Kultur- og Fritidsudvalget

10.04.2018 kl. 13:00
Grantoftegaard, Pederstrupvej 69 i Ballerup

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Tidsplan for ansættelse af ny musik- og kulturskoleleder samt sammensætning af ansættelsesudvalget. Forventet tiltrædelse den 1. august 2018.
   
 2. Konstituering af bestyrelsen for Ballerup Musik- og Kulturskole.
   
 3. Referat fra Brugerrådsmøde i Måløv Idrætspark.

  Bilag
  1 bilag

   
 4. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Charlotte Holtermann orienterede om en henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget, der ønsker at mødes med Kultur- og Fritidsudvalget to gange årligt.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017".

 

Baggrund

Forligspartierne Socialdemokratiet og Venstre bag "Aftale om budget 2017" godkendte i december 2016 udmøntningen af aftalen i form af en milepælsplan. Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017". Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi.

 

Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepælen er opfyldt.
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepælen er ikke opfyldt, men det er forsat realistisk, at det samlede mål nås. Der kan fx være tale om en tidsforskydning.
 • "Sur smiley" - milepælen er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk, at den opnås inden for perioden under de givne forudsætninger.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt/besparelsen er opnået.
 • "Sur smiley" - budgetter er ikke overholdet/besparelsen er ikke opnået.

Der er i fjerde og sidste opfølgning uddelt i alt 124 smileys, hvoraf de 98 er glade, 9 er mellemfornøjet og 17 er sure. På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariaters eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur eller mellemfornøjet smiley.

 

Denne fjerde og sidste opfølgning er tidligere behandlet i direktionen og på et budgetforhandlingsmøde imellem borgmesteren og gruppeformændene. Opfølgningen vil efterfølgende blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2017" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2017 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

 

Budget

Det vedtagne budget på Kultur- og Fritidsudvalgets rammer var 135,8 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på Kultur- og Fritidsudvalgets rammer er 139,6 mio. kr.

 

Regnskab

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 132,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør samlet 5,0 mio. kr.

 

Resultatet for 2017 efter overførsler er således (132,3 + 5 mio. kr.) 137,3 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget, som var på 139,6 mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på (139,6 - 137,3 mio. kr.) 2,3 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2017 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2018, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har følgende rammer:

 

40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

40.37 Folkebiblioteker

40.38 Kulturel virksomhed

40.39 Klubber og byggelegepladser.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

 

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

 • For rammerne 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., 40.38 Kulturel virksomhed og 40.39 Klubber og byggelegepladser ses et mindreforbrug mellem 1,6 og 1,8 mio. kr. Dette skyldes decentrale overførsler inden for overførselsadgangen på 4 pct.

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

 

Bevillingsramme
(i 1.000 kr. netto)
 Vedtaget
budget
2017

(1)
 

Korrigeret
budget

2017

(2)

 
Regnskab
2017

(3)
 

Overført til

budget
2018

(4)

 Resultat
2017 efter
overførsler

(3)+(4)=(5)
           

40.35

Folkeoplysning og

fritidsaktiviteter mv.

 37.566 38.593 37.062 1.468 38.530
           

40.37

Folkebiblioteker

 33.953 34.681 34.642 39 34.681
           

40.38

Kulturel virksomhed

 23.949 25.364 23.547 1.628 25.175
           

40.39

Klubber og bygge-

legepladser

 40.295 40.992 37.057 1.846 38.903
           
I alt 135.766 139.630 132.308 4.981 137.289

 

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning)

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 132,3 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 5,0 mio. kr., som søges overført til 2018. Udvalgets bevillingsrammer har samlet et reelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

 

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2018 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2017.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2017 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2017, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 1,979 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 1,979 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter udenfor servicerammen.

 

Den samlede ændring skyldes:

 • Overførsler af over-/underskud fra 2017 til 2018 for de decentrale institutioner inden for rammerne af maksimalt 4 pct. overførsel, 4,982 mio. kr. (Ramme 40.35/40.37/40.38/40.39).
 • Teknisk tilretning af den politiske budgetaftale 2018 grundet omplaceringer til og fra andre udvalg (Ramme 40.35 og 40.38).
 • Teknisk tilretning vedrørende flytning af §18-midler med baggrund i ændring af styrelsesvedtægten, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2017. Bevillingen omplaceres fra ramme 50.59 Øvrige sociale formål til ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., 0,983 mio. kr. (Ramme 40.35).
 • Lønudgift til projektansættelse i Stadsarkivet 2018, her omplaceres fra konto 06, 0,400 mio. kr. (Ramme 40.38).

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 4,982 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 6,961 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har følgende bevillingsrammer:

 

40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

40.37 Folkebiblioteker

40.38 Kulturel virksomhed

40.39 Klubber og byggelegepladser.

 

Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på 1,979 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være 1,021 mio. kr. i 2019 faldende til 0,757 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Reduktion af kontrakter (Aftale om budget 2018, punkt 8.08)

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

 

Politisk budgetaftale 2018 (40.35)

Teknisk tilretning af den politiske budgetaftale 2018 vedrørende flytning mellem rammer og udvalg. Gælder 2018 og efterfølgende år.

 

Status på omstillingsarbejdet

Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalget skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”.

 

Opfølgning på Aftale om budget 2018

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Kultur- og Fritidsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

 

 

 

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-11-2017

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

 

Demografi-

prognose

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

 

 

 

 

Over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

Forslag

til nyt

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

               

40.35

Folke-

oplysning

og fritids-

aktivi-

teter mv.

 39,355 38,873 0,000 0,000 1,058 1,468 41,399
               

40.37

Folke-

biblio-

teker

 33,638 33,571 0,000 0,000 0,000 0,038 33,609
               

40.38.

Kulturel

virksom-

hed

 24,591 24,525 0,000 0,000 0,500 1,629 26,654
               

40.39

Klubber

og bygge-

lege-

pladser

 39,840 39,771 0,000 0,421 0,000 1,847 42,039
               
I alt 137,424 136,740 0,000 0,421 1,558 4,982 143,701

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Første budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

40.35

Folkeoplysning og fritids-

aktiviteteter mv.

