Kultur- og Fritidsudvalget

14.08.2018 kl. 13:00
Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10 i Skovlunde

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Åben dagsorden

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget starter mødet med en rundvisning og en kort orientering om Skovlunde Kulturhus.

 

Baggrund

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder, er der lagt en række institutionsbesøg ind i 2018. Formålet er, at udvalget besigtiger og får en kort orientering om institutionerne under udvalgets fagområde.

 

Sagsfremstilling

Der er besigtigelse af Skovlunde Kulturhus som start på mødet.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager bibliotekschef Ravinder Kaur-Pedersen, under rundvisning i Skovlunde Kulturhus og giver en kort orientering om Skovlunde Kulturhus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Orientering om og rundvisning på Skovlunde Kulturhus tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Referat fra Brugerrådet i Måløv Idrætspark den 28. februar 2018

  Bilag
  1 bilag

   
 2. Brand på Byggelegepladsen i Grantoften.
   
 3. Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til teatersnak og forestillingen "Mød mig på Cassiopeia" den 18. maj 2019 af teaterforeningen TEMA.
   

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2018 og anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer reduceres med 2,837 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifter inden for servicerammen reduceres med 2,837 mio. kr., mens der ikke er udgifter udenfor servicerammen.

 

Den samlede ændring skyldes:

 • Et samlet mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 0,321 mio. kr.
 • En reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 2,516 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Anden budgetopfølgning på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget bygger på ændringer siden første budgetopfølgning 2017.

 

Opbremsning på servicerammen

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget svarende til ca. 30 mio. kr. Opbremsningen foretages i forhold til det forventede merforbrug på servicerammen som følge af udviklingen på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Tiltagene er nu sat i værk, og administrationen følger situationen nøje. Administrationen foreslår i forbindelse med anden budgetopfølgning 2018 ikke yderligere tiltag til håndtering af servicerammeoverskridelserne end de tiltag, som allerede er besluttet.

 

Udvalgets bevillingsrammer

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

40.37 Folkebiblioteker

40.38 Kulturel virksomhed

40.39 Klubber og byggelegepladser.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer reduceres med 2,837 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 1,718 mio. kr. i 2019 til og med 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Energiforbedringer East Kilbride Badet (40.35)

Center for Ejendomme har beregnet en energibesparelse på East Kilbride Badet, som indregnes i denne opfølgning både i indeværende år samt overslagsårene 2019-2022, med -0,240 mio. kr.

 

Kriminalpræventive indsatser (40.39)

Der omplaceres 2,305 mio. kr. til kriminalpræventive indsatser. Dette skyldes et ønske om at samle ansvar for opgaven og økonomiansvar i Center for Børne- og Ungerådgivning. På baggrund heraf flyttes økonomien til ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge.

 

Specialklasse pædagoger (40.39)

Med budgetopfølgningen flyttes den andel af midlerne, som anvendes, når børn fra specialklasser går i henholdsvis klub og BFO til klubområdet. Administrativt er midler hertil placeret på ramme 30.34 (BFO), men midlerne anvendes ligeledes i klubberne. Samlet overføres 0,844 mio. kr. til ramme 40.39 (Klubber mv.). Der er tale om en årligt tilbagevendende fordeling.

 

Status på omstillingsarbejdet

Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på mødet i juni 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet, og forslagene er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag. Der er forelagt forslag for 2,7 mio. kr. i budget 2019 under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sammenlagt er der under alle udvalgsområder forelagt forslag for 46,4 mio. kr. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endelig forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Kultur- og Fritidsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgetområde

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

40.35

Folke-

oplysning,

frivillig-

hed og

fritids-

aktivi-

teter mv.

 39,355 41,399 -0,093 -0,255 41,051
           

40.37

Folke-

biblio-

teker

 33,638 33,609 -0,078 0,000 33,531
           

40.38.

Kulturel

virksom-

hed

 24,591 26,654 -0,058 0,000 26,596
           

40.39

Klubber

og bygge-

lege-

pladser

 39,840 41,289 -0,092 -2,261 38,936
           
I alt 137,424 142,951 -0,321 -2,516 140,114

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Anden budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

40.35

Folkeoplysning,

frivillighed

og fritids-

aktiviteter mv.

 39,419 39,418 39,417 39,411
         

40.37

Folkebiblioteker

 33,508 33,506 33,505 33,504
         

40.38

Kulturel virksomhed

 24,401 24,400 24,400 24,399
         

40.39

Klubber og byggelege-

pladser

 39,026 38,937 38,765 38,823
         
I alt 136,354 136,261 136,087 136,137

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Reduktionen på 2,837 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2018 i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

 

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2019.

 

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

 

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen.

 

Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2019", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Budgettet, som det fremgår af mål- og rammebeskrivelserne, svarer til budget 2019 efter anden budgetopfølgning 2018. Der er ikke indarbejdet PL-fremskrivning, men fremskrivningen vil blive indarbejdet før andenbehandlingen af budget 2019.

 

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

 • Sammendrag
 • Beskrivelse af opgaver
 • Politiske målsætninger
 • Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2019 er der følgende bevillingsrammer under Kultur- og Fritidsudvalget:

 • 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
 • 40.37 Folkebiblioteker
 • 40.38 Kulturel virksomhed
 • 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2019 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2019 og 2020-2022, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte 1.-2. juni 2018 et seminar, som foreslås evalueret.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalgets seminar er en del af kommunens introduktionsforløb for de stående udvalg efter kommunalvalget i november 2017.

