Kultur- og Fritidsudvalget

02.10.2018 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Referat af bestyrelsesmøde i Ballerup Museumsfond.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Virksomhedsplan for Ballerup Museum.

  Bilag
  1 bilag
   
 3. Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2018.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Referat af Brugerrådsmøde for Lautrupgård Musik – og Kulturhus.

  Bilag
  1 bilag

   
 5. East Kilbride Badet holder lukket den 8. og 9. oktober 2018 på grund af udbedringer.
   
 6. Sociale fripladser på Ballerup Musik- og Kulturskole

  Bilag

  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møder den 30. januar 2018 og den 27. februar 2018 et introduktionsforløb til udvalgets område, hvor det bl.a. blev besluttet at afholde en introduktion til civilsamfundsindsatsen, herunder frivillighed, §18-puljen (frivilligt socialt arbejde) og integrationspuljen (Puljen for integrationsfremmende initiativer).

 

Baggrund

En ny valgperiode er påbegyndt i 2018. Kultur- og Fritidsudvalget har fem nye medlemmer, der skal introduceres til det arbejde, som udvalget efter Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt skal varetage.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 30. januar og møde den 27. februar 2018 et introduktionsforløb med fokus på opbygning af grundlæggende viden på udvalgets område, herunder strategiske indsatser og politiske mål på udvalgets område.

 

I forbindelse med de månedlige udvalgsmøder er udvalget løbende blevet præsenteret for et tema inden for udvalgsområdet. Derudover har der været gennemført et institutionsbesøg den 20. februar 2018, og der er afholdt seminar den 1. og 2. juni 2018.

 

Jf. introduktionsforløbet er temaet på oktobermødet en introduktion til og temadrøftelse om civilsamfundet - frivillighed, § 18 puljen og integrationspuljen.

 

Følgende er besluttet om det videre introduktionsforløb/temaer:

 • November: Kulturaftaler og kunst

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager lederen af TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter Michael Hansen under introduktion til frivillighed og § 18-puljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Introduktion til civilsamfundsindsats - frivillighed, § 18-puljen og integrationspuljen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Vestegnens Musikhøjskole er en aftenskole i Ballerup Kommune, som har modtaget tilskud i henhold til folkeoplysningsloven til sine aktiviteter. Aftenskolen har ikke haft aktiviteter i 2017 og 2018.

 

Det indstilles, at Vestegnens Musikhøjskole fratages godkendelse som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

 

Baggrund

Vestegnens Musikhøjskole har ikke modtaget tilskud til aktiviteter i 2017 og 2018.

 

Sagsfremstilling

Vestegnens Musikhøjskole har været en aftenskole i mange år og har gennem årene modtaget tilskud fra Ballerup Kommune.

 

Vestegnens Musikhøjskole har ikke haft kontinuerlige aktiviteter siden 2016, hvorfor Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at aftenskolen fratages godkendelse som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

 

Vestegnens Musikhøjskole er blevet vejledt i at søge om ny foreningsgodkendelse som aftenskole, hvis aftenskolen igen får kontinuerlige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Vestegnens Musikhøjskole fratages godkendelse som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Folkeoplysningsudvalget ønsker Kultur- og Fritidsudvalgets tilbagemelding på det afholdte temamøde den 14. august 2018.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at afholde et til to temamøder årligt med Folkeoplysningsudvalget. Første temamøde blev afholdt den 14. august 2018.

 

Sagsfremstilling

Emnerne på temamødet med Folkeoplysningsudvalget var idrætspolitik og voksenundervisning.

 

Temamødet blev drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. september 2018. Medlemmerne var enige i, at det var en positiv oplevelse at drøfte relevante emner med Kultur- og Fritidsudvalget, men også, at der fremover bør fokuseres på et enkelt emne af hensyn til den begrænsede tid.

 

Folkeoplysningsudvalget henstiller til, at Kultur- og Fritidsudvalget giver en tilbagemelding dels om udvalgets oplevelse af selve mødet, men også om de emner og spørgsmål, der blev rejst på temamødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Kultur- og Fritidsudvalget giver Folkeoplysningsudvalget en tilbagemelding på det afholdte temamøde den 14. august 2018.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig over muligheden for at mødes med Folkeoplysningsudvalget.

