Kommunalbestyrelsen

30.11.2020 kl. 18:00
Atriet på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester)
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester)
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester)
 • Musa Kekec (A)
 • Charlotte Holtermann (A)
 • Ali Abbasi (Ø)
 • Peter Als (A)
 • Birgitte Dahl (O)
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Erling Andersen (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
 • Michael Brønd (A) - Afbud
 • Per Mortensen (A) - Afbud
 • Anja Holtze (A) - Afbud
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud
 • Jack Nør (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2020.

  Bilag
  1 bilag, heraf 1 anbefales
   
 2. Beboerne i Stationsgården har efter beboer- og informationsmøder ved urafstemning godkendt renoveringen med 105 ja stemmer og 41 nej stemmer. Stemmeprocent 57.

  Det betyder, at Kommunalbestyrelsens tilsagn i skema A behandlingen 25 maj 2020 nu er fuldgyldig. Ballerup Ejendomsselskab kan derfor nu arbejde videre med renoveringen, herunder nye tagboliger, hvor skema A forventes forelagt på december 2020 mødet.

  Bilag
  1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag
Tredje budgetopfølgning for 2020 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Tredje budgetopfølgning tager udgangspunkt i budgettet som det foreligger efter vedtagelsen af budget 2021. Tredje budgetopfølgning forelægges med fokus på at håndtere de bevillingsmæssige ændringer i Ballerup Kommunes økonomi for 2020 og budgetårene 2021-2024.

 

Ballerup Kommune har overordnet set en robust økonomi, og målopfyldelsen er i forhold til den økonomiske strategi forbedret ved tredje budgetopfølgning 2020, særligt vedrørende overholdelsen af servicerammen i 2020. Likviditeten i budgetåret 2020 er under pres som følge af fremrykninger af anlægsprojekter og afholdelsen af COVID-19-udgifter, mens likviditeten er forbedret ude i budgetårene. Også ved denne, årets tredje og sidste budgetopfølgning, er det væsentligt at gøre opmærksom på, at COVID-19 i løbet af resten af 2020 kan påvirke regnskabsresultatet yderligere.

 

Baggrund
I Ballerup Kommune skal de enkelte udvalg behandle opfølgning på budgettet tre gange årligt. Budgetopfølgningen forelægges jf. Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019.

 

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksomme på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger. Endvidere er der indhentet forventet forbrug fra alle enheder. Dertil er der på områder hvor centrene vurderer, at der er en økonomisk risiko, udarbejdet et bilagsnotat.

 

Sagsfremstilling

Det overordnede fokus i denne budgetopfølgning er at håndtere tekniske påvirkninger af Ballerup Kommunes økonomi i 2020 og overslagsårene 2021-2024 efter vedtagelsen af budget 2021, samt at forberede det budgetmæssige grundlag for udarbejdelsen af regnskab 2020.

 

COVID-19
Ved tredje budgetopfølgning 2020 er der indarbejdet et ekstra COVID-19 budget på 5 mio. kr. grundet de merudgifter, der er opstået bl.a. som følge af COVID-19 pandemiens "anden bølge", og fordi det vil være nødvendigt med forebyggende handlinger i en rum tid fremover. Midlerne afsættes til ekstra rengøring, bygningsmæssige tiltag i forhold til modtagelse og afhentning af børn i institutioner samt merudgifter på kulturområdet.

 

Økonomisk strategi
Målene i den økonomiske strategi overholdes ved tredje budgetopfølgning 2020, dog er likviditeten under pres i budgetåret 2020 som følge af fremrykninger af anlægsprojekter og afholdelsen af COVID-19 udgifter. 

 

Målet om overholdelse af servicerammen er forbedret ved tredje budgetopfølgning som følge af en række mindreforbrug på driftsbudgettet, dog betyder indarbejdelsen COVID-19 bufferen, at der fortsat forventes en overskridelse af servicerammen i 2020 på ca. 5 mio. kr. Overskuddet på de løbende poster ved tredje budgetopfølgning er 257 mio. kr. Den langfristede gæld forventes at være på 537 mio. kr. ultimo 2021 og overholder dermed den økonomiske strategi.

 

Den forventede ultimolikviditet for budget 2020 udgør 113 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2020 og overholder dermed ikke fuldt ud målet for den økonomiske strategi, som er 125 mio. kr.

 

Den manglende overholdelse af likviditetsmålsætningen i den økonomiske strategi for 2020 skal ses i sammenhæng med de fremrykkede anlægsprojekter og indarbejdede COVID-19 udgifter. Det skal dog bemærkes, at den kommende årsrulning i forbindelse med regnskabet, vil det betyde, at likviditetsmålsætningen er overholdt i 2020. Som følge af at rykke anlægsmidler fra 2020 ud i årene igen, vil likviditeten stige for 2020.

 

Likviditeten ude i de efterfølgende budgetår er støt voksende, hvor likviditeten i 2021 udgør 156 mio. kr. stigende til 174 mio. kr. i 2024.

 

Driftsbudgettet
Der forventes mindreudgifter på driftsbudgettet i 2020 svarende til ca. 15 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter svarende til 1 mio. kr. i overslagsårene. I forbindelse med tredje budgetopfølgning 2020 er der indarbejdet samlede DUT-udgifter (Det Udvidede Totalbalanceprincip) på ca. 6 mio. kr. for budgetåret 2020, svarende til de tiltag, der er lagt ind i budget 2021 for budgetårene 2021-2024 for så vidt at lovændringerne har effekt i 2020 (DUT-udgifterne indgår i beløbet for mindreforbruget på driftsbudgettet). 

 

Mindreforbruget på driftsbudgettet kan i vidt omfang henføres til forskellige mindreforbrug under Digitalisering, hvor en retssag mod KMD er faldet ud til bl.a. Ballerup Kommunes fordel og dermed giver en engangsbesparelse på ca. 8 mio. kr. Desuden er der en række forsinkelser i forhold til indkøb af forretningssystemer som giver en yderligere mindreudgift på godt 3 mio. kr.

 

Bevillingsrammen 50.54 -  Tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget er under pres, som følge af stigende antal borgere, længere levealder, stigende priser og kompleksitet i borgersagerne – særlig i relation til botilbudsområdet. I 2020 er der blevet arbejdet med at hente de besluttede besparelser fra den økonomiske handlingsplan, så det forventede merforbrug for 2020 neutraliseres. Ultimo august 2020 er der opnået en besparelse på ca. 7 mio. kr. ud af det besluttede besparelsesniveau på 12 mio. kr.  Der forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr. på baggrund af de nuværende aktiviteter resten året, som dog forventes løst inden for udvalgets samlede ramme. Der er risiko for, at bevillingsrammen også fremadrettet vil være udfordret økonomisk, såfremt det besluttede besparelsesniveau på 12 mio. kr. ikke realiseres.

 

Under Børne- og Skoleudvalgets område på bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning forventes der ved tredje budgetopfølgning 2020 et samlet merforbrug på ca. 12 mio. kr. Rammerne ses her under ét, da de er indbyrdes afhængige, og da et mindreforbrug på den ene ramme ofte vil generere et merforbrug på den anden ramme og omvendt. 

 

Det blev besluttet ved første budgetopfølgning 2020, at det forventede merforbrug skal dækkes inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs egne rammer. Ved tredje budgetopfølgning bliver ca. 8 mio. kr. af merforbruget dækket af et mindreforbrug på skolerelaterede centrale puljer, samt et forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede vedrørende betaling for privatskoler mv. De restende 4 mio. kr. dækkes ikke ved tredje budgetopfølgning, men forventes løst inden for Børne- og Skoleudvalgets område inden årets udgang.

 

Servicerammen
Efter tredje budgetopfølgning 2020 er der forventning om en overskridelse af servicerammen på 5 mio. kr. Forventningen til resultatet på servicerammen forbedres ved tredje budgetopfølgning 2020 bl.a. som følge af mindreforbruget på digitaliseringsområdet. 

 

Anlæg
Bruttoanlægsbudgettet ved tredje budgetopfølgning 2020 for budget 2020 svarer til 317 mio. kr., inklusiv de ændringer som er blevet besluttet på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020.

 

Der gøres opmærksom på, at bruttoanlægsbudgettet er opskrevet med ca. 100 mio. kr. siden marts 2020 som følge af overførsler fra 2019 og fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Administrationen vurderer, at årsrulningen til 2021 vil være i omegnen af 50 mio. kr., hvilket forholdsmæssigt vil være på niveau med tidligere årsrulninger, hvor bruttoanlægsbudgettet typisk har været 80-100 mio. kr. mindre.

 

Administrationens mål er, at fuldføre flest mulige anlægsprojekter inden årets udgang, så udgifterne kan bogføres i regnskab 2020 da bruttoanlægsrammen er annulleret i 2020. Det betyder, at det hele tiden overvejes om der er yderligere projekter som kan fremrykkes til 2020, herunder også eventuelle købsprojekter.

 

Øvrige poster
På budgettets øvrige poster (hovedkontiene 07 og 08) er der foretaget en opjustering svarende til ca. 2 mio. kr. af budgettet til tab i forbindelse med klagesager til SKAT over ejendomsvurderinger. I forbindelse med første budgetopfølgning 2021 vil der på budgettet til tab som følge af klagesager over ejendomsvurderinger blive foretaget en mere generel revurdering af budgettet også for årene fremover.

 

I forbindelse med årsregnskabet opgøres Ballerup Kommunes endelige lånemulighed for det foregående år. Dette betyder, at lånet for 2021 er optaget som følge af udgifter i 2020. I forbindelse med regnskab 2020 opgøres kommunens endelige lånemulighed, som for indeværende år opgøres til 40 mio. kr. Lånene kan optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter, finansiering af indefrosne ejendomsskatter og særligt besluttede tiltag fra kommuneaftalen.

 

Gennemsnitslikviditeten
I den økonomiske strategi anvendes ultimolikviditeten som mål. Et andet likviditetsbegreb er gennemsnitslikviditeten, som viser, hvor meget Ballerup Kommune har haft i "kassen" over de seneste 12 måneder inkl. kommunens porteføljer. Gennemsnitslikviditeten fortæller således noget om kommunens likvide stabilitet bagudrettet. Gennemsnitslikviditeten opgøres over de seneste 365 dage fratrukket deponerede midler (svarende til likviditeten efter kassekreditreglen) og udgør på 486,6 mio. kr. ultimo tredje kvartal 2020. 

 

Udviklingen i demografi på børneområdet i 2020
I den seneste befolkningsprognose var Ballerup Kommunes befolkningstal på 48.602 borgere pr. 1. januar 2020, mens Ballerup Kommune pr. 1. oktober 2020 har en befolkning på 48.801. Det er en samlet befolkningstilvækst på 199 personer. I 2020 er administrationen begyndt at følge den faktiske udvikling i antallet af børn. Årsagen hertil er at generere et endnu mere opdateret grundlag at vurdere fx kapacitetsbehov ud fra. På nuværende tidspunkt, pr. 1. oktober 2020, er antallet af de 0- til 5-årige således steget med yderligere 107 personer siden 1. januar 2020 og det er 39 personer mere end prognosen forudsagde. Til gengæld er gruppen af 6- til 16-årige faldet med 27 personer.

 

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde
På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Tredje budgetopfølgning 2020 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
   
 2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2021-2024 tages til efterretning.
   
 3. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2020 er opgjort til 40 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages, så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2021.
   
 4. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Bilaget - Oversigt over overholdelse af den økonomiske strategi ved tredje budgetopfølgning 2020 - tilrettes således at likviditetsdifferencen i 2020 på 11,8 mio. kr. farvemarkeres rød.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen de foreløbige takster for det kommende budgetår. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, herunder Aftale om budget 2021, blev der både foretaget besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf er taksterne genberegnet og de genberegnede takster for borgere og virksomheder samt omkostningsbaserede mellemkommunale takster skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund
I henhold til § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne for det kommende år for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder. Denne kompetence kan ikke delegeres.

 

Sagsfremstilling
Ved vedtagelsen af budgettet for 2021 den 5. oktober 2020 blev de foreløbige borger- og erhvervsrelaterede takster godkendt. Som følge af såvel besparelser som nye tilførte bevillinger er enkelte af taksterne på de takstbærende områder genberegnet.

 

Taksterne forelægges nu for at have virkning fra den 1. januar 2021.

 

I bilaget Takster 2021 for Ballerup Kommune er ændringer i taksten markeret med rød skrift for hurtigt overblik.

 

Følgende er forklaring på ændringerne i taksterne, som konsekvens af den vedtaget budgetaftale for 2021.

Institutionsområdet: 0–5 års takster
Budgettet er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret, da børnetallet er stigende. Ved tredje budgetopfølgning sker der en reduktion af ejendomsbudgettet på ramme 30.50, som betyder at taksterne falder lidt.

Institutionsområdet: Ballerup Fritidsordning (BFO)
Taksten er pris- og lønfremskrevet i forbindelse med budget 2021. Der er efter budgetvedtagelsen, sket en mindre justering af demografiudviklingen på området, som resulterer i en lidt lavere takst på BFO. 

Institutionsområdet: Klubberne
Taksterne på klubområdet var ved vedtagelsen af budgettet 2021 lagt på 2020-niveau, da der var behov for en teknisk afklaring. 

Taksterne på Fritidsklubber og Byggelegepladser er næsten uændrede i forhold til 2020, mens genberegningen har medført en stigning på 25 kr. på Ungdomsklubber.