 

Sagsfremstilling

Som led i introduktionsprogrammet for Kultur- og Fritidsudvalget, afholdt udvalget 1.-2. juni 2018 et døgnseminar, hvor formålet var, at:

 • Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om de igangværende indsatser på udvalgets område
 • Kultur- og Fritidsudvalget skaber et arbejdsgrundlag for udvalgets arbejde i valgperioden

Idet Kultur- og Fritidsudvalget gennem foråret 2018 er blevet introduceret til udvalgets arbejdsområde gennem en række oplæg og besøg, bestod seminarprogrammet af oplæg om Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.

 

Derudover bestod seminar af en række oplæg med efterfølgende workshop: Fritids- og ungdomsklubområdet, samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Ungdomsskole og endelig udviklingsarbejdet med Ballerup Idrætsby.

 

Seminaret mundende ud i et arbejdsprogram/sigtelinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets de næste 3,5 år.

 

Følgende emner blev identificeret:

 • Pederstrup (brand/rekreativt område)
 • Idrætsbyen (herunder TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter)
 • Engagerende fællesskaber for udsatte unge (eksempelvis Mere Monitor)
 • E-sport (fremme en ungekultur med fælleskaber, sundhed og kost som undertema, klubhold, interkommunale konkurrencer)
 • Kvadratmeter (sammenlægninger?, fælles brug?, opsplitning?, kulturændring?)
 • Analyse af samarbejdet mellem fritidsklubber og folkeskolen i udskolingsklasserne (socialt udfordrede unge, bander, morgenafhentning af unge).

Emner som kunstens og musikkens rolle blev også identificeret, og Kultur- og Fritidsudvalget forbeholder sig retten til at tilføje andre emner/sløjfe eksisterende.

 

Med baggrund i ovenstående, foreslår administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer seminaret og drøfter de identificerede emner for en yderligere kvalificering af udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til seminar og andre introduktionsarrangementer afholdes af udvalgets pulje. Der er årligt i perioden 2018-2021 afsat 68.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Samlet budgetramme i perioden er 272.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i perioden. Udgifter til seminaret den 1.-2. juni 2018 er 23.942. kr., hvorfor der i 2018 resterer 44.058 kr. og for den samlede periode resterer 248.058 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Kultur- og Fritidsudvalgets seminar evalueres.
   
 2. De identificerede emner drøftes for en yderligere kvalificering af Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en temadrøftelse om e-sport, herunder med fokus på erfaringer med e-sport både i kommunalt og foreningsmæssigt regi.


Indhold

Sammendrag

Ballerup Musikfest forening søger om forhåndstildeling af 122.000 kr. for budgetåret 2018 samt om en tilkendegivelse af en tildeling af et tilsvarende beløb i budgetåret 2019, begge dele til brug for Ballerup Musikfest 2019.

Det indstilles at budgettet til amatørmusikbegivenheder (musikpuljen) på 122.000 kr. i 2018 bevilges til afholdelse af Ballerup Musikfest 2019. Det indstilles endvidere, at musikpuljens budget for 2019 reserveres til Ballerup Musikfest 2019.

Samtidig indstilles det, at den endelige bevilling af tilskud fra musikpuljens budget 2019 foretages primo 2019, når der foreligger et foreløbigt program for Ballerup Musikfest 2019.

 

Baggrund

Ballerup Musikfest forening blev stiftet i 2006 med det hovedformål at arrangere en lokal musikfest hvert andet år i ulige år i det offentlige rum i Ballerup Bymidte.

Der deltager primært lokale danse- og amatørmusikgrupper samt udenlandske venskabsgrupper.


Der har været afholdt musikfest i Ballerup hvert andet år siden 2007.

 

Sagsfremstilling

Næste Ballerup Musikfest afholdes 23.- 25. august 2019 efter samme koncept som tidligere. Musikfesten planlægges og gennemføres af ulønnede frivillige. Der er endnu ikke fastlagt et egentligt program for musikfesten.


Ved musikfesten i 2017 deltog omkring 1.000 musikere, dansere og korsangere fra syv lande med underholdning fra to store scener på Kirketorvet, i Ballerup Kirke, ved Spillestedet Baghuset, på Ballerup Bibliotek, Stationsbroen, ved Post Pubben og en på dansescene i Centrumgaden ved apoteket. I alt blev det til 124 timers gratis underholdning for Ballerup Kommunes borgere.


Foreningen kan ifølge egne vedtægter kun disponere over de kontante midler, foreningen til enhver tid har til rådighed. I 2017 gav musikfesten et overskud på cirka 29.000 kr. Ballerup Musikfestforening havde dermed en kapital på 77.000 kr. med udgangen af 2017. Beløbet afsættes til foreningens drift i 2018 samt Musikfesten 2019. Heraf er 35.000 kr. afsat til Børneland på Musikfest 2019.


Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger
Siden 2006 har der været afsat midler til amatørmusikbegivenheder - den såkaldte musikpulje. Ballerup Musikfest forening har hidtil været eneste ansøger og modtager af tilskud herfra. Foreningen har således en forventning om fortsat at kunne modtage et væsentlig tilskud til musikfesterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kultur- og Fritidsudvalget har for 2018 afsat 121.989 kr. årligt til musikbegivenheder i musikpuljen.

Af hensyn til den fortsatte planlægning af Musikfest 2019 har foreningen allerede nu behov for at kende tilskuddets størrelse i både 2018 og 2019, hvorfor det anbefales at give et tilsagn om reservering af beløbet i budget 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget kan naturligvis ikke foretage den endelige bevilling af tilskud for 2019, før budgettet er vedtaget.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Musikpuljens budget for 2018 på netto 121.989 kr. bevilges til Musikfest 2019.
   
