. kr. vedrørende NEXT Uddannelse København, Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup, fra Nykredit til Realkredit Danmark.

 

Baggrund

Ifølge den kommunale styrelseslov § 41 skal beslutninger om optagelse af lån eller påtegnelse af garantistillelse træffes i Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan dog, med baggrund i den kommunale styrelseslov § 31, stk. 1, på Kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren skal dog efterfølgende orientere Kommunalbestyrelsen om sin beslutning.

 

I 1993 solgte Ballerup Kommune den daværende "Ellegårdskolen" til Handelsskolen, nu NEXT Uddannelse København, for en samlet pris på 20 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. bestod af et rente- og afdragsfrit lån. Dette lån er uopsigeligt fra kreditors side. Lånet forfalder dog uden opsigelse i tilfælde af tvangsaktion, ejerskifte eller såfremt ejendommen ændrer formål til andet end undervisnings-, fritids- eller kulturformål, uden Kommunalbestyrelsens samtykke.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har fået en henvendelse fra Realkredit Danmark om en lånekonvertering for et lån optaget med pant i Ballerup Kommune. Det drejer sig om NEXT Uddannelse København, hvori Ballerup Kommune har et ejerpantebrev på 8 mio. kr. For at NEXT Uddannelse København kan konvertere deres lån, skal Ballerup Kommune acceptere, at ejerpantebrevet flyttes fra Nykredit til Realkredit Danmark, hvor det nye lån skal optages.

 

Det nye lån er et 7-årigt flexlån med en variabel rente og en hovedstol på 22,5 mio. kr. Hovedstolen svarer til restgælden på det lån i Nykredit, der indfries. Der er intet provenu ved optagelsen af det nye lån, men blot tale om en omprioritering. Retningslinjerne for ejerpantebrevet ændres ikke med flytningen. De 8 mio. kr. er stadig et rente- og afdragsfrit lån, der ikke kan opsiges af kreditor. Flytningen har ligeledes ingen indvirkning på prioriteringsrækkefølgen; Ballerup Kommunes ejerpantebrev vil derfor stadig være nummer to lige efter kreditor. Dette betyder, at såfremt NEXT Uddannelse København misligholder deres låneforpligtigelser eller ejendommen går på tvangsaktion, vil Ballerup Kommunes udestående blive prioriteret lige efter Realkredit Danmarks. Da der kun er tale om omprioritering, samtidig med at der ikke er nogle ændringer i forholdene omkring ejerpantebrevet, burde der ikke umiddelbart være nogle økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommune skulle inden den 28. september 2018 tage stilling til, om de kunne acceptere vilkårene for det nye lån og derved acceptere flytningen af kommunens ejerpantebrev. Borgmesteren besluttede, med baggrund i den kommunale styrelseslov, § 31 stk. 1, at Ballerup Kommune ville acceptere det nye lån, herunder flytningen af ejerpantebrevet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er der ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune. Hovedstolen på det nye lån, der optages i Realkredit Danmark svarer til restgælden på det gamle lån hos Nykredit. Endvidere er Ballerup Kommune stadig på samme plads i prioritetsrækkefølgen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller at,

 1. Det tages til efterretning, at Ballerup Kommunes ejerpantebrev på 8 mio. kr. i NEXT Uddannelse København flyttes fra Nykredit til Realkredit Danmark.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning (skema A), om godkendelse til opførelse af 39 nye familieboliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

 

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån samt give kommunal garanti for realkreditbelåningen.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over boligernes økonomi, inden projektet sendes i licitation (anskaffelsessum, husleje m.m.) Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Når licitationen er afsluttet og den endelige anskaffelsessum og husleje m.m. kendes, forelægges skema B til godkendelse. Herefter kan opførelse af boligerne sættes i gang. Når boligerne er opført, og det endelige byggeregnskab er udarbejdet, forelægges skema C til godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med "Aftale om budget 2017", blev der afsat ekstra penge til kommunal grundkapital til opførelse af nye almene boliger. Et af de projekter, der er blevet givet penge til, er opførelse af nye boliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde, hvor Ballerup Kommune er flyttet ud af nogle ældre børneinstitutioner.

 

Boligforeningen AAB har flere afdelinger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde, bl.a. afdeling 47, der er beliggende på Lundebjerggårdsvej 106-204 med 300 familieboliger og som er opført i 1964. Herudover har de afdeling 107 på Lundebjerggårdsvej 2-102 med 400 boliger og afdeling 102 på Lundebjerggårdsvej 210-236 med 84 boliger. De to afdelinger er opført i 1963 og 1964.

 

Det areal, de nye boliger opføres på, ligger i forlængelse af afdeling 47, hvor der tidligere har ligget børneinstitutioner.

 

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1, og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne, efter kapitel 9 i almenboligloven.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen om godkendelse af skema A omfatter 39 nye familieboliger, der fordeler sig med 12 stk. 3-rums boliger i et plan og 27 stk. 4-rums boliger i to plan.

 

Boligerne opføres som en rækkehusbebyggelse i tre klynger med tre rækker i hver.

 

Boligerne med 3 rum i stueplan får terrasse og boligerne på 1. sal får en repos. Alle 4-rums boliger får terrasse.

 

Det samlede boligareal bliver på 3.845 m2.

 

Boligerne opføres i røde tegl og Thermowood samt mørke grå vinduesrammer.

 

Boligerne opføres efter BR2020 og opvarmes med fjernvarme.

 

Når de nye boliger er opført, vil den nye afdeling blive sammenlagt med afdeling 47.

 

For at byggeriet kan opføres, skal der laves et magelæg af de arealer, der ejes af Boligforeningen AAB, afdeling 47 og afdeling 107. Aftalerne om magelæggene er ved at blive indgået.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 94.010.000 kr., hvilket svarer til 24.450 kr. pr. m2.

 

Maksimumbeløb for familieboliger i 201823.280 kr.
Energitillæg1.170 kr.
I alt24.450 kr.