 

For at gøre dialogen endnu bedre fremadrettet anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at der kun vælges et tema pr. møde, som der kan gås i dybden med, og at udvalgets medlemmer får mulighed for at forberede sig på Folkeoplysningsudvalgets ønsker og temaer inden mødet.

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt møde med de folkeoplysende foreninger den 29. august 2018.

 

Mødet evalueres med henblik på at afdække, om Kultur- og Fritidsudvalget fortsat ønsker at afholde et årligt foreningsmøde, samt om der er behov for justering af formen på mødet.

 

Baggrund

Der er kutyme for, at Kultur- og Fritidsudvalget inviterer de folkeoplysende foreninger til møde en gang årligt. Temaet fastlægges i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, der også bidrager med forslag til form og indhold.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget foreningsmøde den 29. august 2018 i Atriet på Ballerup Rådhus.

 

Temaet var "Samarbejde på tværs".

 

Der var tilmeldt 43 foreningspersoner fra tilsammen 23 foreninger, 4 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget samt 5 foreningsrepræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Optælling af deltagere under mødet afveg ikke fra antallet af tilmeldte.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. september 2018 blev foreningsmødet evalueret og udvalget udtrykte tilfredshed med foreningsmødets indhold og afvikling. Udvalget noterede sig, at mødedeltagerne sætter pris på denne mulighed for at mødes og danne netværk.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at der er 111 godkendte folkeoplysende foreninger, der alle har modtaget en invitation til foreningsmødet, og det dermed kun er ca. 20 pct. af foreningerne, der var repræsenteret.   

 

Udgifterne til afholdelse af foreningsmødet i 2018 var ca. 12.000 kr. Heri er ikke medregnet de arbejdstimer syv medarbejdere i Center for Skoler, Institutioner og Kultur bruger før og under arrangementet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer mødet med henblik på at beslutte, om der fortsat skal afholdes årlige foreningsmøder, og om der er ønsker til ændringer i mødeformen.

 

Udover Kultur- og Fritidsudvalgets møde med de folkeoplysende foreninger inviterer borgmesteren den samme kreds af foreninger til en nytårskur på rådhuset og en nytårsfest i Baltoppen LIVE hvert år i januar måned.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 40.000 kr. på ramme 40.35 Folkeoplysning og aktiviteter mv. til mødevirksomhed for Folkeoplysningsudvalget og foreninger.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Foreningsmødet den 29. august 2018 evalueres.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udtrykker glæde over foreningsmødet og de drøftelser, der var.

 

Udvalget anbefaler, at det overvejes, hvordan flere foreninger kan komme til at deltage, samt hvorvidt mødet kan tænkes sammen med øvrige møder for foreninger og politikere.

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget deltog i Kulturmødet på Mors den 23.-24. august 2018 og udvalget skal evaluere deltagelsen.

 

Baggrund

Deltagelse i Kulturmødet på Mors.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget deltog i Kulturmødet på Mors den 23.-24. august 2018 og udvalget skal evaluere deltagelsen. Deltagelsen evalueres med henblik på at afdække Kultur- og Fritidsudvalgets oplevelse af mødet og evt. ønske om at deltage en anden gang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til deltagelse i Kulturmødet på Mors 2018 beløber sig til 14.763 kr.

 

Udgifter til seminar og andre introduktionsarrangementer afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje. Der er årligt i perioden 2018-2021 afsat 68.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Samlet budgetramme i perioden er 272.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i perioden.

 

På udvalgets budgetramme resterer der 29.295 kr. i 2018 og for den samlede periode resterer 233.295 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Udvalgets deltagelse på Kulturmødet på Mors 2018 evalueres.

Beslutning

Der blev udtrykt stor begejstring for det faglige indhold. Såfremt temaerne for kommende års kulturmøder er relevante, vil udvalget gerne deltage igen. Det træffes der beslutning om i forbindelse med offentliggørelse af temaerne.


Indhold

Sammendrag
Handleplanerne for 2018 og 2019 for Ballerup Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 forelægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

I december 2014 blev den nye kultur- og fritidspolitik vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet handleplaner for kulturpolitikken for årene 2016-2017 og nu 2018-2019, og hermed omsat de enkelte temaer i politikken til konkrete indsatser, der skal sikre udviklingen på det samlede område.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til handleplaner for kulturpolitikken, der gælder for årene 2018 og 2019. Arbejdet er bl.a. sket med udgangspunkt i handleplanerne for 2016 og 2017.