Ældre og Pleje: Takster for mad
De foreløbige takster var baseret på, at der i budgetforslaget efter førstebehandlingen indgik en tillægsbevilling til at fastholde priserne for mad. Som følge af, at tillægsbevillingen til at fastholde priser, ikke er givet i forbindelse med aftalen om budget 2021, bliver taksterne for mad reguleret efter satsreguleringsprocenten.

Ældre og Pleje: Kontingent til Parkhuset
Ifølge punkt 1.3.3. i Aftale om budget 2021 skal kontingentet for Parkhuset afskaffes, dermed udgår taksten til kontingent Parkhuset fra 2021.

Sundhedsområdet: Kommunal tandpleje
Ved vedtagelsen af budget 2021 var cirkulærebeskrivelsen, som indeholder taksterne for den kommunale tandpleje, endnu ikke udgivet. Den er nu udkommet, derfor indgår taksterne nu i takstbilaget.

Renovation: Erhvervsaffald
Ved budgetvedtagelsen var erhvervstaksterne for 2021 prisreguleret i forhold til 2020.

Taksterne er nu ændret til de satser, som Vestforbrændings bestyrelse vedtog den 27. maj 2020. I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationen, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år så taksterne er ens i de 18 kommuner. Kommunerne i Tilmeldeordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige.

Vestforbrænding har oplyst, at takstændringerne er baseret på registreret besøgshyppighed og resultater af brugerundersøgelser gennemført i 2018 og 2019.

De omkostningsbaserede takster(betalingen mellem kommuner), forelægges Økonomiudvalget. Taksterne for 2021 er beregnet, med den modtaget reguleringsprocent for mellemkommunale takster fra KKR.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2021.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2021.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Forslag til ændrede takster for 2021, jf. sagsfremstillingen, godkendes.
   
 2. Forslag til omkostningsbaserede takster (betaling mellem kommuner) godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag
Borgerforslaget Tilskud til pasning af eget barn opnåede 470 stemmer i de tre måneder, det var opslået på Ballerup Kommunes hjemmeside. Derfor fremlægger borgmesteren det til behandling i Kommunalbestyrelsen.
 

Baggrund
Den 27. januar 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen en to årig forsøgsperiode for borgerforslag med start fra den 1. april 2020. I samme sag blev det besluttet, at det kræver 450 stemmer at få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.
 

Sagsfremstilling
Borger Maria Lysholt Salge har stillet forslaget "Tilskud til pasning af eget barn". Der har følgende ordlyd:

"Jeg ønsker der igen kommer tilskud til pasning af eget barn hjemme. Dette er et ønske fra flere forældre, og nytilkomne i kommunen, som ikke ønsker at få deres barn passet ude, imens de er små. Det vil også tage noget af det pres som de oplever i institutionerne. Der vil være flere hænder til de børn, som går i institutionerne. Der er flere kommuner som er begyndt at indføre tilskuddet igen, og det vil give os forældre en chance for, at vurdere hvilken start på livets, som vi mener er bedst, for vores barn."

Forslaget har været slået op på Ballerup Kommunes hjemmeside i de fastlagte tre måneder med udløb den 8. oktober 2020. I de tre måneder opnåede forslaget 470 stemmer.

Det er Kommunalbestyrelsen, der formelt forholder sig til borgerforslag. Traditionen i Ballerup Kommune er, at sager til Kommunalbestyrelsen går via Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan ikke afgøre sagen. 

Hvis der er politisk flertal i Kommunalbestyrelsen for at arbejde videre med et borgerforslag oversendes det til behandling i det relevante fagudvalg. I dette tilfælde Børne- og Skoleudvalget.

Administrationen bemærker, at borgerforslaget ikke vil medføre en ændring i normeringen mellem børn og voksne, idet ressourcetildelingen er beregnet med udgangspunkt i antallet af børn i tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller at:

 1. Borgerforslaget Tilskud til pasning af eget barn oversendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Borgerforslaget sendes til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen efter behandling i Børne- og Skoleudvalget.   Økonomiudvalget gør opmærksom på, at der ikke er en sammenhæng mellem normeringerne i institutionerne og et eventuelt tilskud til pasning af egne børn grundet princippet om fleksnormering på dagtilbudsområdet, sådan som borgerforslaget angiver det.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag
Der orienteres om formandsbeslutning ved borgmesteren jf. lov om kommuners styrelse § 31 om at forlænge den midlertidige besøgsrestriktion på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem. Formandsbeslutningen er truffet den 2. november 2020.

Der orienteres om formandsbeslutning ved borgmesteren jf. lov om kommuners styrelse § 31 om påbud om besøgsrestriktioner til alle plejecentre i kommunen - besøgsrum 15. november 2020. Formandsbeslutningen er truffet den 16. november 2020.

Baggrund
Lov om kommunernes styrelse § 31.

Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 31. oktober 2020 forlænget påbuddet om, at Kommunalbestyrelsen i en række kommuner i Region Hovedstaden skal genindføre midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem.

Det oprindelige påbud blev gennemført ved en formandsbeslutning den 11. september 2020, og blev fremlagt som en orienteringssag på Kommunalbestyrelsens møde den 28. september 2020. Forlængelsen af påbuddet er ligeledes gennemført ved en formandsbeslutning den 2. november 2020 og forelægges her til orientering.  

Efterfølgende har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt påbud om besøgsrestriktioner til alle plejecentre i kommunen - besøgsrum 15. november 2020, som giver mulighed for indendørs besøg i besøgsrum. Påbuddet er gennemført ved en formandsbeslutning den 16. november og forelægges til orientering. 

I forhold til de sociale tilbud er der ligeledes ved formandsbeslutning gennemført forlængelse af besøgsrestriktioner på botilbud i overensstemmelse med påbuddet på ældreområdet den 2. november 2020. Der er hjemmel i bekendtgørelse 1510 om mulighed for at fastsætte lokale besøgsrestriktioner på socialområdet.

Efterfølgende er der ligeledes ved formandsbeslutning gennemført ændringer i besøgsrestriktionerne på botilbud, med mulighed for besøg i besøgsrum, i lighed med påbuddet på plejecentrene. Der er hjemmel i bekendtgørelse 1613 om midlertidige besøgsrestriktioner på socialområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Administrationen opgør løbende merudgifter til corona-foranstaltninger.

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

 1. Orienteringen om forlængelse af midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem, samt sociale botilbud tages til efterretning.
   
 2. Orienteringen om påbud om besøgsrestriktioner til alle plejehjem i kommunen - besøgsrum 15. november 2020 tages til efterretning.
   
 3. Orienteringen om ændring i besøgsrestriktioner på sociale botilbud pr. 16. november tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Taget til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til borgmesterens indstilling om ophør af § 19, stk. 7 vedrørende vederlæggelse af formand for stående udvalg og Børn- og unge-udvalget i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, som afledet konsekvens af ændring af vederlagsbekendtgørelsen.

 

Baggrund

Ændring af vederlagsbekendtgørelsen med ikrafttræden den 15. oktober 2020 (bekendtgørelse nr. nr. 1416, udgivet den 30 september 2020).

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er tidligere blevet orienteret om den ændrede bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv med virkning fra den 15. oktober 2020. Den ændrede bekendtgørelse medfører, at Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune skal ændres.

 

§ 19, stk. 7, om vederlæggelse af formænd for stående udvalg og Børn- og unge-udvalget har følgende ordlyd i den gældende Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune af den 1. april 2020:

 

"Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder."

 

I den ændrede bekendtgørelse er indsat en ny bestemmelse i § 30a, stk. 1, om ophør af vederlæggelse af andre grunde end helbredstilstand. Efter den nye bestemmelse ophører vederlæggelse allerede efter næste månedsskifte, når fraværet har varet i en uafbrudt periode på 1 måned og ikke 3 måneder, som det gjaldt efter de tidligere regler.

 

De 3 måneder i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 7, 1. pkt., skal derfor erstattes med 1 måned.

 

Det indstilles imidlertid, at bestemmelsen i § 19, stk. 7, helt ophæves, da ophørsreglerne er reguleret udtømmende i vederlagsbekendtgørelsen, og gentagelse af reglerne i styrelsesvedtægten er overflødig. Det gælder også retten til vederlag på grund af sygdom m.v. i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 7, 2. pkt.

 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7 skal det således alene besluttes i styrelsesvedtægten, om der skal ydes vederlag til formænd for stående udvalg og visse andre udvalg, herunder formanden for Børn og unge-udvalget, hvilket er besluttet i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1-6. Men det følger ikke af vederlagsbekendtgørelsen, at reglerne i bekendtgørelsen om ophør af vederlæggelse skal gentages i styrelsesvedtægten.

 

Med en ophævelse af bestemmelsen undgås også, at Kommunalbestyrelsen på ny skal godkende konsekvensændringer af styrelsesvedtægten alene som følge af ændringer af ophørsbestemmelserne.

 

Den nye styrelsesvedtægt  skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, i oktober og november 2020.

 

Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 1. december 2020. Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune er markeret i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 26

Indhold

Sammendrag
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. november 2020 givet påbud om et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lindehaven i Ballerup. Borgmester Jesper Würtzen (A) har samme dag truffet en formandsbeslutning om indførelse af besøgsforbud på plejecentret. Den 8. november 2020 er der ved brug af formandens delegerede kompetence truffet beslutning om at lukke dagtilbuddet Kirstinevang grundet smitteudbrud blandt personale. 

 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2020 tiltrådt, at borgmesteren i særlige situationer bemyndiges til at træffe afgørelse om øjeblikkelig nedlukning af institutioner for at forhindre spredning af COVID-19. 

 

Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. november 2020 givet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune påbud om at udstede et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lindehaven. Påbuddet kommer efter et udbrud af coronavirus på plejecentret. Påbuddet er gældende med øjeblikkelig virkning. 

 

Borgmesteren har den 4. oktober 2020, på baggrund af den til ham delegerede bemyndigelse, der blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020, truffet beslutning om at gennemføre midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lindehaven. 

 

Påbuddet omfatter besøgsforbud på indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over samt udearealer på Plejecenter Lindehaven. Det er således ikke muligt at foretage udendørsbesøg. Der kan fortsat modtages besøg i kritiske situationer og af den nærmeste pårørende. Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende og må derfor gerne komme på plejecentret.

 

Påbuddet vil løbende blive vurderet, og kan kun ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Den 8. november 2020 er der endvidere truffet en formandsbeslutning om at lukke dagtilbuddet Kirstinevang efter et smitteudbrud blandt personalet. Nedlukningen er sket efter dialog med institutionen og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

 1. Orienteringen om at borgmester Jesper Würtzen (A) har anvendt sin bemyndigelse til besøgsforbud på Plejecenter Lindehaven og nedlukning af dagtilbuddet Kirstinevang i Ballerup tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Taget til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag
Godkendelse af Ballerup Kommunes Psykiatripolitik.

 

Baggrund
I budgettet for 2018 blev det besluttet at etablere et psykiatriråd i Ballerup Kommune, som bl.a. skulle være hovedansvarlig for at udarbejde en psykiatripolitik.

Ballerup Kommunes Psykiatripolitik har af tre omgange været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, som forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen har sendt psykiatripolitikken i høring hos de øvrige stående udvalg samt følgende råd og interessenter: Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Seniorrådet, Ungdomsrådet, Brydehuset, Headspace Ballerup, Psykiatrisk Center Ballerup, Landsforeningen Autisme, SIND samt Bedre Psykiatri.


Sagsfremstilling
Ballerup Kommunes Psykiatripolitik er blevet udarbejdet i regi af Psykiatrirådet i Ballerup Kommune og har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der har sendt psykiatripolitikken i høring ad to omgange.

I første høringsrunde blev udkast til psykiatripolitikken fremsendt til følgende råd og interessenter:

 • Handicaprådet
 • Frivillighedsrådet
 • Seniorrådet
 • Ungdomsrådet 
 • Brydehuset
 • Headspace Ballerup
 • Psykiatrisk Center Ballerup
 • Landsforeningen Autisme
 • SIND
 • Bedre Psykiatri.

På baggrund af disse høringssvar blev psykiatripolitikken gennemarbejdet i Psykiatrirådet inden Social- og Sundhedsudvalget sendte psykiatripolitikken i anden runde høring hos de øvrige stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget.

Høringssvar fra de øvrige stående udvalg har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 3. november 2020. Høringssvarene fra de øvrige stående udvalg er indarbejdet i det endelige forslag til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik som hermed præsenteres for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at 

 1. Ballerup Kommunes Psykiatripolitik godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 69

Indhold

Sammendrag

Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard har fået fondsmyndighedens godkendelse til nye vedtægter og i den forbindelse er der sket ændring i sammensætningen af fondens bestyrelse.

Der skal udpeges to medlemmer til den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard.

 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen gav i februar 2020 høringssvar i forbindelse med bestyrelsens reviderede forslag til nye vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard. De nye vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard trådte i kraft den 24. september 2020.

 

Sagsfremstilling

Sammensætning

 • 2 medlemmer udpeges af stifteren, dvs. Kommunalbestyrelsen.
 • 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i generel virksomhedsledelse, forretningsudvikling og kommunikation.
 • 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i jura, økonomi eller finansiering.
 • 1 medlem udpeges af Økologisk Landsforening ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i økologisk landbrugsdrift.
 • 1 medlem udpeges af en arbejdsmarkedsorganisation ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i arbejdsmarkedsforhold.
 • 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på tre år og kan genvælges op til to gange. Hvis den valgte bestyrelse på syv medlemmer vurderer, at de tilstræbte kompetencer/indsigter ikke er tilstrækkeligt dækket af de valgte bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen supplere sig selv med et til to medlemmer, for at opnå bedre kompetencedækning/-indsigt.

