Kultur- og Fritidsudvalget

04.09.2018 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Deltog ikke under punkt 10
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Özcan Kizilkaya (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Uddeling af bygningspris i 2018 (25 års jubilæum)
  Det er i år 25 år siden, at Ballerup Kommunes Bygningspris blev uddelt første gang. I alt er prisen uddelt fem gange, senest i 2011. Bygningsprisen vil blive uddelt i år på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2018.
   
 2. Referat fra brugerrådsmøde i Måløvhallen den 16. august 2018.

  Bilag

  1 bilag
   
 3. Referat fra brugerrådsmøde i Ballerup Idrætspark den 15. august 2018.

  Bilag
  1 bilag

   
 4. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. februar 2018 blev det besluttet, at det årlige dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd bliver afholdt torsdag den 1. november 2018 kl. 19.00-21.00 i Ungdomskulturhuset Vognporten.
   
 5. Midlertidigt halfordelingsudvalg i tilfælde af tvist ved fordeling af kunstgræsbaner.
   
 6. Forpagter i BSF Klubhus (Ballerup-Skovlunde Fodbold) har sagt op.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møder den 30. januar 2018 og den 27. februar 2018 introduktionsforløb til udvalgets område, hvor det bl.a. blev besluttet at afholde en introduktion til og temadrøftelse om idrætsområdet - Idrætspolitikken, Team Danmark-aftalen og DIF-undersøgelsen 2017 - på udvalgets augustmøde 2018. På mødet den 14. august 2018, punkt 18, tog Kultur- og Fritidsudvalget hul på temadrøftelsen, som forsættes på dette møde.

 

Baggrund

En ny valgperiode er påbegyndt i 2018. Kultur- og Fritidsudvalget har fem nye medlemmer, der skal introduceres til det arbejde, som udvalget efter Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt skal varetage.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 30. januar og møde den 27. februar 2018 et introduktionsforløb med fokus på opbygning af grundlæggende viden på udvalgets område, fx strategiske indsatser og politiske mål på udvalgets område.

 

I forbindelse med de månedlige udvalgsmøder er udvalget løbende blevet præsenteret for et tema inden for udvalgsområdet. Derudover har der været gennemført et institutionsbesøg den 20. februar 2018, og der er afholdt seminar den 1. og 2. juni 2018.

 

Jævnfør introduktionsforløbet var temaet på augustmødet en introduktion til og temadrøftelse om idrætsområdet - Idrætspolitikken, Team Danmark-aftalen og DIF-undersøgelsen 2017.

 

Følgende er besluttet om det videre introduktionsforløb/temaer:

 • Oktober: Civilsamfundet (Frivillighed, integration og § 18 Frivilligt Socialt arbejde)
 • November: Kulturaftaler og kunst.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager idræts- og fritidsinspektør Peter Bøgelund fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Introduktion til idrætsområdet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ungdomsskole har udarbejdet forslag til nye vedtægter, som fremlægges til godkendelse. Der er kun foretaget redaktionelle ændringer.

 

Baggrund

På baggrund af lov om ungdomsskoler har Ballerup Ungdomsskole udarbejdet forslag til nye vedtægter. Ungdomsskolebestyrelsen har godkendt forslag til vedtægter på deres møde den 21. juni 2018.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ungdomsskoles vedtægter udløb ved udgangen af 2017. Ungdomsskolen har derfor udarbejdet forslag til nye vedtægter. Indholdet i vedtægterne er uændret, bortset fra at der ikke længere er en løbetid for vedtægterne. Funktionsperioden for bestyrelsen er uændret og følger derfor fortsat den kommunale valgperiode.

 

Ungdomsskolebestyrelsen har godkendt forslaget på deres møde den 21. juni 2018.

 

På baggrund af vedtægterne udarbejder bestyrelsen selv deres forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Forslaget til nye vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Tidligere rektor på Baltorp Gymnasium, Dorthe Heide, som har været udpeget af Kommunalbestyrelsen som repræsentant for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, har fået nyt arbejde udenfor Ballerup Kommune og er fratrådt Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole. Vicerektor Poul Duer, Baltorp Gymnasium, har givet tilsagn om, at han gerne vil overtage pladsen i ungdomsskolebestyrelsen.

 

Baggrund

Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole består af 9 medlemmer:

 • 3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 • 1 medlem udpeges efter indstilling fra Ungdomsrådet.
 • 2 medlemmer udpeges efter forslag fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
 • 1 medlem udpeges efter forslag fra skolebestyrelserne.
 • 1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles medarbejdere.
 • 1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles elever.

Der vælges en stedfortræder for hvert medlem.