 

Anskaffelsessum: Udgift:
Grundkøbesum 0 kr.
Øvrige grundudgifter 10.957.000 kr.
Entrepriseudgifter 70.360.000 kr.
Omkostninger 11.332.000 kr.
Gebyrer 1.361.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 94.010.000 kr.

 

Finansiering: Beløb:
Realkreditlån på 88 pct. 82.729.000 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct. 9.401.000 kr.
Beboerindskud 2 pct. 1.880.000 kr.
I alt 94.010.000 kr.

 

Husleje - eksempel

Huslejen forventes at blive ca. 1.136 kr. pr. m2 pr. år, hvilket giver følgende eksempler på den månedlige husleje.

 

Huslejerne i gennemsnitstal:

 

3-rums bolig på 78,4 m2 til en husleje på 7.422 kr. pr. måned.

4-rums bolig på 107,5 m2 til en husleje på 10.177 kr. pr. måned.

 

Hertil kommer udgifter til forbrug af vand og varme. Beboerindskuddet vil beløbe sig til mellem ca. 38.334 kr. og 54.616 kr. afhængig af boligens størrelse.

 

Anvisning

Der er indgået en aftale om fleksibel anvisning ud fra en fordelingsnøgle, som betyder, at borgere i Ballerup Kommunes AAB-afdelinger og øvrige borgere i kommunen - får et særligt fortrin til de nye boliger ved førstegangsanvisning og efterfølgende anvisninger, når AAB anviser.

 

Ballerup Kommune får 25 pct. førstegangsanvisning. Ved efterfølgende anvisning - får kommunen 50 pct. Der anvises efter Ballerup Aftalen om almene boliger punkt 2.1. - fleksible kriterier, således at mindst halvdelen anvises efter disse.

 

Ballerup Aftalen om almene boliger gælder til 2024 med mulighed for forlængelse. Dækker udover dette nybygger også de nye AAB rækkehuse på Torvevej i Skovlunde og ved Malmparken i Ballerup - som skal skemabehandles ved en senere lejlighed.

 

ABT93

Sekretariatet for Politik og Borgerservice ved Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til ABT93. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af bestemmelserne i ABT93. Juridisk Kontor har oplyst, at de ikke har bemærkninger i denne anledning.

 

Tidsplan:

 • 2018-2019 Projektering og licitation
 • 2020 Boligerne opføres
 • 2020-2021 Boligerne bliver klar til udlejning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte en ny lokalplan for området på deres møde den 9. januar 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapital på 9.401.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86.

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens værdi. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema A) fra Boligforeningen AAB om opførelse af 39 almene familieboliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 94.010.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 82.729.000 kr., beboerindskud på 1.880.000 kr. og et kommunalt grundkapital lån på 9.401.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje på 1.136 kr. pr. m2 pr. år godkendes.
   
 5.  Anvisningsaftalen tages til efterretning.
   
 6. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til ABT93 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges Hoved-MEDs bemærkninger og opmærksomhedspunkter til forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

I forlængelse heraf skal der tages endelig politisk stilling til strategien samt organisering af den sammenhængende ungeindsats.
 

Sagen har være forelagt følgende udvalg i oktober 2018:

 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøderne i august 2018, at forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf skulle fremlægges for Hoved-MED inden endelig politisk stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Hoved-MED drøftede den 23. august 2018 forslag til strategi samt organisering af den sammenhængende ungeindsats og fremkom med følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter:

 1. På beskæftigelsesområdet har der været et ønske om etablering af et ungecenter placeret tæt på et uddannelsesmiljø.
 2. Fin medarbejderinddragelse i processen – særligt til sidst. Opfordring til, at dette fortsætter.
 3. En opfordring til at få sat noget virkningsfuldt i gang, så vi reelt skaber resultater for de unge.
 4. Fokus på, hvordan vi arbejder med de unge frem for, hvordan vi organiserer os.
 5. Opmærksomhed på snitfladeproblematikkerne og på udfordringerne i det tværgående samarbejde.

Hoved-MED tog herefter orienteringen til efterretning.

 

Det administrative 0-25 års udvalg anbefaler, at Hoved-MEDs bemærkninger giver anledning til nedenstående præciseringer og forslag:

 

Ad 1) Det er 0-25 års udvalgets vurdering, at den sammenhængende ungeindsats bedst sikres ved model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. Modellen favner derudover strategiens uddannelses- og jobsigte ved at Uddannelsesvejledningen (UU) placeres i Center for Arbejdsmarked, hvor uddannelsesrådgivningen i forvejen har erfaring med at få borgere i uddannelse. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses som bilag. Som bilag er også evalueringen af samarbejdsmodellen.

 

Ad 2) 0-25 års udvalget tager positivt imod opfordringen om fortsat medarbejderinddragelse. 0-25 års udvalget viderefører derfor en eller flere arbejdsgrupper vedrørende den sammenhængende ungeindsats for også at sikre medarbejderinddragelse i implementeringsfasen. 

 

Ad 3) I strategien for den sammenhængende ungeindsats fremgår det: "Hvilke tilbud og indsatser, der kan støtte de unge i uddannelse og/eller job, vil ændres kontinuerligt i takt med samfundsudviklingen. Tilbudsviften til unge udvikles og justeres løbende på baggrund af en årlig vurdering og status". 0-25 års udvalget foreslår på baggrund af Hoved-MEDs bemærkning, at det resultatorienterede fokus skærpes ved at tilføje: "I vurderingen indgår en analyse af, hvorvidt de enkelte tilbud skaber resultater for de unge". Ændringsforslaget er fremhævet med rødt i strategien for den sammenhængende indsats, der kan ses som bilag.

 

Ad 4) I strategien for den sammenhængende ungeindsats vægtes samarbejdet med den unge borger højt. Det udmøntes bl.a. i forhold til, at det er samarbejdsmodellen som metode, der anvendes til at omsætte strategi til praksis, idet samarbejdsmodellens fokus er at tilbyde de unge en tværgående og koordinerende indsats, uanset hvordan de enkelte dele af forvaltningen er organiseret.