 

De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.


Opgaver
Fondens formål er at udbyde aktiverings-, beskæftigelsesmæssige- og uddannelsesmæssige tilbud, at understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk landbrug, restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter samt at varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi; økologisk landbrugsdrift; økologisk forarbejdning og produkter.


Betaling
Der er mulighed for at yde honorar til bestyrelsen. Der gives på nuværende tidspunkt ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Den nye bestyrelse vil skulle tage stilling til spørgsmålet om honorering, når den træder sammen.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at
 

 1. Der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard efter forholdstalsvalg. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

 

 

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 30-11-2020 Punkt 2
Beslutning

Kåre Harder Olesen (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) indstilles til udpegning for resten af indeværende valgperiode i Kommunalbestyrelsen, der udløber den 31. december 2021.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Udsættes 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 56

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven idet medlem Tommy Kronbøl (O) fraflytter Ballerup Kommune.

 

Dansk Folkeparti (O) indstiller at Birgitte Dahl (O) tiltræder som nyt medlem efter Tommy Kronbøl (O).

 

Dansk Folkeparti (O) indstiller endvidere, at Michael Jensen (O) udpeges som stedfortræder i stedet for den nuværende stedfortræder, Birgitte Dahl (O).

 

Baggrund
Hegnsloven, §§ 27-32.
Mark- og vejfredsloven, §§ 21-23.

 

Sagsfremstilling
Medlem Tommy Kronbøl (O) fraflytter Ballerup Kommune og Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem til Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven.

 

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående at tre medlemmer, af hvilket det ene beskikkes som formand. Der vælges også tre stedfortrædere. Det fremgår ikke direkte af loven, at der er et bopælskrav i kommunen, men det antages i praksis, at der er.

 

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sletning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

 

Vurderingsmændene skal endvidere vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de opgaver, som er tillagt vurderingsmændene, overdrages medlemmerne af hegnssynet.

 

Medlemmer behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.
 

Mindst et medlem af Hegnsynet skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.


Tilsvarende skal der for hver kommune beskikkes tre vurderingsmænd efter lov om mark- og vejfred.

 

Hegnssynet består af følgende (før indstillingen):

 

Medlemmer:

1. Jack Nør (A) - formand for Hegnssynet samt udpeget som formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven.
2. Anja H. Holtze (A) - stedfortræder for formanden for Hegnssynet
3. Tommy Kronbøl (O)  (Fraflytter Ballerup Kommune).
 

Stedfortrædere:
1. Michael Krautwald-Rasmussen  (A)
2. Jan Møller (A)
3. Birgitte Dahl (O).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

 1. Der udpeges et nyt medlem og en ny stedfortræder til Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven, efter forholdstalsvalg. Udpegningen har virkning fra den 1. december 2020.

  Dansk Folkeparti (O) indstiller følgende:
  Birgitte Dahl (O) som medlem.

  Michael Jensen (O) som stedfortræder for Birgitte Dahl (O). 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. august 2019 Punkt 6.

Indhold

Sammendrag
Administrationen fremlægger den årlige oversigt over strategiske indsatser og konkrete aktiviteter, der understøtter de udvalgte verdensmål til orientering i de stående udvalg. 

Baggrund
I budgetaftalen for 2021, står der:

"Ballerup Kommune har udpeget følgende verdensmål, som dem, der er i fokus de kommende år:

 • Mål 3 ”Sundhed og trivsel”
 • Mål 4 ”Kvalitetsuddannelse”
 • Mål 7 ”Bæredygtig energi” og Mål 13 ”Klimaindsats” - opdateres som et samlet mål
 • Mål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
 • Mål 9 ”Industri, innovation og infrastruktur”
 • Mål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”.

Verdensmålene tænkes ind i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Administrationen fremlægger en årlig opdateret oversigt, der viser, hvordan målene tænkes ind i indsatser og handlinger. Der vil fra år til år være tale om mange af de samme langsigtede strategiske indsatser."

Sagsfremstilling
Dette er den årlige tilbagemelding på arbejdet med Verdensmålene. Oversigten er udarbejdet i samarbejde med centercheferne og viser de indsatser og aktiviteter, der vurderes at bidrage mest til arbejdet med verdensmålene. De udvalgte verdensmål påvirker centrenes arbejde forskelligt. Der hvor tyngden er størst er der også mest opmærksomhed på verdensmålene i det daglige, dermed afspejler den politiske prioritering sig i organisationens arbejde og derfor er der også forskel i, hvor mange indsatser og aktiviteter, der kan kobles til de udvalgte mål fra hvert center. 

De indsatser og aktiviteter, der er med i oversigten er sat i gang på baggrund af Vision2029, den politiske aftale og budgettet. Indsatserne og aktiviteternes bidrag til arbejdet med FNs verdensmål er en kobling, der arbejdes med i det daglige for at skabe den ekstra gevinst og opmærksomhed omkring verdensmålene. Der iværksættes således ikke aktiviteter for at leve op til de udvalgte verdensmål, præcis som det er politisk vedtaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Orienteringen om arbejdet med de udvalgte verdensmål tages til efterretning.

 

 

Beslutningshistorik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10-11-2020 Punkt 9
Beslutning

Taget til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 10-11-2020 Punkt 6
Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget gør opmærksom på, at der afholdes Verdensmål festival den 4. juni 2021.

 

Beslutningshistorik

Social- og Sundhedsudvalget 03-11-2020 Punkt 9
Beslutning

Taget til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2020 Punkt 8
Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2020
Taget til efterretning.Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsens behandling.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Taget til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag
Danske Bank, Ballerup Afdeling har for aftaleperioden 2021-2022 vedrørende sponsorat til Kulturprisen og Talentprisen valgt at sponsorere 15.000 kr. til Kulturprisen og 15.000 kr. til Talentprisen.

 

Det indstilles, at følgende ændringer indarbejdes i Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris:

 • Sponsoratet er ændret fra 20.000 kr. til 15.000 kr. til Kulturprisen og fra 5.000 kr. til 15.000 kr. til Talentprisen.
 • Der oprettes en ny paragraf i kommissoriet, § 3, for kriterier for uddeling af priser, som i dag står under § 2, Formål.
 • Teksten i kriterier i kommissoriet vedrørende Talentprisen ændres til følgende: "Talentprisen gives til et talent, som bor i Ballerup Kommune, for at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Det kan fx være inden for det musiske og/eller det kunstneriske område".
 • Navnet på Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris ændres til "Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris".
   

Baggrund
Aftalen mellem Danske Bank, Ballerup Afdeling og Ballerup Kommune om sponsorering af Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris er gældende for en to-årig periode og udløb i foråret 2020. Aftalen blev genforhandlet i foråret 2020 og er gældende for 2021-2022.

 

Sagsfremstilling
Ballerup Kommune og Danske Bank, Ballerup Afdeling har indgået en ny aftale i foråret 2020 om at Danske Bank sponsorerer Ballerup Kommunes Kulturpris på 15.000 kr. og Talentpris på 15.000 kr. Aftalen er gældende for 2021-2022.

 

I den tidligere aftale lød sponsoratet til Kulturprisen på 20.000 kr. og til Talentprisen på 5.000 kr. På baggrund af dette, ønskes Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris revideret, hvad angår beløbene.

 

Samtidig foreslås det, at der oprettes en ny paragraf i kommissoriet, § 3, for kriterier for uddeling af priser, som i dag står under § 2, Formål.

 

Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris har tidligere givet udtryk for et ønske om, at der i kriterierne for Talentprisen tilføjes følgende sætning: "Det kan fx være inden for det musiske og/eller det kunstneriske område", så teksten i kommissoriet hedder følgende: "Talentprisen gives til et talent, som bor i Ballerup Kommune, for at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Det kan fx være inden for det musiske og/eller det kunstneriske område". 

 

Kulturprisen blev stiftet i 2009 og Talentprisen blev stiftet i 2014. Da priserne uddeles til to kandidater foreslås navnet på kommissoriet ændret til "Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris revideres, idet sponsoratet er ændret fra 20.000 kr. til 15.000 kr. til Kulturprisen og fra 5.000 kr. til 15.000 kr. til Talentprisen.
   
 2. Der oprettes en ny paragraf i kommissoriet, § 3, for kriterier for uddeling af priser, som i dag står under § 2, Formål.
   
 3. Teksten i kriterier i kommissoriet vedrørende Talentprisen ændres til følgende: "Talentprisen gives til et talent, som bor i Ballerup Kommune, for at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Det kan fx være inden for det musiske og/eller det kunstneriske område".  
   
 4. Navnet på Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris ændres til "Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris".
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020 Punkt 11
Handicaprådet den 19. august 2020 Punkt 11

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om taletilbuddets fremtid, efter at et forslag om lukning har været i høring.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler at taletilbuddet lukkes.

 

Baggrund
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har fremlagt et  forslag om at lukke taletilbuddet og inkludere Ballerup Kommunes elever i talevanskeligheder i almenmiljøet med støtte og support fra en kompetenceenhed. Taletilbuddet oplever faldende elevtal som konsekvens af, at flere elever ikke har brug for et specialiseret undervisningstilbud. Der er i alt 12 elever i taletilbuddet, hvoraf 8 af eleverne er fra Ballerup Kommune. 

 

Børne- og Skoleudvalget har sendt forslaget i høring, og der foreligger nu høringssvar.

 

Sagsfremstilling
Der er indkommet høringssvar fra både høringsberettigede og ikke høringsberettigede parter. Alle høringssvarene kan ses af bilag.

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende høringsberettigede parter:

 

 • Handicaprådet
 • MED-udvalget på Baltorpskolen 
 • Skolebestyrelsen på Baltorpskolen
 • Ballerup Lærerforening
 • Københavns Kommune.
 • BUPL (indkommet efter høringsfristens udløb)

 

Derudover har otte ikke høringsberettigede parter indgivet høringssvar.

 

Mange høringssvar omhandler både taletilbuddet og høretilbuddet. Dette fremgår af overskriften på de skematiske sammendrag.

 

Høringsberettigede parter, som har valgt ikke at afgive høringssvar:

 • Skolelederforeningen
 • Center-MED 
 • Tårnby Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Rødovre Kommune.

 

Gennemgående synspunkter i høringssvarene:

 

 • Der udtrykkes tilfredshed med tilbuddet. Der er enighed om, at medarbejderne yder en vigtig specialpædagogisk og fagdidaktisk indsats, har øje for det enkelte barn og formår at give eleverne en faglig og personlig ballast.
 • Det er et gennemgående tema, at tale- og høretilbuddet ikke figurerer på skolens hjemmeside, hvilket flere mener er medvirkende til, at elevtallet er dalende.
 • Der efterspørges præcisering og dokumentation i den faglige kortlægning og belæg for, at den foreslåede kompetenceenhed kan tilbyde eleverne samme individuelle udvikling.
 • Der er forståelse for den økonomiske udfordring og usikkerhed i forhold til dalende elevtal.
 • Forældrene udtrykker stor bekymring for deres børns trivsel i almenmiljøet.  

 

Administrationens kommentarer til synspunkter rejst i høringssvarene:

 • Taletilbuddet dækker 0. til 4. klassetrin. Alle børn i taletilbuddet skal senest efter 4. klasse som udgangspunkt tilbagesluses til almenmiljøet.  
 • Tilbuddets specialiserede viden er et vigtigt udgangspunkt for at etablere den foreslåede kompetenceenhed. 
 • Det vil være oplagt at udvikle samarbejdet med almenklasserne, samarbejde om foregribende indsatser og bidrage til det faglige og sociale læringsfællesskab.  
 • Den foreslåede kompetenceenhed vil, udover samarbejdet om eleverne, tilbyde vejledning og kursusforløb til de klasseteams, hvor de sprogligt udfordrede elever går. Forældrene vil blive inddraget i et netværk på tværs af børnenes alder og niveau.

 

På baggrund af de tidligere anførte faglige, pædagogiske og økonomiske udfordringer i taletilbuddet (jf. Børn- og Skoleudvalgets møde den 18. august 2020) og de modtagne høringssvar, anbefaler administrationen, at taletilbuddet lukker pr. 1 august 2021. Såfremt taletilbuddet ikke lukkes vil der, ud fra det forventede merforbrug i 2020, være en årlig merudgift for Ballerup Kommune på 0,46 mio. kr. (svarende til 8 elever), som skal finansieres ved kompenserende besparelser indenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme. Dernæst er det uvist, hvorvidt merudgiften vil påvirke elevtallet fra de kommuner, der køber pladser i taletilbuddet. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser afhænger af, om taletilbuddet fortsættes. Det samlede budget for taletilbuddet er i 2020 på 2,7 mio.kr.

 

P.t. forventes et merforbrug  på ca. 0,7 mio. kr. i 2020. Merforbruget kan reguleres i forhold til taksterne over de kommende år, men dette vil også medføre en øget omkostning for Ballerup Kommune og kan eventuelt medvirke til et fortsat fald i antallet af elever.

 

Samlet set forventes tale- og høretilbuddet at udvise et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020, og merforbruget forventes at stige i de kommende år som følge af et faldende antal elever fordelt på flere klasser. Antallet af udenbys elever i klasserne har stor betydning for tilbuddenes samlede økonomi.