 

Lederne af kulturinstitutionerne og medarbejderne fra Kultur og Fritid har deltaget i udarbejdelsen af handleplanerne, og handleplanerne er blevet drøftet løbende. Bl.a. på et arbejdsseminar i efteråret 2017 og et arbejdsseminar i sommeren 2018. 


Formålet med handleplanerne er, at de skal bidrage til at realisere kultur- og fritidspolitikken. Handleplanerne omsætter de enkelte temaer til konkrete indsatser, som skal sikre udviklingen på det samlede område.


Der er løbende sket en opfølgning på handleplanerne for 2016 og 2017, da handleplanerne bruges som dynamisk styringsredskab af Kultur og Fritid og kulturinstitutionerne. Der vil ligeledes ske en løbende opfølgning på de nye handleplaner efter forslaget er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget.


Handleplanerne forelægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I handleplanerne fremgår det for hvert enkelt punkt, hvorledes de enkelte tiltag finansieres. Størstedelen af tiltagene finansieres inden for rammen. Enkelte bliver der ansøgt fondsmidler til.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til handleplaner for 2018-2019 for Ballerup Kommunes Kultur- og Fritidspolitik godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes Genbrugsstation, Børnekulturcentret ved Ballerup Musik- og Kulturskole og fire udskolingsklasser ansøger Børnekunstpuljen om 36.000 kr. til et stort samarbejdsprojekt om kunst med fokus på affald.
 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Der er afsat 153.858 kr. til Børnekunstpuljen i 2018.

 

I kriterierne for puljen står der beskrevet, at der ved uddeling af puljemidlerne lægges vægt på, at flere af følgende kriterier indgår i projektet:

 • At projektet tager udgangspunkt i børns skaberevne som ressource, og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt
 • At projektet involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn
 • At projektet giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver
 • At projektet er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen
 • At projektet tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk
 • At projektet involverer flere samarbejdspartnere
 • At projektet arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter
 • At projektet styrker lokale eller interessemæssige netværk eller udvikler etablerede traditioner.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Genbrugsstation, Børnekulturcentret ved Ballerup Musik- og Kulturskole og fire udskolingsklasser ansøger Børnekunstpuljen om 36.000 kr. til et stort samarbejdsprojekt om kunst med fokus på affald. De fire klasser er fra henholdsvis Skovlunde Skole Afdeling Syd, fra Måløvhøj Skole Afdeling Østerhøj og fra Ordblindeinstituttet.

Kunstprojektet fokuserer på affald med baggrund i det store fokus Ballerup Kommune har på affaldssortering, genanvendelse og genbrug. Projektet formidler affald på en ny og anderledes måde samt tydeliggør affaldet som ressource; at affald ikke bare er affald men materialer, der kan benyttes på flere forskellige måder og til flere forskellige ting.

 

Eleverne vil blive opfordret til at samle og sortere affald hjemmefra til brug for projektet, og i håb om ekstra opmærksomhed på affaldssortering hos den enkelte familie. Derudover vil kunstnerne i samarbejde med Børnekulturcentret indsamle genbrugsmaterialer til brug for projektet.

 

Projektet har endvidere fokus på børn og unges skaberevne som ressource og deres møde med professionelle kunstnere. De to billedkunstnere Peter Rørbæk og Anders Benmouyal har begge stor erfaring med at arbejde med børn og unge og vil i samarbejde styre de fire klasser i skabelsesprocessen frem mod et eller flere større værker. Det sker gennem et tredages værkstedsforløb på Børnekulturcentret, for hver af de fire klasser.

 

De i alt fire værkstedsforløb á tre dages varighed hver vil foregå i løbet af november og værkerne færdiggøres og monteres i januar i et samarbejde mellem kunstnerne og eleverne. Udstilling af værkerne sker i forbindelse med genåbningen af Ballerup Kommunes Genbrugsstation, hvor også borgere, der møder de unges værker, vil få en ny vinkel på affald. 

 

Det samlede budget for projektet er på 56.000 kr. Ballerup Kommunes Genbrugsstation bidrager med 15.000 kr. og Børnekulturcentret med 5.000 kr. til dækning af materialer.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 36.000 kr. til dækning af kunstnerhonorarerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Børnekunstpuljen har et budget på 153.858 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 118.858 kr. til bevilling efter ansøgning.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 36.000 kr. til projektet fra Børnekunstpuljen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne, at Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget inviteres til ferniseringen.