 

Ad 5) For at sikre øget fokus på snitfaldeproblematikker og på udfordringerne i det tværgående samarbejde vil 0-25 års udvalget i den kommende implementeringsplan opprioritere:

 • At der etableres en dataunderstøttet opfølgning på alle unge i målgruppen, der bl.a. understøtter kritiske snitfladeproblematikker
 • At der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter mødet og samarbejdet med den unge, men også samarbejdet mellem fagprofessionelle på tværs af fagområder internt såvel som eksternt.

Arbejdsgruppen vedrørende den sammenhængende ungeindsats vil blive inddraget i arbejdet med implementeringsplanen. Implementeringsplanen sendes efterfølgende i høring i de involverede fagcentre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der indgår en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

 1. Det godkendes, at den sammenhængende ungeindsats organisatorisk sikres med model 3: Samarbejdsmodellen.
   
 2. Strategien for den sammenhængende ungeindsats 13-30 år godkendes.

 

 

Beslutningshistorik

 

Kultur- og Fritidsudvalget 02-10-2018 Punkt 17

Beslutning

 

Indstilles til godkendelse

  

 

Social- og Sundhedsudvalget 02-10-2018 Punkt 19

Beslutning

 

Indstilles til godkendelse

 

  

Børne- og Skoleudvalget 09-10-2018 Punkt 4

Beslutning

 

Indstilles til godkendelse

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 09-10-2018 Punkt 7

Beslutning

 

Indstilles til godkendelse

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om BFO'en i perioden fra den 1. maj til skolestart skal anvende de seks temaer i dagtilbuddets pædagogiske læreplan eller de seks kompetenceområder for børnehaveklassen.

 

Baggrund

Som opfølgning på dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle skal med i fællesskaber" af den 9. juni 2017 er lov nr. 554 af 29. maj 2018 "Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen" blevet vedtaget. Bestemmelserne i den nye lovgivning skal bidrage til at sikre, at børn oplever større kontinuitet i overgangen mellem dagtilbud og skole. Med ændringerne skal BFO'en, i perioden fra den 1. maj til undervisningspligten indtræder, enten arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud - eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.


Temaer/kompetenceområder på de to områder har mange overlap og er gengivet her:

 

DAGTILBUD:  

Seks temaer i den pædagogiske læreplan

BØRNEHAVEKLASSE: 
Seks kompetenceområder

 

Kommunikation og sprog

Sprog

Natur, udeliv og science

Naturfaglige fænomener

Kultur, æstetik og fællesskaber

Kreative og musiske udtryksformer

Krop, sanser og bevægelse

Krop og bevægelse

 

Engagement og fællesskab

 

Matematisk opmærksomhed 

Alsidig personlig udvikling

 

Social udvikling

 

 

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der i 2016 udarbejdet to publikationer, "Fælles - om en god skolestart" og "Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune". Her er beskrevet, at BFO'er, der modtager skolestartende børn den 1. maj, har et særligt ansvar for at skabe gode overgange for børn fra dagtilbud til BFO og fra BFO til skole. Herunder hvordan BFO'en viderefører dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner og andre relevante indsatsområder. Denne tilgang opfylder lovens hensigt og er allerede i udvikling i de enkelte distrikter.

 

På den baggrund foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at BFO'en i perioden fra den 1. maj til skolestart fortsat arbejder med at anvende temaerne fra den pædagogiske læreplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. BFO'en i perioden fra den 1. maj til skolestart fortsat arbejder med at anvende temaerne fra den pædagogiske læreplan.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag 

Socialtilsyn Hovedstaden har den 7. maj 2018 gennemført et uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Rødbo.

 

Der har ved dette tilsyn været fokus på tilbuddets udviklingspunkter fra sidste tilsyn og særligt på temaerne målgruppe, metoder og resultater, sundhed og trivsel og organisation og ledelse. Alle temaer i kvalitetsmodellen er gennemgået, og det vurderes, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen.

 

Socialtilsynet har læst og bemærker positivt ledelsens interne handleplan for arbejdet med forrige års udviklingspunkter.

 

Baggrund

Botilbuddet Rødbo er et botilbud for 40 borgere med erhvervet hjerneskade, og et aktivitets- og samværstilbud til 12 borgere.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Rødbo fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet været i dialog med borgere, medarbejdere og ledelse, samt udført observation under frokost i to af tilbuddets fire afdelinger.

 

Rapporten har været i høring i Handicaprådet og høringssvar kan ses som bilag.

 

Sagsfremstilling

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Socialtilsynet har læst og bemærker positivt ledelsens interne handleplan for arbejdet med forrige årsudviklingspunkter. Socialtilsynet konstaterer, at den kompetenceudvikling tilbuddet igangsatte i 2017, er forsat i 2018, hvor alle faste medarbejdere, herunder også nyansatte, får grunduddannelsen inden for den neuropædagogiske tilgang (neuropædagogik er en forståelsesramme, hvor viden om hjernen bliver omsat til pædagogisk praksis, med fokus på at skabe individuelle rammer, strukturer og samspil, som tilgodeser det enkelte menneske. Socialtilsynet konkluderer, at processen er med til at styrke fagligheden til gavn for borgerne.
 • Socialtilsynet konstatere, at Botilbuddet Rødbo forsat er i proces med at implementere systemet NEXUS og herunder også at opkvalificere medarbejderne til systemet. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat kan arbejde med at opkvalificere arbejdet med borgernes handleplaner, med henblik på konkrete, målbare og operationelle mål. Dette vil øge mulighed for at fremvise positive resultater for borgerne, og samtidig bringe læring, som kan være med til at forbedre den pædagogiske indsats.
 • Socialtilsynet konkluderer, at borgerne på Botilbuddet Rødbo generelt er i trivsel. Tilbuddet er dog fortsat udfordret af høj personalegennemstrømning, samt højt vikarforbrug, hvilket påvirker borgernes trivsel og kan give udfordringer i forhold til forebyggelse af magtanvendelse og overgreb. Socialtilsynet anerkender ledelsens fokus på emnet, for at sikre stabil drift og sikre, at alle borgere har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Udviklingspunkter:

 • Botilbuddet Rødbo kan, i samarbejde med borgerne, øge antallet af skriftlige målsætninger, der understøttes af bodelen, for at beskæftigelsen lykkes bedst muligt.
 • Socialtilsynet vurderer fortsat, at Botilbuddet Rødbo med fordel kan arbejde med at sætte konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i samarbejde med borgerne, hvor det i højere grad er tydeligt, hvordan tilbuddet vil kunne se effekten af indsatsen, herunder de faglige tilgange og metoder. Det fremgår af den udarbejdede handleplan, at der skal være fokus på skriftlige evalueringer af indsatsen omkring arbejdet med det konkrete mål.
 • Socialtilsynet anerkender, at Botilbuddet Rødbo er i proces, men ser fortsat, at tilbuddet med fordel kan arbejde med at opkvalificere arbejdet med borgernes handleplaner, således at handleplanerne bliver konkrete, målbare og operationelle.
 • Socialtilsynet ser, at ledelsen skal sikre sig, at alle medarbejdere har tilstrækkelig viden om udførelse inden for grænserne for magt.
 • Socialtilsynet vil forsat have fokus på personalegennemstrømningen og den indsats ledelsen har igangsat for at sikre en stabil drift, og at alle borgere har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
 • Socialtilsynet ser, at Botilbuddet Rødbo kan arbejde videre med at sikre, at alle medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Ledelsen på Botilbuddet Rødbo har udarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Botilbuddet Rødbo 2018 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynet har den 13. juni 2018 været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.

 

Baggrund

Aflastningstilbuddet Torvevej tilbyder aflastning til voksne hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelser. Målgruppen er bred og spænder fra borgere med lettere nedsat funktionsevne til borgere med multiple handicaps. Tilbuddet er oprettet efter servicelovens §107 (midlertidig botilbud) og er normeret til 12 pladser.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Torvevej fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Borgerperspektivet er inddraget ved korte observationer på tilsynsdagen, gennem dokumentanalyse af udvalgte dokumenter, samt medarbejderinterview.

 

Rapporten har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret kan ses som bilag.

 

Sagsfremstilling

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Socialtilsynet konkluderer, at ledelsen og medarbejderne varetager den daglige drift kompetent, samt har relevante kvalifikationer i forhold til den brede målgruppe.
   
 • Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives på Aflastningstilbuddet Torvevej.
   
 • Det er en bred målgruppe, som naturligt fordrer meget forskellig viden. Det vurderes, at tilbuddet især lykkes med struktur for borgerne, samt en anerkendende tilgang suppleret med viden om den enkelte borger herunder neuropædagogiske perspektiver.
   
 • Aflastningstilbuddet Torvevejs pædagogiske dokumentationen afspejler, at tilbuddet er undervejs i en positiv proces, med relevant og overskuelig dokumentation.
   
 • Endvidere konkluderes at tilbuddet har kompetencerne til målgruppen, dog er personalegennemstrømning, trods bedring i 2017, gennem årene en udfordring, der kan udfordre kompetenceniveauet.

Udviklingspunkter

 • Aflastningstilbuddet Torvevej kan med fordel kvalificere deres dokumentationspraksis, ved at sikre faglig beskrivelse af den faglige indsats og refleksion i arbejdet med målet.
   
 • Aflastningstilbuddet Torvevej kan med fordel undersøge, om der er forskel i forståelsen af gråzoner for magt.
   
 • Aflastningstilbuddet Torvevej kan med fordel have fokus på rekruttering og fastholdelse.

Ledelsen på Aflastningstilbuddet Torvevej har udarbejdet handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport.

 

Rekruttering og fastholdelse var også et tema ved sidste tilsyn, som fandt sted den 1. december 2017. I den forbindelse blev der udarbejdet en handleplan for perioden fra den 31. december 2017 til den 31. december 2018. Da denne handleplansperiode ikke er udløbet, arbejdes der videre med denne handleplan. Ledelsen på Aflastningstilbuddet Torvevej har derfor udarbejdet en status for arbejdet, som er indsat i handleplanen og markeret med kursiv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed har godkendt, at Fonden Grantoftegaard opretter 20 pladser til borgere i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103. Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Fonden Grantoftegaard er en socialøkonomisk virksomhed, som driver et økologisk landbrug beliggende i Pederstrup. Med afsæt i landbruget, arbejder tilbuddet på udvikling af menneskelige ressourcer som nøglen til succes, for såvel den enkelte borger, som for den samlede virksomhed.

 

De beskæftigelsesmæssige aktiviteter tager afsæt i meningsfulde arbejdsfunktioner. Tilbuddet rummer, ud over den beskyttede beskæftigelse, også opgaver om afklaring af jobfunktioner, skånejob med videre.

 

Grantoftegaard har ansøgt Ballerup Kommune om godkendelsen, da denne godkendelse skal ske fra beliggenhedskommunen.

Dagtilbud, som Grantoftegaard er ikke en del af Socialtilsyn Hovedstadens ansvarsområde, da det bl.a. ikke omhandler beskyttet beskæftigelse. Center for Social og Sundhed anmodede dog socialtilsynet om at vurdere kvaliteten af tilbuddet og udarbejde en såkaldt ny-godkendelsesrapport, som en tilkøbsydelse, til brug for en kvalificeret vurdering af om Grantoftegaard kunne godkendes. Socialtilsynet vil således ikke fremadrettet skulle føre tilsyn på Grantoftegaard.

 

Sagsfremstilling

Fonden Grantoftegaard har rettet henvendelse til Center for Social og Sundhed og anmodet om at blive ny-godkendt til 20 pladser etableret efter servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse. De 20 pladser er ikke specifikt til Ballerup borgere, Grantoftegaard vil udbyde dem til alle kommuner i området.

