Kultur- og Fritidsudvalget

06.11.2018 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Opløsning af aftenskolen Seniorværkstederne Lautrup.
   
 2. Valg til hal- og banefordelingsudvalg.
   
 3. Frivillighedsrådets arbejdsplan for perioden 2018-2021.

  Bilag
  1 bilag

   
 4. Et fælles initiativ mellem Kulturministeriet og KL om udviklingen af fremtidens folkebibliotek "Ordet er frit. Biblioteket er dit". Resultatet skal give input til en efterfølgende debat med bibliotekssektoren og kommunerne i første halvdel af 2019.

  Bilag
  1 bilag

   
 5. Frivillighedsrådet ønsker et årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.
   
 6. Status på rokadesporet på Ballerup Rådhus og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer reduceres med 0,057 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område reduceres med 0,057 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

 

Den samlede reduktion af budgettet skyldes:

 • Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,057 mio. kr.

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Udvalgets bevillingsrammer

40.35  Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

40.37  Folkebiblioteker

40.38  Kulturel virksomhed

40.39  Klubber og byggelegepladser.

 

Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

 

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.

 

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.

 

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer reduceres med 0,057 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 0,365 mio. kr. i 2019 til 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Energibesparelse (40.35)

Center for Ejendomme har beregnet en energibesparelse på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter, som indregnes i denne opfølgning med -0,080 mio. kr. i indeværende år samt med -0,106 mio. kr. i overslagsårene 2019-2022.

 

Tillidsrepræsentant (40.37/40.38)

Der er i regnskabsår 2018 foretaget en omplacering på 0,013 mio. kr. vedrørende frikøb af tillidsrepræsentant på Ballerup Bibliotek, samt 0,029 mio. kr. vedrørende Ballerup Musik- og Kulturskole (40.38)

 

Besparelse Tjenestemænd OK15 (40.37/40.38)

Der er i regnskabsårene 2019-2022 foretaget en omplacering på -0,017 mio. kr. vedrørende Ballerup Bibliotek, samt -0,002 mio. kr. vedrørende Ballerup Musik- og Kulturskole (40.38)

 

Klubber og byggelegepladser (40.39)

Budgettet er reduceret med 0,240 mio. kr. i regnskabsårene 2019-2022 som følge af reduktion i forhåndsaftale på BUPL's område.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Kultur- og Fritidsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

 

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler fra

2017 til

2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

26-11-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

40.35

Folke-

oplysning,

frivillig-

hed og

fritids-

aktivi-

teter mv.

 39,355 41,051 0,000 -0,080 40,971
           

40.37

Folke-

biblio-

teker

 33,638 33,531 0,000 -0,004 33,527
           

40.38.

Kulturel

virksom-

hed

 24,591 26,595 0,000 0,027 26,622
           

40.39

Klubber

og bygge-

lege-

pladser

 39,840 39,685 0,000 0,000 39,685
           
I alt 137,424 140,862 0,000 -0,057 140,805

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Tredje budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

40.35

Folkeoplysning, frivillighed

og fritidsaktiviteter mv.

 -0,106 -0,106 -0,106 -0,106
         

40.37

Folkebiblioteker

 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017
         

40.38

Kulturel virksomhed

 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002
         

40.39

Klubber og byggelege-

pladser

 -0,240 -0,240 -0,240 -0,240
         
I alt -0,365 -0,365 -0,365 -0,365

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller, at

 1. Reduktionen på 0,057 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved tredje budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møder den 30. januar og 27. februar 2018 et introduktionsforløb til udvalgets område, hvor det bl.a. blev besluttet at afholde en introduktion til kulturaftalen 2016-2019 og kunst.

 

Baggrund

En ny valgperiode er påbegyndt i 2018. Kultur- og Fritidsudvalget har fem nye medlemmer, der skal introduceres til det arbejde, som udvalget efter Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt skal varetage.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 30. januar og den 27. februar 2018 et introduktionsforløb med fokus på opbygning af grundlæggende viden på udvalgets område, herunder strategiske indsatser og politiske mål.

 

I forbindelse med de månedlige udvalgsmøder er Kultur- og Fritidsudvalget løbende blevet præsenteret for et tema inden for udvalgsområdet. Derudover har der været gennemført institutionsbesøg den 20. februar 2018, og der har været afholdt seminar den 1. og 2. juni 2018.