Indhold

Sammendrag

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Ballerup søger om 9.500 kr. fra § 18-puljen til bustransport af butikkens frivillige i forbindelse med et inspirationsbesøg til andre genbrugsbutikker.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 9.500 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Ballerup søger om tilskud på 9.500 kr. fra § 18-puljen til bustransport af butikkens ca. 40 frivillige i forbindelse med et inspirationsbesøg til genbrugsbutikker i Nordsjælland.

 

De humanitære organisationers genbrugsbutikker er bevidste om, at de er udsat for konkurrence fra private aktører. Senest er åbnet en større genbrugshal i Måløv. De humanitære organisationers butikker samarbejder og bytter ofte mellem hinanden, da de modtager mange forskellige effekter, men reelt kun sælger visse varer, som for eksempel tøj.

 

Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker videresender forretningens overskud ubeskåret til hovedorganisationens humanitære hjælpearbejde. I 2017 var overskuddet for genbrugsbutikken i Ballerup på 275.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Ballerup imødekommes med 9.500 kr. til bustransport af butikkens frivillige i forbindelse med et inspirationsbesøg til genbrugsbutikker i Nordsjælland

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Danske Handicaporganisationer, Lokalafdeling Ballerup søger om 5.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til café-møder for interesserede og pårørende samt borgere med funktionsnedsættelser.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer, Lokalafdeling Ballerup søger om 5.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til café-møder for interesserede og pårørende samt borgere med funktionsnedsættelser.

 

Driften af caféen finansieres udelukkende af § 18-midler fra Ballerup Kommune. 

 

Om Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer, lokalafdeling Ballerup har siden 2016 afholdt månedlige café-møder, som fungerer som et oplysnings- og debatforum for borgere med fysiske og psykiske udfordringer. Cafémøderne afsluttes lejlighedsvist med fællesspisning, som er brugerbetalt.

 

Caféen er et åbent tilbud, men fungerer også som netværk for borgerne. Enkelte deltagere har påtaget sig opgaver hen ad vejen.

 

Caféen har jævnligt oplæg af medarbejdere ansat i Ballerup Kommune, eksempelvis rådgivning om hjælpemidler og hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalgets formand har også leveret oplæg om tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Danske Handicaporganisationer, Lokalafdeling Ballerup imødekommes med 5.000 kr. til fortsættelse af café-møder.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Forælder Fonden søger om 25.000 kr. fra §18-puljen til frivilliges indsats i fondens arbejde med førstehjælpslejligheder i Ballerup Kommune. Det søgte tilskud ønskes til base for frivillige administrationsmedarbejdere, rådgivere og netværksfrivillige samt udgifter til vedligehold og nyanskaffelser til fondens førstehjælpslejligheder.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggendearbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Forælder Fonden ansøger om 25.000 kr. fra § 18-puljen til frivilliges indsats i fondens arbejde med førstehjælpslejligheder i Ballerup Kommune.

 

Det søgte tilskud ønskes til base for frivillige administrationsmedarbejdere, rådgivere og netværksfrivillige samt udgifter til vedligehold og nyanskaffelser til fondens førstehjælpslejligheder. Derudover er der udgifter forbundet med møde og transport samt mindre erkendtligheder til de frivillige.

 

Om Forælder Fonden

Forælder Fonden er en privat social hjælpeorganisation, som blev stiftet i 1966 med det formål at yde støtte til dem, der er blevet alene med børn. Der gives råd og vejledning til enlige forsørgere omkring deres samlede sociale situation i form af almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning og økonomisk rådgivning.

 

Forældre Fonden ledes af en bestyrelse, der vælges af fondens repræsentantskab. Fondens forskellige indsatser og aktiviteter varetages og suppleres i høj grad af frivillige. Det drejer sig om juridiske og psykologiske forhold vedrørende rådgivningsindsatserne. Derudover bidrager frivillige i en række administrative forhold, ligesom de løfter kerneopgaven med kontakt og støtte til lejerne af førstehjælpsboligerne.

 

Forældre Fonden har et rådgivningskontor og 42 førstehjælpslejligheder, almene lejemål, som fonden lejer. Lejemålene er møbleret og fremlejes for perioder fra et halvt til halvandet år, til enlige forsørgere i akut bolignød. Fire af lejemålene er beliggende i Ballerup Kommune og boligerne udlejes i tæt samarbejde med Boligkontoret i Ballerup Kommune. Lejerne henvises oftest via sagsbehandler.