 

Uden stemmeret deltager skoleinspektør og souschef for Ballerup Ungdomsskole.

 

Formand og næstformand vælges af ungdomsskolebestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I følge ungdomsskoleloven og vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem, som repræsenterer en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet til en plads i ungdomsskolebestyrelsen.

 

Dette medlem har hidtil været rektor Dorthe Heide, som har fået nyt arbejde udenfor Ballerup Kommune. Der har ikke været udpeget en stedfortræder for Dorthe Heide på grund af manglende kandidater. Der har derfor heller ikke været foretaget et egentligt suppleringsvalg.

 

Vicerektor på Baltorp Gymnasium Poul Duer har givet tilsagn om, at han gerne vil overtage pladsen i ungdomsskolebestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Poul Duer indtræder i Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole, som repræsentant for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på møde 14. august 2018, hvordan ledig kapacitet i East Kilbride Badet kan anvendes bedst muligt. Sagen fremlægges nu med henblik på endelig beslutning om anvendelse af ledig kapacitet.

 

Baggrund

Svømmeklubben Triton har ønsket mere svømmetid i East Kilbride Badet, hvor foreningen vil oprette et familiehold søndag eftermiddag. Samtidig har der været udtrykt ønske om mere offentlig svømmetid i East Kilbride Badet.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Svømmeklubben Triton, som ønsker at oprette et familiehold søndag eftermiddag og et generelt ønske om, at Ballerup Kommune tilbyder mere offentlig svømmetid i East Kilbride Badet, skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvordan tiderne skal anvendes. 
 
Svømmeklubben Tritons vil gerne tilbyde undervisning for hele familien, delt op i forskellige niveauer på samme tid, som afsluttes med leg og sauna.
 
Triton ønsker at oprette familieholdet søndag eftermiddage kl. 14.00-16.00. Kontingentet for familieholdet vil blive fastsat til 500 kr. for børn og 300 kr. for voksne i tre måneder. Der kan også tilmeldes børn uden voksne og voksne uden børn.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs betragtninger
Det er centrets betragtning, at anvendelsen og fordelingen af tiderne i badet skal ses ind i arbejdet med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby.

 

I forlængelse heraf, anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der i perioden efterår 2018/forår 2019 foretages en analyse af benyttelsen af East Kilbride Badet, herunder skolesvømning, med henblik på en afklaring af badets profil samt finansieringen af denne.

 

Indtil denne analyse foreligger, er det Center for Skoler, Institutioner og Kulturs betragtning, at Svømmeklubben Triton godt kan tildeles tiden søndag kl. 14.00-16.00 frem til juni 2019. Det er videre Center for Skoler, Institutioner og Kulturs betragtning, at det bør understreges, at tiden gives til familiehold og ikke gives og benyttes til egentlig, klassisk svømmetræning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Svømmeklubben Triton tildeles ledig kapacitet i East Kilbride Badet søndage kl. 14.00-16.00 frem til juni 2019.
   
 2. Svømmeklubben Triton udarbejder en evaluering af tilbuddet, som fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget maj 2019
   
 3. Der i perioden efterår 2018/forår 2019 foretages en analyse af benyttelsen af East Kilbride Badet, herunder skolesvømning samt finansiering af denne, med henblik på en afklaring af badets profil.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Projektet SMÅ MØDER (om) KUNST for dagtilbudsområdet modtog i efteråret 2017 et tilsagn fra Statens Kunstfond på 76.704 kr. Projektet blev gennemført i foråret 2018 og blev efterfølgende evalueret. Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning.

 

Baggrund

Børnekulturcentret ved Ballerup Musik- og Kulturskole, Kulturtjenesten i Ballerup og kommunes dagtilbudsområde (0-5 år) ansøgte i oktober 2017 Statens Kunstfond om midler til et større børnekunstprojekt. Ansøgningen blev imødekommet med det fulde ansøgningsbeløb på 76.704 kr. Projektet blev gennemført i foråret 2018 og blev efterfølgende evalueret.

 

Sagsfremstilling

Projektet fik titlen SMÅ MØDER (om) KUNST. Det overordnede formål med projektet var, at alle børn i Ballerup Kommunes dagtilbud skulle have mulighed for at møde billedkunsten i deres eget miljø gennem en workshop med en professionel kunstner, hvor børnene skulle inddrages direkte i kreative processer i samarbejde med kunstneren.

 

Formålet med den enkelte workshop var, at børnene skulle have mulighed for at deltage i en kunstnerisk proces for herigennem at træne og udvikle deres evne til abstraktion samt at få skærpet den kreative sans. Herudover var det ønsket, at pædagoger og dagplejere i Ballerup Kommunes dagtilbud fik inspiration til at nytænke brugen af kunstneriske processer i børns dagligdag. Samtidig skulle de blive mere opmærksomme på Børnekulturcentret som mulig sparrings- og samarbejdspartner.