Bilag

15 bilag, heraf 1 anbefales og 6 interne

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Taletilbuddet på Baltorpskolen lukker pr. 1. august 2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-11-2020
Indstillingen ikke godkendt. Børne- og Skoleudvalget ønsker undersøgt mulighederne for, at der kan findes en økonomisk og pædagogisk bæredygtig måde at videreføre tilbuddet, enten inden for de eksisterende rammer på Baltorpskolen, eller ved andre løsninger, som kan sikre en økonomisk og pædagogisk bæredygtigt løsning. Børne- og Skoleudvalget er enige om, at taletilbuddets takster sættes op med virkning fra og med den 1. januar 2022 (i henhold til rammeaftalens vilkår for takststigning), således at tilbuddets økonomi balancerer samlet set.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Administrationens indstilling anbefales ikke til godkendelse.Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020 Punkt 12
Handicaprådet den 19. august 2020 Punkt 12 

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om høretilbuddets fremtid, efter at et forslag om lukning har været i høring.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at høretilbuddet lukkes.

 

Baggrund
Høretilbuddet oplever faldende elevtal som konsekvens af, at flere elever med høretab ikke har brug for et specialiseret undervisningstilbud. Der er p.t. 22 elever i høretilbuddet, heraf 2 elever fra Ballerup Kommune. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har fremlagt forslag om at lukke høretilbuddet og inkludere Ballerup Kommunes elever med høretab i almenmiljøet, med støtte og support fra en kompetenceenhed. 

 

Børne- og Skoleudvalget har sendt forslaget i høring, og der foreligger nu høringssvar.    

 

Sagsfremstilling
Der er indkommet høringssvar fra både høringsberettigede og ikke høringsberettigede parter. Alle høringssvarene kan ses af bilag. Mange høringsbreve omhandler både høretilbuddet og taletilbuddet. Dette fremgår af de skematiske sammendrag.  

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende høringsberettigede parter:

 

 • Skolebestyrelsen på Baltorpskolen
 • MED-udvalget på Baltorpskolen
 • Handicaprådet
 • Ballerup Lærerforening 
 • Brøndby Kommune
 • Københavns Kommune.
 • BUPL (indkommet efter høringsfristens udløb)

 

Derudover har 14 ikke høringsberettigede parter indgivet høringssvar. 

 

Høringsberettigede parter, som har valgt ikke at afgive høringssvar: 

 

 • Skolelederforeningen 
 • Center-MED
 • Københavns Kommune / Valby
 • Tårnby Kommune
 • Københavns Kommune / Vanløse
 • Lejre Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Egedal Kommune.

 

Gennemgående synspunkter i høringssvarene:

 • Der udtrykkes tilfredshed med tilbuddet. Der er enighed om, at medarbejderne yder en vigtig specialpædagogisk og fagdidaktisk indsats, har øje for det enkelte barn og formår at give eleverne en faglig og personlig ballast.
 • Det er et gennemgående tema, at tale- og høretilbuddene ikke figurerer på skolens hjemmeside, hvilket flere mener er medvirkende til, at elevtallet er dalende.
 • Der efterspørges præcisering og dokumentation i den faglige kortlægning og belæg for, at den foreslåede kompetenceenhed kan tilbyde eleverne samme individuelle udvikling.
 • Der er forståelse for den økonomiske udfordring og usikkerhed i forhold til dalende elevtal.
 • Forældrene udtrykker stor bekymring for deres børns trivsel i almenmiljøet.  

 

Administrationens kommentarer til synspunkter rejst i høringssvarene:

 • Tilbuddets specialiserede viden er et vigtigt udgangspunkt, for at etablere den foreslåede kompetenceenhed. 
 • Det vil være oplagt at udvikle samarbejdet med almenklasserne, samarbejde om indsatser og bidrage til det faglige og sociale læringsfællesskab.  
 • Den foreslåede kompetenceenhed vil udover samarbejdet om eleverne, tilbyde vejledning og kursusforløb til de klasseteams, hvor eleverne i hørevanskeligheder går. 

 

På den baggrund anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at høretilbuddet lukkes pr. 1. august 2021. Såfremt høretilbuddet ikke lukkes vil der, ud fra den forventede merudgift i 2020, være en årlig merudgift i Ballerup Kommune på 0,12 mio. kr. årligt (svarende til 2 elever). Dernæst vil det være usikkert om merudgiften vil få betydning for andre kommuners fortsatte køb af pladser i høretilbuddet og dermed det fremtidige elevtal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser afhænger af, om høretilbuddet fortsættes. Det samlede budget for høretilbuddet er i 2020 på 7,6 mio. kr.

 

P.t. forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i 2020. Merforbruget kan reguleres i forhold til taksterne over de kommende år, men dette vil også medføre en øget omkostning for Ballerup Kommune og kan eventuelt medvirke til et fortsat fald i antallet af elever.

 

Samlet set forventes tale- og høretilbuddet at udvise et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020, og merforbruget forventes at stige i de kommende år som følge af et faldende antal elever fordelt på flere klasser. Antallet af udenbys elever i klasserne har stor betydning for tilbuddenes samlede økonomi.

Bilag

22 bilag, heraf 1 anbefales og 10 interne

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Høretilbuddet på Baltorpskolen lukker pr. 1. august 2021 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-11-2020
Indstillingen ikke godkendt. Børne- og Skoleudvalget ønsker undersøgt mulighederne for, at der kan findes en økonomisk og pædagogisk bæredygtig måde at videreføre tilbuddet, enten inden for de eksisterende rammer på Baltorpskolen, eller ved andre løsninger, som kan sikre en økonomisk og pædagogisk bæredygtigt løsning.   Børne- og Skoleudvalget er enige om, at høretilbuddets takster sættes op med virkning fra og med den 1. januar 2022 (i henhold til rammeaftalens vilkår for takststigning), således at tilbuddets økonomi balancerer samlet set.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Administrationens indstilling anbefales ikke til godkendelse.Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020 punkt 10

Indhold

Sammendrag

Forslag til kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede 2020 efter servicelovens §§ 85 og 86 stk. 1 og 2 sendes hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar kan ses i bilag.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til høringssvarene, og derefter sende den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede 2020 til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er tale om en redaktionel omskrivning.

 

Baggrund
Kvalitetsstandarden  beskriver de tilbud, man som borger kan forvente at modtage fra Ballerup Kommune, når man bliver visiteret til genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede efter serviceloven.

 

Serviceniveauet besluttes af kommunen, for at sikre, at alle borgere over 18 år modtager støtte på lige vilkår. Det er administrationens hensigt at skabe et overblik for både borgere og ansatte, der beskæftiger sig med denne lovgivning inden for træning og aktivitet.

 

Der pågår et samlet arbejde med at udarbejde kvalitetsstandarder på området.


Den fremlagte kvalitetsstandard er opdateret, så den svarer til opsætning og layout på områdets øvrige standarder. Denne kvalitetsstandard er ikke udarbejdet på baggrund af den gamle fra 2015, men er en helt ny standard på området. Derfor er det ikke muligt at vise ændringer i bilag.


Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede vedrører den lovgivningsmæssige ramme samt en specificering af hvem, der er i målgruppen for disse ydelser efter servicelovens §§ 85 og 86.

 

Som en del af standarden besvares de grundlæggende spørgsmål, man som henholdsvis  borger og sagsbehandler måtte have i en ansøgningssituation. Derudover beskriver kvalitetsstandarden de forventninger, der er forbundet med en ansøgning både som ansøger og som sagsbehandler. Endelig er der, i slutningen af standarden, en henvisning til lov- og klageregler. 

 

Standarden vil fremadrettet indgå i den årlige opfølgning på samtlige kvalitetsstandarder inden for træning og aktivitet.

 

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar, samt administrationens bemærkninger hertil, kan ses i bilag.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 

 1. Høringssvar til kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede 2020 tages til efterretning.
   
 2.  Forslag til kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidlligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020 Punkt 11

 

Sagsfremstilling

Sammendrag

Forslag til kvalitetsstandard for aktivitetstilbud for ældre efter servicelovens §§ 84 og 104 sendes hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar kan ses i bilag.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til høringssvarene, og derefter sende den reviderede kvalitetsstandard for aktivitetstilbud for ældre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Standarden præciserer nuværende praksis.

 

Baggrund

Det er administrationens hensigt, at skabe overblik for både borgere og ansatte, der er i målgruppen inden for servicelovens lovområde jf. §§ 84 og 104.

 

Der pågår et fortløbende arbejde med, at udarbejde kvalitetsstandarder. Det fremlagte er udarbejdet, så det svarer til opsætning og layout svarende til områdets øvrige standarder. 

 

På den baggrund er det nu muligt, at fremlægge kvalitetsstandarden og det medfølgende serviceniveau til politisk godkendelse. Der har ikke tidligere været forelagt en kvalitetsstandard for dette område i Social- og Sundhedsudvalget og derfor vedlægges ikke tidligere standard, hvoraf ændringerne fremgår.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver de aktivitetstilbud, man som borger kan forvente at modtage fra Ballerup Kommune, når borger bliver visiteret til aktivitetstilbud for ældre efter gældende regler i serviceloven. Serviceniveauet besluttes af kommunen, for at sikre, at målgruppen modtager tilbud på lige vilkår.

 

Standarden præciserer nuværende praksis og vil fremadrettet indgå i den årlige opfølgning af kvalitetsstandarder.

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar, samt administrationens bemærkninger hertil, kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Høringssvar til kvalitetsstandard for aktivitetstilbud for ældre tages til efterretning.
   
 2. Forslag til kvalitetsstandard for aktivitetstilbud for ældre godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2020 punkt 9

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2021 efter servicelovens §§ 83 og 83a sendes hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. 

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar kan ses i bilag.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til høringssvarene, og derefter sende den reviderede kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2021 til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. herunder rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og § 83a.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2021 er revideret i forhold til en mere flydende formulering af senest godkendte kvalitetsstandard samt opdatering af henvisning til gældende lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020.

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar kan ses i bilag.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 

1. Høringssvar til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2021 tages til efterretning.

2. Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. september 2020 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Med denne sag forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ny beskæftigelsesstrategi, inkl. to bilag, til godkendelse. I strategien er indarbejdet kommentarer fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde, ligesom enkelte fokusområder og indikatorer er blevet udviklet yderligere på baggrund af inputs fra medarbejdere og ledere.

 

Baggrund

Den seneste tids ændringer inden for beskæftigelsesområdet med bl.a. øget ledighed på grund af COVID-19, og etableringen af et nyt og bredere Center for Arbejdsmarked har skabt behov for udarbejdelse af en ny beskæftigelsesstrategi. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i september 2020 fremkom både konkrete kommentarer og generelle drøftelser, der er tænkt ind i beskæftigelsesstrategien.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kommentarer på mødet den 8. september 2020, er der sket følgende ændringer i strategiens tre dokumenter:

 • Fokusområdet "Serviceoplevelse" er omskrevet til "Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater".
 • Der er udviklet et nøgletal på fokusområdet "Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater".
 • Der er indskrevet et mere tydeligt fokus på samarbejde med virksomheder, både i tekster i Fokusområde- og Indikator-bilagene

På møde for lokal-MED i Center for Arbejdsmarked blev både Implements økonomianalyse af beskæftigelsesområdet og beskæftigelsesstrategien præsenteret og kommenteret af MED-udvalget. Der var opbakning til retningen og indholdet i beskæftigelsesstrategien, og tilbagemeldingerne fokuserede især på tre punkter:

 • Opmærksomhed på eventuelle behov for støtte og kompetenceudvikling ind i nye roller.
 • Interesse i også for medarbejderne at følge den strategiske udvikling og også sikre, at medarbejdernes idéer til nye løsninger bringes i spil.
 • Fokus på at tænke strategiske sammenhænge til tværgående opgaver og samtidig sikre, at der ikke kører for mange projekter og indsatser sideløbende.

Kommentarerne vurderes at være særdeles relevante og vil indgå i den efterfølgende udmøntning af beskæftigelsesstrategien.

 

Beskæftigelsesstrategien er derfor stadig formuleret med udgangspunkt i en række hovedprincipper, der drejer sig om, at:

 • Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
 • Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden. Fx er det dokumenteret, at virksomhedsrettede indsatser virker for alle målgrupper, og at aktive forløb med parallelle indsatser skaber større effekt end forløb, der ikke indeholder aktive tilbud eller er opbygget serielt.
 • Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Borgerne skal altid have støtte fra de rette fagligheder, men det må aldrig være en opgave i sig selv for en borger at afstemme budskaber fra flere medarbejdere. Derfor kan og skal Ballerup Kommunes medarbejdere internt blive bedre til at løfte flere funktioner samtidig og samarbejde på tværs, når det er nødvendigt.
 • Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsatser på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov. Overholdelse af lovkrav og god inddragelse er hinandens forudsætninger. Hver borger er en aktiv del af eget forløb, og der skal være lydhørhed og mulighed for at justere mål, behov og indsats i takt med borgerens udvikling.

Tilsammen skal principperne tydeliggøre, hvad den enkelte borger skal opleve, når man er i kontakt med beskæftigelsesområdet i Ballerup Kommune og samtidig være retningsgivende for medarbejderne på området.

 

For at sikre bedre beskæftigelseseffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrategien udpeget fem fokusområder med tilhørende måltal, kun med de allerede omtalte rettelser:

 • Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater: Borgere skal opleve en hurtig og relevant hjælp til at komme i uddannelse eller job, mens virksomheder samtidig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft.
 • Forsikrede ledige borgere: Ballerup Kommune skal være blandt de ti kommuner i Region Hovedstaden, som har den laveste andel af forsikrede ledige borgere.
 • Borgere med udfordringer ud over ledighed: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb skal deltage på og vende tilbage til arbejdsmarkedet svarende til landsgennemsnittet.
 • Unge borgere: Andelen af unge i Ballerup Kommune, der tager en kompetencegivende uddannelse, skal op på nationalt niveau.
 • Borgere med ikke-vestlig baggrund: Ledigheden for borgere med ikke-vestlig baggrund skal på niveau med ledigheden for andre borgere i Ballerup Kommune.