 2. Musikpuljens budget for 2019 reserveres til Musikfest 2019.
   
 3. Der tages endelig stilling til bevilling af tilskud fra budget 2019 primo 2019 efter fremsendelse af foreløbigt program for musikfesten.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen går i dialog med musikfesten, om muligheden for fremadrettet også at udbrede de gode arrangementer til andre dele af Ballerup Kommune.


Indhold

Sammendrag
Børnehuset Søndergården ansøger om 35.000 kr. til et kunstprojekt i samarbejde med Børnekulturcentret ved Mette Gitz-Johansen.
 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Der er afsat 153.858 kr. til Børnekunstpuljen i 2018.

 

I kriterierne for puljen står der beskrevet, at der ved uddeling af puljemidlerne lægges vægt på, at flere af følgende kriterier indgår i projektet:

 • At projektet tager udgangspunkt i børns skaberevne som ressource og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt.
 • At projektet involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn.
 • At projektet giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver.
 • At projektet er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen.
 • At projektet tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk.
 • At projektet involverer flere samarbejdspartnere.
 • At projektet arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter
 • At projektet styrker lokale eller interessemæssige netværk eller udvikler etablerede traditioner.

Sagsfremstilling

Børnehuset Søndergården ønsker at bringe naturen ind på institutionen i form af en udsmykning udført af professionel billedkunstner og grafiker Pulsk Ravn i samarbejde med børn fra institutionen. Projektet foregår i samarbejde med Børnekulturcentret ved Mette Gitz-Johansen.

 

Arbejdet er inddelt i to faser:

 1. Indledende billedworkshops med børn og pædagoger, der fortrinsvis afholdes på Ballerup Musik- og Kulturskole.
 2. Selve udsmykningen af Børnehuset Søndergården.

Begge faser afvikles i løbet af september og oktober 2018.

 

Udsmykningen vil basere sig på, at børnene og billedkunstneren sammen skaber visualiseringer, der tager afsæt i naturen og børnenes egen fortælling om oplevelser og fund i naturen. Børnene skal ud i naturen og indsamle planter, lægge dem i pres og bruge naturen konkret som motiv til grafiske formforsøg. De skal arbejde med skalaforhold og finde små ting, som de skalerer op i stor størrelse til kunstværket. De skal arbejde med udtryk og kropslig erfaring, forestilling, forvandling, og lade fantasien få frit spil. Målet er processen og at give børnene erfaring og indsigt i forvandling af form, og hvordan en tanke, en oplevelse kan formidles billedligt.

 

Den endelige udsmykning vil tage konkret afsæt i de indledende workshops med børnene og vil derfor spejle en genkendelighed af proces og billede.

 

Det samlede budget er på 161.500 kr.

 

Projektet støttes med midler fra:

 • Huskunstnerordningen, Statens Kunstfond har tildelt 68.625 kr.
 • Børnekulturcentret finansierer 22.875 kr.
 • Børnehuset Søndergårdens egenfinansiering 35.000 kr.
 • Ansøgt tilskud fra Børnekunstpuljen 35.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Børnekunstpuljen har et budget på 153.858 kr. i 2018. Der er ikke forud for dette møde bevilget tilskud fra puljen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 35.000 kr. til projektet fra Børnekunstpuljen.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget efterspørger om mulighed for at komme ud at se udsmykningsprojektet, når det er færdigt.


Indhold

Sammendrag

Halloweenudvalget i Måløv søger om et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af Halloween i Måløv 2018.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Der er afsat en pulje på 201.306 kr. til kulturelle bydelsarrangementer.

 

Kriterier for Bydelsarrangementspuljen:

 • Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber.
 • Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer.
 • Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere.
 • Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling.
 • Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Halloween i Måløv afholdes sidste fredag i oktober hvert år. Der er mulighed for sminkning i løbet af dagen i Kulturhus Måløv. Om aftenen samles publikum/deltagere til underholdning ved Nåleøjet i Søndergården, inden deltagerne i samlet flok går i fakkeltog gennem Måløv til Måløv Naturpark og videre til Måløvhøj Skole, afdeling Måløv. På hele ruten er der forskellig former for uhyggelig underholdning. Showet ved Nåleøjet og deltagelse i fakkeltog gennem byen er gratis, mens der opkræves entré på 40 kr. for adgang til naturparken og skolen.

 

Pogrammet for 2018 er endnu ikke endelig fastlagt, men på www.halloweenimaaloev.dk kan der fortsat læses om Halloween i Måløv 2017.

 

Arrangementet blev afholdt første gang i 2000 for ca. 700 deltagere. Arrangementet var et initiativ fra Måløv Bibliotek, med hjælp fra lokale foreninger og frivillige. Siden har Halloween i Måløv etableret sig som en årligt tilbagevendende lokal begivenhed. 200 frivillige sørger sammen med enkelte professionelle kræfter for uhyggelig underholdning for de over 7.000 publikummer, der deltager i begivenheden.

 

Kulturhus Måløv er fortsat involveret i billetsalg, men den overordnede planlægning og koordinering er overdraget til Halloweenudvalget, som er en gruppe frivillige borgere under Måløv Bylaug.

 

I 2017 havde arrangementet en bruttoomsætning på 257.000 kr., hvoraf den største indtægt var fra billetsalg. Arrangørerne ønsker, under hensyn til arrangementets størrelse og afhængighed af vejret på dagen at opbygge en egenkapital på cirka 80.000 kr. Andelen af billetter solgt på dagen bliver større og større og arrangementet dermed mere følsomt i forhold til dårligt vejr. Med udgangen af 2017 var egenkapitalen på 48.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen har et budget på 201.306 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 17.304 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde

Halloween i Måløv15.000 kr.13.800 kr. (ekskl. moms)
Klub Skovlunde40.000 kr.40.000 kr. (ekskl. moms)

 

Der er således ikke midler i Bydelsarrangementspuljen til at imødekomme ovenstående ansøgninger. Udvalget har mulighed for at supplere eventuelle tilskud fra Bydelsarrangementspuljen med tilskud fra Kulturtilskudspuljen, hvor der forud for dette møde resterer 122.504 kr. til fordeling efter ansøgning.