 

I alt blev der gennemført 25 ud af 26 besøg. Endvidere blev der i juni 2018 gennemført en særlig workshop målrettet Dagplejen. Projektet er herefter blevet evalueret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Evalueringen af kunstprojekt for Ballerup Kommunes dagtilbud støttet af Statens Kunstfond tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har fået henvendelse fra to kunstnere, der bor i kommunen, med forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup. Det er Novafos, der ejer vandtårnet og grunden omkring tårnet. På foranledning af borgmesteren har sagen været drøftet på et bestyrelsesmøde i Novafos, hvor der umiddelbart er en positiv stemning for at gå videre med en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at udsmykke vandtårnet.

 

Det indstilles, at der træffes politisk beslutning om, hvorvidt vandtårnet ønskes udsmykket.

 

Det er vurderingen, at et projekt at denne størrelse og synlighed kræver kunstfaglig bistand.

 

Det indstilles derfor videre, at der bevilges 150.000 kr. til indkøb af kunstfaglig bistand i 2018, og at kunstpuljens budget for 2019 reserveres til kunstfaglig bistand samt til etablering af kunstværket på vandtårnet i Ballerup.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse fra to herboende kunstnere med forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup.

 

Det første forslag blev udstillet på Ballerup Bibliotek i 2006 og borgeren har løbende henvendt sig til Ballerup Kommune for at tilkendegive sit fortsatte ønske om at realisere projektet.

 

Det andet forslag er fra en borger, der henvendte sig til Center for By, Erhverv og Miljø i sommeren 2017.

 

Sagsfremstilling

De to kunstnere har uafhængigt af hinanden henvendt sig til Ballerup Kommune med forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup.

 

De to forslag er meget forskellige, og kunstnerisk er der tale om to forskellige genrer. Det ene forslag indeholder et budget på 259.500 kr. I en mailkorrespondance bliver der gjort opmærksom på, at kunstnerhonoraret er til forhandling. I det andet forslag bliver der foreslået, at Ballerup Kommune afholder udgifterne til farver, stilladser og maskiner, og at der hertil gives et kunstnerhonorar i størrelsesordenen 60.000 kr. Ligeledes gør kunstneren opmærksom på, at projektet vil søge om midler fra fonde som Bikuben, Rockwool og Mærsk.

 

Det er Novafos, der ejer vandtårnet og grunden omkring tårnet. På foranledning af borgmesteren har sagen været drøftet kort på et bestyrelsesmøde i Novafos. Her var der en positiv stemning for at gå videre med en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at udsmykke vandtårnet. Novafos skal bl.a. undersøge, hvor meget grunden og vandtårnet bruges til, inden der kan tages endelig stilling til et udsmykningsprojekt. 

 

Med den politiske aftale 2016 blev det, som en del af Ballerup Kommunes samlede besparelser, besluttet at nedlægge Kunstrådet, herunder det formaliserede samarbejde med kommunens kunstneriske konsulent.

 

I den forbindelse blev der udarbejdet et forslag til den fremtidige administration af kunstopgaven, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2016 og som bl.a. betød, at opgaven omkring den kunstfaglige rådgivning bortfaldt, og at beslutning om tilkøb af ad hoc kunstfaglig rådgivning (finansieret af budgettet til kunst) besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget fra sag til sag.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at der kunstnerisk og økonomisk er tale om to meget forskellige projekter og anbefaler, at udgiften til projektet kvalificeres. 

 

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at et projekt omkring udsmykning af vandtårnet i Ballerup er en kompleks sag af en sådan størrelse, der forudsætter tilkøb af kunstfaglig bistand. Konsulenten vil bl.a. skulle varetage følgende arbejdsopgaver: 

 • Indlede en drøftelse med Novafos for at afdække, om det er muligt at udsmykke vandtårnet og herefter udarbejde en aftale med Novafos.
 • Indlede en ny kontakt med de to kunstnere for at sikre, at forslagene stadig er aktuelle og for at få de to kunstnere til at udarbejde endelige forslag.
 • Indhente øvrige forslag fra andre kunstnere.
 • Afdække om der skal ske en borgerinddragelse omkring udsmykningen, skabe en proces for borgerinddragelsen samt facilitere denne.
 • Skabe en proces for valg af kunstner – også i forhold til, hvem der skal inddrages i valget (Kultur- og Fritidsudvalget, Novofos, borgerne mv.) og facilitere denne proces.
 • Afdække udgifterne i det samlede kunstprojekt samt finansiering af projektet herunder at ansøge om midler fra kunstpuljen og øvrige puljer/fonde.
 • Afdække arbejdsprocessen omkring selve udsmykningen.
 • Indgå arbejdskontrakt med den udvalgte kunstner.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at det vil være nødvendigt at tilkøbe en kunstfaglig konsulent tre måneder (fordelt over seks måneder) for at varetage denne opgave.