 39,674 39,673 39,672 39,666
         

40.37

Folkebiblioteker

 33,508 33,506 33,505 33,504
         

40.38

Kulturel virksomhed

 24,401 24,400 24,400 24,399
         

40.39

Klubber og byggelege-

pladser

 40,489 40,400 40,228 40,286
         
I alt 138,072 137,979 137,805 137,855

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret.

Bilag

7 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Første budgetopfølgnings ændring på 6,961 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Forslag til kommissorium for analysen af organisatoriske forslag til at skabe en større sammenhæng i ungeindsatsen (se bilag) forelægges til orientering.

 

Baggrund

I efteråret 2017 vedtog Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

 

Der er derfor behov for en politisk stillingtagen til, hvordan Ballerup Kommune skal implementere "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

 

I den politiske aftale for 2018 er det derfor besluttet, at der skal udarbejdes en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe en sammenhængende ungeindsats.  

 

Sagsfremstilling

Kommissoriet for analysen af organisatoriske forslag til at skabe en større sammenhæng i ungeindsatsen er bygget op omkring nedenstående tre spor:

 • Analyse af målgruppen for den helhedsorienterede ungeindsats
 • Analyse af tilbudsviften til de unge, der ikke går den direkte vej fra grundskole til ungdomsuddannelse og job
 • Analyse af forskellige organisatoriske modeller for ungeindsatsen.

De første to analysespor skal kvalificere selve analysen af, hvilke organisatoriske modeller, der bedst understøtter en sammenhængende ungeindsats. Derudover vil selve analysen af, hvordan der organisatorisk skabes en større sammenhæng i ungeindsatsen, indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige grundmodeller for organisering.

 

På baggrund heraf skal der politisk tages stilling til, hvordan Ballerup Kommune vil styrke den helhedsorienterede ungeindsats. Analysen fremlægges i løbet af andet halvår 2018.

 

Sagen fremlægges til orientering også i Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang indstiller, at

 1. Orienteringen om kommissorium vedrørende analyse af organisatoriske forslag til at skabe en større sammenhæng for de unge mellem 15 og 30 år tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Foreningen Kunst i Midten søger om et tilskud på 5.000 kr. til udgifter i forbindelse med, at der afholdes "Åbent Atelier" hos de tilmeldte kunstnere.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kunst i Midten dækker kommunerne Ballerup, Egedal og Furesø. Foreningens formål er "at udbrede kendskabet til kommunernes udøvende kunstnere og varetage disses interesser, primært gennem fælles hjemmeside og en årlig kunstrunde som ”Åbne Atelier", der afholdes sidste weekend i august".

 

I 2017 deltog mere end 40 kunstnere i arrangementet, der var velbesøgt. En kunstner fra Skovlunde oplyser at have haft mere end 70 besøgende i løbet af weekenden. Kunstnerne er beskæftiget inden for billedkunst, skulpturer, keramik, tekstil, smykker m.m.

 

I 2018 er der 34 kunstnere, der holder dørene åbne ved arrangementet. Heraf bor og arbejder de 10 i Ballerup Kommune.

 

Det ansøgte beløb skal anvendes til trykning af brochurer til uddeling, plakater og bannere. "Åbent Atelier" har et budget på 29.000 kr. og finansieres hovedsageligt ved kunstnernes medlemskontingenter på i alt 21.000 kr. Furesø og Egedal Kommuner er ligeledes blevet ansøgt om tilskud, men der foreligger endnu ingen svar derfra.

 

Foreningens regnskab viser en egenkapital på 14.000 kr. efter et underskud på ca. 3.000 kr. ved arrangementet i 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 227.848 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Kunsten i Midten  5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)
Teatergruppen Klima72.000 kr. (66.240 kr. ekskl. moms)
Skovlunde Byteater25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Ballerup Kammerkor10.000 kr. (9.200 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på dette møde vil der derefter være 124.808 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et kulturtilskud på 5.000 kr. til afholdelse af "Åben Atelier".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.


Indhold

Sammendrag

Skovlunde Byteater søger om en underskudsgaranti på 25.000 kr. til dette års forestilling "Frode og alle de andre rødder".

 

Det indstilles, at der med baggrund i størrelsen af foreningens egenkapital gives afslag på ansøgningen.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Byteater opfører igen i år en sommerforestilling i Skovlunde Bypark. Det sker med fem forestillinger i weekenden den 15.-17. juni 2018. 

 

Forestillingen bliver "Frode og alle de andre rødder", en musical baseret på Ole Lund Kirkegårds bog, bearbejdet af Danny Bruslund og med musik af Jes Christensen. Instruktør bliver debutanten Anis Ashfaq. Musikken til forestillingen leveres af byteatrets faste kapelmester Thomas Goosemann.

 

Ved fuldt hus kan der være mellem 350-400 tilskuere i Skovlunde Bypark. Tilskuertallet er meget afhængig af vejret, og der er budgetmæssigt anslået at komme 110 tilskuere til hver forestilling. Der opkræves mellem 40 kr. og 85 kr. i entré.

 

Byteatrets sommerforestillinger i Skovlunde Bypark må efter 25 år betragtes som en fast del af de kulturelle tilbud i Skovlunde.

 

Foreningens seneste årsregnskab viser et underskud på 31.000 kr. i 2017 og en egenkapital ved årets udgang på 83.000 kr.

Med henvisning til foreningens egenkapital indstilles det, at der ikke ydes tilskud til dette års forestilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 227.848 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Kunsten i Midten 5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)
Teatergruppen Klima72.000 kr. (66.240 kr. ekskl. moms)
Skovlunde Byteater25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Ballerup Kammerkor10.000 kr. (9.200 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på dette møde vil der derefter være 124.808 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgning om tilskud til Skovlunde Byteaters sommerforestilling ikke imødekommes begrundet i størrelsen af foreningens egenkapital.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

 

Der ydes en underskudsgaranti på 10.000 kr. til Skovlunde Byteaters sommerforestilling.