 

Socialtilsynet har den 12. marts 2018,, efter bestilling fra Center for Social og Sundhed, aflagt besøg på Grantoftegaard. Der er gennemført en række interviews med direktør, socialfaglige vejledere og faglige holdledere. Borgerperspektivet er inddraget ved interview med to borgere, besigtigelse af de fysiske rammer og indtagelse af frokost serveret af borgere i tilbuddet.

 

Målgruppen for det nye tilbud er 20 personer mellem 18 til 60 år med kognitive/intellektuelle forstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder, sociale problemer samt misbrug.

 

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Grantoftegaards beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse, forventes at levere den kvalitet i indsatsen, som er formålet med visitationen af den konkrete borger.

 

På baggrund af socialtilsynets ny-godkendelsesrapport har Center for Social og Sundhed vurderet, at Grantoftegaard besidder de fornødne kvaliteter i opgaveløsningen, og derfor godkendt at Fonden Grantoftegaard udvider tilbuddet til også at omfatte 20 pladser efter servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om ny-godkendelse af tilbud om beskyttet beskæftigelse på Grantoftegaard i Pederstrup tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Region Hovedstadens klimamål og har indarbejdet målene i det grønne regnskab for 2017. For at støtte op omkring klimamålene har Ballerup Kommune vedtaget et delmål på 10 pct. CO2-reduktion fra 2015 og til 2021.


Grønt Regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i CO2-udledningen, forbruget af el, vand, varme samt udviklingen i økologiprocenten, affaldsmængder og trafik.

 

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018 blev sagen taget til efterretning. Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

I lighed med de tidligere år er der udarbejdet Grønt Regnskab for Ballerup Kommune. Der afrapporteres for målgrupperne; Ballerup Kommune som geografisk område, virksomhederne, transport, borgerne og kommunen som egen virksomhed.

 

Sagsfremstilling

I det grønne regnskab for 2017 er der indarbejdet to nye klimamål i graferne, for at tydeliggøre de klimamål, som Ballerup Kommune arbejder hen imod:

 1. At reducere CO 2-udledningen med 10 pct. fra 2015 til 2021
 2. At reducere energiforbruget med 15 pct. fra 2015 til 2025 i alt bygningsmasse i Ballerup Kommune som geografisk område.

Ballerup Kommune som geografisk område har reduceret 8 pct. CO2-udledning fra 2015 til 2017.


Udviklingen af forbruget i Ballerup Kommune som geografisk område:

 • Fra 2015 til 2017 er CO 2-udledningen reduceret med 8 pct.
 • Fra 2015 til 2017 er det samlede vandforbrug faldet med 1 pct.
 • Fra 2015 til 2017 er det samlede el forbrug faldet med 1 pct.
 • Fra 2015 til 2017 er det samlede varmeforbrug steget med 6 pct.
 • Fra 2015 til 2017 er den gennemsnitlige økologiprocent steget med 3,75 pct.
 • Husholdningsaffaldet som kildesorteres i fraktioner; papir, glas, plast, metal, mad og rest, er steget til 30,3 pct. – og målet er 50 pct. i 2022. Derudover sortere husholdningerne også farligt affald. Pap og træ kan blive afhentet som storskrald, eller husstandene kan vælge selv at transportere det til genbrugsstationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Grønt Regnskab for 2017 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Harrestrup Å samarbejdet, der består af de 10 kommuner og forsyningsselskaber, som benytter Harrestrup Å-systemet til afledning af regnvand, har de sidste fire år arbejdet på sammen at lave Kapacitetsplan 2018, der skal sikre det samlede opland til Harrestrup Å mod skadesvoldende oversvømmelser.

 

Borgmestrene har den 21. juni 2018 tilsluttet sig Kapacitetsplan 2018. Den skal herefter godkendes i alle 10 kommunalbestyrelser og forsyningsselskabers bestyrelser sammen med tilhørende miljøvurdering med henblik på en offentlig høring og efterfølgende endelig godkendelse.   

 

Baggrund

Kraftige regnvejr og skybrud de sidste 10 år har gjort det tydeligt, at man er nødt til at arbejde sammen om at håndtere de stigende regnmængder, uden at der sker skadesvoldende oversvømmelser i området omkring vandløbene. Ballerup Kommune og Novafos har sammen med de øvrige kommuner og forsyninger fået skabt detaljeret viden og overblik over vandløbssystemet. Dette har bl.a. resulteret i en hydraulisk model, der viser hvor meget regnvand, der skal håndteres i et skybrud, hvor det kommer fra, og hvor vandet lægger sig.

 

På baggrund af denne model har kommunerne og forsyningerne sammen udarbejdet Kapacitetsplan 2018, der beskriver en række delløsninger, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til den regnmængde, der kommer ved en fremtidig skybrudshændelse.

 

Der er ikke registreret skadesvoldende oversvømmelser i Ballerup Kommune. Men når vores vand fylder åen op hele vejen ned gennem systemet, kan kommunerne nedstrøms ikke komme af med deres regnvand til vandløbene, og der sker tilbagestuvning med stor skade til følge.

 

Sagsfremstilling

Projekterne i kapacitetsplanen er beregnet til samlet at koste 1,1 mia. kr. over de næste 20 år. Af disse skal Novafos stå for 17,3 pct. af det samlede beløb. Det vil sige en samlet udgift på 200 mio. kr. over de næste 20 år. Det er forsyningerne der via taksterne skal finansiere alle anlæg. Når delløsningerne er etableret, vil det betyde en takststigning på 5 kr. pr. m3 for borgerne i Ballerup Kommune. Det betyder en takststigning på ca. 10 pct. over en 20 årig periode. Der er udarbejdet en samfundsøkonomisk beregning, der viser, at det godt kan betale sig for alle parter at deltage i samarbejdet, frem for at etablere anlæggene selv.