Strategiens fem mål er nedbrudt til en række nøgletal og indikatorer, så der løbende kan følges op på, om indsatsen i driften understøtter målopnåelse af ovenstående og giver de ønskede effekter for borgerne. Indikatorerne er flere steder blevet omskrevet for at sikre en bedre opfølgning på de strategiske mål.

 

Beskæftigelsesstrategien træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager afsnitsleder Jakob Timmermann fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Ny beskæftigelsesstrategi godkendes til ikrafttrædelse umiddelbart efter godkendelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-10-2020
Indstillingen godkendt, med følgende tilføjelse til Beskæftigelsesstrategien side 1, anden dot: ..Der evalueres på indsatsernes effekt og sikres fornyelse for bedre effekter.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-10-2020
Med henvisning til borgmesterens indgrebsret reguleret i styrelseslovens § 31a, stk. 3, er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – ved udvalgsformand Musa Kekec (A) - skriftligt blevet pålagt at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen til orientering. Hensigten har i dette tilfælde alene været at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen til orientering, idet beslutningskompetencen i denne sag er delegeret til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.Økonomiudvalget tager sagen til efterretning med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkning. 
Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 26-10-2020
Indstillingen ikke tiltrådt. Sagen oversendes til fornyet behandling i Økonomiudvalget.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:I beskæftigelsesstrategien ændres følgende i teksten under grafen i bilaget (Bilag 2 til beskæftigelsesstrategi - indikatorer) side 18: "og der skal være en opmærksomhed på forskelle i brugen af redskaber, der ikke umiddelbart lader sig forklare.".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Indhold

Sammendrag

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune. Med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2015, er der dog ikke længere de samme formalia til beskæftigelsesplanen og dermed har kommunerne frie rammer for udarbejdelsen af planen. Da det er et krav, så udarbejder Ballerup Kommune en beskæftigelsesplan for 2021, der direkte afbilder principperne og fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien. Planen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

Ballerup Kommunes primær strategi er stadigvæk den vedtagne beskæftigelsesstrategi. Samtidigt gives der en opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2019 og 2020.

 

Baggrund

Den vedtagne beskæftigelsesstrategi danner rammen for det fremadrettede arbejde med de ledige borgere i Ballerup Kommune. Da kommunerne alligevel skal udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er denne i tråd med den gældende beskæftigelsesstrategi. 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen 2021 indeholder hovedprincipperne, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien (vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. oktober 2020) samt de fem ministermål for 2021. Hovedprincipperne er følgende:

 • Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
 • Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden. Fx er det dokumenteret, at virksomhedsrettede indsatser virker for alle målgrupper, og at aktive forløb med parallelle indsatser skaber større effekt end forløb, der ikke indeholder aktive tilbud eller er opbygget serielt.
 • Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Borgerne skal altid have støtte fra de rette fagligheder, men det må aldrig være en opgave i sig selv for en borger at afstemme budskaber fra flere medarbejdere. Derfor kan og skal Ballerup Kommunes medarbejdere internt blive bedre til at løfte flere funktioner samtidig og samarbejde på tværs, når det er nødvendigt.
 • Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsatser på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov. Overholdelse af lovkrav og god inddragelse er hinandens forudsætninger. Hver borger er en aktiv del af eget forløb, og der skal være lydhørhed og mulighed for at justere mål, behov og indsats i takt med borgerens udvikling.

 

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som udstikker den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats.  De fem ministermål er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål).
 2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål).
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

 

For at sikre bedre beskæftigelseseffekter for borgerne arbejdes der med de fem ministermål inden for de fem fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien. 

 

Ministermål 1, 3 og 5 fremgår direkte af beskæftigelsesstrategiens fokuspunkter. 

Ministermål 2 er indarbejdet i strategien igennem indikatoren om, at mindst 85 procent af borgerne skal være i aktivt tilbud inden for 13 uger. Opkvalificering er en væsentlig del af den generelle indsats og med en ambition om, at flere borgere kommer i gang med et aktivt tilbud, vil det også betyde, at flere borgere opkvalificeres. 

Ministermål 4 omfatter alle målgrupper, og borgere med handicap er ligeledes omfattet af målsætningen om at få flere borgere i beskæftigelse. 

 

Vedhæftet sagen er beskæftigelsesplanen for 2021 samt opfølgningen på beskæftigelsesplan 2019-2020.

 

Bilaget med dataopfølgning på den seneste periodes ministermål viser, at målene kun delvist er nået. Det er dog vanskeligt at konkludere præcist. Dels fordi flere af målene er ganske overordnede og uspecifikke. Dels fordi den særlige corona-situation som bekendt har påvirket ledigheden i markant omfang i 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 10-11-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at fokus på at få borgere med handicap i beskæftigelse tydeliggøres i indledningen til beskæftigelsesplanen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkning indarbejdes inden fremsendelse til Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning

Sagen oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til fornyet behandling.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 7. januar 2020 Punkt 8
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. januar 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag
I forbindelse med den seneste revision af Fingerplanen (2019) blev der åbnet mulighed for en forsøgsordning, hvor standsningssteder på grønne Bus Rapid Transit-løsninger (BRT) i Hovedstadsområdet kan opnå stationsnærhed. Transport- & Boligministeriet har sammen med Erhvervsministeriet inviteret Hovedstadsområdets kommuner til at tilkendegive deres interesse for at deltage i denne forsøgsordning. Interessetilkendegivelsen er i første omgang uforpligtende, men den er en forudsætning for, at Ballerup Kommune efterfølgende kan komme i betragtning til forsøgsordningen i foråret 2021.

Ballerup Kommune har udarbejdet en interessetilkendegivelse for en Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4 mellem Ishøj og Lyngby og gennem Lautrup Erhvervsområde. Kommunen har udpeget tre standsningssteder, som kommunen ønsker skal opnå stationsnærhed, hvilket åbner mulighed for at planlægge erhvervsbyggeri med mange brugere. Interessetilkendegivelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest den 14. december 2020.

Baggrund
Movia og Ballerup Kommune har i 2019 undersøgt forudsætningerne for en BRT gennem Lautrup. Grundejere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner har vist stor interesse for en regional BRT langs Ring 4 fra Ishøj til Lyngby gennem Lautrup. Movia skitserede i deres Mobilitetsplan 2020 et oplæg til et BRT-net, hvor linje 400S kan være udgangspunkt for en BRT.

Kommunerne langs Ring 4 har vist positiv interesse for BRT, og Movia har derfor fået udarbejdet et første bud på en BRT-linjeføring fra Ishøj til Lyngby gennem Lautrup. En BRT vil styrke den kollektive transport og derved medvirke til at nedbringe den stigende biltrængsel i området, ligesom den vil kunne absorbere en større del af den forventede trafikvækst. Ved at søge om at opnå stationsnærhed omkring standsningsstederne i Lautrup, kan BRT’en virke som en katalysator for udvikling af området.

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet, at Ballerup Kommune skal arbejde videre med indsatsen for en BRT-løsning i Lautrup (Bus Rapid Transport), der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne.

Sagsfremstilling
Transport- & Boligministeriet har sammen med Erhvervsministeriet inviteret Hovedstadsområdets kommuner til at tilkendegive deres interesse for at deltage i en forsøgsordning om stationsnærhed omkring standsningssteder på grønne BRT-linjer i Hovedstadsområdets fingerby. Der skal i første omgang sendes en uforpligtende interessetilkendegivelse for at kunne søge om at komme med i forsøgsordningen. Inden den 14. december 2020 skal Kommunalbestyrelsen politisk behandle interessetilkendegivelsen (se bilag). I februar 2021 udpeger Erhvervsstyrelsen de projekter, hvor der skal udarbejdes en egentlig ansøgning, som skal afleveres senest den 21. maj 2021. Ved vurdering af selve ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om BRT-løsningen vurderes at være et reelt alternativ til biler, og at den kommunale planlægning skaber incitamenter til brug af BRT’en.

Ballerup, Gladsaxe og Høje Taastrup Kommuner forventes at ansøge om at få stationsnærhed til udvalgte stop på BRT’en, hvor der er mulighed for at intensivere erhvervsbyggeri med mange brugere. De andre kommuner langs Ring 4 bakker op om en regional BRT, men har ikke tilkendegivet interesse for at søge om at opnå stationsnærhed. Det er kommunernes vurdering, at det kræver en væsentlig statslig medfinansiering at realisere en regional BRT-løsning, eksempelvis som en del af den kommende statslige infrastrukturinvesteringsplan.

Ballerup Kommune vil med en statslig medfinansiering skulle afsætte anlægsmidler til projektet og dertil hørende projekter, som kan understøtte BRT’en, dog under forudsætning af, at der findes en løsning, hvor anlæg af BRT bliver undtaget den kommunale anlægsramme. 

Der er udarbejdet et første forslag til, hvordan en konkret linjeføring for en BRT mellem Ishøj og Lyngby gennem Lautrup kan se ud. Administrationen vurderer, at det vil være gavnligt at genbesøge den konkrete linjeføring i forhold til, om linjeføringen bedst føres via Malmparken station over mod Ballerup Superarena og Ballerup Idrætsby eller via Ballerup station og Ballerup Bymidte. Dette vil ske i forbindelse med selve ansøgningen til forsøgsordningen i foråret 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ballerup Kommune sender vedlagte interessetilkendegivelse om forsøgsordning med stationsnærhed ved tre BRT-standsningssteder ved etablering af en regional BRT-strækning på Ring 4 gennem Lautrup erhvervsområde.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag
Arbejdet med rådhusrokaden, herunder flytningen af Center for Arbejdsmarked fra Baltorpvej til Ballerup Rådhus samt ombygning af Ballerup Rådhus og Parkskolen, er færdigt. Anlægsregnskabet for de to projekter A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus og A650000 Rådhusrokaden, der begge vedrører den samlede rådhusrokade, aflægges samlet og indstilles til godkendelse. 
 

Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2018 at flytte Center for Arbejdsmarked fra Baltorpvej til Ballerup Rådhus. Oprindeligt var det planlagt, at flytte Center for Arbejdsmarked til det tidligere gymnasium/Kasperskolen, men for at sikre udviklingen af Baltorpplænen og frigøre ejendommen til uddannelsesmæssige - og byudviklingsformål samt indfri målsætningen om, at Ballerup Rådhus skal være borgernes primære indgang til diverse former for borgerservice, besluttede Økonomiudvalg at flytningen skulle være til Ballerup Rådhus. Allerede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til flytning af Center for Arbejdsmarked, selvom det på daværende tidspunkt ikke var besluttet, hvor de skulle flytte hen. I Aftalen om budget 2019, punkt 6.1, blev der afsat 25 mio. kr. til realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", således at en central borgerservice for borgere og virksomheder kan foregå fra rådhuset. 

Der er således samlet bevilget 30,5 mio. kr. til projektet, og bevillingerne er frigivet på følgende møder: 

 • Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 punkt 18: 0,3 mio. kr. frigives til rådgivning og kvalificering af budget, på projekt nr. A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus.
 • Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 punkt 15: 5,2 mio. kr. frigives til projektering, udbud og de første fysiske tilpasning af henholdsvis Ballerup Rådhus og Parkskolen, på projekt nr. A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus.
 • Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 punkt 10: 25 mio. kr. frigives til resterende ombygning på Ballerup Rådhus og Parkskolen samt flytning af Center for Arbejdsmarked, på projekt nr. A650000 Rådhusrokaden.

Sagsfremstilling
I rådhusrokaden er Center for Arbejdsmarked blevet flyttet fra Baltorpvej til Ballerup Rådhus for at understøtte målsætningen om, at Ballerup Rådhus skal være borgernes primære indgang til diverse former for borgerservice.  

Der var som udgangspunkt ikke ledig kapacitet på Ballerup Rådhus til de ca. 120 medarbejdere, der skulle flytte fra Baltorpvej, ligesom der ikke var de nødvendige faciliteter til afholdelse af samtaler med de borgere, der kommer i Jobcenter Ballerup. Derfor blev der, med afsæt i Ejendomsstrategien, arbejdet med at skabe bedre udnyttelse og større anvendelse af lokalerne på Ballerup Rådhus og den nærliggende Parkskolen. På den baggrund blev der lavet tre hovedgreb: For det første er der etableret samtalerum i rådhusets fløj 1, stuen, for det andet er der sket en rokering og samling af funktionerne på Parkskolen, og som det tredje blev der indført en arbejdspladsratio på 90 på Ballerup Rådhus og for rådhusfunktionerne på Parkskolen.

Samtalerum i rådhusets fløj 1, stuen
Fløjen er ombygget til 22 samtalerum i varierende størrelser ud fra Center for Arbejdsmarkeds forventede behov for at holde fysiske samtaler på rådhuset. Der er samtidig indrettet et nyt venteområde i tilknytning til samtalerummene. Venteområdet står i åben forbindelse med borgertorvet, således at borgertorvet og samtalerummene fremstår som et integreret hele. Samtalerummene optager en hel fløj på rådhuset, der tidligere var kontorarbejdspladser. Der var derfor behov for at finde andre muligheder for kontorarbejdspladser, derfor blev Parkskolen sat i spil.