Indhold

Sammendrag

Efter sidste års succes opfører Teatergruppen KLIMA afslutningen på historien om skammerens datter. Det sker med forestillingen "Skammerens Datter 2". Foreningen søger om en underskudsgaranti på 72.000 kr. til opførelserne.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Teatergruppen KLIMA har i en årrække sat store musicaler op i Baltoppen LIVE. Det er kutyme, at de store musicaler opsættes hvert andet år, da der bruges mange kræfter i foreningen til alle forberedelserne og til at sikre økonomi.

 

Da Teatergruppen KLIMAs største satsning til dato, "Skammerens Datter" blev en stor succes i efteråret 2017, ønsker foreningen ikke at vente for længe med en opfølgning. I samråd med musicalens skabere Høg, Aagaard og Svanekier samt bogens forfatter Lene Kaaberbøl ønsker foreningen derfor allerede i efteråret 2018 at opføre "Skammerens Datter 2" - Det endelige opgør" i Baltoppen LIVE.

 

Ligesom sidste års opsætning af "Skammerens Datter" er det alle foreningens medlemmer, der er involveret. På scenen vil der være 65 medlemmer i alderen 10-60 år. Det store søuhyre udlånes af Østre Gasværk Teater og Middelalderorkestret GNY står for musikken under forestillingerne.

 

Samarbejdet med GNY blev indledt i 2017. Ved tidligere forestillinger har Teatergruppen KLIMA anvendt indspillet musik. Foreningen oplevede, at GNYs deltagelse i forestillingerne i 2017 løftede kvaliteten væsentligt, og skabte det bedst mulige forestillingsunivers for publikum.

 

I perioden 15.-28. september 2018 opfører Teatergruppen KLIMA i alt 16 forestillinger over tre weekender. Der planlægges 8 offentlige forestillinger og 8 forestillinger i dagtimerne i hverdage, der reserveres til Ballerup Kommunes skoler. Samlet set forventes 6.000 publikummer at overvære forestillingerne.

 

I 2017 etableredes et større samarbejde mellem Teatergruppen KLIMA, Skoletjenesten i Pederstrup, Ballerup Bibliotek og Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Omdrejningspunktet var "Skammerfestivalen", der var målrettet 4.-6. klasser i hele Ballerup Kommune. Der var en bred vifte af tilbud til skolerne, bl.a. forfatterforedrag, skolekoncert, skrivekonkurrence og mysteriespil.

 

Dette samarbejde ønsker parterne at fortsætte, og der planlægges bl.a. undervisningsforløb på mellemtrinnet, skolebesøg med fortælleteater og en snak om Lene Kaaberbøls skammerserie og som sidste år en række skoleforestillinger med henblik på, at samtlige 4.- 6. klasser kommer i teatret og ser afslutningen på historien om "Skammerens Datter".

 

Opførelsen af første del af "Skammeren Datter" blev støttet med 80.000 kr. i kulturtilskud i 2017 svarende til 5.000 kr. pr. forestilling. I år søger Teatergruppen KLIMA om en underskudsgaranti på 72.000 kr. svarende til 4.500 pr. forestilling. Forestillingens udgifter løber op i 613.000 kr. Heraf har KLIMA sparet 80.000 kr. op. Med de budgetterede entréindtægter er der et tilskudsbehov på 72.000 kr.

 

Teatergruppen KLIMAs årsregnskab for 2017 viser et overskud på 19.000 kr. og en egenkapital på 15.000 kr. ved årets udgang. Hertil skal dog lægges 80.000 kr. hensat til opsætning af "Skammerens datter 2".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 227.848 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Kunsten i Midten 5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)
Teatergruppen Klima72.000 kr. (66.240 kr. ekskl. moms)
Skovlunde Byteater25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Ballerup Kammerkor10.000 kr. (9.200 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på dette møde vil der derefter være 124.808 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes en underskudsgaranti på 72.000 kr. til "Skammerens Datter 2"

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kammerkor søger om en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afholdelse af en sommerkoncert i Skovlunde Kulturhus i juni 2018.

 

Det indstilles, at der med baggrund i størrelsen af foreningens egenkapital gives afslag på ansøgningen.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kammerkor afholder sommerkoncert i Skovlunde Kulturhus torsdag den 7. juni 2018. Foreningen holdt også sommerkoncert i 2016, og det er hensigten at afholde sommerkoncerter i Skovlunde Kulturhus i de år, hvor der ikke er musikfest i Ballerup.

 

Koncerten bliver med musik for kor og klaver i to afdelinger, hvor den første indeholder fransk musik af komponister som Remeau, Debussy, Faure og Offenbach mfl. Den anden afdeling indeholder amerikansk musik fra to genrer: Spirituals og musical. Carol Conrad medvirker som solist.

 

Udgifter til ekstraprøver og noder afholdes af korets medlemmer, mens der søges om tilskud til afholdelse af koncerten.

 

Der er udgifter for 18.600 kr. til koncerten, hvor honorar til pianist og dirigent udgør de største poster. Der forventes en entréindtægt på 7.000 kr., hvorefter der er et forventet underskud på 11.600 kr.

 

Foreningens seneste årsregnskab viser et overskud på driften i 2017 på 1.674 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2017 på 110.587 kr. Foreningens samlede udgifter var i 2017 på 90.000 kr.

 

Med henvisning til foreningens egenkapital indstilles det, at der ikke ydes tilskud til dette års forestilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 227.848 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Kunsten i Midten 5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)
Teatergruppen Klima72.000 kr. (66.240 kr. ekskl. moms)
Skovlunde Byteater25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Ballerup Kammerkor10.000 kr. (9.200 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på dette møde vil der derefter være 124.808 kr. til fordeling i resten af 2018.

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ansøgning om tilskud til sommerkoncerten ikke imødekommes begrundet i størrelsen af foreningens egenkapital.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Musikeren Michael Bønsdorf søger om et tilskud fra kunstpuljen på 20.000 kr. til udgivelse af musikfortællingen "Eventyret om de Tre Hvide Bjørne" på CD.

 

Det indstilles, at ansøgningen afvises begrundet med, at der ikke ydes tilskud til privatpersoners egne udgivelser.