 

Jf. introduktionsforløbet er temaet på novembermødet 2018 en introduktion til:

 •  Kulturaftalen 2016-2019 mellem Kulturministeriet og kulturregionen Kulturmetropolen
 •  Kunst.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2018 er der ikke planlagt et tema. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår en introduktion til Ballerup Musik- og Kulturskole på dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Introduktionen til kulturaftalen 2016-2019 og kunst tages til efterretning.
   
 2. Temaet på mødet den 27. november 2018 er en introduktion til Ballerup Musik- og Kulturskole.

 3.  

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022, der forelægges til godkendelse. 

 

Baggrund

Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond reguleres via en aftale. Samarbejdsaftalen udløber den 31. december 2018.

 

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018.

 

På den baggrund er der udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022. Bestyrelsen for Ballerup Museum samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået den nuværende aftale, hvilket kun har givet anledning til at foretage redaktionelle ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Ballerup Museums bestyrelse, at der i samarbejdsaftalen tilføjes, at Ballerup Museum skal samarbejde med Grantoftegaard og øvrige aktører i Pederstrup om udviklingen af Pederstrup jf. udviklingsplanen for Pederstrup.

 


Indhold

Sammendrag

Med baggrund i et politisk ønske om at knytte TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter (Tapeten) og Ballerup Idrætsby tættere sammen, foreslås en organisatorisk sammenlægning af de to institutioner, og at Ballerup Idrætsby overtager driften af Tapeten. Samtidig er der fokus på civilsamfundet, og arbejdet med frivillighed i organisationen. I dag varetages Ballerup Kommunes frivillighedsarbejde via Tapeten. Som en følge af ovennævnte forslag foreslås det videre, at opgaven med frivillighedsarbejdet flytter til rådhuset/hovedbiblioteket for at opkvalificere kommunens arbejde med civilsamfundet og frivillighedspolitikken og rykke det ind i byens centrum.

 

Baggrund

Der er i forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby politisk udtrykt ønske om en tættere tilknytning mellem Tapeten og Ballerup Idrætsby.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby er der udtrykt ønske om en tættere tilknytning mellem Tapeten og Ballerup Idrætsby. Det foreslås derfor, at der sker en organisatorisk sammenlægning af de to institutioner, og at Ballerup Idrætsby overtager driften af Tapeten. Formålet med sammenlægningen er at skabe en stærk, samlet opgaveløsning i forhold til idrætsforeningerne på Tapeten og i Ballerup Idrætsby, herunder at skabe mulige synergieffekter for brugerne.

 

Foreningerne, der er anvist lokale eller blot benytter mødefaciliteterne, vil ikke blive påvirket af sammenlægningen. Ligeledes vil Lille og Store Sal på Tapeten bevare deres status som udlejningslokaler.

 

Civilsamfund og Frivillighedspolitik

Parallelt med sammenlægningssporet, arbejdes der ligeledes på realiseringen af en frivillighedspolitik jf. Budgetaftale 2019 (behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 4. september 2018, punkt 9 og den 2. oktober 2018, punkt 2). Frivillighedspolitikken og -arbejdet er ambitiøst og vil påvirke hele organisationen i forhold til, hvordan borgere og civilsamfundet kan indtænkes i det daglige arbejde. Som en følge heraf foreslås videre, at frivillighedsopgaven, der i dag har base på Tapeten, flytter til rådhuset/hovedbiblioteket for at opkvalificere arbejdet med civilsamfundet/frivillighedspolitikken og rykke det ind i byens centrum.

 

Forslaget betyder, at civilsamfundsarbejdet/frivillighedsarbejdet, herunder § 18-ansøgninger og understøttelse af Frivilligsekretariatet i dets opgaver, fremover vil foregå fra rådhuset/hovedbiblioteket, så der på en og samme tid sikres et strategisk og vedvarende greb ind i organisationen og et koordinerende, nærværende og tydeligt fodaftryk “ude i byen” på biblioteket, hvorved frivillighedspolitikken, som forventes vedtaget i 2019, levendegøres. Ballerup Bibliotekerne arbejder - som de øvrige kulturinstitutioner - allerede med frivillighed og det er betragtningen, at ved at “pulje” ressourcerne, kan der skabes et fint miljø for frivillighed og en understøttelse af frivilligheden yderligere i Ballerup Kommune.