Rokering af funktioner på Parkskolen
Før rådhusrokaden havde Ungdomsskolen deres administration og en række undervisningslokaler i nordfløjen på Parkskolen. Musik- og Kulturskolen havde deres administration og undervisning i østfløjen. En del af Tilbudsservice, Center for Arbejdsmarked holdt desuden til i pavillonerne. Tilbudsservice rykkede til  TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter/Hedegårsskolen for at skabe plads til, at Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen kunne rykke sammen i østfløjen og i pavillonerne. Dette krævede ombygning i pavillonerne og i østfløjen, så lokalerne kunne multianvendes. Lokalerne i østfløjen anvendes i dag også som mødelokaler i dagtimerne af den øvrige organisation (Mødelokalerne P121-P124). Den frigjorte Nordfløj og de eksisterende undervisningslokaler blev ombygget til åbne kontorer i stuen og på 1. sal, med i alt 68 arbejdspladser. Kælderen blev omdannet til fire mødelokaler (P130-P133).

Samlet set har det betydet, at hele nordfløjen, stueetagen i østfløjen og pavillonerne er blevet ombygget. I pavillonerne er der desuden blevet skiftet tagbelægning.

Arbejdspladsratio på 90
For at udnytte de eksisterende rammer på Ballerup Rådhus og de nye kontorer på Parkskolen, blev der indført en arbejdspladsratio på 90. Det vil sige, at der er 90 skriveborde pr. 100 medarbejdere.

Ud over de tre hovedgreb, er der foretaget en række forbedringer på borgertorvet for at håndtere den ekstra mængde af borgere, der kommer på Ballerup Rådhus. Kantinen har desuden tilpasset det øgede antal gæster med tilhørende øget produktion. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet har samlet fået en samlet anlægsbevilling på 30,5 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. på projekt nr. A653111 og 25 mio. kr. på projekt nr. 650000. 

 

Anlægsregnskab
 

Projektets samlede rådighedsbeløb

30.500.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af den 25. juni 2018, rådgivning og kvalificering af budget, projekt nr. A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus

300.000 kr.

Projektets bevilling af den 24. september 2018, projektering, udbud og ombygning, projekt nr. A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus

5.200.000 kr.

Projektet bevilling af den 25. marts 2019, resterende ombygning og flytning, projekt nr. A650000 Rådhusrokaden

25.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

30.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

30.497.053 kr.

Mindreudgift

2.947 kr.

Mindreudgift i procent

0,01 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Det samlede anlægsregnskab for projekt nr. A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus og projekt nr. A650000 Rådhusrokaden, godkendes. 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 15

Indhold

Sammendrag
Arbejdet med ombygning af tandklinikkerne på Baltorpskolen, afdeling Grantoften projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur og tandklinikkerne på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg (tidl. afdeling Nord), projekt nr. A485006 Tandklinikstruktur ekstra, er færdigt. Anlægsregnskabet for de to projekter aflægges samlet og indstilles til godkendelse. 
 

Baggrund
Med baggrund i budgetaftalen for 2018 blev der i december 2017 besluttet en ny 4-klinikstruktur for Tandplejen i Ballerup Kommune, samt en samarbejdsmodel mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området. Der er samlet bevilget 17,9 mio. kr. til ombygning af tandklinikkerne. Bevillingerne er givet på følgende møder:

 • Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017: 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af de fysiske ombygninger, projekt nr. A485101 Tandplejen - Ny struktur. 
 • Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018: 10,25 mio. kr. til gennemførelse af etape 1, Baltorpskolen, afdeling Grantoften, projekt nr. A485101 Tandplejen - Ny struktur.
 • Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019: 6,6 mio. kr. til gennemførelse af etape 2, Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg (tidl. afdeling Nord), projekt nr. A485006 Tandklinikstruktur ekstra. Heraf 0,6 mio. kr. til parkeringsplads ved Baltorpskolen, afdeling Grantoften. 
 • Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019: 0,150 mio. kr. til udbedring af ødelagte belægninger samt etablering af asfaltbelægning på parkeringspladsen ved Baltorpskolen, afdeling Grantoften, projekt nr. A485006 Tandklinikstruktur ekstra.
 • Kommunalbestyrelsen den 22. september 2020: 0,4 mio. kr. til færdiggørelse af projektets ekstraarbejder på Baltorpskolen, afdeling Grantoften, projekt nr. A485101 Tandplejen ny struktur. 

Tillige har projektet modtaget i alt 267.385 kr. fra Tilgængelighedspuljen, som tilskud til etablering af elevatoradgang til tandklinikkerne ved Baltorpskolen, afdeling Grantoften. 

Første etape i etableringen af 4-klinikstrukturen startede i 2018. Den omhandlede ombygning på Baltorpskolen, afdeling Grantoften, samt flytning af Tandplejen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget og Hedegårdsskolen, til den ombyggede lokation. Anden etape udgjorde sammenlægningen af klinikkerne på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg, og Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund, til én klinik placeret på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg (tidl. afdeling Nord). Da arbejderne og løsningerne i de to projekter er udført og løst i en helhed, aflægges der et samlet anlægsregnskab for projekterne.
 

Sagsfremstilling
Der er udført en større ombygning af tandklinikkerne på Baltorpskolen, afdeling Grantoften. Den tidligere klinik er udvidet fra fire til syv klinikker, og der er etableret et nyt ventilationsanlæg, elevatoradgang samt nye personalefaciliteter med både herre- og dameomklædning. Der er desuden etableret mødelokaler, køkken og kantine/frokoststue samt bedre kontorplads for ledelsen. Følgearbejder af ombygningen har bl.a. været, at sundhedsplejen er flyttet til lokaler i stueetagen, og flere af skolens mødelokaler er blevet flyttet. Personalerummet på skolen har i den forbindelse fået en ny lydtæt foldevæg for at skabe et stort mødelokale med mulighed for opdeling. Parkeringspladsen ved tandklinikken er blevet renoveret, og tilgængeligheden til tandklinikken er forbedret. 

Der er endvidere gennemført en større ombygning af tandklinikkerne på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg. Tandklinikkerne er udvidet fra tre til fire klinikker, og der er etableret nyt inventar og nye tandlægestole. Herunder er der etableret røntgen på stolene, mod at der er sparet et særskilt røntgenrum. Udvidelsen er gennemført ved at inddrage Ordblindeinstituttets administration, og samtidig er lokalerne omkring lærerværelset ombygget. Til gengæld har Ordblindeinstituttet fået den tidligere pedelbolig til deres disposition, som er blevet istandsat i samme forbindelse. Ombygningen har desuden betydet, at to personaletoiletter er blevet flyttet, og der er etableret nye toiletter til personalet ved lærerværelset. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet har samlet fået en anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. fordelt på projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur og nr. A485006 Tandklinikstruktur ekstra. 

 

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

17.900.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af den 18. december 2017, projektering, 
projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur

500.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af den 30. april 2018, etape 1, projekt nr.
A485101 Tandplejen - ny struktur
10.250.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af den 25. marts 2019, etape 2, projekt nr. A485006 Tandklinikstruktur ekstra6.600.000 kr. 

Tillægsbevilling af den 26. august 2019, projekt nr. A485006
Tandklinikstruktur ekstra

150.000 kr.

Tillægsbevilling af den 22. september 2020, projekt nr. A485101
Tandplejen - ny struktur
400.000 kr.
Projektets samlede bevilling17.900.000 kr.
Projektets samlede regnskab17.870.843 kr.

Mindreudgift

 29.157 kr.

Mindreudgift i procent

0,16 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for ejendomme indstiller at

 1. Det samlede anlægsregnskab for projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur og projekt nr. A485006 Tandklinikstruktur ekstra, godkendes. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 18

Indhold

Sammendrag
Arbejdet med oprettelse af dagtilbudspladser i distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen, projekt nr. A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen, er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse. 
 

Baggrund
For at imødekomme det stigende børnetal i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 at etablere to satellitter til eksisterende børnehuse på henholdsvis Torvevej 31 i Skovlunde i distrikt Skovlunde, og på Agernhaven 6 i Ballerup i distrikt Skovvejen. Der er samlet bevilget 2,61 mio. kr. til etablering af de to satellitter. Kommunalbestyrelsen gav den 29. april 2019 en bevilling på 2,3 mio. kr. til projekt nr. A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 givet en tillægsbevilling på 0,31 mio. kr. til projektet  med henblik på at færdiggøre projektet. 
 

Sagsfremstilling
I Agernhaven 6 i Ballerup er der etableret en ny kapacitetsinstitution Isbjerget i de tidligere institutionslokaler, som for en periode har været ubenyttet. Oprindeligt var den tænkt til børnehavebørn, men projektet er gennemført således, at der både er plads til vuggestue- og børnehavebørn. Institutionen er normeret til 13 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. På nuværende tidspunkt er der 11 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn i institutionen, men det forventes, at normeringstallet rammes inden for en kort periode, da der netop er skrevet flere børn op.

Institutionen er blevet opgraderet med et modtagerkøkken i stedet for det tidligere anretterkøkken, så der er forberedt for en frokostordning for børnehavebørn. Det betyder, at en del af den tidligere voksengarderobe er reduceret for at kunne opstille køle- og fryseskabe. Både vuggestue og børnehavebørn får mad fra Børnehuset Lundegården, idet der er tilvalgt frokostordning for børnehavebørn, men ikke er timer nok til egen ordning, da den skal dække både børnehavebørn og vuggestuebørn. 

Vaskesøjlen i anretterkøkkenet er etableret i rengøringsrummet, og det tidligere værksted er nu indrettet som kontor. Puslerum til de to grupperum er forsynet med nye pusleborde og hele institutionen har fået malet vægge og døre. Loftsbelysningen er opgraderet i flere rum, og døre til grupperum er forsynet med nye glasdøre. Automatisk Brand Alarmering (ABA)-anlæg er blevet opgraderet og ført med ud i liggehallen. Liggehallen har fået etableret ventilationsriste, og der er opført et legeredskabskur, som supplement til det mindre skur, der var i forvejen. Legepladsen er blevet istandsat og udvidet med supplerende legeredskaber som klatrestativ, legehuse og sandkasser. Beplantning på hele udearealet er blevet beskåret og uhensigtsmæssig beplantning er fjernet. 

På Torvevej 29 i Skovlunde (Tidligere ”Støberiet”, nu ”Vuggestuen på Torvevej”) er der indrettet vuggestue i de lokaler, som voksentilbuddet under Brydehuset tidligere anvendte. Oprindeligt var institutionen planlagt som et børnehus med både vuggestue- og børnehavebørn, men efterfølgende er institutionen ændret til kun at være vuggestue på grund af udviklingen i børnetallet. Dette har betydet behov for flere puslepladser, etablering af en liggehal og en anden legepladsindretning end oprindeligt planlagt. Institutionen er normeret til 30 vuggestuebørn. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 28 børn, mens et par ekstra børn netop er skrevet op til institutionen.

Der er opsat nye lofter og belysning i grupperum. De eksisterende toiletter er renoveret med bl.a. nye toiletter, vaskerende og puslebord, ligesom der er etableret to yderligere rum med pusleborde. De tidligere garderober, værksteder og depoter er ændret til opholdsrum, kontor og personalerum. Der er etableret et stort depot og en personalegarderobe. Der er indrettet to grupperum og en fælles garderobe til vuggestuen. Der er indrettet med et modtagerkøkken med plads til pædagogisk køkkenfunktion og café, og institutionen er dermed forberedt til en frokostordning for eventuelle børnehavebørn. Der er etableret ABA-anlæg også i liggehallen. Enkelte rum har fået ny gulvbelægning, og alle vægge og døre er malet ligesom trapperummet. På udearealet er der beskåret og fjernet uhensigtsmæssig beplantning. Der er opsat hegn med låger, den flade trappe er ændret til asfalteret rampe, og en del af flisebelægningen er oprettet for ny indretning. Der er opført et legeredskabsskur og en legeplads på græsskråningen og flisebelægningen. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet har samlet fået en anlægsbevilling på 2,61 mio. kr. på projekt nr. A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen. 

 

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.610.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af den 29. april 2019

2.300.000 kr.

Tillægsbevilling af den 26. oktober 2020

310.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.610.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.603.843 kr.

Mindreudgift

6.157 kr.

Mindreudgift i procent

0,2 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for ejendomme indstiller, at 

 1. Anlægsregnskabet til projekt nr. A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med etablering af ny staldbygning til Ballerup Rideklub er afsluttet, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. marts 2019 2,5 mio. kr. til fjernelse af eksisterende staldbygning og etablering af ny staldbygning som følge af ny lovgivning om dyrevelfærd med virkning fra 2020, herunder krav til areal og højde i hestebokse. Den eksisterende staldbygning kunne ikke overholde de nye krav.

 

Bevillingen blev finansieret ved frigivelse af 2 mio. kr., som var afsat i budgetaftalen for 2019 til projekt nr. A305000 Rideskolen, samt 0,5 mio. kr. fra projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg, således at der i alt blev frigivet 2,5 mio. kr. til projekt nr. A305000 Rideskolen.

 

Sagsfremstilling

Den nye staldbygning er opført på Kildesvinget 16 i Ballerup, hvor den eksisterende staldbygning blev revet ned. Den nye staldbygning er på 354 m² med 16 bokse i selve stalden og 5 udvendige bokse. 

 

Forholdene for både heste og ryttere er væsentligt forbedrede. Hestene har fået mere plads, når de står på stald, herunder så de nu også kan lægge sig ned. Hele stalden har nu samme niveau, der er skabt forbedrede adgangsforhold til stalden med nye indgange, og der er skabt bedre arbejdsforhold i forbindelse med udmugning og fodring af hestene. I nyindretningen er der endvidere blevet plads en ny vaskeplads for hestene til stor tilfredshed for rytterne, ikke mindst om vinteren.