 

Baggrund

Private borgere, foreninger, organisationer mfl. kan søge om tilskud til kunstværker. Der er ingen særlige kriterier for ansøgning om støtte fra kunstpuljen og således ingen nærmere definition på begrebet kunstværker.

 

Sagsfremstilling

"Eventyret om de Tre Hvide Bjørne", der rejser hjemmefra for at finde lykken blev udgivet som børnebog i 1925. Historien er skrevet af Otto Schrayh med illustrationer af Storfyrstinde Olga. Storfyrstinden var bosat i Ballerup i årene 1920-1948. Hendes forældre var Alexander III, kejser af Rusland, og Maria Feodorovna, født Dagmar prinsesse af Danmark.

 

Bogen blev genudgivet i 2008 af Ballerup Museum og Kulturforeningen Dagmaria og herefter sat i musik af komponist Michael Bønsdorf. Originaludgaven fra 1925 kan ses på Ballerup Museum.  

 

Det musikalske værk skrevet over fortællingen om de tre hvide bjørne er stilmæssig klassisk, modernistisk musik, der både kan forstås og opleves af børn og voksne. Musikken er skrevet med en intention om at sætte fantasien i gang hos lytterne og skærpe særligt børnenes appetit på at lytte til mere kompositionsmusik.

 

Værket blev første gang opført i december 2010 for børn på Nationalmuseet med fortæller skuespiller Paul Hüttel og pianist Sascha Nedergaard.

 

Nu ønsker komponisten sammen med en pianist og en trommeslager samt performer at udgive "Eventyret om de Tre Hvide Bjørne" på CD. Udgivelsen sker samtidig med Ballerup Museums genoptryk af billedbogen i efteråret 2018. CD'en vil være tilgængelig for salg fra Ballerup Museum sammen med billedbogen. Der arbejdes ligeledes på at afholde en koncert på museet.

 

"Eventyret om de Tre Hvide Bjørne" for fortæller og klaver er af 30 minutters varighed og afspilles i både en dansk og en engelsk version. CD'ens booklet vil indeholde otte af Storfyrstinde Olgas illustrationer fra børnebogen fra 1925.

 

Der er foreløbig opnået tilskud på i alt 15.000 kr. fra to fonde. Der mangler herefter 31.500 kr. til finansiering af udgivelsen. Kultur- og Fritidsudvalgets kunstpulje søges om et tilskud på 20.000 kr. eller størst mulige støttebeløb.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at der ikke kan ydes tilskud til privatpersoners egne udgivelser og indstiller på den baggrund, at ansøgningen ikke imødekommes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kultur- og Fritidsudvalgets kunstpulje har et budget på 292.140 kr. i 2018. Dette er den første ansøgning om tilskud i år. Hvis der ydes et tilskud på 20.000 kr. (18.400 kr. ekskl. moms), resterer der herefter 273.740 kr. til bevilling efter ansøgning i resten af 2018.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Ansøgningen om kunsttilskud til musikudgivelse af fortællingen "Eventyret om de Tre Hvide Bjørne" ikke imødekommes, da der ikke ydes tilskud til privatpersoners egne udgivelser.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Lokalråd søger på vegne af en arrangementsgruppe bestående af Skovlunde Center Syd, Skovlunde Kulturhus og Skovlunde Lokalråd om et tilskud på 45.000 kr. fra puljen til kulturelle bydelsarrangementer til Skovlunde Byfest.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til kulturelle bydelsarrangementer.

 

Kriterier for puljen:

 • Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber.
 • Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer.
 • Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere.
 • Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling.
 • Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Byfest skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. De tidligere afholdte kulturnætter og byfester i Skovlunde Bypark er slået sammen for at skabe et samlet stærkere arrangement, som borgerne i Skovlunde kan glædes over og stå sammen om for at få en bymidte, der også byder på kulturel værdi.

 

Der lægges vægt på at inddrage lokale handlende og foreninger i arrangementet, ligesom der benyttes lokale grupper til underholdningen. Der suppleres dog med "eksterne" aktiviteter og underholdning, der kan være med til at gøre arrangementet interessant at besøge.

 

Skovlunde Byfest afholdes i og omkring Skovlunde Center Syd den 8. september 2018. Der forventes at deltage 2.000-3.000 borgere.

 

Der budgetteres med udgifter på 120.000 kr. Budgettets største poster er 45.000 kr. til underholdning, 18.000 kr. til markedsføring og 36.000 kr. til leje af telte, scene og toiletter. Skovlunde Center Syd, Dowo Management (ejer af Center Nord) og Skovlunde Lokalråd yder tilskud med i alt 60.000 kr. Der er derudover en forventet indtægt på 15.000 kr. for salg af stande til forretningsdrivende og salg af rettigheder til salg af drikkevarer. Der er herefter et tilskudsbehov på 45.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen har et budget på 201.304 kr. i 2018. Der er ikke forud for dette møde bevilget tilskud.

 

Ansøgninger på dette møde:

Skovlunde Byfest45.000 kr.  (41.400 kr. ekskl. moms)
Musik og Dans på Torvet135.000 kr.(124.200 kr. ekskl. moms)
Fodbold for alle70.000 kr.  (64.400 kr. ekskl. moms)
I alt 230.000 kr. ekskl. moms

 
Der ansøges dermed om i alt 29.000 kr. ekskl. moms over puljens budget. Derudover forventes Halloween i Måløv at søge om tilskud på omkring 15.000 kr. ekskl. moms i lighed med udbetalte tilskud de forudgående år. Det er ikke inden for budgettet muligt at imødekomme alle ansøgninger med de ansøgte beløb.

 

Bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 45.000 kr. til afholdelse af Skovlunde Byfest 2018.
   
 2. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at arrangørerne bidrager med økonomi til arrangementet.
   
 3. Arrangørerne udarbejder en evaluering af arrangementet som fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
   
 4. Arrangørerne sikrer, at det som en del af PR-indsatsen for arrangementet tydeligt fremgår, at arrangementet er støttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Musisk Samråd søger på vegne af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. Frivillighedsrådet, Lautrupgaard Musikfabrik, Ballerup Jazzklub, Ballerup Motion og Ungdomskulturhuset Vognporten om tilskud på 135.960 kr. fra bydelsarrangementspuljen til i alt 24 musik- og dansearrangementer på Kirketorvet i Ballerup i løbet af sommeren 2018.