 

Forælder Fonden samarbejder med den enlige forsørger omkring fremtiden. Forinden har frivillige hjulpet i forbindelse med

indflytningen, herunder haft kontakt til håndværkere, boligadministration samt sikret indkøb af manglende ting osv. De frivillige hjælper tillige, når udflytning sker fra førstehjælpsboligen til indflytning i en varig bolig.

 

I 2017 har 11 voksne og 14 børn boet i lejligheder i Ballerup Kommune. I alt har der været henvendelser fra 38 Ballerupborgere med i alt 66 børn.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Forælder Fonden i Ballerup Kommune imødekommes med 25.000 kr. til base for frivillige administrationsmedarbejdere, rådgivere og netværksfrivillige samt udgifter til vedligehold og nyanskaffelser til fondens førstehjælpslejligheder.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Foreningen Herreværelset søger om 12.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til foredrag i forbindelse med foreningens månedlige møder.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 12.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Foreningen Herreværelset søger om 12.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til foredrag i forbindelse med foreningens månedlige møder, så aktivitetsniveauet kan fastholdes.

 

Om Herreværelset

Foreningen Herreværelset er et mødested for mænd i alderen +60 år, hvor socialt samvær, foredrag, fællesspisning er en del af programmet.

 

Herreværelsets formål er at understøtte netværk og kontakt blandt Ballerup Kommunes ældre borgere og fremme det aktive medborgerskab gennem inspirerende foredrag og socialt samvær.

 

For tiden har foreningen 140 medlemmer og 25 på venteliste. Mødeaktiviteten er en gang pr. måned med undtagelse af sommermånederne.

 

Projektet er i sin tid startet op med afsæt i, at Skovlunde Kirkes præst fik henvendelse fra flere af Ballerup Kommunes hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker, der i deres job mødte mænd, som havde behov for at komme ud i et fællesskab.

 

Der er tale om mænd, som har lidt tab af identitet og mangler kollegafællesskab efter at have forladt arbejdsmarkedet og ikke har fundet nyt indhold. Ligeså er der tale om enlige mænd, som har mistet fodfæste og livsgnist efter tab af livsledsager ved skilsmisse eller ved død. Projektet rummer mænd, som går med selvmordstanker. 

 

Flere medlemmer i Herreværelset er mænd, som er ressourcestærke, selvhjulpne og aktive på mange måder, og det har været et bevidst valg også at rekruttere disse mænd for at sikre størst mulig forankring og bæredygtighed i forhold til flere praktiske opgaver.

 

Kontingent for medlemsskab er fastsat til 300 kr. i 2019. Herreværelsets budget for 2019 andrager 58.200 kr., hvor medlemskontingentet udgør i alt 42.000 kr.

 

Planlægning og den praktiske afvikling af medlemsmøderne med foredragsholdere varetages af bestyrelsen på syv medlemmer samt med ad hoc hjælp fra medlemmerne.

 

Udover bestyrelsens frivillige indsats består det frivillige sociale arbejde i at sikre rammerne for Herreværelsets eksistens og understøtte rekruttering og fastholdelse af mænd, som for de flestes vedkommende har behov for at få brudt isolation, "sorte tanker" og ensomhed og komme ind i nye relationer, i et fællesskab, som også byder på nye oplevelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Herreværelset imødekommes med 12.000 kr. til foredrag i forbindelse med foreningens månedlige møder.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) ansøger om 29.200 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til kurser for udviklingshæmmede.

 

Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke er en lokal kreds af ULF i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Udviklingshæmmedes Landsforbund ansøger om 29.200 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til kurser for udviklingshæmmede.

 

Udviklingshæmmede i Ballerup Kommune har udtrykt ønske om følgende kurser:

 

Frivillighed

ULF arbejder med frivillighed på forskellige måder og har mange tiltag, som kan bringes i spil i Ballerup Kommune.
 

I aktiviteterne lægges der vægt på at møde udviklingshæmmede i øjenhøjde.

 

Mobning

 • Hvordan føles det at blive mobbet?
 • Hvilke konsekvenser har mobning?
 • Hvordan stopper man mobning?
 • Hvilke redskaber kan man bruge for at forhindre mobning?