 

Kort sagt, så går Kapacitetsplan 2018 ud på at tilbageholde regnvandet øverst i vandløbssystemet - i bl.a. Harrestrup Mose i Albertslund, i de grønne vandløbsnære arealer langs Harrestrup Å og Sømose Å i Ballerup, Glostrup og Herlev Kommuner. Når vandet er tilbageholdt opstrøms, giver det mulighed for kommunerne nedstrøms at komme af med deres regnvand til vandløbet, uden at der sker oversvømmelser. Herefter kan vandet afledes fra de opstrøms arealer. Dette kræver oversvømmelsesarealer, regnvandsbassiner, ændringer i vandløbene og en dynamisk styring af vandet. Det er en stor kompleks opgave, der skal løftes de næste 20 år.

 

Vidensgrundlaget for udfordringerne med klimaforandringer udvikler sig hele tiden. Der er derfor lagt op til, at kapacitetsplanen skal revideres hvert tredje år for at sikre, at det er den bedste viden, der ligger til grund for anlæggene.

 

Ved tiltrædelse af Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen om Harrestrup Å går parterne ind i sammen at løfte udfordringen med at skybrudssikre oplandet til Harrestrup Å over en 20-årig periode. I den første femårige periode vil der blive etableret et regnvandsbassin og et oversvømmelsesareal i Haraldsminde.

 

Til Kapacitetsplan 2018 er der udarbejdet en miljøvurdering, der viser, at Kapacitetsplan 2018 ikke har store negative konsekvenser for miljøet, men tværtimod i mange tilfælde vil have en gavnlig effekt i forhold til at mindske overløb fra fællessystemet, få udledningshastigheder sat ned og etablere anlæg, der kan have en gavnlig effekt på de rekreative værdier i områder såvel som naturindhold og biodiversitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostningerne til et etablere det nødvendige volumen i delløsningerne, bliver som udgangspunkt afholdt af forsyningsselskaberne og vil derfor blive opkrævet via spildevandstaksten.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ballerup Kommune foreløbigt tiltræder Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen om Harrestrup Å med endelig tiltrædelse efter høringsperioden.
   
 2. Udkast til Kapacitetsplan 2018 samt udkast til miljøvurderingsrapport af planen sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 9. november 2018 til den 3. januar 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Movia er i gang med at forberede udbuddet af blandet andet buslinjerne 142 og 145. De nye kontrakter vil træde i kraft ultimo juni 2021, og kommunerne skal senest den 30. oktober 2018 afgive et forhandlingsmandat til Movia med ønsker/krav samt en tilhørende økonomisk ramme i forhold til udbuddets gennemførelse. Administrationen anbefaler, at Movia skal stille krav om nulemissionsdrift (el-busser) på de to buslinjer.

 

Efter gennemførelsen af dette udbud vil ca. 2/3 af de lokale køreplantimer have været i udbud med krav om fossilfri eller nulemissionsdrift. Det indstilles, at Ballerup Kommune fremadrettet stiller krav om nulemissionsdrift på bybuslinjer og fossilfri drift på de øvrige buslinjer.

 

Baggrund

Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 30. oktober 2018 afgive et forhandlingsmandat til Movia, som beskriver kommunens ønsker til funktionskrav og en økonomisk ramme.

 

I Movias Trafikplan 2016 er der opstillet en målsætning om, at busdriften skal være fossilfri senest i 2030. Fossilfriheden skal opnås ved at stille krav om nuludledning af CO2 i de løbende udbud fra og med december 2018, dog således at kommunerne kan tage stilling fra udbud til udbud.

 

Sagsfremstilling

Movia gennemfører udbud A18 med forventet driftsstart den 27. juni 2021. To buslinjer i Ballerup Kommune er omfattet af udbuddet. Buslinjerne 142 og 145 udgør knapt 6.000 køreplantimer om året eller ca. 13 pct. af de lokale køreplantimer. Hvis der stilles krav om fossilfri eller nulemissionsdrift i dette udbud, vil ca. 2/3 af de lokale køreplantimer blive kørt af fossilfri eller nulemissionsbusser. Kommunens tilskudsbehov til kollektiv trafik udgør p.t. 25,4 mio. kr. pr. år, og fra 2020 er der afsat yderligere en million kroner årligt til dækning af meromkostningerne til fossilfri busdrift og indsættelse af el-busser på linjerne 147, 156 og 157.

 

Buslinjerne 142 og 145 udleder i dag ca. 130 tons CO2, 250 kg NOx og 1,5 kg partikler. Såfremt der stilles krav om nulemissionsdrift (el-busser) vil disse emissioner blive elimineret, herudover vil støjen både indvendigt og udvendigt i bussen blive reduceret markant. Ved krav om fossilfrihed vil kun udledningen af CO2 bortfalde.

 

Såfremt der stilles krav om nulemissionsdrift, så vurderer Movia, at det vil betyde en stigning på 5-15 pct. i Ballerup Kommunes tilskudsbehov svarende til 0,15-0,35 mio. kr. pr. år. Stilles der i stedet kun krav om fossilfri drivmidler, vurder Movia, at kommunens tilskudsbehov til buslinjerne 142 og 145 vil stige med 4-13 pct. svarende 0,12-0,31 mio. kr. pr år.

 

De kommuner, hvor igennem de enkelte buslinjer kører, skal blive enige om de funktionskrav, som skal ligge til grund for udbuddet. Københavns Kommune har en vedtaget politik om nulemissionsbusser. I Rødovre og Glostrup Kommuner skal forhandlingsmandatet politisk behandles.

 

Når den sidste tredjedel af kommunens lokale køreplantimer kommer i udbud de kommende år, anbefaler administrationen, at Ballerup Kommunes krav til Movia skal være nulemissionsdrift på bybuslinjerne og fossilfrie drivmidler på de øvrige buslinjer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 10.22 er der p.t. afsat ca. 26,1 mio. kr. pr. år til kollektiv busdrift (Movia), som dækker over den åbne rutekørsel, herunder Flextur.
 

Movia skønner, at Ballerup Kommunes tilskudsbehov vil blive øget med 0,12-0,35 mio. kr. pr. år som følge af krav om enten nulemission eller fossilfri drift. I budget 2019 udgør Kommunens tilskudsbehov til de 2 linjer ca. 2,5 mio. kr.