 

Det indstilles, at der ydes et tilskud på 70.000 kr.

 

Baggrund

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til kulturelle bydelsarrangementer.

 

Kriterier for puljen:

 • Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber.
 • Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer.
 • Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere.
 • Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling.
 • Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

I 2016 gennemførte Frivillighedsrådet i samarbejde med Egebjerg Senioridræt otte dansearrangementer på Kirketorvet i Ballerup. Der blev ydet kulturtilskud med 20.000 kr. svarende til 2.500 kr. pr arrangement.

 

I 2017 gik Frivillighedsrådet sammen med TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter, Ungdomskulturhuset Vognporten, Dancing Team, Ballerup Motion og Lautrupgaard Musikfabrik om at gennemføre seks musikarrangementer og seks dansearrangementer i løbet af sommerferien. Der blev ydet et kulturtilskud på 35.000 kr. svarende til ca. 2.900 pr. arrangement.

 

I år er Musisk Samråd og Ballerup Jazzklub indtrådt som nye samarbejdspartnere i projektet. Der søges om 135.960 kr. til 24 arrangementer, svarende til 5.665 kr. pr. arrangement. Musik- og dansearrangementerne finder alle sted på Kirketorvet i Ballerup. Arrangementer afholdes i løbet af skolesommerferien 2018.

 

Formålet er "gennem levende musik og dans at få borgere til at samles i det åbne fællesskab, hvor der lyttes, måske synges med og danses. At der skabes gode stemninger og oplevelser i det offentlige rum, og at der skabes liv og, at musikere og danseudøvere via deres optræden bidrager til at skabe gode rammer".

 

Aktiviteterne er:

 

Dans - seks torsdage kl. 17.00-19.30

Den sidste time afsættes hver gang til linedance, mens dansene forinden fx vil være latin-mix, græsk dans, jitterbug og tango/vals/lancier. Alle danse ledes af danseinstruktører. Målgruppen er danseglade voksne. Ballerup Dancing Team og Ballerup Motion er ansvarlige for dansearrangementerne.

 

Rytmisk Musik - seks fredage kl. 20.00 -22.00

Det er en ny aktivitet, der skal tiltrække de yngre generationer. Der vil primært være lokale band som udøvende. Ungdomskulturhuset Vognporten er tovholder.

 

Lørdagsjazz - seks lørdage kl. 11.00-14.00

Tre jazzarrangementer gennemført i 2017 af anden aktør end ansøgerne her viser, at interessen er tilstede blandt kommunens borgere. Ballerup Jazzklub, der har erfaringer med afvikling af jazzarrangementer i Spillestedet Baghuset, er tovholder på lørdagsjazz i år.

 

Søndags-musik-matiné - seks søndage kl. 15.00-17.00

Sidste år blev der afholdt "Søndagsmusik i byen" med lokale musikere i Skovlunde Bypark, Kirketorvet i Ballerup og ved Nåleøjet i Søndergården i Måløv. I år ønsker arrangørerne at samle arrangementerne i Ballerup. Arrangementerne er for alle uanset alder, køn, etnicitet, social baggrund og musikkundskaber. Det er muligt at medbringe egen madkurv, men også muligt at købe drikkevarer og lidt spiseligt. Lautrupgaard Musikfabrik og Musisk Samråd er tovholder.

 

Fælles for alle aktiviteter er:

 • Der bydes velkommen af en kommunalpolitiker eller repræsentant for planlægningsgruppen.
 • Frivillige forestår praktisk omkring alle arrangementer.
 • Der ønskes opstilling af boder til salg af øl, vand, kaffe, kage, sandwich og lignende. Ballerup Motion står for bemanding af boderne. Der arbejdes på at skabe et samarbejde med de nærliggende restauranter og Handelsforeningen Centrumgaden omkring salg og brug af faciliteter.

De ansøgte midler skal fortrinsvis anvendes til honorering af danseinstruktører, musikere, lydmænd samt Koda afgifter, trykning af programmer, plakater og anden annoncering.

 

Da arrangementerne er åbne for alle, er der ingen entréindtægter. De foreninger, der står for at gennemføre arrangementerne får et eventuelt overskud fra salg af drikkevarer mv. Ansøger arbejder på at opnå sponsoraftaler med de omkringliggende restauranter og Handelsforeningen Centrumgaden. De involverede foreninger mv. bidrager med frivilligt arbejde, men ingen økonomi.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs overvejelser

Det er ikke inden for det afsatte budget muligt at imødekomme alle ansøgninger til bydelsarrangementspuljen med de ansøgte beløb.

 

Denne ansøgning omfatter et meget ambitiøst projekt, idet der er tale om 24 arrangementer og mange involverede. 

Det indstilles derfor, at der ydes tilskud med 70.000 kr. Det bør herefter være op til ansøgerne enten at nedjustere antallet af arrangementer, bidrage med egne midler eller arbejde på at få udgifter dækket via sponsorater. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen har et budget på 201.304 kr. i 2018. Der er ikke forud for dette møde bevilget tilskud.

 

Ansøgninger på dette møde

Skovlunde Byfest45.000 kr.  (41.400 kr. ekskl. moms)
Musik og Dans på Torvet135.000 kr.(124.200 kr. ekskl. moms)
Fodbold for alle70.000 kr.  (64.400 kr. ekskl. moms)
I alt 230.000 kr. ekskl. moms

 
Der ansøges dermed om i alt 29.000 kr. ekskl. moms over puljens budget. Derudover forventes Halloween i Måløv at søge om tilskud på omkring 15.000 kr. ekskl. moms i lighed med udbetalte tilskud de forudgående år. Det er ikke inden for budgettet muligt, at imødekomme alle ansøgninger med det ansøgte beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et tilskud på 70.000 kr. til "Musik og Dans på Kirketorvet".
   
 2. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at arrangørerne bidrager med økonomi til arrangementet.
   