 

For andre end kommunale institutioner gælder det, at de bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Bydelsarrangementspuljen til afholdelse af Halloween i Måløv 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Klub Skovlunde søger om i alt 40.000 kr. til afholdelse af et rollespilsarrangement for børn fra Ballerup og Skovlunde i alderen 9-14 år. Der søges om tilskud fra Bydelsarrangementspuljen.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, men med henvisning til arrangementets bredde og restbudgettet for Bydelsarrangementspuljen anbefales det, at tilskuddet hovedsageligt ydes som et kulturtilskud via Kulturtilskudspuljen.

 

Baggrund

Kriterier for Bydelsarrangementspuljen:

 • Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber.
 • Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer.
 • Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere.
 • Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling.
 • Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Kriterier for Kulturtilskudspuljen:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten

Tilskud til kulturelle arrangementer, herunder bydelsarrangementer, ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Klub Skovlunde er en fritids- og ungdomsklub med afdelingerne Lundebjerg og Ellekilde. Arrangementet, der søges tilskud til, foregår på begge matrikler og i hele Skovlunde Bypark en lørdag i september eller oktober.

 

Arrangementet kaldes "Den Sovende Drage" og er et rollespilscenarie for børn og unge mellem 9 og 14 år i Skovlunde og Ballerup. Det forventes, at mellem 75 og 150 børn vil deltage.

 

Formålet med arrangementet er at give børn i Skovlunde og Ballerup en dag i eventyrets og magiens tegn samt at henvise til egne fritidsklubber, eller lokale rollespilsforeninger, hvis deltagelse i arrangementet giver lyst til mere.

 

Spillet drejer sig om de historier, der er om den sovende drages skatte. Børnene kan komme på mindre hold, som skal forsøge at få fat i nogle af disse skatte. Om det skal klares ved at kæmpe, forhandle eller løse gåder, kommer an på børnene selv.

 

Det er tanken, at dette skal blive et årligt arrangement i Skovlunde Bypark og Klub Skovlunde for alle børn i Skovlunde og Ballerup i alderen 9-14 år.

 

Der søges om tilskud til kulisser til Byparken og til sminke, lånekofter og rekvisitter. Der søges endvidere om tilskud til låne-rollespilsvåben, da de deltagende børn ellers vil være henvist til at have egne rollespilsvåben med.

 

Til kulisser, rekvisitter, sminke og lånekofter søges der om 20.000 kr. og til lånevåben 20.000 kr. i alt 40.000 kr.  Ud over dette tilskudsbehov har arrangementet modtaget 10.000 kr. til rekvisitter m.v. fra kulturtjenesten. For kulisser, rekvisitter og lånevåben gælder, at de vil blive brugt ved fremtidige rollespilsarrangementer. 

 

Arrangementet annonceres på Skovlunde Skole, klubberne i Ballerup og Skovlunde, hos rollespilsforeningen Dragon Factory, Skovlunde Kulturhus og i Ballerup Bladet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen har et budget på 201.306 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 17.304 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde

Halloween i Måløv15.000 kr.13.800 kr. (ekskl. moms)
Klub Skovlunde40.000 kr.40.000 kr. (ekskl. moms)

 

Der er således ikke midler i Bydelsarrangementspuljen til at imødekomme ovenstående ansøgninger. Udvalget har mulighed for at supplere eventuelle tilskud fra Bydelsarrangementspuljen med tilskud fra Kulturtilskudspuljen, hvor der forud for dette møde resterer 122.504 kr. til fordeling efter ansøgning. På dette møde behandles en ansøgning om 18.400 kr. (ekskl. moms) i kulturtilskud.

 

For andre end kommunale institutioner gælder det, at de bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til rollespilsarrangement i Klub Skovlunde.
   
 2. Tilskuddet finansieres med 3.500 kr. fra Bydelsarrangementspuljen og 36.500 kr. fra Kulturtilskudspuljen.
   
 3. Klub Skovlunde fremadrettet finansierer aktiviteten inden for klubbens økonomiske rammer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Jazzklub søger om et driftstilskud på 20.000 kr.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.
 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten

Sagsfremstilling

Ballerup Jazzklub søger hvert år Ballerup Kommune og Statens Kunstråd om tilskud. Økonomisk støtte fra Statens Kunstråd er betinget af, at der ydes tilskud fra kommunen.


Ballerup Jazzklub afholder årligt 10-12 koncerter i Spillestedet Baghuset. Ved koncerterne underholder forskellige jazzbands og solister. Der er adgang for alle mod entré, jazzklubbens medlemmer dog mod nedsat betaling. Billetpriserne ligger omkring 80 kr. for medlemmer og 120 kr. for andre gæster, men kan variere lidt fra koncert til koncert.

 

Ballerup Jazzklub har 208 medlemmer, hvoraf 135 er bosat i Ballerup Kommune.

 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. - en forhøjelse på 5.000 kr. i forhold til tilskuddet for 2018. Foreningen har indtil i år anvendt en frivillig lydmand, men dette er ikke længere muligt, hvorfor der påregnes en ny årlig, tilbagevendende udgift.