 

De frivillige sociale foreninger, der i dag benytter Tapeten til møder og andet, vil fortsat have adgang til Tapeten.

 

Møder og MED-system

Der har været afholdt en række møder om disse organisatoriske greb mellem kulturchefen, lederen af Tapeten, lederen af Ballerup Idrætsby og bibliotekschefen, ligesom der har været afholdt fællesmøder i denne personkreds. Ligeledes har der været afholdt møde med den relevante faglige organisation.

 

Endvidere har forslaget om sammenlægningen af de to institutioner og flytningen af frivillighedsopgaven fra Tapeten til rådhuset/hovedbiblioteket været sendt til høring i MED-udvalgene i Ballerup Idrætsby, på Ballerup Bibliotekerne og i Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

 

MED-udvalgene udtaler følgende:

 

Ballerup Idrætsby:

 

"Ballerup Idrætsbys kerneopgave er at servicere idrætslivet og udvikle rammerne for idrætsaktiviteter. En overtagelse af driften af Tapeten ligger i naturlig forlængelse heraf. Sammenhængen mellem idrætsbyen og Tapeten er adresseret i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby, hvor synergi mellem anlæg og optimeret brug indgår som kernepunkter i udviklingsplanens temaer og principper. For at sikre den bedst mulige overgang er det positivt, at den tidligere leder for Tapeten bibeholdes i en overgangsperiode".

 

Ballerup Bibliotekerne:

 

"Muligheder

Dette vil give os nye muligheder og vi ser det som en forlængelse af det arbejde, vi allerede laver i dag. Der vil være mulighed for synergieffekt. Med denne konstruktion bygger vi videre op for at realisere kulturpolitikken og dermed skabe sammenhængskræft i byen.

 

Opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemmning med hensyn til de lokaler, vi kan stille til rådighed. Nyt bookingsystem er påkrævet hurtigst muligt. Vi vil lave et introforløb for medlemmer af Frivillighedssekretariatet og Frivillighedsrådet, som skal til at bruge biblioteket for at sikre, at de falder godt til i huset".

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur:

 

"MED-udvalget udtrykker opbakning til forslaget og glæder sig til samarbejdet".

 

Med baggrund heri, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at:

 • Ballerup Idrætsby og Tapeten sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.
 • Frivillighedsopgaven flyttes fra Tapeten til rådhuset/hovedbiblioteket for at medvirke til at realisere, konsolidere og udvikle Ballerup Kommunes arbejde med borgerne/civilsamfundet/frivillighedspolitikken.

Brugerråd

Som en naturlig følge af den organisatoriske sammenlægning af Tapeten og Ballerup Idrætsby - såfremt forslaget følges - foreslår administrationen, at brugerrådet i Ballerup Idrætsby lægges sammen med brugerrådet på Tapeten. På baggrund af dette forslag foreslås det videre, at der overordnet kigges på brugerrådenes sammensætning i Ballerup Kommune, herunder den politiske deltagelse i brugerrådene. Der forelægges selvstændig sag om dette på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2018.

 

Øvrige bemærkninger

Parallelt med det politiske ønske om at knytte Ballerup Idrætsby og Tapeten tættere sammen, er Tapeten i forbindelse med det samlede rådhusrokadespor blevet identificeret som ideel lokation for placering af enheden “Tilbudsservice” under Center for Arbejdsmarked. Rådhusrokadesporet har ingen konsekvenser for sammenlægningen mellem Ballerup Idrætspark og Tapeten. Det bemærkes i øvrigt, at det i forbindelse med denne indflytning er planen, at Frivillighedssekretariatet flytter fra Tapeten til hovedbiblioteket.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Organisationsændringerne håndteres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske rammer.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ballerup Idrætsby og Tapeten sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.
   
 2. Frivillighedsopgaven flyttes fra Tapeten til rådhuset/hovedbiblioteket for at medvirke til at realisere, konsolidere og udvikle Ballerup Kommunes arbejde med borgerne/civilsamfundet/frivillighedspolitikken.

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Charlotte Holtermann (A) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.


Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag om fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2019 til godkendelse.

 

Baggrund

Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalbestyrelsens retningslinjer.