 3. Arrangørerne udarbejder en evaluering af arrangementet som fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
   
 4. Arrangørerne sikrer, at det som en del af PR-indsatsen for arrangementet tydeligt fremgår, at arrangementet er støttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 2-4 blev godkendt.

 

Det blev besluttet, at der ydes et tilskud på 90.000 kr. til "Musik og Dans på Kirketorvet". De 70.000 kr. findes i puljen til bydelsarrangementer. De resterende 20.000 kr. finansieres af kulturtilskudspuljen.


Indhold

Sammendrag

Ballerup Handelsforening Centrumgaden søger i samarbejde med Ballerup Skovlunde Fodbold (BSF), Måløv Boldklub (MB) og Ballerup Boldklub om et tilskud på 70.000 kr. til leje af en storskærm, der skal vise VM live på Kirketorvet i Ballerup i juni og juli 2018. Projektet kaldes "Fælles fodboldoplevelser i Ballerup"

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til kulturelle bydelsarrangementer.

 

Kriterier for puljen:

 • Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber.
 • Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer.
 • Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere.
 • Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling.
 • Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Handelsforening Centrumgaden ønsker sammen med de lokale fodboldklubber at vise VM "live" på storskærm i perioden 14. juni til 15. juli 2018 på Kirketorvet i Ballerup. Ansøger oplyser, at formålet er at samle folk og bringe fællesskab og oplevelser på tværs af bydele, kultur, alder, erhverv m.m.

 

Ansøgerne vil leje en storskærm, der kan bidrage til en fælles fodboldoplevelse for alle de, der ikke har mulighed for at følge herrefodboldlandsholdet på deres VM-rejse til Rusland og være tilskuere der. Planen er at vise Danmarks kampe, i første omgang de tre indledende kampe. Endvidere vises de to semifinaler og finalen.

 

Storskærmen skal placeres på Kirketorvet i centrum af Ballerup, hvor kommunens borgere kan få en fodboldoplevelse med venner, naboer, kollegaer og familie, men også gerne sammen med nogen, man endnu ikke kender.

 

Udgifter til leje, forsikring, afgifter, bænke og andet løber op i 90.000 kr. Der forventes sponsorbidrag på 20.000 kr. hvilket giver et tilskudsbehov på 70.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen har et budget på 201.304 kr. i 2018. Der er ikke forud for dette møde bevilget tilskud.

 

Ansøgninger på dette møde;

Skovlunde Byfest45.000 kr.  (41.400 kr. ekskl. moms)
Musik og Dans på Torvet135.000 kr.(124.200 kr. ekskl. moms)
Fodbold for alle70.000 kr.  (64.400 kr. ekskl. moms)
I alt 230.000 kr. ekskl. moms

 
Der ansøges dermed om i alt 29.000 kr. ekskl. moms over puljens samlede budget. Derudover forventes Halloween i Måløv at søge om tilskud på omkring 15.000 kr. ekskl. moms i lighed med udbetalte tilskud de forudgående år. Det er ikke inden for budgettet muligt at imødekomme alle ansøgninger med det ansøgte beløb.

 

Bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et tilskud på 70.000 kr. til bydelsarrangementet "Fælles fodboldoplevelser i Ballerup".
   
 2. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at arrangørerne bidrager med økonomi til arrangementet.
   
 3. Arrangørerne udarbejder en evaluering af arrangementet som fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
   
 4. Arrangørerne sikrer, at det som en del af PR-indsatsen for arrangementet tydeligt fremgår, at arrangementet er støttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Beboerprojektet Hedegaven og Ballerup almennyttige Boligselskab (Bab), afdeling Grantoften har den 10. februar 2018 fremsendt en ansøgning på 45.000 kr. til "Puljen for integrationsfremmende initiativer" til projektet ”Uddannelse af Bydelsmødre”.

 

Ansøgningen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til behandling. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal understøtte og facilitere initiativer i lokalsamfundet, da det er mellem mennesker i lokalsamfundet, at den egentlige integration sker. For at sikre at initiativer kan sættes i gang, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016, punkt 7 at afsætte en pulje på 140.000 kr. til fremme af integration og medborgerskab. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. december 2017, at de uforbrugte midler på 230.500 kr. fra integrationspuljen i 2017 overføres til budget 2018 i forbindelse med første budgetopfølgning i 2018.


Formålet med puljen er at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang. Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af initiativer, der kan køre videre af egen drift i civilsamfundet. Midlerne fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Der er modtaget en fælles ansøgning til Puljen til integrationsfremmende aktiviteter fra Beboerprojektet Hedegaven og BaB afdeling Grantoften på vegne af Bydelsmødrene. Hedegaven og Bydelsmødrene har tidligere ansøgt puljen om midler til et frivillighedsprojekt sammen med Røde Kors’ genbrugsbutik og fået bevilliget 14.000 kr. til projekt "Ud i Samfundet".

 

Hedegaven og BaB, afdeling Grantoften søger tilsammen om 45.000 kr. til projektet "Uddannelse af Bydelsmødre" i en projektperiode fra maj til oktober 2018 og holder sig dermed inden for det maksimale støttebeløb. Økonomien skal anvendes til at uddanne et nyt hold bydelsmødre, da der over tid har været et frafald blandt de nuværende bydelsmødre. En af årsagerne til dette frafald er, at flere af bydelsmødrene er gået i job eller uddannelse, bl.a. som konsekvens af det faglige og sociale løft, de har opnået ved at fungere som bydelsmødre.

 

Konkret skal midlerne benyttes til løn til gæstelærere samt til projektleder (rekruttering, underviserkontakt og facilitering). Derudover skal en mindre del af midlerne anvendes til transport, gaver, undervisningsmaterialer, forplejning ved undervisning og møder, afslutningsfest og diplomoverrækkelse. Projektet er en videreudvikling af det eksisterende projekt "Bydelsmødre", hvis første hold blev uddannet i 2012.

 

Formålet med projektet er, at:

 • Uddanne et nyt hold Bydelsmødre i Ballerup Kommune for at kunne revitalisere indsatsen kvalitativt og kvantitativt og for at kunne fastholde bydelsmødreindsatsen, der i modsat fald vil komme til at mangle frivillige inden for en kort fremtid.
 • Gøre det muligt at udvide Bydelsmødrenes virkefelt til at omfatte flere boligområder i Ballerup Kommune og til også at involvere fædre i højere grad.