 

Den nye staldbygning er bygget sammen med eksisterende hovedhus, hvor der er kontor og lejlighed. Dette har givet mulighed for at skabe plads til et nyt forbedret sadelrum for ryttere, som har hest opstaldet. 

 

Endelig er der i forbindelse med opførelsen af den nye staldbygning udført en del vedligeholdelsesarbejder, som påhviler bygningsejer, herunder etablering af fedtudskiller som følge af nye krav om dette.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab
 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.500.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.492.663 kr.

Mindreudgift

7.337 kr.

Mindreudgift i procent

0,3 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A305000 Rideskolen godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020  Punkt 19

Indhold

Sammendrag
Købet af  Egebjerghuse 35 i Ballerup er udført, og anlægsregnskabet for projekt nr. A005351 Køb af Egebjerghuse indstilles til godkendelse. 

 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2020 18 mio. kr. til bl.a. at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen. På mødet den 29. januar 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 6,795 mio. kr. af disse midler til projekt nr. A005331 Køb af Egebjerghuse til finansieringen af købssummen for Egebjerghuse 35. 

 

Sagsfremstilling
Købet af Egebjerghuse 35 er afsluttet, men arbejderne med ombygning af ejendommen til daginstitution pågår. Ejendommen indgår som ét af de kapacitetsudvidende tiltag, som Ballerup Kommune p.t. arbejder med. Da købet af Egebjerghuse 35 er afsluttet, indstilles anlægsregnskabet nu til godkendelse. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

6.795.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af den 29. januar 2020

6.795.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.795.000 kr.

Mer/mindreudgift0 kr.

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A005351 Køb af Egebjerghuse godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 på Kommunalbestyrelses møde den 5. oktober 2020 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen lægger en samlet sag om frigivelse af anlægsbevillinger på Økonomiudvalgets møde i november 2020.


Administrationen foreslår derfor en række anlægsbevillinger fra budgetvedtagelsen frigivet. De anlægsprojekter, som indstilles frigivet, er kendetegnet ved et af disse kriterier:

 • Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter, fx vedligeholdelsespuljen på ejendomme.
   
 • Konkret beskrevne anlægsprojekter.

   

Af de 240 mio. kr., der er budgetteret i 2021 i budgetaftalen, søges frigivet 76,775 mio. kr. i 2021. Enkelte af de projekter, der søges frigivet, har også rådighedsbeløb i 2022 - i alt 10,3 mio. kr. i 2022, som derfor også søges frigivet.
 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 på Kommunalbestyrelsesmøde den 5. oktober 2020 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen forelægger en samlet sag om frigivelse af anlægsbevillinger på mødet i november 2020. 
 

Sagsfremstilling
Der er i budget 2021 vedtaget et anlægsbudget på 240 mio. kr. Med henblik på at kunne sætte anlægsprojekterne så tidligt i gang som muligt i 2021 og samtidig mindske det administrative ressourcetræk til frigivelsessager (jf. afsnittet "Samarbejde om og opfølgning på den politiske aftale" i budgetaftalen) foreslår administrationen her at frigive en del af det samlede anlægsbudget, således at arbejderne kan gå i gang. De anlægsprojekter, som indstilles frigivet her, er kendetegnet ved et af disse kriterier:

 

 • Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter - typisk puljemidlerne, eksempelvis vedligeholdelsespuljen vedr. ejendomme.
   
 • Konkret beskrevne anlægsprojekter.
   

På den baggrund foreslår administrationen nedenstående anlægsprojekter frigivet (numrene angivet i parentes henviser til budgetaftalen for 2021).

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • 0,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark (5.1.1).
   
 • 1 mio. kr. i 2022 til A015005 Kolonihaver, som blev afsat i budgetaftalen for 2021 (4.2.2). Midler afsat i tidligere budgetaftaler er frigivet tidligere år.
   
 • 2,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer (4.1.1). Midlerne er afsat i budgetaftalen for 2021 som et supplement til puljen i 2021 og skal anvendes til genopretning og grøn vedligeholdelse i byrummet, jf. aftalepunktet.
   
 • 12,045 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer (4.4.4). Puljemidlerne i 2021 ønskes bl.a. frigivet nu for rettidig betaling af entreprenøren i januar 2021 i henhold til Rammeaftale om mindre anlægsarbejder på vejarealer i Ballerup Kommune. Administrationen forelægger primo 2021 for Teknik- og Miljøudvalget forslag til plan for udmøntning af midlerne.
   
 • 1,5 mio. kr. i 2021 til Cykelstier - bedre asfalt (4.3.1). Puljemidlerne i 2021 frigives i lighed med lignende puljer sidste år til samme projektnr. som sort pulje, og administrationen forelægger primo 2021 for Teknik- og Miljøudvalget et forslag til plan for udmøntning af midlerne.
   
 • 3 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter (4.5). Der er tale om puljemidlerne i 2021.
   
 • 0,05 mio. kr. i 2021 til Skraldespandstømning med ny teknologi (2.1.1).
   
 • 0,3 mio. kr. i 2021 til Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen (4.1.2).
   
 • 0,3 mio. kr. i 2021 til Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård (4.1.2)
   
 • 0,03 mio. kr. i 2021  til "Badning frarådes"-skilte (4.2.1).
   
 • 0,05 mio. kr. i 2021 til skilte, der formidler naturen (4.2.1). Der er tale om puljemidlerne i 2021.
   
 • 0,2 mio. kr. i 2021 til Skod-askebægre ved stoppesteder (4.2.2).
   
 • 2 mio. kr. i 2021 til Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021 (4.3.3). Der er tale om puljemidlerne i 2021.
   
 • 0,1 mio. kr. til Optimering af p-pladser ved posthus (4.4.2).
   
 • Der er afsat 4 mio. kr. i 2021 til Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard (4.4.4). Der søges her om frigivelse af 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering. Herefter vil et forslag til løsning blive forelagt og de øvrige midler frigivet.
   
 • 5 mio. kr. i 2021 til Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021 (4.4.4). Der er tale om puljemidlerne i 2021, og der anvendes ca. 1 mio. kr. af midlerne i 2021 til rådgiverydelser i forbindelse med forundersøgelser, tv-inspektioner, mv. samt udarbejdelse af tilstandsrapport vedr. vandafledningsforholdene i kommunen. Derefter forelægges Teknik- og Miljøudvalget en plan for udbedring af vandafledningsforholdene med henblik på prioritering af indsatsen.
 • Der er afsat  3,5 mio. kr. i 2021 i puljen til forbedring af af trafiksikkerhed på skoleveje (4.4.4). Der søges om bevilling af 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering.

   

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget søges frigivet 28,575 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • 0,7 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A364241 Kunst i de 3 Bymidter til kunst i Egebjerg (4.4.1).
   
 • 2,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen (6.15).
   
 • 1,6 mio. kr. i 2021 til Ballerup superarena, indvendig sætningsrevner (6.15)
   
 • 0,75 mio. kr. til Forbedring af omklædningsrum 2021 (1.3.1). Der er tale om puljemidlerne i 2021.
   
 • 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til Rideskolen fremtidige investeringer (1.3.1).
   
 • 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. 2022 til Reparation af dræn på fodboldbaner (1.3.1).

   

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget søges frigivet 6,85 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022.

 

Social og Sundhedsudvalget

 • 0,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar. Der er tale om puljemidlerne i 2021 til investering i maskiner og inventar i forbindelse med nedbrud og skader i årets løb.

 

Økonomiudvalget

 • 1 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022 til Totalrenovering af TAPETENs tag (6.15).
   
 • 1,5 mio. kr. i 2021 til UCC-koncertsal (6.15).
   
 • 0,95 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme. Der er tale om puljemidlerne i 2021.
   
 • 2,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A013005 Bygningsmasse reduktion. Der er tale om puljemidlerne i 2021.
   
 • 2 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen (6.15).
   
 • 1,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A650016 Energimærkning (4.3.4). Midlerne finansierer lovbunden energimærkning af bygninger.
   
 • 30 mio. kr. i 2021 på Projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU (6.15). Der er tale om puljemidlerne i 2021 til vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunens bygninger.
   
 • 1,4 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. Der er tale om puljemidlerne i 2021 til investering i låsesystemer, brandalarmsystemer, mv. til kommunens bygninger.
   

Samlet for Økonomiudvalget søges frigivet 40,85 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022.
 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Sagen har i sig selv ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af nedenstående oversigt fremgår de projektnumre, midlerne søges frigivet til, samt fordelingen af rådighedsbeløbene i 2021 og 2022. Der er ikke ændret på fordelingen af rådighedsbeløbene i 2021 og 2022 i forhold til vedtagelsen i budget 2021.

 

Anlægsbevillinger

Teknik- og Miljøudvalget (mio. kr.)2021  2022  

Samlet

A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark0,5   0,5
A015005 Kolonihaver  1 1
A020217 Genopretning af grøn vedligeholdelse i byrummet 20212,5   2,5
A222172 Sort pulje 2021 (Sort puljemidler)12,045   12,045
A222172 Sort pulje 2021 (Cykelstier - bedre asfalt-puljemidler)1,5   1,5
A222768 Forundersøgelser i byudvikling 2021 (byudviklings-puljemidler)3   3
A020206 Skraldespandstømning med ny teknologi0,05   0,05
A222120 Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen0,3   0,3
A222121 Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård0,3   0,3
A020255 "Badning frarådes"-skilte0,03   0,03
A020256 Skilte der formidler naturen (puljemidler)0,05   0,05
A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder0,2   0,2
A222116 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021 (puljemidler)2   2
A015027 Optimering af p-pladser ved posthus0,1   0,1
A015029 Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard0,5   0,5
A222181 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021 (puljemidler)5   5
A015028 Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje0,5   0,5
      
Bevillinger Teknik- og Miljøudvalget i alt28,575 1 29,575

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget (mio. kr.)2021  2022  Samlet
A364241 Kunst i de 3 Bymidter 0,7   0,7
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen2,5   2,5
A304500 Ballerup superarena, indvendige sætningsrevner1,6   1,6
A031124 Forbedring af omklædningsrum 2021 (puljemidler)0,75   0,75
A031122 Rideskolen fremtidige investeringer0,3 0,3 0,6
A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner1 1 2
      
Bevillinger Kultur- og Fritidsudvalget alt                  6,85 1,3 8,15
     

 

 

Social- og Sundhedsudvalget (mio. kr.)2021 2022 Samlet
A532310 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2021 (puljemidler)          0,5   0,5
      
Bevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt0,5   0,5
      

 

Økonomiudvalget (mio. kr.)2021  2022  Samlet
A514557 Renovering af Tapetens tag1 8 9
A651050 UCC Koncertsal1,5   1,5
A001308 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2021 (puljemidler)0,95   0,95
A013007 Bygningsmasse reduktion 2021 (puljemidler)2,5   2,5
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen2   2
A650016 Energimærkning1,5   1,5
A650115 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2021 (puljemidler)30   30
A650296 Sikring af materielle værdier 2021 (puljemidler)1,4   1,4
      
Bevillinger Økonomiudvalget i alt                 40,85 8 48,85
      

 

Samlede bevillinger                                                                                             2021   2022   Samlet
Bevillinger alle udvalg i alt                                                   76,775 10,3 87,075

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for By, Erhverv og Miljø, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Center for Voksne og Sundhed samt Center for Politik og Organisation indstiller, at 
 

 1. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark.
   
 2. Der frigives 1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015005 Kolonihaver.
   
 3. Der frigives 2,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer til projekt nr. A020217 Genopretning og grøn vedligeholdelse i byrummet 2021.
   
 4. Der frigives 12,045 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.
   
 5. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A015021 Cykelstier - bedre asfalt til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.
   
 6. Der frigives 3 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A222768 Forundersøgelser i byudvikling 2021.
   
 7. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A020206 Skraldespandstømning med ny teknologi.
   
 8. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2021 til  projekt nr. A222120 Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen.
   
 9. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222121 Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård.
   
 10. Der frigives 0,03 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A020255 "Badning frarådes"-skilte.
   
 11. Der frigives 0,05 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A020256 Skilte der formidler naturen. 
   
 12. Der frigives 0,2 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.
   
 13. Der frigives 2 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222116 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021.
   
 14. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015027 Optimering af p-pladser ved posthus.
   
 15. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015029 Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard.
   
 16. Der frigives 5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222181 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021.
   
 17. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015028 Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje.
   
 18. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A364241 Kunst i de 3 Bymidter.
   
 19. Der frigives 2,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen.
   
 20. Der frigives 1,6 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A304500 Ballerup superarena, indvendige sætningsrevner.
   
 21. Der frigives 0,75 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A031124 Forbedring af omklædningsrum 2021.
   
 22. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A031122 Rideskolen fremtidige investeringer.
   
 23. Der frigives 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner.
   
 24. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar til projekt nr. A532310 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2021.
   
 25. Der frigives 1 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514557 Renovering af Tapetens tag.
   
 26. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A651050 UCC Koncertsal.
   
 27. Der frigives 0,95 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme til projekt nr. A001308 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2021.
   
 28. Der frigives 2,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A013005 Bygningsmasse reduktion til projekt nr. A013007 Bygningsmasse reduktion 2021.
   
 29. Der frigives 2 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen.
   
 30. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A650016 Energimærkning.
   
 31. Der frigives 30 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU til projekt nr. A650115 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2021.
   
 32. Der frigives 1,4 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier til projekt nr. A650296 Sikring af materielle værdier 2021.
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Indstillingens punkt 3 forelægges Teknik- og Miljøudvalget til nærmere udmøntning. Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) kan ikke medvirke til indstillingens punkt 3, 10, 11, 18 og 26 jf. Venstre og Konservatives ændringsforslag til Budget 2021. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

V og C kan ikke tilslutte sig indstillingspunkterne 3, 10, 11, 18 og 26 jf. Venstre og Konservatives ændringsforslag til budget 2021.