 

Aftenskolerne har indsendt ansøgning om tilskud til undervisning mv. for 2019. Ansøgningen sker på baggrund af indeværende års forventede udgifter til lærerløn ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter samt forventet udgift til lærerløn i 2019 ekskl. 10 pct. aktiviteter til debatskabende. Bevilling af tilskud for 2019 sker på baggrund af forventet tilskudsberettiget løn i 2018 og reelle ansøgninger.

 

Sagsfremstilling

10 aftenskoler har indsendt ansøgning om tilskud for 2019.

 

Ansøgning om tilskud til undervisning mv. for 2019 er gennemgået af Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der har følgende bemærkninger til ansøgningerne:

 • Aftenskolerne har samlet søgt om tilskud for 1.391.178 kr. til undervisning og foredrag men ekskl.10 pct. til debatskabende aktiviteter. I budgettet er der afsat 1.256.925 kr. til voksenundervisning inkl. 10 pct. til debatskabende arrangementer.
 • Fratrukket de 10 pct. til debatskabende aktiviteter er budgettet til undervisning og foredrag 1.131.233 kr. og dermed 249.945 kr. mindre end der er ansøgninger om.
 • FOF, AOF, LOF og Ballerup Kammerkor har søgt et større tilskud end i 2018 på grund af flere undervisningstimer.
 • Lautrupgaard Musikfabrik forventer ingen instrumentalundervisning i 2019 og har derfor søgt om mindre tilskud end i 2018.
 • VoiceZone har søgt om et større tilskud end i 2018.
 • Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup har lukket tre hold i efteråret 2018 på grund af manglende tilskud i 2018.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til fordeling aftenskolerne i mellem.

 

For følgende aftenskoler har bevillingen taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget løn for 2018:

 • FOF
 • Lautrupgård Musikfabrik 
 • AOF
 • LOF
 • VoiceZone
 • Baldur
 • Ballerup Folkedanserforening
 • Skovlundekoret.

For følgende aftenskoler har bevillingen taget udgangspunkt i den reelle ansøgning:

 • Ballerup Kammerkor
 • Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1.256.925 kr. i budgettet til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

 

I henhold til folkeoplysningslovens § 8, stk. 3 skal aftenskolerne anvende 10 pct. af det kommunale tilskud til debatskabende aktiviteter.

 

Da 10 pct. af budgettet til folkeoplysende voksenundervisning skal anvendes til debatskabende undervisning, resterer der 1.131.233 kr. til aftenskolernes undervisning og foredrag.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag om fordeling af tilskud til aftenskolernes undervisning mv. for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Foreningen Mandehørm i Ballerup søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.
 

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 3 skal en frivillig folkeoplysende forening være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

I lovens bemærkninger står dog, at aktiviteter tilrettelagt alene for kvinder eller mænd anses for at opfylde åbenhedskriteriet.

 

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1 indeholder krav om, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Efter rådgivning fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur ændrer foreningen reglerne om eksklusion af medlemmer, så vedtægterne opfylder kravene.

 

Sagsfremstilling

Mandehørm i Ballerup er en ny forening, hvis formål er "at virke til at fremme mænds sundhed, sammenhold og trivsel gennem at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og velvære".

 

Foreningen oplyser om sig selv, at foreningen er oprettet for at fortsætte det arbejde, som Ballerup Kommunes projekt "Rigtige Mænd i Ballerup" har startet. Her blev der fokuseret på generel sundhed via motion, mad og tankegang.

 

Der er fokus på motion, men der er også et fællesskab, hvor der snakkes om livsstilsændringer, sygdom og børn mv. Medlemmerne mødes fast hver tirsdag til fællestræning, men har også træninger i mindre grupper flere andre dage om ugen.

 

Foreningen har p.t. 19 medlemmer og arbejder på at få flere med. Alle bestyrelsesmedlemmer er bosat i Ballerup Kommune.

 

Ved at lægge fokus kun på mænd, er det foreningens vurdering, at det er lykkedes at opbygge en tryghed og tillid blandt medlemmerne, som de ikke ville kunne skabe ved at inkludere kvinder eller børn/unge.