For at øge foreningens indtægter er kontingentet forhøjet fra 150 kr. til 200 kr. ligesom der er forhøjede barpriser. Foreningen ønsker på denne måde at mindske underskuddet.

 

Foreningen har i en årrække fået bevilget 15.000 kr. årligt i tilskud. I 2016 blev tilskuddet dog nedsat til 10.000 kr. under henvisning til foreningens egenkapital, der på daværende tidspunkt var ca. 100.000 kr. I 2017  bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget igen 15.000 kr. i driftstilskud.

 

Et tilskud bevilget i indeværende år, anvendes af foreningen i den kommende sæson og optræder dermed i foreningens årsregnskab for det efterfølgende år.

 

Pr. 31. december 2017 var egenkapitalen på 56.000 kr. Budgettet for 2019 viser udgifter for 174.000 kr. Ud over denne ansøgning om tilskud på 20.000 kr. søger foreningen Statens Kunstråd om støtte på 15.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudspuljen har et budget på 397.964 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 122.504 kr. til bevilling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde:

Ballerup Jazzklub20.000 kr.

18.400 kr. (ekskl. moms)

Klub Skovlunde36.500 kr.36.500 kr. (ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på dette møde vil der derefter være 67.604 kr. til fordeling i resten af 2018.
 

For andre end kommunale institutioner gælder det, at de bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et driftstilskud på 20.000 kr. til Ballerup Jazzklub fra Kulturtilskudspuljen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Foreningen Haren i Ådalen ansøger om tilskud til et klatreværk til børn. Der søges ikke om et specifikt beløb.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr.
 

Baggrund

I kriterierne for Kunstpuljen hedder det, at hvis der er planer om at købe og opstille et kunstværk i Ballerup Kommune, kan der søges om et tilskud hertil i Kultur- og Fritidsudvalget. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der er besluttende myndighed i forhold til, om hvorvidt der skal ydes tilskud.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med madpakkehuset i Harrestrup Ådal, som bl. a. benyttes af institutioner og familier, blev der i forbindelse med Borgermillionen 2018 indsendt et forslag om opsætning af et klatreværk til børn, udført af en trækunstner.

 

Projektet fik en anden plads og opnåede derfor ikke det fulde finansieringsbeløb. I den forbindelse blev foreningen Haren i Ådalen stiftet, med det formål at søge fonde og sponsorater for at realisere projektet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har hjulet foreningen med at udforme et paradigme til fondsansøgninger. Klatreværket koster 342.398 kr. og projektet er støttet med 54.000 kr. fra Borgermillionen. Foreningen ansøger Kunstpuljen om et uspecificeret beløb til realisering af klatreværket.

 

Klatreværk og området

Klatreværket består af en harefar, en haremor samt tre killinger, alle udskåret i træ og forbundet som et arrangement, der i alt fylder 12x12 m. Harefigurerne udskæres af en trækunstner og opsættes af et firma.

 

Området består i dag af et madpakkehus, toilet, vandfontæne, en shelter, gynger, en rutschebane samt tre bogbyttetræer. Ballerup Kommune varetager drift og vedligehold af området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kunstpuljen har et budget på 292.141 kr. i 2018. Der er ikke forud for dette møde modtaget ansøgninger til puljen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til etablering af klatreværk i Harrestrup Ådal fra Kunstpuljen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der bevilges et tilskud på 54.000 kr. til etablering  af klatreværk i Harrestrup Ådal fra Kunstpuljen. Såfremt projektet ikke kan realiseres med fondstøtte, tilbagefalder midlerne til Kunstpuljen.

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 27. februar 2018, at Ballerup Musik- og Kulturskole skal arbejde med

sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler, og at sagen skulle fremlægges igen med henblik på realisering og finansiering.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fagområder, der dækker børn og unge fra mødregrupper til udskolingen. Arbejdsgruppen er kommet frem til to konkrete musiktilbud og en model for anviste sociale fripladser i 2018.

 

Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2018, at der skal igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene på Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. december 2017 at overføre et mindreforbrug på 102.000 kr. fra Børnekunstpuljen til at undersøge og afprøve mulighederne for musiktilbud til børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 27. februar 2018, at der arbejdes med temaerne "anviste sociale fripladser og "målrettede tilbud til bestemte målgrupper" på Ballerup Musik- og Kulturskole samt, at der blev fremlagt en sag om indsatsen med henblik på realisering og finansiering.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler, daginstitutioner, klubber, sundhedspleje og Center for Børne- og Ungerådgivning samt musiklærere. Formålet med arbejdsgruppen er at definere konkrete indsatser og målgrupper. Derudover skal arbejdsgruppen formidle tilbuddene videre til deres faggrupper, som kan medvirke til at udpege relevante børn og indsatser.

 

For at undersøge mulighederne for, at børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler og/eller udsatte børn og unge kan benytte musiktilbud i Ballerup Kommune afprøves to konkrete indsatser og en model for anvisning af sociale fripladser i 2018.  

 

Konkrete indsatser i 2018:

 

Projekt i forlængelse af "Music Mind Games" (MMG)

"MMG" med instrumenter er en smagsprøve på en kort vej til at spille instrument i et rigtigt orkester. Konceptet "MMG" er et sjovt og effektivt redskab til at lære musikkens basale grundbegreber gennem håndtegn, lyde og ord. Projektet henvender sig til 2.-4. klasser og består af syv uger med to ugentlige lektioner, hvor der bliver spillet tværfløjte, violin og guitar.

 

På baggrund af succes i en 2. klasse på Baltorpskolen, afdeling Grantoften, igangsætter Ballerup Musik- og Kulturskole et forløb for alle interesserede i 2. klasser på Baltorpskolen, afdeling Grantoften.