Oplæg om sundhed

Livet byder også på fester, byture og alkohol. Alkoholmisbrug og rygning er et stort problem blandt udviklingshæmmede.
 

Kurset kan også omhandle, hvordan man får et sundere liv og undgår livsstilssygdomme.

 

Om Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

ULF er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. ULF står også for: Udvikling, Ligestilling og Forskellighed.

 

ULF arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre i Danmark. ULF tilbyder kurser og foredrag, hvor man lærer om forskellige emner og udvikler sig.

 

ULF har hovedkontor i Vejle samt en række lokalkredse med 23 kredsbestyrelser, der er fordelt rundt i hele landet, som arrangerer aktiviteter for udviklingshæmmede i lokalområdet samt tager sig af det lokalpolitiske. Der er ikke en lokalkreds i Ballerup Kommune.

 

Foreningens kernefrivillige er udviklingshæmmede. Foreningen laver flere forskellige projekter for at opnå indflydelse og en metode til, at udviklingshæmmede får samme muligheder og rettigheder, som alle andre i det danske samfund. Der er altid udviklingshæmmede med i projekterne.

 

I Ballerup Kommune har ULF frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i kommunen.

 

ULF arbejder for, med tiden, at skabe et lokalt forum, en ULF-Kreds, hvor ULF’ere bliver bedre til at mestre deres eget liv og udvikler sig til aktive medborgere, der bidrager til nærområdet med frivilligt socialt arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund ikke imødekommes, idet der ikke er en lokalkreds af ULF i Ballerup Kommune. 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse, at ansøgningen ikke imøekommes, med denne bemærkning:Forudsætning for ansøgning er, at der aflægges regnskab for tidligere bevilling i 2016.

Beslutning

Indstillingen godkendt, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) til at aflægge regnskab for den tidligere bevilling i 2016.

 

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer også ULF til at genansøge i forbindelse med uddeling af § 18-midler i første halvår af 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ser positivt på ULF's formål og understreger, at afvisningen skyldes den manglende regnskabsaflæggelse og ikke, at der ikke er en lokalkreds i Ballerup Kommune.


Indhold

Sammendrag

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser (LMS) og selvskade ansøger om 25.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til opkvalificering af frivillige i rådgivningen.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

LMS søger om 25.000 kr. fra §18-puljen i Ballerup Kommune til opkvalificering af frivillige i rådgivningen. LMS antager at have ydet støtte og rådgivning til ca. 60 borgere fra Ballerup Kommune. Til foredrag arrangeret af LMS har der deltaget 8 borgere fra Ballerup Kommune.

 

Om Landsforeningen mod spiseforstyrrelser

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder støtte og rådgivning til personer, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade samt til pårørende og fagpersoner. LMS har på landsplan ca. 250 frivillige. Alle frivillige medarbejdere i LMS rekrutteres, uddannes og superviseres af professionelle psykologer, og ofte har de selv haft erfaringer med spiseforstyrrelser eller selvskade eller er pårørende.

 

LMS har en digital rådgivning som giver mulighed for, at brugeren kan henvende sig på telefon, mail, SMS, chat eller video. Den digitale rådgivning giver mulighed for at få rådgivning lige meget hvor man er, og derfor er det især til gavn for dem, som geografisk eller fysisk ikke har mulighed for at møde op til personlig rådgivning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade imødekommes med 25.000 kr. til opkvalificering af frivillige i rådgivningen.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde søger om 10.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til en studietur for butikkens frivillige i anledning af butikkens 25-års jubilæum.

 

Det indstilles at der bevilges et tilskud på 10.000 kr.

 

Baggrund

Formålet med puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde søger om 10.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til en studietur i anledning af butikkens 25-års jubilæum den 3. januar 2019.

 

Studieturen er et besøg til andre butikker, for at få inspiration til udvikling og fastholdelse af personale.

 

Om Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde

Genbrugsbutikken har 30 frivillige. Overskuddet for salg af genbrugsting i butikken går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. I 2017 indsendte butikken 369.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger syv ansøgninger på dette møde på i alt 115.700 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde imødekommes med 10.000 kr. til en studietur for de frivillige i anledning af butikkens 25-års jubilæum.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 19-09-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Motion ansøger om 4.565 kr. fra § 18-puljen til foreningens årsfest, som bliver afholdt mortensaften 2018.