 

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020 Punkt 2 

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. juni 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2020 bevilget  3,468 mio. kr. til opgradering af trådløst netværk på udvalgte decentrale enheder. Administrationen indstiller, at der frigives 3,468 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A652050 Trådløst netværk.

 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2020 bevilget 3,468 mio. kr. til opgradering af trådløst netværk på udvalgte decentrale enheder. 

 

Sagsfremstilling
Projektet vil omfatte opgradering af trådløst netværk for syv plejecentre, Rødbo, Stokholtbuen, Brydehuset, fire klubber, 25 børnehuse og fem BFO'er, da de oplever øget behov for trådløs dækning med nye digitale arbejdsgange. 
Det indstilles, at alle midler til projekt for opgradering af trådløst netværk på udvalgte decentrale enheder frigives:

 • 3,468 mio. kr. til Trådløst netværk , jf. det vedtagende budget for 2021.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

3,468 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

3,468 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

3,468

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at 

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 3,468 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A652050 Trådløst netværk.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 19. oktober 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag
Den 19. oktober 2020 godkendte Børne- og Skoleudvalget en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af modtage- eller produktionskøkkener på fire daginstitutioner med bemærkningen om, at den resterende 1 mio. kr. fra puljen A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost, skulle omdisponeres.

Administrationen foreslår, at der omdisponeres 1 mio. kr. fra projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost til projekt nr. A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej til at optimere forholdene til Hjælpemiddelcentralen på Ågerupvej yderligere.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2020 en anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til flytning af Materielgården samt om- og tilbygning af eksisterende forhold på Ågerupvej til Hjælpemiddelcentralen. I august 2020 flyttede Materielgården fra Energivej til Ågerupvej, mens Hjælpemiddelcentralen fortsat er på Energivej mens om- og tilbygningen på Ågerupvej pågår. 

På investeringsoversigten er der afsat 4 mio. kr. til projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost, hvortil der på Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. oktober 2020 er frigivet 3 mio. kr. 

Sagsfremstilling
Administrationen har sat gang i arbejderne med om- og tilbygning til Hjælpemiddelcentralen på Ågerupvej. Undervejs i dette arbejde er administrationen blevet opmærksomme på, hvordan forholdene til Hjælpemiddelcentralen kan optimeres yderligere. Det drejer sig om følgende:

 • Etablering af en overdækning ved indgangspartiet, som vil optimere driften ved indlevering af hjælpemidler til vask.
 • Etablering af en epoxy gulvbelægning, som vil gøre gulvet mere skridsikkert.
 • Nye belysningsarmaturer, som vil sikre bedre lys samt på sigt give en energibesparelse.
 • Maling af eksisterende vægge.

Parallelt med dette arbejde har administrationen indhentet pris på etablering af fiberforbindelse til Ågerupvej. Udgiften til etablering af fiberforbindelse var ikke indregnet i den oprindelige anlægsbevilling.

I lyset af ovenstående foreslår administrationen at omdisponere 1 mio. kr. fra projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost da dette projekt gennemføres for 3 mio. kr. ud af de i alt 4 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten, til projekt nr. A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej så forholdene til Hjælpemiddelcentralen kan optimeres yderligere og der sikres en effektiv drift efter flytningen til Ågerupvej.  

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej

 

4.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

5.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt  på år

 

5,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der omdisponeres 1 mio. kr. fra projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost til projekt nr. A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej til at optimere forholdene til Hjælpemiddelcentralen på Ågerupvej yderligere.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 19. maj 2020 Punkt 30

Indhold

Sammendrag
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. maj 2020 indretningsplanerne for ombygningen af det tidligere posthus. Siden da er indretningsplanerne projekteret, og der er skrevet kontrakt med en entreprenør. Administrationen søger nu om frigivelse af de resterende 8 mio. kr. til projekt nr. A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte.

 

Baggrund
Ballerup Kommune købte tilbage i 2017 det tidligere posthus og vedtog i forbindelse med budgetaftalen 2020, at bygningen skulle danne ramme om fællesskab og foreningsliv samt læge- og/eller sundhedsaktiviteter. Projekteringen af huset er nu i mål, og administrationen har skrevet kontrakt med en hovedentreprenør. 

 

Sagsfremstilling
Efter projektet har været i udbud, har Ballerup Kommune skrevet kontrakt med hovedentreprenør, Rasmus Friis A/S om ombygning af det tidligere posthus. Hovedentreprisen er på ca. 9,7 mio. kr. ekskl. udgifter til rådgivning, inventar, etablering af fiberforbindelse, beplantning foran ejendommen og uforudsete udgifter. Såfremt der skulle opstå større uforudsete udgifter, vil budgettet blive udfordret.

Administrationen bestræber sig på at så meget som muligt af inventaret i bygningen skal komme fra genbrug. I den forbindelse er administrationen bl.a. i dialog med Ballerup Kommunes møbelbørs. Derudover er administrationen opmærksomme på evt. overskudsinventar, der er opmagasineret i kælderen på rådhuset og i andre af kommunens bygninger.  

Beplantningen foran bygningen vil blive etableret i samme stil som den øvrige beplantning på banegårdspladsen, således at man får et helhedsindtryk og oplever en sammenhæng mellem pladsen og bygningen. 

Entreprenøren begyndte arbejderne i oktober 2020, og projektet forventes afsluttet i slutningen af april 2021. 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Med inddragelse af tilgængelighedsfølgegruppen vil der blive sikret god fysisk tilgængelighed både ved indgangen til bygningen og indenfor når man bevæger sig rundt. 

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er midlerne til projekt nr. A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte fordelt med 5 mio. kr. i 2020, som tidligere er frigivet, og 8 mio. kr. i 2021, som ønskes frigivet nu. 

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

8.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

5.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

13.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

5

8

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup Bymidte til ombygning og klargøring af ejendommen til de nye funktioner. 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2020 er der afsat 50 mio. kr. i 2020­-2023 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner med henblik på at imødekomme et stigende antal børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner.

 

Med udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for de 0-­5 årige har administrationen udarbejdet en analyse, der peger på tre forskellige muligheder for kapacitetsudvidelse. Jf. prognoserne og den faktiske udvikling i løbet af 2020 er det i distrikt Skovlunde og distrikt Hedegården, at Ballerup Kommune bliver presset på dagtilbudskapacitet, derfor fokuserer analysen på disse distrikter. 

 

Med baggrund i vedlagte analyse indstiller administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. fra projekt nr. A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde til projekt nr. A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendom på Torvevej i Skovlunde. Ligeledes indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra projekt nr. A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde til projekt nr. A514017 Ombygning af daginstitutionen på Hold­-an Vej i Ballerup.

 

Endvidere indstiller administrationen, at de konkrete forslag undersøges nærmere i forhold til evt. behov for genhusning eller andet samt hvilke økonomiske konsekvenser forslagene vil have.

 

Baggrund

Når befolkningsprognoserne og den konkrete udvikling i antallet af børn i løbet af 2020 sammenholdes med den nuværende fysiske kapacitet, forventes de største kapacitetsmæssige udfordringer i distrikt Skovlunde og distrikt Hedegården. Derfor er analysen af mulige kapacitetsudvidende tiltag gennemført med fokus på de to distrikter.

 

Udviklingen i børnetal og prognoser samt mulige kapacitetsudvidelser har løbende været drøftet i Børne­ og Skoleudvalget.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med COWI undersøgt, hvordan kapaciteten kan udvides i distrikt Skovlunde og distrikt Hedegården. I denne proces har administrationen og COWI indledningsvist screenet de to distrikter for en række muligheder og på den baggrund valgt at gå i dybden med tre konkrete muligheder (se bilag).

 

 • Etablering af daginstitution i kommunens ejendom på Torvevej i Skovlunde til ca. 64 børn, estimeret til ca. 26,6 mio. kr.
 • Udvidelse af Børnehuset Ellekilde til ca. 64 børn, estimeret til ca. 26,3 mio. kr.
 • Ombygning af Børnehuset Birkegården beliggende på Hold-­an vej i Ballerup med en udvidelse svarende til ca. 48 børn, estimeret til ca. 18,7 mio. kr.

 

Når befolkningsprognoserne sammenholdes med ovenstående kapacitetsudvidelser vil én af løsningerne i distrikt Skovlunde og løsningen i distrikt Hedegården sikre kapacitet frem til ca. 2024, dog afhængigt af om den konkrete befolkningsudvikling i de enkelte distrikter, herunder om den nuværende befolkningstilvækst for aldersgrupperne 0-­5 år, stiger i samme takt som for nuværende.

 

En øget stigning i antallet af børn i de kommende år vil give fornyede behov for kapacitet. Såfremt antallet af børn falder, vil det være muligt at tilpasse kapaciteten i forhold til fx de mest nedslidte eller driftsmæssigt tungeste børnehuse i distrikterne. P.t. er der i distrikt Skovlunde og distrikt Hedegården ikke noget, der tyder på et faldende børnetal, eller at stigningstakten i antallet af særligt tilflyttende børn er væsentligt ændret.

 

Det skal bemærkes, at en udvidelse af Ellekilde vil kræve en ny lokalplan i modsætning til de øvrige to muligheder. Samtidig er Torvevej infrastrukturelt bedre placeret i forhold til en ny daginstitution, hvorfor administrationen indstiller denne mulighed i Skovlunde.

 

Endelig foreslår administrationen, at der igangsættes et totalentrepriseudbud med henblik på den efterfølgende projektering samt udførelse. Administrationen foreslår at anvende et omvendt udbud, hvor prisen er fast og der konkurreres på løsningen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed til daginstitutionerne vil blive sikret efter gældende regler. Alle forslag skal udformes i dialog med evt. andre kommunale aktiviteter lokalt, for at sikre god tilgængelighed for alle brugerne, eksisterende og kommende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 14 mio. kr. i 2021 og 36 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A514015 Ny daginstitution i Skovlunde.

 

De to indstillede projekter giver tilsammen et forventet behov for ca. 45 mio. kr., men da der er tale om om- og tilbygninger i eksisterende bygningsmasse er der en vis usikkerhed forbundet med projekterne. Derfor indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på totalt 5 mio. kr., til den videre undersøgelse samt udbudsproces.

 

Den afledte drift er på nuværende tidspunkt ikke estimeret, hverken i forhold til det bygningsmæssige eller i forhold til personale­ og administrationsomkostninger. Disse omkostninger vil blive undersøgt parallelt med, at projekterne bliver kvalificeret yderligere.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

5.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A514015 Ny daginstitution i Skovlunde.

5.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb).

5.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

5

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. fra projekt nr. A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde til projekt nr. A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendom på Torvevej i Skovlunde, men henblik på en videre undersøgelse af forslaget samt den efterfølgende udbudsproces.

   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra projekt nr. A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde til projekt nr. A514017 Ombygning af daginstitutionen på Hold­-an Vej i Ballerup, men henblik på en videre undersøgelse af forslaget samt den efterfølgende udbudsproces.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-11-2020
Indstilles til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at muligheden for fleksibel anvendelse tænkes ind af hensyn til udviklingen i børnetallet.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2020 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Arbejderne med at optimere lokalerne i Klub Rugvænget er gennemført hen over sommeren 2020 og fortsætter ind i efteråret 2020. Administrationen har i samarbejde med ledelsen i klubben og ledelsen på Baltorpskolen udviklet projektet og ser nu en mulighed for at fremskynde gennemførslen af de arbejder, der i første omgang var planlagt udført i 2021, herunder udvikling og optimering af udendørsområderne. Derfor foreslår administrationen at frigive midlerne i 2021 og at fremrykke 0,7 mio. kr. fra 2021 til 2020.

 

Baggrund

I budgettet for 2020 er der afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten til Klub Rugvænget. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. juni 2020 frigivet 1 mio. kr. i 2020 til at gennemføre bygningsmæssige moderniseringer og justeringer, herunder vedrørende lys, lyd og støj efter ønske fra Klub Rugvænget.

 

Sagsfremstilling

Der er i henhold til ønsker fra klubben gennemført bygningsmæssige justeringer i de eksisterende lokaler samt moderniseret lokaler for at gøre dem brugbare for både klubben og skolen på forskellige tidspunkter af dagen og for at give flere anvendelsesmuligheder. En del af arbejderne med lokalerne er ligesom arbejdet med at optimere udendørsområderne oprindeligt planlagt til 2021, hvor midlerne endnu ikke er frigivet. Det har imidlertid vist sig muligt at påbegynde og gennemføre nogle af disse arbejder allerede nu, og derfor søges midlerne i 2021 (2 mio. kr.) nu frigivet, ligesom det foreslås at fremrykke 0,7 mio. kr. af de 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

 

De 2 mio. kr., der søges frigivet nu, skal således anvendes til at optimere anvendelsen af udendørsområderne, opgradering af inventar samt yderligere bygningsmæssige justeringer og modernisering af lokaler i samarbejde med klubben.

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet har fra budgettet for 2020 en samlet bevilling på 3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021, hvor 1 mio. kr. i 2020 tidligere er frigivet. Det ønskes nu at frigive de 2 mio. kr. i 2021 og at fremrykke 0,7 mio. kr. af de 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling i 2020 inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

3.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,7

1,3

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.49 under/under anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A516325 Klub Rugvænget.
   
 2. Der fremrykkes 0,7 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A516325 Klub Rugvænget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download