 

I budgetoverslagsåret for 2020 er der, når resultatet af udbud A17 (el-busser) er indregnet, en buffer på ca. 0,3 mio. kr. Merudgiften til nulemission eller fossilfri drift forventes derfor at kunne rummes inden for det eksisterende budget. Resultatet af udbuddet vil foreligge i marts 2020, og udbuddet træder først i kraft i juni 2021. Det vil derfor først få indflydelse på budgettet for 2021 med halv effekt og med fuld effekt fra 2022 og fremefter.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Movia får mandat til at stille krav om nulemissionsdrift på de udbudte buslinjer.
   
 2. Ballerup Kommune ved kommende udbud stiller krav om nulemissionsdrift på bybuslinjer og fossilfri drift på øvrige buslinjer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28 november 2016 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Der søges om at nedbringe indtægtsbevillingerne til anlægsarbejderne, som involverer støjvoldene øst og vest for Motorring 4 med i alt 1,513 mio. kr. Ændringen vil ikke påvirke anlægsrammen. 

 

Baggrund

Til udviklingen af delområde 6 – Haraldsminde i ”Harrestrup Ådal - Helhedsplan for et fritidslandskab" blev der i forbindelse med anlægsbevillingen i august 2011 givet en indtægtsbevilling på 1,455 mio. kr. til modtagelse af jorden vedrørende den involverede støjvold vest for Motorring 4 samt til medfinansiering af de af borgerne ønskede projekter til udvikling af området fra relevante råd, nævn og fonde. 

 

I forbindelse med ønsket om at reducere støjpåvirkningen af fritidslandskabet Harrestrup Ådal i marts 2016 blev der endvidere givet en anlægsbevilling til at forlænge støjvolden øst for Motorring 4 med en støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena. Ved samme lejlighed og igen i november 2016 blev der givet indtægtsbevillinger på i alt 10,6 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af jord til støjvolden.

 

Der er således givet indtægtsbevillinger på i alt 12,055 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojekterne, som involverer støjvoldene øst og vest for Motorring 4.

 

Sagsfremstilling

Det blev oprindeligt vurderet, at anlæggene vedrørende støjvoldene ville indbringe en indtægt på samlet 12,055 mio. kr. Som også anført i bevillingssagerne er der i forbindelse med beregningerne af indtægterne stor usikkerhed forbundet med priserne på modtagelsen af jord, idet dagspriserne varierer, ligesom priserne varierer afhængig af kvaliteten af den jord, som modtages. Herudover er der i forbindelse med beregningerne usikkerheder forbundet med vurderingen af rumfanget af den jord, som skal modtages, ligesom rumfanget af læssene kan variere ved selve modtagelsen.

 

Støjvoldene er nu ved at være færdige, og det kan konstateres, at indtægterne har beløbet sig til 10,542 mio. kr. og således 1,513 mio. kr. mindre end først antaget. Der ansøges derfor om at nedbringe indtægtsbevillingerne til de berørte anlægsarbejder med i alt 1,513 mio. kr. i 2018.  Det skal i den forbindelse tilføjes, at der stadig er tale om en god businesscase, hvor indtægterne for modtagelsen af jorden langt overstiger udgifterne forbundet med at etablere støjvoldene. Baggrunden for nærværende indstilling er et nyt indskærpet krav fra revisionen om, at nedskrivninger af indtægtsbudgetter skal ske inden aflæggelse af anlægsregnskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Rådighedsbeløb og indtægtsbevillinger, der involverer støjvoldene øst og vest for Motorring 4, er fordelt på to anlægsprojekter. Indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter ønskes således nedbragt med 1,058 mio. kr. i 2018, og rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på projekt nr. 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter ønskes nedbragt med 0,455 mio. kr. i 2018. Samlet nedbringes rådighedsbeløb og indtægtsbevillinger således med 1,513 mio. kr. Ændringerne vil ikke påvirke anlægsrammen.

 

Indtægtsbevillinger samlet

Bevilling

Samlet ønsket nedbringelse af rådighedsbeløb og indtægtsbevillinger på anlæggene vedr. støjvoldene 

-1.513.000 kr.

Tidligere samlede rådighedsbeløb og indtægtsbevillinger

12.055.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Samlet forventede totalindtægt vedr. støjvoldene (rådighedsbeløb)

10.542.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

-1,513

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter nedbringes med 1,058 mio. kr. i 2018.
   
 2. Rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på projekt nr. 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter nedbringes med 0,455 mio. kr. i 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Den omfattende modernisering af gadebelysningen begyndte i 2015 og forventes færdiganlagt ultimo 2018. Den samlede anlægsbevilling for moderniseringen er på 64,5 mio. kr. I forbindelse med projektet er der ekstraomkostninger forbundet med flytning af støttemure i Skovlunde, som i første omgang blev vurderet til at kunne afholdes inden for bevillingen, men som nu i projektets afsluttende fase vurderes at medføre en overskridelse af anlægsbevillingen på ca. 2 pct. Det indstilles, at ekstraomkostningerne finansieres af et mindreforbrug på projekt nr. 002451 Kryds og Signalanlæg på Måløv Byvej.

 

Baggrund

I 2015 hjemkøbte Ballerup Kommune vejbelysningen fra Ørsted (tidligere Dong Energy). Formålet var at generere besparelser på drift og vedligehold samt strømforbrug. Kommunen overtog 9.600 lyspunkter og har moderniseret knap 2/3. Efter moderniseringen er antallet af lyspunkter reduceret til 9.100. Udgifter til drift- og vedligeholdelse er på nuværende tidspunkt reduceret med 2,3 mio. kr. Der vil inden for kort tid være et overblik over strømforbruget, som falder stødt i takt med, at de nye LED-lamper bliver sat op.