 

Formålet er at udvikle samarbejdet med folkeskolen og få erfaring med børnenes interesse og deltagelse. Målet er, at flere børn får interesse for musikken, og at de børn, der ikke har økonomisk mulighed for at fortsætte med musikken, kan få anvist en hel eller delvist betalt friplads.

 

Rytmik for udsatte mødre og deres babyer

Sundhedsplejen har en mødregruppe bestående af udsatte mødre. Det bliver undersøgt, om det er muligt, at en musiklærer kommer og underviser i rytmik, så mødrene lærer at få skabt en relation til deres børn gennem rytmik og sang. På sigt er håbet, at mødregruppen kan blive en del af de eksisterende mødregrupper, der har rytmik.

 

Formålet er at få erfaring med musikkens effekt for udsatte mødre og deres babyer.

 

Anviste sociale fripladser

De sociale fripladser kan blive anvist ud fra både et økonomisk og socialt perspektiv. Der vil være et samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning, som allerede i dag anviser fritidspas. Arbejdsgruppen anbefaler en ubureaukratisk model, hvor en person tæt på barnet, eksempelvis en lærer, pædagog eller en ansat i Sundhedsplejen, kan visitere et barn direkte til Ballerup Musik- og Kulturskole, uden at det bliver en "kommunal sag". Det bliver personen tæt på barnet, som i samarbejde med musikskolelæren vurderer, om der er behov for en hel eller delvis friplads.

 

Arbejdsgruppen vil evaluere forløbene i december 2018 med henblik på at skabe en permanent model for sociale fripladser og konkrete musikindsatser.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet på 102.000 kr. i 2018 er disponeret med 7.000 kr. til projektet i forlængelse af MMG, 10.000 kr. til rytmik for udsatte mødregrupper. 5.000 kr. til formidling og PR af tilbud. De resterende 80.000 kr. er budgetteret til sociale fripladser, der er vurderet til 6.000 kr. pr. barn for en hel friplads i et år.

 

Der er afsat 153.000 kr. til Børnekunstpuljen i 2018. For at sikre, at Ballerup Musik- og Kulturskole fremadrettet kan realisere arbejdet/tilbuddene, kan det overvejes at beløbet/dele af beløbet fra Børnekunstpuljen fremadrettet øremærkes til formålet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Arbejdsgruppens afprøvning af "Rytmik for udsatte mødre og deres babyer" og "Music Mind Games" for 2. klasser på Baltorpskolen, afdeling Grantoften tages til efterretning.
   
 2. Arbejdsgruppens afprøvning af en model for tildeling af sociale fripladser tages til efterretning.
   
 3. Fordelingen af de bevilgede 102.000 kr. tages til efterretning.
   
 4. Der forelægges en evaluering af "Rytmik for udsatte mødre og deres babyer", "Music Mind Games" for 2. klasser på Baltorpskolen, afdeling Grantoften samt modellen for tildeling af sociale fripladser for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i januar 2019.
   
 5. Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med evalueringen træffer beslutning om den fremadrettede økonomi for indsatsen.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Shindenkan Taijutsu Ballerup søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

 

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1 indeholder krav om, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for Shindenkan Taijutsu Ballerup. Vedtægterne overholder formalia.

 

Sagsfremstilling

Shindenkan Taijutsu Ballerup blev stiftet den 6. maj 2018. Foreningen havde kort efter 32 medlemmer, hvoraf 25 er bosiddende i Ballerup Kommune. To af de fem bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i kommunen.

 

Foreningens formål er ifølge vedtægterne:

 • At udbrede, træne og undervise i kampsportsystemet Shinsei-Ryu Taijutsu – og derigennem bevare såvel de 1000 år gamle ubevæbnede og bevæbnede samuraikompetencer samt at skabe fællesskab og sammenhold omkring de gamle dyder.
 • Der skal være plads til alle – elite som motionist – som ønsker at medvirke til at bevare Shinsei-ryu Taijutsukompetence gennem OBC-træning og ønsker at deltage i den nationale kompetencetræning.
 • "Skolen" vil i to perioder på fire måneder – fra hhv. august til december og fra februar til maj lave en elitesatsning for alle medlemmer, opdelt i niveauer afhængig af træningsperioden og mængden af kompetencer, som den enkelte elev har opnået.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Foreningen bliver med en godkendelse berettiget til at modtage blandt andet aktivitetstilskud og uddannelsestilskud. Aktivitetstilskuddet fordeles forholdsmæssigt til de ansøgende foreninger på baggrund af medlemstal og alderssammensætning. Puljen til uddannelsestilskud budgetlægges sammen med aktivitetstilskuddet således, at hvis der er behov for at øge puljen til uddannelsestilskud til foreningerne, nedsættes puljen til aktivitetstilskud tilsvarende.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Shindenkan Taijutsu Ballerup godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021 skal politisk behandles på møderne i august 2018. Forslag til mødekalender forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

 

I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Der fremlægges derfor forslag til mødekalendere for den resterende del af valgperioden, dvs. til og med 2021.

 

Sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

 

I kalenderen er der endvidere indarbejdet datoer for budgetseminar samt forslag til anden behandling af budgettet. Første behandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen afholder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

 

Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

 

Det foreslås, at fagudvalgene afholder møderne henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.

