Kultur- og Fritidsudvalget

04.12.2018 kl. 17:00
Mødecenter B, Lokale 10 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Bjarne Rasmussen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har på vegne af "Turnénetværket for voksenteater" modtaget tilsagn om tilskud på 250.000 kr. fra Statens Kunstfonds pulje Scenekunst Voksen til drift af turnénetværket i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019.

 

Sagen forelægges med henblik på overførsel af tilskuddet fra Ballerup Kommune til "Turnénetværket for voksenteater". Ballerup Kommune er i denne sammenhæng alene videreformidler af tilskuddet, og dette vil ikke påvirke kommunens økonomi.

 

Baggrund

"Turnénetværket for voksenteater" er et netværk bestående af p.t. ca. 65 danske scener, som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver sæson udpeger netværket et antal forestillinger foreslået af producenter, som præsenteres på netværkets scener. Baltoppen LIVE koordinerer og administrerer turnénetværket.

 

Sagsfremstilling

Leder af Baltoppen LIVE, Ib Jensen, er i disse år udvalgt som koordinator/administrator af et nationalt turnéteaternetværk. Turnénetværket udgøres p.t. af 65 danske teaterscener og er igangsat og understøttet af Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg i Slots- og Kulturstyrelsen. Netværket tildeles hver sæson - efter ansøgning - 250.000 kr. til at dække udgifter vedrørende:

 • Websiteudvikling og drift heraf
 • Rejse- og mødeudgifter til en valgt styregruppe, medlemsmøder, vidensudvekslingsmøder for scenernes PR-ansatte
 • Kontorhold
 • Koordinationshonorarer m.m.

Da turnénetværket ikke er en officiel juridisk enhed/person, men et netværk, er driftsstøtten ansøgt og udbetalt i regi af Baltoppen LIVE ved brug af Ballerup Kommunes CVR-nummer. Regnskabet kører separeret fra kommunens økonomi, ligesom netværket har oprettet egen bankkonto, tegnet personligt af Ib Jensen samt en anden til netværket tilknyttet person.

 

Netværket rapporterer til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor regnskab over det bevilgede tilskud aflægges efter Slots- og Kulturstyrelsens bevillingsprocedurer.

 

Statens Kunstfond har givet tilsagn om et tilskud på 250.000 kr., som skal bruges til aktiviteter i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019.

 

Tilskuddet på 250.000 kr. relateret til sæson 2018/2019 er udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen til Ballerup Kommunes Hovedkasse. Der anmodes om at få dette tilskud udbetalt til netværkets bankkonto.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet på 250.000 kr. er modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen. Overførsel til turnénetværket afventer Kommunalbestyrelsens afgørelse. Sagen er udgiftsneutral for Ballerup Kommune.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 250.000 kr. og en udgiftsbevilling på 250.000 kr. Bevillingerne modsvarer hinanden og er derfor neutral for Ballerup Kommune.
   
 2. Bevillingen overføres til Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
   
 3. Tilskuddet, der er modtaget fra Statens Kunstfond, overføres til bankkontoen for "Turnénetværket for voksenteater".

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download