Formålet med den overordnede bydelsmødreindsats er at styrke kvinders deltagelse i samfundet.

 

Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

 

Kriterierne for tildeling af midler fra integrationspuljen er, at:

 • Aktiviteten eller arrangementet primært skal rette sig mod borgere i Ballerup Kommune.
 • Aktiviteten skal have til formål enten at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber.
 • Projekter skal for egne midler i udgangspunktet kunne drives videre efter projektperiodens udløb.
 • Det må ikke være et kommercielt arrangement.
 • Der gives ikke støtte til varig drift.

Derudover lægges der vægt på, om aktiviteten planlægges af borgere med forskellig kulturel baggrund.


Det årlige støttebeløb pr. projekt kan som udgangspunkt ikke overstige 50.000 kr.

 

Center for Arbejdsmarkeds vurdering

I forhold til, hvorvidt projekt "Uddannelse af Bydelsmødre" lever op til de opstillede kriterier for integrationspuljen, er det administrationens vurdering, at:

 • Aktiviteten er en videreudvikling af den eksisterende indsats, idet det bliver muligt at udvide Bydelsmødrenes virkefelt til at omfatte flere boligområder i Ballerup Kommune og til også at involvere fædre i højere grad. Ligeledes vil indholdet i uddannelsen videreudvikles, idet der trækkes på erfaringerne fra arbejdet i de fem år, Bydelsmødrene allerede har været i gang.
 • Aktiviteten retter sig primært mod borgere i Ballerup Kommune.
 • Aktiviteten har til formål enten at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber.
 • Aktiviteten har ikke et kommercielt sigte.
 • Aktiviteten forventes at kunne blive kørt videre for egne midler efter projektperioden, idet de uddannede bydelsmødre arbejder ulønnet på frivillig basis, samt fordi der årligt søges midler til projektets daglige drift andetsteds.
 • Aktiviteten har ikke karakter af varig drift, idet uddannelsen af et nyt hold bydelsmødre er en engangsudgift samt indeholder en videreudvikling af den nuværende indsats.
 • Aktiviteten planlægges blandt andre af koordinatoren for Bydelsmødrene, som har anden kulturel baggrund end dansk.

Samlet set er det administrationens vurdering, at det er en god idé at uddanne et nyt hold bydelsmødre og derved fastholde og videreudvikle bydelsmødreindsatsen. Bydelsmødreindsatsen gavner efter administrationens vurdering både borgerne, som er indsatsens målgruppe og Bydelsmødrene selv, hvor den hidtidige erfaring viser, at arbejdet som bydelsmor kan være et springbræt videre i eget liv. Disse vurderinger bakkes op af rådgivningsfirmaet Deloittes studie fra 2015, hvor den nationale bydelsmødreindsats viser, at indsatsen generelt opleves som succesfuld af alle involverede parter.

 

Administrationen indstiller derfor til, at projektansøgerne modtager tilskud til projektet "Uddannelse af Bydelsmødre".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 140.000 kr. til puljen årligt. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. december 2017, at de uforbrugte midler fra integrationspuljen i 2017 overføres til budget 2018 i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.

 

Der er i alt et budget på 326.000 kr. til fordeling efter ansøgning i 2018.

 

Ved imødekommelse af ansøgningen på dette møde vil der herefter restere 281.000 kr. til fordeling i resten af 2018.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Der ydes tilskud på 45.000 kr. til projektet "Uddannelse af Bydelsmødre".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der forelægges med i udgangspunkt i punkt 3.29. i budgetaftale 2018 evaluering og årsrapport 2017 for Kulturtjenesten.

 

I 2018 er de lokale kulturnetværk finansieret via budgetaftalen 2018, punkt 3.29. Evalueringen og årsrapporten samler op på erfaringerne fra 2017 med henblik på, at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

 

Sagen forelægges i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015 og er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt fem netværkskoordinatorer fra henholdsvis dagtilbud, BFO, skole og klub. Disse koordinatorer repræsenterer de lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt.

 

Kulturtjenesten formål er at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper. Kulturnetværkenes formål er at inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet. Således for at styrke den lokale sammenhængskraft.

 

De lokale kulturnetværk har i 2017 været finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. I 2018 er de lokale netværk finansieret via budgetaftalen 2018, punkt 3.29. I budgetaftalen fremgår det, at der i løbet af foråret 2018 skal samles op på erfaringerne med arbejdet, med henblik på at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen.

 

Der er derfor udarbejdet en evaluering og årsrapport for 2017 for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk.

 

Sagsfremstilling

I 2018 er de lokale kulturnetværk finansieret via budgetaftalen 2018, punkt 3.29. Evalueringen og årsrapporten samler op på erfaringerne fra 2017 med henblik på, at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

 

Af ”Evaluering og årsrapport 2017. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk” fremgår en lang række indsatser for 2017. Indsatserne rammer alle grupper af børn - også på tværs af institutionstyper.

 

Netværkene var i 2017 støttet økonomisk via Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. I november 2016 bevilgede udvalget 25.000 kr. pr. distrikt - dog 15.000 kr. til distrikt Hedegård. Disse midler har igangsat en række nye projekter og initiativer i 2017.

 

Rapporten viser, at de lokale kulturnetværk har benyttet pengene til bl.a. indkøb af teaterforestillinger, et stort kulturelt sprogprojekt, kunstprojekter, musikoptræden, cirkus og en stor majstangsfejring. Endvidere er samarbejdet med en række kulturinstitutioner blevet forankret i netværkene. Rapporten dokumenterer også Kulturtjenestens arbejde med bl.a. Skammerfestivalen.

 

Rapporten samler desuden op på erfaringerne fra 2017 med henblik på, at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen med budgetaftalen 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De lokale kulturnetværk er ikke finansieret fra 2019. For at sikre et solidt fundament til at udvikle kulturindsatserne samt planlægge og gennemføre kulturprojekter, anslås den årlige udgift til i alt 150.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Årsrapporten 2017 for de lokale kulturnetværk, tages til efterretning.
   