 

Hertil kommer selve opførelsen af værket, hvilket bør ske i sommermånederne på grund af vejrmæssige forhold og derfor tidligst kan ske i sommeren 2019.

 

De to forslag til udsmykning fremvises på Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kunstpuljen har et budget på 446.000 kr. i 2018. Der resterer 227.000 kr. på budget 2018.

 

Til indkøb af kunstfaglig bistand i 2018 vil der være en udgift på 150.000 kr.

 

Hertil kommer udgifter til kunstfaglig bistand i forbindelse med opførelse af værket i 2019 og støtte/finansiering til opførelse af værket ligeledes i 2019.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

 Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der træffes politisk beslutning om, hvorvidt Ballerup Vandtårn ønskes udsmykket.
   
 2. Der i 2018 afsættes 150.000 kr. via Kunstpuljen til ansættelse af kunstfaglig bistand til opgaven omkring udsmykning af vandtårnet i Ballerup.
   
 3. Kunstpuljens budget for 2019 reserveres til kunstfaglig bistand i 2019 samt etableringen af selve kunstværket.
   
 4. Endelig bevilling af kunstpuljen 2019 sker efter godkendelse af budget 2019 og efter godkendelse af konkret forslag til udsmykning af vandtårnet i Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-06-2018
Udsættes

Beslutning

På mødet blev det oplyst, at der i kunstpuljen resterer 238.000 kr. og ikke 227.000 kr. som det fremgår af sagsfremstillingen. 

 

Indstillingen ikke godkendt

 

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at der tages stilling til en eventuel udsmykning af vandtårnet i forbindelse med disponering af kunstpuljen for 2019 eller 2020.


Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at få forelagt et forslag til, hvordan vedligeholdelsen af kunstværkerne kan kvalificeres i resten af 2018 via midler fra Kunstpuljen, hvor der resterer 238.000 kr.

 

Baggrund

Der er i Ballerup Kommune etableret en kunstpulje med henblik på tilskud til indkøb og opstilling af kunst i kommunen. Ansvaret for puljen ligger i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har omkring 130 kunstværker i byens rum. Der er afsat 128.000 kr. årligt til at vedligeholde kunstværkerne. Det er Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme, der har ansvaret for vedligeholdelsesarbejdet, og som har et samarbejde med bestiller/håndværkere om arbejdets udførsel i forhold til, om der er tale om vedligehold eller egentlige reparationer af kunstværket.

 

Der er i Kultur- og Fritidsudvalget udtrykt ønske om at få forelagt et forslag til, hvordan vedligeholdelsen af kunstværkerne kan kvalificeres i resten af 2018 via midler fra Kunstpuljen, hvor der resterer 238.000 kr. 

 

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme har identificeret en række kunstværker, som bevillingen eventuelt kan benyttes til:

 • Ballerupsløjfen - uret over jernbanen i Centrumgaden (gågaden) i Ballerup
 • Vandmanden - Parkskolens gård
 • "Karet" - Ballerup Idrætsby.

Listen er ikke udtømmende.

 

Det har - grundet en kort tidsfrist - ikke været muligt at indhente priser på udgifterne til reparation/vedligehold af ovenstående kunstværker, hvorfor det anbefales, at bevillingen gives som en rammebevilling til at vedligeholde de værker, administrationen identificerer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kunstpuljen har et budget på 446.000 kr. i 2018, hvoraf 153.000 kr. er reserveret til børnekunst. Der resterer 238.000 kr. samt 119.858 kr. til børnekunst.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. De 238.000 kr. i Kunstpuljen anvendes til vedligeholdelse af kunst i byens rum.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Tids- og procesplanen for arbejdet med frivillighedsstrategien er revideret og fremlægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Baggrund

Som et led i udmøntningen af "Aftale om budget 2018" blev der vedtaget et kommissorium for udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi. Strategien skal danne ramme for afklaring af vilkårene for frivillighed og Ballerup Kommunes samarbejde med de frivillige.

 

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtog et kommissorium i februar 2018 for det kommende arbejde med udviklingen af rammerne for frivillighed og for Ballerup Kommunes samarbejde med de frivillige.