 

I følge vedtægterne kan foreningens bestyrelse ekskludere medlemmer, uden at medlemmet kan få sin sag forelagt generalforsamlingen. Center for Skoler, Institutioner og Kultur finder, at dette strider mod bestemmelsen om, at foreningen skal "være demokratisk opbygget" i henhold til lovens § 4, stk. 3, nr. 4.  

 

Foreningen har tilkendegivet, at de på førstkommende generalforsamling vil ændre ordlyden omkring eksklusion til "Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling". 

 

Med denne ændring kan Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefale en godkendelse af foreningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Mandehørm i Ballerup godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Musisk Samråd søger om et kulturtilskud på 45.000 kr. til afholdelse af julemarked på Kirketorvet i Ballerup tre weekender i december 2018.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.
 

Kriterierne for puljen er:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

En gruppe frivillige ønsker at fortsætte de succesfulde, åbne aktiviteter, der har været på Kirketorvet hen over sommeren 2018. Det nye initiativ er afholdelse af julemarked fredage og lørdage tre weekender i december 2018 i butikkernes åbningstider. Det er ønsket at skabe en ny tradition, som skal være lokal, nærværende og bidrage til nye bekendtskaber og fællesskaber og gerne vokse og brede sig i hele Centrumgaden.

 

Formålet er gennem levende musik og kulturelle aktiviteter, at få borgere til at samles i det åbne fællesskab, hvor der hygges omkring en af de mest traditionsbundne højtider, og skabes gode stemninger og oplevelser i det offentlige rum.

 

Planen er, at der dannes "en hestesko" af salgsboder med julepynt, julegaver og juleknas på Kirketorvet. I midten vil der været opstillet festivalborde og bænke, hvor besøgende kan nyde lidt varme drikke og julemusik. Foreninger vil sælge gløgg, kakao, æbleskiver og vafler m.m. Lokale spejdergrupper vil passe et stort bålfad og hjælpe børnene med at bage snobrød, poppe popcorn og andet. Ballerup Musik- og Kulturskole samt lokale musikere vil spille julemusik på Kirketorvet og i Centrumgaden.

 

Projektgruppen af frivillige er forankret i Musisk Samråd, der sammen med andre frivillige står for det praktiske arbejde. Der er tilsagn om deltagelse fra flere lokale foreninger, institutioner og frivillige grupper af borgere:

 • Senioridræt
 • Ballerup Motion
 • Ballerup Skovlunde Fodbold
 • Støberiet
 • Parkhuset
 • Ballerup Produktionsskole
 • Venligboerne
 • Private "jule-lopper"
 • En gruppe borgere
 • Spejderforeninger
 • Ungdomskulturhuset Vognporten
 • Lautrupgaard Musikfabrik
 • Ballerup Musik- og Kulturskole
 • Musisk Samråd.

Aktiviteterne ligger inden for rammerne af Musisk Samråds formål, men samrådet har ingen midler til nye aktiviteter, hvorfor gennemførelse af arrangementet forudsætter økonomisk støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Der søges om 45.000 kr. Midlerne skal anvendes til musikere og lydmænd samt til Kodaafgifter og indkøb af diverse materialer samt et lille beløb til eventuelle uforudsete udgifter. Der indgår ingen indtægter i budgettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudspuljen har et budget på 397.964 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 67.604 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Musisk Samråd45.000 kr.41.400 kr. ekskl. moms
Brugerråd, Lautrupgård60.000 kr.55.200 kr. ekskl. moms

 

Ansøgningerne overstiger dermed budgettet med 28.996 kr.

 

Det skal bemærkes, at der udestår afregning for to ansøgninger, hvor der er ydet underskudsgaranti. Hvis regnskaberne for disse aktiviteter viser et mindre underskud end underskudsgarantierne, vil den del af garantien, der ikke udnyttes, blive tilbageført kulturtilskudspuljen i år. Restbudgettet kan derfor vise sig at være højere end der forudsættes her.

 

For andre end kommunale institutioner gælder det, at de bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et kulturtilskud på 45.000 kr. til Musisk Samråd til julemarked på Kirketorvet i Ballerup i december 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus søger om et kulturtilskud på i alt 60.000 kr. til fortsættelse af husets forskellige kulturelle aktiviteter i 2019.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.
 

Kriterierne for puljen er:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus har i år modtaget i alt 73.000 kr. i tilskud til:

 • Parkkoncerter
 • Højskolesang
 • Musikfritter
 • Intimkoncerter.