 

I forlængelse heraf foreslås følgende mødekalender for fagudvalgene:

 • Teknik- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
 • Social- og Sundhedsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
 • Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
 • Børne- og Skoleudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

Afvigelser

I nogle af månederne er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Mødekalender for 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
   
 2. Mødekalender for 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
   
 3. Mødekalender for 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
   

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Budgetparterne besluttede med den politiske aftale 2018 at fremhæve 6 af verdensmålene, som dem, der skal være fokus på i Ballerup Kommune. Ambitionen er at integrere arbejdet med de 6 valgte verdensmål i eksisterende planer og strategier i relevant omfang. Ikke at iværksætte selvstændige projekter og aktiviteter i forhold til de valgte 6 verdensmål.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, hvordan der på udvalgets område løbende kan arbejdes med at integrere de 6 udvalgte verdensmål.

 

Baggrund

Med den politiske aftale for 2018 har budgetparterne aftalt at prioritere at arbejde med 6 udvalgte verdensmål ud af de 17, som FN har vedtaget i 2015. Der skal i arbejdet være fokus på, hvordan Ballerup Kommune integrerer verdensmålene i indsatser og prioriteringer på tværs af Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene sigter mod at løse en del af klodens største problemer inden 2030, herunder fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, jf. https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, og som en del af den politiske aftale 2018, har budgetparterne valgt særligt at fremhæve 6 af de 17 verdensmål. De er:

 • Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle gennem hele livet
 • Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
 • Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige samt
 • Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 tilkendegav aftaleparterne, at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke skal indtænke ovenstående målsætninger, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark. Der er således fokus på at indtænke de udvalgte 6 verdensmål fremfor at sætte selvstændige projekter og aktiviteter i gang.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget drøfter derfor på møderne i august 2018, hvordan det går med at integrere de udvalgte 6 verdensmål i de øvrige indsatser og strategier i Ballerup Kommune. Administrationen giver en mundtlig status med konkrete eksempler på udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser ved den besluttede tilgang. Hvis der igangsættes særlige initiativer i forhold til de udvalgte 6 verdensmål vil det kræve yderligere ressourcer og prioritering i forhold til at andre indsatser og projekter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Det drøftes, hvordan de 6 verdensmål løbende integreres i udvalgets arbejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde i Ballerup Kommune.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget er særligt optagede af mål 3 og 11 samt til dels mål 9.


Indhold

Sammendrag

Med denne sag fremlægges:

 • Forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats
 • Analyse af ungeområdet, der ligger til grund for forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

Sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Baggrund

Alle partier i Folketinget indgik i efteråret 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse eller job". Lovforslagene, der skal udmønte aftalen, blev vedtaget i maj 2018 (se bilag). Formålet med aftalen er at gøre den kommunale ungeindsats mere effektiv som løftestang til at indfri den uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 pct. af alle unge på 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

 

Med aftalen får kommunerne en forpligtelse til at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, der kan styrke de uddannelsespolitiske målsætninger. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres.

 

Strategien for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf er udarbejdet inden for rammen af 0-30 års politikken i Ballerup Kommune. Her er ambitionen, at alle børn og unge i Ballerup Kommune skal opleve sammenhængende udviklingsforløb. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en børne- og ungestrategi, "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab" samt Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi. 

 

Strategien for den sammenhængende ungeindsats er udarbejdet i naturlig forlængelse heraf, men er en strategi, der retter sig mod en mindre andel af Ballerup Kommunes unge, der har behov for en særlig støtte for at komme i uddannelse og job.

 

Ingen unge skal være i tvivl om, hvilke veje og muligheder der er for uddannelse og job, samt hvordan de kan få støtte hertil, hvis der er behov for det. Som afsæt for at kommunikere dette til alle unge og deres forældre etableres der en fælles digital indgang for alle unge, "Ung i Ballerup", hvor de kan søge viden om både generelle uddannelsesmuligheder samt mulighederne for særlig hjælp og støtte til at få uddannelse og job. Ungdomsrådet inddrages i arbejdet hermed.

 

Sagsfremstilling

Arbejdet med strategien for den sammenhængende ungeindsats og ungeanalysen har været tilrettelagt ud fra et ønske om at inddrage viden fra organisationen. Derfor har der været nedsat en række arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere og ledere fra de dele af organisationen, der arbejder med ungeområdet. Foruden arbejdsgrupperne har der løbende været holdt bilaterale møder med nøglemedarbejdere fra organisationen. Derudover har direktør Anne Vang orienteret om analysearbejdet i MED-udvalg og/eller ledelsesfora i de respektive fagcentre, Hoved-MED og ved møder med de faglige organisationer. Endelig har forskningsrapporter samt besøg og erfaringer fra andre kommuner ligget til grund for analysearbejdet.

 

Strategi for den sammenhængende ungeindsats

Forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats er bygget op omkring tre overordnede mål:

 • Alle unge skal have uddannelse og/eller job
 • Alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge
 • Den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte de unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Strategi for den sammenhængende ungeindsats kan ses i bilag.

 

Ungeanalysen - forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats

Ungeanalysen - forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses i bilag, og indeholder følgende afsnit:

 1. Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats
 2. Hvem er de unge i målgruppen for den sammenhængende ungeindsats?
 3. Tilbud og indsatser til unge
 4. Muligheder for organisering af den sammenhængende ungeindsats
 5. Anbefalinger
 6. Implementeringsplan.

I forhold til analysen afsnit 1: Målgruppen, skal det bemærkes, at den nye lovgivning omkring bedre veje til uddannelse og job, her er målgruppen unge mellem 15 og 25 år. Imidlertid er ungeområdet i dag omfattet af flere forskellige lovområder. På nogle områder er unge omfattet til og med det 18. år (eksempelvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), på andre områder til og med det 25. år (eksempelvis Ungdommens Uddannelsesvejledning) og atter andre til det 30. år (eksempelvis arbejdsmarkedsområdet). Samtidig er det kendt, at unge allerede som 13-årige i grundskolens udskolingsklasser begynder at træffe afgørende valg om deres fremtidige uddannelse og job. Ligesom et højt skolefravær i disse år slår stærkt igennem på de unges livsmuligheder senere hen, hvorfor en væsentlig del af indsatsen ligger der. For at sikre den størst mulige sammenhæng og kontinuitet for den unge, foreslås det derfor, at unge mellem 13 og 30 år omfattes af den sammenhængende ungeindsats i Ballerup Kommune.