 

Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, idet arrangementet ikke skønnes at have et tilstrækkeligt frivilligt socialt formål.

 

Baggrund

Formålet med § 18-puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde:

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Sagsfremstilling

Ballerup Motion ansøger om § 18-midler til foreningens årsfest, som bliver afholdt mortensaften lørdag den 10. november 2018. Arrangementet er med vinsmagning, middag og underholdning.

 

Ballerup Motion har tidligere arrangeret et mortensaften arrangement i 2017 med 123 betalende deltagere. 

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede, og der opkræves en kuvertpris på 295 kr. Der forventes op til 150 deltagere. Invitation til arrangementet går gennem medlemskartoteket og opslag på Facebook.

 

Ballerup Motion søger om 4.565 kr. fra § 18-puljen til:

 

Kurverter á 295 kr. til syv frivillige2.065 kr.
Underholdning ved Dancing Team500 kr.
Sangunderholdning2.000 kr.

 

Ansøgningen er modtaget efter Frivillighedsrådets møde den 19. september 2018 og blev efterfølgende sendt til Frivillighedsrådet. Frivillighedsrådet indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet arrangementet ikke skønnes at have et tilstrækkeligt frivilligt socialt formål.

 

Om Ballerup Motion

Foreningen har 130 aktivitetsmedlemmer, som dyrker yoga, vandgymnastik, linedance og rygtræning. Foreningen har også to månedlige madhold. Ballerup Motion søger gennem arrangementer at udbygge kendskabet til foreningens aktiviteter, samt at inddrage medlemmerne i frivilligt arbejde i arrangementer og events som foreningen deltager i.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et budget på 575.000 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 248.000 kr. til bevilling efter ansøgning. 

 

Der foreligger med denne ansøgning, som blev modtaget efter Frivillighedsrådets møde den 19. september 2018, otte ansøgninger på i alt 128.185 kr. Det indstilles, at de seks ansøgninger imødekommes på i alt 84.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgningen fra Ballerup Motion om 4.565 kr. til foreningens årsfest, der afholdes mortensaften, ikke imødekommes, idet ansøgningen ikke skønnes at have et tilstrækkeligt frivilligt socialt formål.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt, at ansøgningen ikke imødekommes.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges Hoved-MEDs bemærkninger og opmærksomhedspunkter til forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

I forlængelse heraf skal der tages endelig politisk stilling til strategien samt organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøderne i august 2018, at forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf skulle fremlægges for Hoved-MED inden endelig politisk stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Hoved-MED drøftede den 23. august 2018 forslag til strategi samt organisering af den sammenhængende ungeindsats og fremkom med følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter:

 1. På beskæftigelsesområdet har der været et ønske om etablering af et ungecenter placeret tæt på et uddannelsesmiljø.
 2. Fin medarbejderinddragelse i processen – særligt til sidst. Opfordring til, at dette fortsætter.
 3. En opfordring til at få sat noget virkningsfuldt i gang, så vi reelt skaber resultater for de unge.
 4. Fokus på, hvordan vi arbejder med de unge frem for, hvordan vi organiserer os.
 5. Opmærksomhed på snitfladeproblematikkerne og på udfordringerne i det tværgående samarbejde.

Hoved-MED tog herefter orienteringen til efterretning.

 

Det administrative 0-25 års udvalg anbefaler, at Hoved-MEDs bemærkninger giver anledning til nedenstående præciseringer og forslag:

 

Ad 1) Det er 0-25 års udvalgets vurdering, at den sammenhængende ungeindsats bedst sikres ved model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. Modellen favner derudover strategiens uddannelses- og jobsigte ved at Uddannelsesvejledningen (UU) placeres i Center for Arbejdsmarked, hvor uddannelsesrådgivningen i forvejen har erfaring med at få borgere i uddannelse. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses som bilag. Som bilag er også evalueringen af samarbejdsmodellen.

 

Ad 2) 0-25 års udvalget tager positivt imod opfordringen om fortsat medarbejderinddragelse. 0-25 års udvalget viderefører derfor en eller flere arbejdsgrupper vedrørende den sammenhængende ungeindsats for også at sikre medarbejderinddragelse i implementeringsfasen. 