Brugerrådet ønsker at fortsætte med aktiviteterne i 2019 og søger om 60.000 kr. Ansøgningen fordeler sig således:

 

Parkkoncert25.000 kr.
Intimkoncerter20.000 kr.
Højskolesangbøger9.000 kr.
Nye tiltag6.000 kr.

 

Parkkoncerten skal være en årlig tradition. I 2018 blev parken pænt besøgt, og der arbejdes allerede på at finde en kunstner udefra, der kan trække publikum til. Det bliver søndag den 26. maj 2019. Husets forskellige kor, orkestre og bands er glade for at deltage.

 

Det er ønsket, at parkkoncerten skal være åben for alle og uden entré.

 

Intimkoncerterne er fordelt over fem søndag eftermiddage om året og indeholder opera, operette og musical med professionelle sangere og enkelte amatører samt en pianist. Koncerterne skal vise god kvalitet og der opkræves entré.

 

Højskolesang er startet med 100 deltagere. Der er derfor behov for flere end de 70 sangbøger og hæfter, som Kultur- og Fritidsudvalget ydede tilskud til i 2018.

 

Endelig ønskes der et mindre tilskud, der skal give mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang, når idéerne opstår.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at et tilskud ydes som en rammebevilling til kulturelle aktiviteter i musik- og kulturhuset og ikke som mindre tilskud til de enkelte arrangementer. Dette muliggør, at ansøgerne kan anvende tilskuddet, der hvor der er størst behov. Til sammenligning kan nævnes, at Skovlunde Lokalråd modtager et årligt tilskud til kulturelle aktiviteter, men selv fastlægger hvilke kulturelle aktiviteter, der afholdes i løbet af året. Der aflægges regnskab for det samlede tilskud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudspuljen har et budget på 397.964 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 67.604 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Musisk Samråd45.000 kr.41.400 kr. ekskl. moms
Brugerråd, Lautrupgård60.000 kr.55.200 kr. ekskl. moms

 

Ansøgningerne overstiger dermed budgettet med 28.996 kr.

 

Det skal bemærkes, at der udestår afregning for to ansøgninger, hvortil der er ydet underskudsgaranti. Hvis regnskaberne for disse aktiviteter viser et mindre underskud end underskudsgarantierne, vil den del af garantien, der ikke udnyttes, blive tilbageført kulturtilskudskontoen i år. Restbudgettet kan derfor vise sig at være højere end der forudsættes her.

 

For andre end kommunale institutioner gælder det, at de bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et kulturtilskud som rammebevilling på i alt 60.000 kr. til kulturelle aktiviteter i 2019 i Lautrupgård Musik- og Kulturhus.
   
 2. Der finansieres 30.000 kr. via midler på budget 2018.
   
 3. Der finansieres 30.000 kr. af midler på budget 2019.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der oprettes en pulje på 104.000 kr., som musik- og korudøvere i Lautrupgård Musik- og Kulturhus og Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge, når de optræder på Ballerup Kommunes plejecentre, bosteder og institutioner, hvor borgerne selv har svært ved at opsøge musikken ude i lokalsamfundet. Puljen finansieres af uforbrugte midler fra kommunens tidligere aftale om brug af idrætsklinik for idrætsudøvere, som er ophørt.

 

Baggrund

Idrætsklinikaftalen er ophørt og midlerne er på budget 2019 sparet væk. I 2018 er der uforbrugte midler på 104.000 kr. Disse midler foreslås overført til en pulje, som musik- og korudøvere i Lautrupgård Musik- og Kulturhus og Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge, når de optræder for borgere på kommunes plejecentre, bosteder og institutioner, hvor borgerne selv har svært ved at opsøge musikken.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der oprettes en pulje: "Der er musik i fællesskaber". Målet med puljen er bl.a. at få musikken ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge musikken ude i lokalsamfundet.

 

Mange undersøgelser peger på, at musikken kan noget helt særligt samt skabe glæde og livskvalitet. Musik- og korudøvere i Ballerup Kommune har gode erfaringer med at optræde på bl.a. Ballerup Kommunes plejecentre. Der er dog en række mindre udgifter til dirigent-/korlederopgaven og transport forbundet med de større orkestres, bands og kors koncerter, hvorfor det foreslås, at der oprettes puljen "Der er musik i fællesskaber" på 104.000 kr., finansieret via uforbrugte midler fra den ophørte idrætsklinikaftale.