 2. En permanentgørelse af finansieringen af de lokale kulturnetværk indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2017 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) søgte i efteråret 2017 om indgåelse af partnerskabsaftale med Ballerup Kommune om afholdelse af træningslejre for andre klubber. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. september 2017 punkt 11 blev Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemyndiget til at udfærdige partnerskabsaftale med BSF. Siden dette møde, har der været dialog mellem de to parter om den endelige aftaleindgåelse og -tekst. I den forbindelse har BSF peget på et forhold omkring de konkrete tider for anvisning/benyttelse af fodboldbaner, som foreningen ønskede nuanceret. I forlængelse heraf fremlægges forslag til en ændring i partnerskabsaftalen. 

 

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 21 anvises kommunale udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed. Det betyder, at Ballerup Kommunes fodboldklubber gratis får stillet tid på fodboldbaner til rådighed for deres medlemsaktiviteter (træning og kampe). Derudover lejer Ballerup Idrætspark overskydende banetid ud til virksomheder og udenbys klubber mv. i henhold til Kommunalbestyrelsens takstblad.

 

Sagsfremstilling

BSF søgte i efteråret 2017 om indgåelse af partnerskabsaftale med Ballerup Kommune om afholdelse af træningslejre for andre klubber. En partnerskabsaftale, hvor Ballerup Idrætspark udlejer fodboldbaner til foreningspris til den deltagende klub, mens alt tilrettelæggelse og gennemførelse af træningslejre i øvrigt varetages af BSF. Et arbejde der for BSF indbefatter arrangering af overnatning, bespisning i klubhusets cafeteria samt sociale aktiviteter som fx bowling.

 

Træningslejrene kræver et betydeligt arbejde fra klubbens side, men medvirker til at sikre, at økonomien i klubben hænger sammen. I budget 2017-2018 estimerer bestyrelsen med en indtjening på 100.000 kr. ligesom Ballerup Idrætspark tjener på baneudlejning.

 

BSF kom ud af regnskabsåret 2016-2017 med et underskud på ca. 200.000 kr. og vil også i det kommende år få en meget stram økonomi samt likviditet. BFS oplyser, at foreningens økonomi er helt afhængig af at kunne afholde disse træningslejre.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. september 2017 punkt 11 blev Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemyndiget til at udfærdige en partnerskabsaftale med BSF, som giver foreningen mulighed for at anvende anvist banetid til træningslejre for tredje part mod, at deltagende klubber betaler Ballerup Idrætspark for banetiden i henhold til Kommunalbestyrelsens takstblad.

 

Siden dette møde har der været dialog mellem de to parter om den endelige aftaleindgåelse og -tekst. I den forbindelse har BSF peget på, at foreningen, udover anvist banetid, ønsker at udvide aftalen og således anvende øvrig ledig banekapacitet (fx formiddage på hverdage, hvor banerne ikke benyttes) efter aftale og i samråd med Ballerup Idrætsby.

 

Idet der er tale om anvendelse af ikke benyttet kapacitet, betragter Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ballerup Idrætspark forslaget som hensigtsmæssigt og foreslår, at det indarbejdes i partnerskabsaftalen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er forventningen, at partnerskabsaftalen økonomisk bidrager med 40.000 kr. til Ballerup Idrætspark.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag om, at partnerskabsaftalen mellem BSF og Ballerup Kommune vedrører øvrig ledig banekapacitet, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Tilføjelse af paragraf i kommissorium for brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus.

 

Baggrund

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus har søgt og fået godkendt kulturtilskud til to arrangementer "Musikfritter" og "Syng med arrangementer". Brugerrådet kan dog ikke få udbetalt tilskuddet, da brugerrådet ikke har en nemkonto.

 

Sagsfremstilling

Da Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus ikke har en nemkonto, kan brugerrådet ikke få udbetalt bevilgede tilskud. Brugerrådet har oprettet et cvr.nr., men kan ikke få oprettet en nemkonto, da der ikke står noget om hvem, der har tegningsretten i rådets kommisorium.

 

Der tilføjes derfor en ny paragraf i kommisoriet:

 

"§12 - Tegningsret - Bestyrelsen tegnes af formanden eller næstformanden i formandens fravær - sammen med et andet bestyrelsesmedlem - to i forening. Eneprokura gives til formanden og næstformand i forbindelse med oprettelse og løbende adgang til foreningens bankkonti via Netbank/ PC-Bank/ Visakort/ MobilePay eller lignende for størst mulig smidighed i driften".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der i kommissoriet for brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus tilføjes en ny paragraf om tegningsretten.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag
Der skal udpeges 1 medlem til Veteranrådet blandt Frivillighedsrådets medlemmer. Det anbefales, at Frivillighedsrådet anmodes om at foretage udpegningen af medlemmet.

 

Baggrund

I forbindelse med den nye kommunale valgperiode skal der udpeges et nyt medlem af Veteranrådet blandt Frivillighedsrådets medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Veteranrådet er et tværkommunalt råd mellem Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Veteranrådet har til formål at afdække, hvordan man som lokalsamfund bedst muligt understøtter udsendte i statslig international tjeneste samt deres pårørende før, under og efter udsendelsen. Det inkluderer både kommunale indsatser og andre tilbud (fx frivillige). Veteranrådet har en rådgivende funktion i forhold til politiske beslutninger i de fem kommuner. Veteranrådet skal understøtte arbejdet med anerkendelse, støtte og vidensdeling på tværs af sektorer.

 

Veteranrådet er sammensat på følgende måde:

 • To repræsentanter fra Veteranforeningen VETHO
 • Én repræsentant fra frivilligområdet i hver af de fire kommuner
 • Én kommunal repræsentant fra hver af de fire kommuner, som hver især tegner deres samlede, kommunale forvaltninger. De fire kommuner repræsenteres på embedsmandsniveau.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Sagen sendes i Frivillighedsrådet med henblik på, at der udpeges 1 medlem til Veteranrådet af og blandt Frivillighedsrådets medlemmer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download