 

Sagsfremstilling

I projekter af denne størrelsesorden, og som geografisk strækker sig over så stort et område, viser der sig i projektforløbet oftest forhold, som ikke kunne forudsiges ved projektets begyndelse. Dette har også været tilfældet for moderniseringsprojektet. Ét af disse forhold er, at det i Skovlunde har været nødvendigt at flytte en række støttemure til private grunde, idet det har vist sig, at Ballerup Kommune ved kommunes udbygning/start har fået placeret disse støttemure og beplantninger ude på kommunens vejareal. For dels at få et ensartet udtryk og få plads til de nye master, dels at berigtige forholdene, er støttemurene som led i moderniseringsprojektet blevet flyttet tilbage til skel. Herudover har det været nødvendigt at udføre et ret omfattende beskæringsarbejde af hække mv. for at gøre plads.

 

Det har været nødvendigt løbende at udføre de beskrevne opgaver for at sikre fremdrift i arbejdet, og for at undgå ekstraomkostninger og gener for borgerne som følge af forskydninger i tidplanerne. I første omgang blev det vurderet, at omkostningerne sandsynligvis kunne afholdes inden for projektets budget som uforudsete omkostninger. Moderniseringsprojektet er nu ved at gå ind i den afsluttende fase, og administrationen vurderer nu, hvor de sidste arbejder færdiggøres, at der som følge af de beskrevne opgaver vil komme et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i projektet, svarende til ca. 2 pct. af den samlede anlægsbevilling. Det har på grund af de mange forskelligartede geografier, opgaver og løsninger, som er identificeret og fundet gennem hele projektforløbet, været vanskeligt på et tidligere tidspunkt at forudsige, om der ville blive tale om et merforbrug.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede anlægsbevilling til modernisering af gadebelysningen er på 64,5 mio. kr., og det forventede forbrug vurderes nu at blive 65,9 mio. kr. 

 

Ekstraomkostningerne på 1,4 mio. kr. foreslås finansieret via et mindreforbrug på projekt nr. 002451 Kryds og Signalanlæg på Måløv Byvej. Der er til projekt nr. 002451 Kryds og Signalanlæg på Måløv Byvej givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. i 2018, og det vurderes, at arbejdet kan udføres for 5,5 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på projektet på ca. 1,5 mio. kr.

 

Det foreslås derfor at give en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering, og samtidig nedskrive bevillingen på projekt nr. 002451 Kryds og Signalanlæg på Måløv Byvej med 1,4 mio. kr. i 2018.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.400.000 kr.

Tidligere samlet bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

64.500.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projekt nr. 002451 Kryds og Signalanlæg på Måløv Byvej

1.400.000 kr.

Belysningsprojektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

65.900.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed forbedres ved at skabe ensartede fysiske forhold vedrørende belysningen (placering af lamper), placeringen af støttemure samt beskæring af beplantning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling til projekt nr. 222746 Belysning – modernisering på 1,4 mio. kr. i 2018.
   
 2. Anlægsbevillingen finansieres fra projekt nr. 002451 Kryds og Signalanlæg på Måløv Byvej, som dermed nedskrives med 1,4 mio. kr. i 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2018 blev det besluttet at forbedre facader og lys, samt bedre separering af gående og cyklende i Måløvaksen. Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. På strækningen mellem de to tunneller kan der nu igangsættes arbejde med at adskille cyklister og gående via en visuel adskillelse. Resten af rådighedsbeløbet rækker ikke til både renovering af facadebeklædning og LED-belysning, og en renovering af enten lys eller facadebeklædning vil ikke give den ønskede forbedring. Det foreslås derfor at afvente med denne del af projektet.

 

Baggrund

I 2010 blev Måløvaksen renoveret. Projektet havde titlen ”Smeltevandsdalen", hvilket bl.a. opleves gennem tunnelernes belysning, som om natten kan ligne en passage gennem en gletsjer. De trafikale forhold i aksen er etableret efter princippet om ”shared space”. Realdania har støttet projektet, som også er blevet præmieret med Landskabsprisen i 2011.

 

De delte trafikarealer blev oplevet som utrygge af nogle borgere, og i 2015 blev områderne i og omkring tunnellerne forsynet med en granitkant i belægningen til adskillelse af cyklister og gående.

 

I Aftale til Budget 2018 besluttes det at der skal skabes øget tryghed og bedre oversigtsforhold i Måløvaksen på følgende vis "I selve tunnelen udbedres facaderne, så de er mere modstandsdygtige mod graffiti, og der etableres LED-belysning. På stykket mellem de to tunneller arbejdes på at adskille cyklister og gående via en visuel adskillelse".

 

Sagsfremstilling

Udfordringen med materialerne i Måløvaksen består i, dels at facadeelementerne er vanskelige at nedtage og udskifte, dels at belysningen er lavet i lysstofrør, der han en begrænset levetid. Det har medført, at det har været uforholdsmæssigt dyrt, at udskifte facadeelementer og derfor også lyskilder.

 

Administrationen anbefaler, at belysningen erstattes med LED-lyskilder med lang levetid og lille strømforbrug, samt at facadeelementerne udskiftes til fag af brudsikkert glas, der tilmed vil være nemmere at rense for graffiti. En renovering af lys og beklædning foreslås udført på én gang, da det ellers vil være forbundet med store ekstraudgifter. Dette kan dog ikke gennemføres inden for rådighedsbeløbet på 1 mio. kr.

 

En visuel adskillelse af cyklister og gående mellem de to tunneller skal suppleres af en ledelinje, så de to elementer ikke misforstås. Administrationen anbefaler, at denne del af projektet gennemføres nu.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Det samlede projekt vurderes at koste 1,85 mio. kr. Der søges 250.000 kr. frigivet på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen til gennemførelse af markering i belægning. Administrationen foreslår, at den resterende del af projektet afventer afklaring af finansiering til renovering af facadeelementer og belysning.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

250.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

    

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive gjort tryggere og mere tydelig.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en bevilling på 250.000 kr. i 2018 på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold ved Måløvaksen til adskillelse i belægning af cyklister og gående udføres.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-10-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download