 

Formålet med puljen er, at musik- og korudøvere i Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan få dækket udgifter til dirigent-/korlederopgaven og transport forbundet med koncerter på kommunens plejecentre, bosteder og institutioner, hvor borgerne selv har svært ved at opsøge musikken i lokalsamfundet.  

 

Tilskudsregler for puljen "Der er musik i fællesskaber" 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår følgende kriterier for puljen "Der er musik i fællesskaber":

 • Musik- og korudøvere i Lautrupgård Musik- og Kulturhus og Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge om tilskud til honorar til dirigent/korleder og transport på maks. 5.000 kr. i forbindelse med koncerter.
 • Koncerterne skal være for borgere i Ballerup Kommune, som selv har svært ved at opsøge musikken i lokalsamfundet fx på Ballerup Kommunes plejecentre, bosteder og institutioner.
 • Der kan ikke søges om tilskud til koncerter med entré.

Ansøgningsproces:

 • Ansøgning med beskrivelse af formål/målgruppe, sted og tidspunkt for koncerten.
 • Oplysning om det ansøgte beløb til honorar til dirigent/korleder/transport.
 • Oplysning om antal musikere/kormedlemmer, der optræder og/eller egenfinansiering.
 • Administrationen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer og behandler løbende ansøgningerne.

Der udarbejdes en ansøgningsskabelon for at smidiggøre processen for musikudøverne.

 

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres efterfølgende om bevilgede tilskud og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det afsatte budget på 104.000 kr. fra idrætsklinikaftalen i 2018 på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. finansierer oprettelsen af puljen "Der er musik i fællesskaber" med overførelsesadgang mellem budgetårene fra regnskab 2018, og indtil der ikke resterer flere midler i puljen.

 

Kompetencen til at godkende overførselsadgang mellem budgetår ligger i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Der oprettes en pulje på 104.000 kr. til "Der er musik i fællesskaber", som musik- og korudøvere i Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge, når de optræder på Ballerup Kommunes plejecentre, bosteder og institutioner for borgere, som har svært ved selv at opsøge musikken ude i lokalsamfundet.
   
 2. Puljen finansieres af uforbrugte midler i 2018 fra ophørt aftale om idrætsklinik på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Det forudsættes, at midlerne anvendes i 2018. Kultur- og Fritidsudvalget anerkender, at servicerammen for 2019 er udfordret.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at beløbsgrænsen pr. ansøgning hæves til 10.000 kr., idet det ønskes, at der leveres to koncerter pr. ansøger.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få forelagt et regnskab for puljen.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 9

Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Udtalelser vedrørende samarbejdskontrakter mellem skoler og klubber forelægges til orientering.

 

Sagen forelægges i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag. Et af elementerne i dette var, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab skulle fremlægge konkrete forslag til, hvordan planlægningen af understøttende undervisning bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne er udformet i form af samarbejdskontrakter, der blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018. 

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende sagen til udtalelse i bestyrelser i skoler og klubber samt faglige organisationer med henblik på en drøftelse af om samarbejdskontrakterne fortsat er hensigtsmæssige.

 

Sagsfremstilling

Sagen har nu været til udtalelse og der er indkommet udtalelser fra fire distriktsskoler, en klub og en faglig organisation.

 

Med enkelte undtagelser er der enighed om, at samarbejdskontrakterne er et godt redskab, der bidrager til at skabe klarhed over de opgaver, som pædagogerne skal løse i skolen samt rammerne herfor. Der er generel tilfredshed med skabelonen, som sikrer, at de relevante forhold bliver afklaret. Nogle ønsker dog større frihedsgrader til at gøre kontrakten kortere eller føje flere ting til.

 

En skolebestyrelse og en faglig organisation foreslår, at klubberne lægges ind under skolerne, så kontrakterne overflødiggøres, idet de bliver en del af kvalitetsrapporterne.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur tager kommentarerne med i det videre arbejde med at understøtte et godt samarbejde mellem skoler og klubber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Udtalelserne til samarbejdskontrakter mellem klub og skoler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download