 

Ad 3) I strategien for den sammenhængende ungeindsats fremgår det: "Hvilke tilbud og indsatser, der kan støtte de unge i uddannelse og/eller job, vil ændres kontinuerligt i takt med samfundsudviklingen. Tilbudsviften til unge udvikles og justeres løbende på baggrund af en årlig vurdering og status". 0-25 års udvalget foreslår på baggrund af Hoved-MEDs bemærkning, at det resultatorienterede fokus skærpes ved at tilføje: "I vurderingen indgår en analyse af, hvorvidt de enkelte tilbud skaber resultater for de unge". Ændringsforslaget er fremhævet med rødt i strategien for den sammenhængende indsats, der kan ses som bilag.

 

Ad 4) I strategien for den sammenhængende ungeindsats vægtes samarbejdet med den unge borger højt. Det udmøntes bl.a. i forhold til, at det er samarbejdsmodellen som metode, der anvendes til at omsætte strategi til praksis, idet samarbejdsmodellens fokus er at tilbyde de unge en tværgående og koordinerende indsats, uanset hvordan de enkelte dele af forvaltningen er organiseret.

 

Ad 5) For at sikre øget fokus på snitfaldeproblematikker og på udfordringerne i det tværgående samarbejde vil 0-25 års udvalget i den kommende implementeringsplan opprioritere:

 • At der etableres en dataunderstøttet opfølgning på alle unge i målgruppen, der bl.a. understøtter kritiske snitfladeproblematikker
 • At der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter mødet og samarbejdet med den unge, men også samarbejdet mellem fagprofessionelle på tværs af fagområder internt såvel som eksternt.

Arbejdsgruppen vedrørende den sammenhængende ungeindsats vil blive inddraget i arbejdet med implementeringsplanen. Implementeringsplanen sendes efterfølgende i høring i de involverede fagcentre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der indgår en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

 1. Det godkendes, at den sammenhængende ungeindsats organisatorisk sikres med model 3: Samarbejdsmodellen.
   
 2. Strategien for den sammenhængende ungeindsats 13-30 år godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges en orienterende midtvejsstatus for Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren (se bilag).

 

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget. 

Baggrund

Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren består af: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner, som sammen har opnået status som frikommuner i et netværk under pågældende tema i oktober 2016.

 

Sagsfremstilling

Alle kommunerne i frikommunenetværket har nu påbegyndt forsøg og driver sit eget specifikke projekt med en til flere afgrænsede målgrupper inden for det tværkommunale forsøgsprogram med fælles lovramme og ekstern evaluering. Det tværkommunale forsøgsprogram er funderet i fire kerneelementer:

 • Borgeren har én plan
 • Borgeren har færre indgange til forvaltningen
 • Der arbejdes med progressionsmåling
 • Mål og opgaveløsningen integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.

Målgruppen for den sammenhængende familieindsats i Ballerup Kommune er familier, hvor en af forældrene modtager uddannelseshjælp (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) eller modtager ressourceforløbsydelse (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) – og hvor der i familien er børn i alderen 0-15 år.

 

Den sammenhængende familieindsats er bygget op omkring Samarbejdsmodellen, hvor hovedlinjerne er, at familien tildeles en tovholder, der varetager "En indgang" til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning. I samarbejde med familien sammensættes det tværfaglige team, der på tværs af alle relevante fagområder kan understøtte familiens mål- og aftaleplan "En Plan". Familien er aktiv medproducent af alle beslutninger omkring "En Plan".

 

Aktuelt deltager 15 familier i den sammenhængende familieindsats. I forsøgsperioden vil omkring 60 familier deltage i den sammenhængende familieindsats.

 

Overordnet oplever både borgere og medarbejdere, at samarbejdsformen/samarbejdsmodellen giver god mening. I praksis er det kompliceret at ændre på mange års vaner og rutiner. Det at samarbejde med borgeren med udgangspunkt i hans/hendes drømme, ressourcer og samlede livssituation – på tværs af kommunens organisatoriske rammer og fritaget fra gængse sektorspecifikke lovgivningsmæssige krav til fx proces og indhold stiller nye krav til medarbejdere og ledere. I frikommunenetværket og i det administrative 0-25 års ledelsesudvalg er der derfor et løbende fokus herpå.

 

I vedlagte midtvejsstatus er der en kort status fra frikommunenetværkets øvrige kommuner, en oversigt over paragraffritagelser samt en præsentation af netværkets øvrige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at:

 1. Orienteringen om Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download