 

Strategien skal berøre følgende tematikker

 • Udmøntning af Vision 2029 på frivillighedsområdet
 • Identifikation af frivillighedsområdet
 • Afklaring af den fremtidige organisering af frivillighedsområdet
 • Sikring af en åben tilgang i organisationen (centralt og decentralt) til frivillighed
 • Udvikling af værktøjskasse vedrørende frivillighedsområdet
 • Afklaring af indikatorer vedrørende frivillighed.

Der er nu nedsat en frivillighedsarbejdsgruppe jf. kommissoriet bestående af nøglemedarbejdere fra administrationen, samt formanden for henholdsvis Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsrådet. Tillige er der arbejdet med at afdække feltet og med at afklare, hvilken tilgang andre kommuner, forskere mfl. har til frivillighed. Der har bl.a. været afholdt et temamøde med oplæg af den tidligere formand for Frivilligrådet, Vibe Klarup, med deltagelse af frivillighedsarbejdsgruppen og Kultur og Fritid under Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der også har holdt en temadag om frivillighed.  

 

På den baggrund foreslås nogle tilretninger af den oprindelige procesplan beskrevet nedenfor.

 

Lyttemøder

Der foreslås afholdt såkaldte "lyttemøder", hvor frivillige og aktive borgere af forskellig karakter inviteres til at fortælle om, hvad de oplever af muligheder, hindringer og gode oplevelser generelt og i samarbejdet med Ballerup Kommune. "Lyttemøderne" vil dermed medvirke til både at identificere frivillighedsområdet og til at udbygge dialogen hermed.

 

Der foreslås afholdt tre til fire "lyttemøder" rundt om i Ballerup Kommune med forskellige temaer. Antallet afhænger af hvilke temaer, der skønnes nødvendige. Kultur og Fritid under Center for Skoler, Institutioner og Kultur
faciliterer "lyttemøderne", hvortil også frivillighedsarbejdsgruppen og Kommunalbestyrelsen inviteres. Målet er at få input fra de frivillige, der kan indgå i arbejdet med en frivillighedsstrategi og især til, hvordan Ballerup Kommune konkret kan forbedre rammerne omkring frivillighed.

 

Processen er en del af løsningen

Selve identifikationen af frivillige og aktive borgere, der kan inviteres til "lyttemøderne" vil være med til at afdække bredden i frivillighed og de forskellige former for frivillighed, der findes i Ballerup Kommune og dermed identificere frivillighedsområdet, der er et af punkterne i kommissoriet for strategien. Tilsvarende vil afviklingen af møderne og gennemførelsen af en række interviews med nøglepersoner blandt de frivillige, kommunale medarbejdere, politikere mfl. være et skridt til at øge kendskabet til frivillighedens mangfoldighed og i at skabe den åbne tilgang til samarbejde med de frivillige.

 

Fokus på konkrete forbedringer

De forslag og udfordringer, der kommer frem på "lyttemøderne", og som kan håndteres med det samme, vil administrationen tage fat på, mens de øvrige fremlægges til politisk stillingtagen. Hermed kommer indsatsen til at gå på to ben og medvirke løbende til at skabe gode rammer for de frivillige og gode rammer for samarbejdet mellem frivillige og Ballerup Kommune.

 

I samme ånd foreslås udarbejdelsen af en egentlig værktøjskasse også igangsat med det samme, så frivillige og kommunale medarbejdere hurtigst muligt kan drage nytte heraf.

 

Temamøde i Kommunalbestyrelsen

Administrationen planlægger afholdelse af temamøde i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2018 om "Fremtidens frivillighed". Formålet med temamødet er at dagsordenssætte frivillighed i alle politiske udvalg som optakt til udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi. Derudover er målet at få drøftet nogle af de dilemmaer øget facilitering af og samarbejde med frivillige medfører, så de kan håndteres i en kommende strategi på området.

 

Beslutning af frivillighedsstrategien

Oprindeligt blev det besluttet, at frivillighedsstrategien skulle godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen vurderer dog, at det er vigtigt for at sikre forankring i hele Ballerup Kommune, at frivillighedsstrategien kommer til høring i alle udvalg og godkendes i Kommunalbestyrelsen. 

 

Opdateret procesplan kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

 1. Den foreslåede procesplan for arbejdet med fremtidens frivillighed godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Det er planlagt at Kultur- og Fritidsudvalget bliver præsenteret for et nyt område eller tema på deres møder det første år i valgperioden.

 

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde orienterer afsnitsleder Erik Hansen fra Center for Børne- og Ungerådgivningen om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at 

 1. Orienteringen om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)

Dokumenter

Download samlet dokument

Download