 

Ungeanalysens anbefalinger til organisering af den sammenhængende ungeindsats fremgår af afsnit 5 i analysen og er gengivet nedenfor. Derudover indeholder analysen en række anbefalinger, der er knyttet sammen med implementering af den organisatoriske løsning. Disse anbefalinger fremgår af analysens afsnit 6: Implementeringsplan.

 

Anbefaling af model 3: Samarbejdsmodellen

På baggrund af analysen anbefales det, at den sammenhængende ungeindsats sikres via model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Evaluering af samarbejdsmodellen kan ses i bilag.

 

Anbefalinger vedrørende Ungekoordinatornetværket

For at håndtere de organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer ved modellen anbefales det, at Ungekoordinatornetværket, der understøtter implementeringen af samarbejdsmodellen, forankres i Ungeafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning, ligesom det anbefales, at Ungekoordinatornetværket tilføres medarbejderressourcer fra Centrene for Børne- og Ungerådgivning, Skoler, Institutioner og Kultur, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked for at kunne håndtere en udvidelse af målgruppen.

 

Anbefaling af pulje med tværgående økonomi

For at understøtte mulighederne for at udvikle tilbud og indsatser til unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, anbefales det, at der etableres en tværgående pulje med økonomi.

 

Anbefaling af placering af UU-vejledningsopgaven

I forhold til placering af UU-vejledningsopgaven anbefales det, at UU-vejledningen forankres i Ungeafsnittet i Center for Arbejdsmarked. Anbefalingen begrundes med, at en relativ stor andel af de unge i målgruppen vil profitere af nærheden til arbejdsmarkedsområdet.

 

Fremadrettet proces

Det foreslås, at strategien for den sammenhængende ungeindsats og ungeanalysen på baggrund af drøftelser i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, sendes til udtalelse i Hoved-MED. Efterfølgende fremlægges sagen til endelig politisk godkendelse i oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt anbefaling af model 3 godkendes, indgår der en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

 1. Strategi for den sammenhængende ungeindsats og ungeanalysen med forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats sendes til udtalelse i Hoved-MED.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, hvordan ledig svømmetid i East Kilbride Badet anvendes bedst muligt. Chefen for Ballerup Idrætsby Ketil Folmer Christensen vil på mødet orientere om brugen af og profilen for East Kilbride Badet.

 

Baggrund

Svømmeklubben Triton har ønsket mere svømmetid i East Kilbride Badet, hvor foreningen vil oprette et familiehold søndag eftermiddag. Der er fortsat en generelt ønske om mere offentlig svømmetid i East Kildbride Badet.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra svømmeklubben Triton, som ønsker at oprette et familiehold søndag eftermiddag og et generelt ønske om, at Ballerup Kommune kan tilbyde mere offentlig svømmetid, skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte, hvordan tiderne anvendes og fordeles bedst muligt.  

 

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser vil der på udvalgets møde i september 2018 blive fremlagt en sag, hvor udvalget skal træffe den endelige beslutning om anvendelsen af East Kilbride Badet.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager chef for Ballerup Idrætsby Ketil Folmer Christensen under behandlingen af sagen og orienterer om brugen af og profilen for East Kilbride Badet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Den fremtidige anvendelse og fordeling af tider i East Kilbride Badet drøftes.

 

Beslutning

Sagen blev drøftet

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 30. januar og møde den 27. februar 2018 introduktionsforløb til udvalgets område, hvor det bl.a. blev besluttet at afholde en introduktion til og temadrøftelse om idrætsområdet - Idrætspolitikken, Team Danmark-aftalen og DIF-undersøgelsen 2017 - på udvalgets augustmøde 2018.

 

Baggrund

En ny valgperiode er påbegyndt i 2018. Kultur- og Fritidsudvalget har fem nye medlemmer, der skal introduceres til det arbejde, som udvalget efter Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt skal varetage.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 30. januar og møde den 27. februar 2018 et introduktionsforløb med fokus på opbygning af grundlæggende viden på udvalgets område, fx strategiske indsatser og politiske mål på udvalgets område.

 

I forbindelse med de månedlige udvalgsmøder er udvalget løbende blevet præsenteret for et tema inden for udvalgsområdet. Derudover har der været gennemført et institutionsbesøg den 20. februar 2018 og seminar er afholdt 1. og 2. juni 2018.

 

Jævnfør introduktionsforløbet er temaet på augustmødet en introduktion til og temadrøftelse om idrætsområdet - Idrætspolitikken, Team Danmark-aftalen og DIF-undersøgelsen 2017.

 

Følgende er besluttet om det videre introduktionsforløb/temaer:

 • September: Valgfri temadrøftelse
 • Oktober: Civilsamfundet (Frivillighed, integration og § 18 Frivilligt Socialt arbejde)
 • November: Kulturaftaler og kunst.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Introduktion til idrætsområdet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev drøftet

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at starte næste udvalgsmøde med en introduktion ved idræts- og fritidsinspektør Peter Bøgelund fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur om Idan (Idrættens Analyseinstitut) og Team Danmark samt drøftelse af idrætsområdet.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download